مقایسه میزان سرمایه‌ی اجتماعی دانش‌آموزان نوجوان شهر تهران: نقش جنس

شهلا پاکدامن؛ فرشته سادات مرتضوی نصیری؛ عطیه عرب محبی شهرابی؛ سید محمد ساداتیان

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، ، صفحه 79-92

چکیده
  چکیده مقدمه: سرمایه‌ اجتماعی به مجموعه منابعی گفته می‌شود که هر فرد یا گروه برای برقراری ارتباط در اختیار دارد، این منابع با فراهم آوردن حمایت‌های عاطفی و روانی نقش مؤثری در ارتقاء سلامت روان افراد دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ سرمایه‌ اجتماعی و مؤلفه‌های دوگانه‌ آن بین دانش‌آموزان دختر و پسر شهر تهران انجام گرفت.  روش:جامعه‌ ...  بیشتر

مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی

صمد پیشرو کلانکش؛ شهروز نعمتی

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، ، صفحه 79-90

چکیده
  مقدمه: با توجه به فرآیند قشر جوان دانشگاهی در ایران و اهمیت سازه های کیفیت زندگی، سازگاری اجتماعی، سبک های هویت و حمایت اجتماعی در دانشجویان بعنوان اقشار برگزیده و جوان جامعه مطالعه حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی انجام شد. روش: این پژوهش به روش توصیفی بنیادی نتیجه گرا ...  بیشتر

بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم ‌گیری کارکنان دولت

علی خالق خواه؛ حبیبه نجفی؛ سیده راحله حسینی

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، ، صفحه 83-102

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم‌گیری کارکنان دولت انجام شده است. روش: روش پژوهش همبستگی مبتنی بر رگرسیون است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۶۰۰ نفر مدیران و کارکنان ادارات دولتی شهر بابل در سال 1396 می باشد. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه‌ای نسبی و بر اساس جدول کرجسی– مورگان به تعداد ۲۳۵ نفر انتخاب گردید. ...  بیشتر

مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده بر اساس رویکرد زمینه ای

هاجر کریمی نژاد؛ مسعود صادقی؛ سیمین غلامرضایی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 101-122

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف تدوین مدلی ازتاب‌آوری خانواده مطابق با فرهنگ ایرانی انجام شده است. روش: این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه‌ای انجام شده است. 23 زوج با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای و از روی لیست افراد حاضر به همکاری بررسی شدند و داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و تعاملی تا رسیدن ...  بیشتر

شبکه‌های اجتماعی مجازی و نقش آن در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت‏روان دانش‌آموزان

مجید سلیمانی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان در دانش‌آموزان بود. روش: جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان سوم دبیرستان قم بود از میان آنها که 334 نفر با روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها؛ پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی میزان استفاده ...  بیشتر

نقش هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی در تمایل به ترک خدمت مدیران

ناصر ناستی زایی؛ مصیب بامری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش تعیین رابطه‌ی هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی با تمایل به ترک خدمت مدیران مدارس با استفاده از روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. روش: در این تحقیق جامعه‌ی آماری شامل تمامی مدیران مدارس زاهدان در سال تحصیلی 95-1394 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 209 مدیر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور بررسی ...  بیشتر

اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده

صفورا سالمی؛ عبدالزهرا نعامی؛ یدالله زرگر؛ ایران داوودی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان ‌شناختی‌ رفتاری متمرکز به تروما، بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده بود. روش: مطالعه‌ی حاضر پژوهشی شبه آزمایشی با پیش‏آزمون- پس‏آزمون و گروه کنترل بود. 26 کودک آزاردیده به‌صورت در دسترس از میان مراجعه‏کنندگان مراکز سازمان بهزیستی اهواز انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو ...  بیشتر

بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان

احمدرضا کیانی چلمردی؛ بهمن زردی گیگلو؛ سعید خاکدال

دوره 6، شماره 24 ، دی 1395

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان بوده است. روش: روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. تعداد 400 دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه حریم خصوصی چندبُعدی بارو و سمالسیرلار (2014) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی، ...  بیشتر

مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی

محمد یزدانی زیارت؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش بررسی شایستگی بین فردی در ارتباطات سازمانی و نیز شناسایی ابعاد مهم و موثر بر آن و تعیین نحوه تعامل بین آنها با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توسعه‌ای بوده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. نمونه آماری پژوهش 17 نفر از خبرگان سازمانی بودند که به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی ...  بیشتر

مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین نوع‌دوستی و همدلی با گرایش به معنویت دانشجویان

مژگان سپاه منصور؛ زهرا مهدوی نجم ابادی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نوع‌دوستی و همدلی با گرایش به معنویت دانشجویان انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری کلیه دانشجویان دانشکده‌ی روان‌شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 385 نفر (102 نفر مرد و 283 نفر زن) و روش نمونه‌گیری، در دسترس است. ابزار گردآوری ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای هوش فرهــنگی در رابطه بین ویژگـی‌های شخصیتی با مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فرانک امیدیان؛ ندا علیپور

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 79-100

چکیده
  مقدمه­: پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطه­ای هوش فرهنگی در رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با مهارت­های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه­های شمال خوزستان پرداخته است. روش­: روش پژوهش نیز توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل مسیر بوده است. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 375 نفر بودند که از ...  بیشتر

پیش‌بینی گرایش به خیانت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد متأهل

ابراهیم خیاط؛ یوسفعلی عطاری؛ امین کرایی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 87-102

چکیده
  مقدمه: وقوع خیانت در هر خانواده‌ای موجب آسیب به بنیان آن شده که نتیجه آن فروپاشی و افزایش آسیب‌های اجتماعی است. هدف این پژوهش پیش‌بینی گرایش به خیانت بر اساس متغیرهای ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی در افراد متأهل بود. روش: طرح پژوهش حاضر  توصیفی از نوع  همبستگی بود. نمونه آماری پژوهش شامل 250 نفر از زنان و مردان متأهل (125 زن  ...  بیشتر

بررسی اثربخشی فرایند مربیگری بر خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

مریم ارشدی؛ افشین رباطی؛ نیلوفر طهمورسی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، ، صفحه 89-106

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی اجرای فرایند مربیگری بر خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارمندان بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی بود و در قالب طرح پیش­آزمون - پس­آزمون - پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان یکی از ادارات فرهنگی شهرستان کرج در سال 1397 بود که از میان آنها 30 نفر با روش ...  بیشتر

بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی

کاوه صیدمرادی؛ عبداله شفیع آبادی؛ نورعلی فرخی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ آرزو غفوری

دوره 9، شماره 36 ، اسفند 1398، ، صفحه 89-114

چکیده
  چکیدهمقدمه: به دلیل افزایش بلایای طبیعی و اثرات آن بر جامعه، تأکید بر نقش عوامل اجتماعی در مواجهه با آنها افزایش یافته است؛ ولی هنوز پژوهش‌ها به روشنی به تبیین این عوامل نپرداخته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بازنمایی فرآیند بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی در تاب‌آوری زلزله زدگان کرمانشاه انجام شد. روش: رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش از نوع ...  بیشتر

نقش عدم اطمینان، عزت نفس، حس قدرت شخصی و محرومیت نسبی شخصی در مادی گرایی دانشجویان

اعظم فرح بیجاری؛ سمانه فعلی؛ راضیه قمری

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، ، صفحه 93-110

چکیده
  چکیده مقدمه: مادی­گرایی به عنوان اهمیتی که مردم به متصرفات دنیوی می­دهندکه یک مکان مرکزی در زندگی­شان اشغال می­کند و انتظار می­رود که بزرگترین منبع رضایت یا نارضایتی باشد، تعریف شده است (بلک، 1985). همچنین، تحقیقات نشان داده­اند که مادی­گرایی پیشایندهای روانشناختی مختلفی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش عزت نفس، حس قدرت، ...  بیشتر

مدلی نوین در‌باره نقش سرمایه‌‌گذاری نرم اجتماعی بر عملکرد معلمان: مطالعه موردی رابطه سرمایه-گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی و عملکرد

محسن گل پرور؛ ناهید باقری

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، ، صفحه 95-116

چکیده
  مقدمه: نگاه سرمایه‌ای به ظرفیت‌های انسان، طی سال‌های اخیر همسو با گسترش رویکرد مثبت‌نگر در روان‌شناسی گسترش چشمگیری پیدا کرده است. این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و عملکرد شغلی اجرا شد. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را معلمان مقطع ابتدایی منطقه برخوار ...  بیشتر

نقش سرمایه اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین

بهمن اکبری گوابری؛ ازاده فرگت؛ ساناز علی خواه؛ ملیناز مجیدی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، ، صفحه 95-114

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر رشت در دوماهه پایانی سال 1396 به تعداد تقریبی 300 نفر که از این بین تعداد 165 نفر نمونه بر اساس جدول مورگان و به نمونه‌گیری گیری ...  بیشتر

پیش بینی مولفه های عشق ورزی بر اساس ویژگی های شخصیتی مایرز-بریگز

امین رفیعی پور؛ زهرا ساکنی

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، ، صفحه 99-108

چکیده
  چکیده مقدمه: تجربه عشق از عوامل فردی بسیاری نشات می گیرد مطالعه حاضر با هدف پیش بینی مولفه های عشق ورزی بر اساس ویژگی های شخصیتی مایرز-بریگز انجام شد. روش‌ها: تعداد 152 دانشجوی متاهل به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد، پرسشنامه تیپهای شخصیت مایرز-بریگز و پرسشنامه عشق مثلثی استرنبرگ ...  بیشتر

رابطه رهبری زهرآگین با فرسودگی عاطفی؛ نقش میانجی سکوت سازمانی

عباس خاکپور

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، ، صفحه 103-118

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رهبری زهرآگین با فرسودگی عاطفی با نقش میانجی رفتارهای غیراخلاقی مبتنی بر سکوت سازمانی انجام شده است. روش: روش تحقیق توصیفی_همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دفاتر خدماتی شهر اراک به تعداد 27 دفتر و 120 نفر شاغل می باشد. 101 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

رابطه بی ثباتی هیجانی، رفتار جامعه‌پسند و پرخاشگری با آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه

علی خانه کشی؛ ارسلان خانمحمدی اطاقسرا؛ صدیقه ملکیان

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 123-145

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضرتعیین رابطۀ بی ثباتی هیجانی، رفتار جامعه‌پسند و پرخاشگری با آمادگی به اعتیاد دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم بود. روش: این پژوهش توصیفی با طرح همبستگی بود و جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان قائم‌شهر در سال تحصیلی 94-1393 (3000 نفر) بودند که از میان آنان 384 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ی ...  بیشتر

پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری بر اساس جهت‌گیری هویت و عملکرد خانواده در نوجوانان

سیده زهرا کاظمی خوبان

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری بر اساس جهت‌گیری هویت و عملکرد خانواده در نوجوان است. روش: بدین منظور نمونه‏ای شامل 300 نفر از دانش‌آموزان دختر شهر کرج به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسش‌نامه‌ی مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان، پرسش‌نامه‌ی سبک هویت ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی و خشم در رابطه بین رفتار کنترلی ادراک‌شده و زورگویی

مژگان سپاه منصور؛ عطیه امراللهی بیوکی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار کنترلی ادراک‌شده و زورگویی، و نقش واسطه‏ای عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی و خشم در این رابطه بود. روش: تعداد 480 نفر ار دانش‏آموزان شهر تهران به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده و به پرسش‌نامه‏های رفتار کنترلی ادراک‌شده (بارثولومیو و همکاران،2010)، پرسش‌نامه عدم ارضای نیازهای ...  بیشتر

بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی دانش‏آموزان

مجید صفاری نیا؛ زینب شیخی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی مختلف در بین دانش‌آموزان دختر است. روش: پژوهش حاضر شامل دو بخش بود. در بخش نخست متغیر هویت و خودپنداره به‌صورت زمینه‌یابی و از طریق پرسش‌نامه‏های سبک هویت برزونسکی و خودپنداره راجرز و بخش رؤیا از طریق تحلیل محتوا و فرم رؤیای اخیر دامهاف مورد بررسی ...  بیشتر

پیش‌بینی نشانه‌های حساسیت اضطرابی با میانجیگری ذهن‌آگاهی بر اساس اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان

الهه کهراریان؛ خدامراد مومنی؛ کامران یزدانبخش

دوره 6، شماره 24 ، دی 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی حساسیت اضطرابی با نقش میانجیگری ذهن‌آگاهی با اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه‌ی آماری شامل دانش‌آموزان دختر کرمانشاه بود که 350 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای جهت نمونه انتخاب شده و با استفاده از مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان (دیکون، 2002)، ...  بیشتر