رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با شایستگی حرفه ای: مطالعه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

لیلا عبیدی حوریلر؛ وارتوحی پابویان؛ هرند آوانسیان

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، ، صفحه 22-1

https://doi.org/10.22034/spr.2020.222905.1450

چکیده
  مقدمه: امروز موضوع شایستگی حرفه‌ای کارکنان مورد توجه سازمان‌ها به‌ویژه نهادهای علمی قرار گرفته است. مطالعه شایستگی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام دانشگاهی ضروری است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی با شایستگی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بود. روش: روش تحقیق، توصیفی ...  بیشتر

استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری

محمد راضی مرادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد عسکری؛ احمد برجعلی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22034/spr.2022.297317.1667

چکیده
  مقدمه: افکار خودکشی از مخربترین افکار در گروههای مختلف به ویژه دانشجویان است که زمینه خودکشی را فراهم می­کنند. این پژوهش با هدف استخراج مدل روانشناختی شکل­گیری افکار خودکشی در دانشجویان با روش کیفی از نوع گراندد تئوری انجام شد. روش: از میان دانشجویان دارای افکار خودکشی و  اقدام به خودکشی 17 نفر را با استفاده از نمونه گیری هدفمند ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
نقش میانجی خودکارآمدی خلاق در رابطه بین هوش اجتماعی و خود نظم جویی شناختی هیجان دانش آموز‎ان

مریم تقوایی یزدی؛ لیلا حسینی طبقدهی

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، ، صفحه 27-44

https://doi.org/10.22034/spr.2022.306639.1686

چکیده
  مقدمه: از آنجا که در موقعیت‎های تنش‌زا، چگونگی تنظیم هیجان، موضوعی مهم و ضروری است. لذا، پژوهش حاضر با هدف نقش میانجی خودکارآمدی خلاق در رابطه بین هوش اجتماعی و خودنظم جویی شناختی هیجان انجام شد.روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل­یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‎آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر ...  بیشتر

تحلیل مسیر فراغت خانواده به رشد اجتماعی با واسطه گری کیفیت ارتباط والد-نوجوان و کیفیت ارتباط با همسالان

محمد رهدار؛ محمدسجاد صیدی؛ علیرضا رشیدی

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1399، ، صفحه 29-44

https://doi.org/10.22034/spr.2020.109695

چکیده
  مقدمه: رشد اجتماعی می‌تواند، نقش بسیار با اهمیتی در کیفیت زندگی حال و آینده داشته باشد و دانش آموزان می‌توانند با موفقیت در رشد اجتماعی بر احساسات منفی و مثبت خود کنترل داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای ارتباط والد-فرزندی و ارتباط با همسالان در رابطه بین فراغت خانواده با رشد اجتماعی دانش آموزان در مقطع متوسطه دوم ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
تأثیر نگرش به آسیب جنسی بر آسیب جنسی در محیط کار: نقش میانجی‌گری قصد آسیب جنسی

منیره السادات حسینی؛ علی مهداد؛ مجید صفاری نیا

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 29-44

https://doi.org/10.22034/spr.2022.326711.1715

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد نگرش به آسیب جنسی (منفی آشکار، منفی پنهان و مثبت) بر آسیب جنسی در محیط کار با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری قصد آسیب جنسی انجام گرفت.روش: روش پژوهش همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را مردان شاغل سازمان‌های بانکی، بورس و بیمه در شهر تهران تشکیل داده‌اند که از میان ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

ارمغان دماوندیان؛ فاطمه گلشنی؛ مجید صفاری نیا؛ آنیتا باغداساریانس

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، ، صفحه 31-58

https://doi.org/10.22034/spr.2021.253334.1579

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران انجام شد. روش این پژوهش، شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مددجویان ساکن کانون اصلاح و ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
الگوی ساختاری شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی بر اساس سرمایه‌های روان‌شناختی با نقش میانجی رضایت از زندگی در دختران و زنان جوان سرپل ذهاب

مریم باباخانی؛ شیما پرندین

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، ، صفحه 31-42

https://doi.org/10.22034/spr.2023.386035.1819

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با هدف پیش­بینی شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی بر اساس سرمایه­ های روان‌شناختی با نقش واسطه­ای رضایت از زندگی در دختران و زنان جوان سرپل ذهاب انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دختران و زنان 35-18 سال شهرستان سرپل ذهاب در سال 1401 بود که شامل 7000 نفر بودند و 364 نفر از آن­ها بر اساس فرمول کوکران انتخاب ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
نقش واسطه‌ای پرخاشگری در ارتباط بین خودشیفتگی و جامعه‌پسندی: مدلی واریانس محور

ستار صیدی

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1402، ، صفحه 31-52

https://doi.org/10.22034/spr.2024.437098.1911

چکیده
  مقدمه: داشتن جامعه سالم در گرو رفتار جامعه‌پسند افراد آن است بنابراین درک عوامل مؤثر بر این رفتارها حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل واریانس محور نقش واسطه‌ای پرخاشگری در ارتباط بین خودشیفتگی و جامعه‌پسندی در دانشجویان انجام شد.روش: طرح پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 7589 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیش بینی رفتار صرفه جویی برق خانگی: نقش انگیزش و نیاز اجتماعی به مصرف

مراد عبدی ورمزان؛ محمدنقی فراهانی؛ حمید خانی پور

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، ، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22034/spr.2022.337661.1744

چکیده
  مقدمه: مصرف برق خانگی در ایران حدود 33 درصد از کل مصرف کشور است و رفتار صرفه­ جویی در مصرف آن با وجود تأکیدهای فراوان همچنان با سطح مطلوب فاصله دارد.روش: پژوهش حاضر با هدف پیش‌­بینی رفتار صرفه­‌جویی برق خانگی در مصرف­‌کنندگان ایرانی انجام شد. طرح مورد استفاده در این پژوهش مدل‌سازی معادلات ساختاری و جامعه آماری مورد مطالعه شامل ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
کنترل روان‌شناختی والدین و رفتار جامعه‌پسند فرزندان: نقش واسطه‌ای هیجان اخلاقی قدردانی

محسن مهدیان؛ راضیه شیخ الاسلامی

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، ، صفحه 33-55

https://doi.org/10.22034/spr.2022.330384.1748

چکیده
  مقدمه: والدین به‌عنوان مهم­ترین عامل جامعه‌پذیر کردن کودکان و نوجوانان محسوب می­شوند. پژوهش­ها رابطه بین قدردانی و کاهش رفتار جامعه پسند را مورد تأیید قرار داده‌اند، از این ‌رو هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه کنترل روان‌شناختی والدین و رفتار جامعه پسند با واسطه­ گری هیجان اخلاقی قدردانی بود.روش: روش پژوهش از نوع توصیفی –همبستگی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
تدوین مدل علی گرایش به تقلب در امتحان بر اساس باورهای غیرمنطقی و خودکنترلی با میانجی‌گری اضطراب

آرزو اصغری

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22034/spr.2024.405289.1844

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف تدوین مدل علی گرایش به تقلب در امتحان بر اساس باورهای غیرمنطقی و خودکنترلی با میانجی‌گری اضطراب انجام شد. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی_ همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که 240 دانشجو به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب ...  بیشتر

ارائه‌ی مدل علّی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و سبک‌های فرزند پروری والدین: با میانجیگری چشم‌انداز زمان

حسن فرزانه جاجرمی؛ نعمت ستوده اصل؛ رضا کهساری؛ فائزه جهان

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1400، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.22034/spr.2021.261707.1620

چکیده
  مقدمه: رفتارهای پرخطر، رفتارهایی هستند که سلامت و بهزیستی نوجوانان و جوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. هدف پژوهش حاضر ارائه‌ی مدل علّی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و سبک‌های فرزند پروری والدین با میانجیگری چشم‌انداز زمان بود.روش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی، نوع کمی و ازنظر فرآیند و روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی یادگیری مغزمحور و تفکر خلاق در ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

میلاد صالحی؛ سیدعلی موسوی اصل

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.22034/spr.2021.286652.1649

چکیده
  مقدمه: برای موفقیت در روابط بین فردی به مهارت‌‌‌های اجتماعی نیازمندیم. احساسات مثبت و رضایت از خود حاصل موفقیت در این روابط است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی یادگیری مغزمحور و تفکر خلاق در ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانش-آموزان پسر پایه نهم متوسطه شهرستان بناب انجام گردیده است.روش: نوع پژوهش، نیمه‌آزمایشی با پیش آزمون‌-پس آزمون ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
اثربخشی آموزش هشیاری وجودی به شیوه گروهی بر طرد اجتماعی، سازگاری اجتماعی، کفایت اجتماعی و اجتناب شناختی در سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی

فاطمه بیان فر؛ مبین قدرتی

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1401، ، صفحه 35-54

https://doi.org/10.22034/spr.2023.378890.1808

چکیده
  مقدمه: سالمندی به عنوان گذر از مرحله ای به مرحله جدیدی از زندگی تلقی میگردد، یکی از پدیده های این سن سندرم آشیانه خالی است. شناسایی مداخلات مؤثر در درمان این سندرم حائز اهمیت است. بنابر این پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش هشیاری وجودی بر طرد اجتماعی، سازگاری اجتماعی، کفایت اجتماعی، اجتناب شناختی در سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
رابطه بین گرایش به جراحی زیبایی با نگرش به مد و تصویر بدنی منفی زنان متقاضی جراحی زیبایی با تکیه بر نوع جراحی: نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان

سرور خبازثابت؛ مولود کیخسروانی؛ علی پولادی ریشهری؛ محمد رضا بحرانی

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1401، ، صفحه 37-60

https://doi.org/10.22034/spr.2022.330883.1725

چکیده
  مقدمه: در گذشته، جراحی زیبایی در جهت بازگشت عملکرد و شکل طبیعی عضوی از بدن انجام می‌شد، اما امروزه جراحی زیبایی کارکرد اصلی خود را از دست‌داده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین برازش مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با نگرش به مد و تصویر بدنی منفی با میانجیگری تنظیم شناختی هیجان با تکیه ‌بر نوع جراحی در زنان متقاضی جراحی زیبایی ...  بیشتر

بررسی رابطۀ باورهای خرافی با سبک های پردازش اطلاعات و حس عاملیت در افراد مراجعه کننده به رمال

سجاد بشرپور؛ شیوا رحیم زادگان

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، ، صفحه 38-23

https://doi.org/10.22034/spr.2020.227529.1457

چکیده
  مقدمه: پژوهش ها نشان داده اند که سبک های پردازش اطلاعات تعیین کننده مهم برای باور به خرافات هستند و افراد خرافی احساس کنترل کمتری بر سرنوشت خود دارند، لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای خرافی با سبک های پردازش اطلاعات و حس عاملیت در افراد مراجعه کننده به رمال است. روش: طرح پژوهش جزء تحقیقات توصیفی– همبستگی است.جامعه آماری ...  بیشتر

تدوین ابعاد اجتماعی سلامت از منظر مدیریت شهری

شیلر کیخاونی؛ مجید صفاری نیا؛ احمد علی پور؛ ولی الله فرزاد

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1399، ، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22034/spr.2020.114688

چکیده
  مقدمه:  ارتقاء سلامت اجتماعی در بعد کلان در هر جامعه‌ای نشانه‌ای از رفاه و پیشرفت است و این امر بدون تهیه مدلی بومی و کارکردی متناسب با شرایط جامعه امکان پذیر نمی‌باشد. پژوهش حاضر به تدوین شاخص‌های سلامت اجتماعی از منظر مدیریت شهری می‌پردازد. روش: به منظور تدوین ابعاد اجتماعی سلامت از منظر مدیریت شهری از روش زمینه‌یابی استفاده ...  بیشتر

پیش بینی رفتار رأی دهی بر اساس سلامت روان، بهزیستی اجتماعی و خودکارآمدی روانی شهروندان تهرانی در انتخابات

رکسانا ساسان نژاد؛ مجید صفاری نیا؛ احمد علیپور

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1399، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22034/spr.2021.127713

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف پیش بینی رفتار رأی دهی بر اساس سلامت روان، بهزیستی اجتماعی و خودکارآمدی روانی شهروندان تهرانی در انتخابات انجام گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبسستگی بود. نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل 400 نفر از افراد بالای 20 سال شهر تهران بود که حداقل یک بار در انتخابات شرکت کرده بودند. این افراد به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
نقش تعدیلگری مدت سکونت در رابطه دلبستگی مکان با سلامت روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان ساکن شهر تهران

نعیمه صابری؛ مه سیما پورشهریاری؛ عباس عبداللهی

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22034/spr.2023.389590.1823

چکیده
  مقدمه: دلبستگی مکان، به پیوند عاطفی میان فرد و مکان اطلاق می­شود. این مفهوم تجارب زندگی افراد را در سه حوزه­ی عاطفی، شناختی و رفتاری به میزان قابل توجهی تحت تاثر قرار می­دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلگری مدت سکونت در رابطه دلبستگی مکان با سلامت روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان ساکن شهر تهران انجام شد. روش: این پژوهش از ...  بیشتر

اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانانِ بزهکار

صمد رحمتی؛ رودابه هوشمندی؛ آرزو سادات موسوی انزهایی؛ وحیده دهاقین

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1399، ، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22034/spr.2020.109696

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانانِ بزهکار انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه‌تجربی از نوع طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و مرحلة پیگیری بود. جامعه آماری، نوجوانان پسر بزهکارِ مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز بود که از این بین به روش نمونه‌گیری هدفمند، ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
رابطه تاب‌آوری و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی در دانشجویان: نقش تعدیلی خود‌دلسوزی

سمیه غنچه؛ رضا گل پور

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، ، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22034/spr.2022.318792.1703

چکیده
  مقدمه: مفهوم سلامت اجتماعی، مفهومی است که در کنار ابعاد جسمی و روانی سلامت، مورد توجه قرار گرفته است. ارتقاء سلامت اجتماعی در برگیرنده­ی زمینه­های اقدام اجتماعی برای توسعه سطح سلامت است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب­آوری و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی با نقش تعدیلی خود‌دلسوزی در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
بررسی نقش توانمندی‌های منش والدین در تبیین اجتماعی سازی هیجانی با توجه به نقش میانجی‌گری نظم‌بخشی هیجان

علیرضا شریفی اردانی؛ فاطمه یاوری؛ فریده سادات سجادی پور؛ سمیه یزدانی؛ غلام رضا اکرمی ابرقوئی

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22034/spr.2023.381953.1815

چکیده
  مقدمه: ویژگی‌ها و صفات والدین نقش مهمی در نحوه اجتماعی سازی فرزندانشان به لحاظ هیجانی دارند، از این ‌رو هدف این پژوهش، بررسی نقش توانمندی‌های منش والدین در تبیین سبک‌های اجتماعی سازی هیجانی فرزندان با توجه به نقش میانجی گر نظم‌بخشی هیجان بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی –همبستگی بود. جامعه آماری والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی ...  بیشتر

رابطه منش‌های اخلاقی و پرخاشگری در دانشجویان: نقش واسطه‌ای هیجانات شرم و گناه

شهلا دهقانی؛ فرهاد خرمائی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، ، صفحه 47-72

https://doi.org/10.22034/spr.2022.301816.1672

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای هیجانات شرم و گناه در رابطه بین منش­های اخلاقی و پرخاشگری بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. مشارکت­کنندگان در این پژوهش 343 دانشجوی (142 مرد، 193 زن و 8 نفر جنسیت خود را مشخص نکرده بودند) دوره کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1398 بودند که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
فراتحلیل تاثیر میزان و نوع استفاده از فضای مجازی بر هویت و ارزش های خانواده

زهرا محربی؛ سید علی هاشمیان فر؛ سید ناصر حجازی

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22034/spr.2024.406008.1845

چکیده
  مقدمه: امروزه فضای مجازی به عنوان یک پدیده نوین تأثیر گسترده­ ای بر ابعاد زندگی افراد در خانواده دارد و تحولات بسیاری را در بین آنان موجب شده است از آنجایی که خانواده کانون اصلی حفظ هنجارها و ارزش های اجتماعی است از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر میزان و نوع استفاده از فضای مجازی بر هویت و ارزش­ های خانواده به شیوه فراتحلیل پرداخته ...  بیشتر

بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی

ابوالفضل قاسم زاده؛ محب پناهی قراداغلو؛ حامد مینایی

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1400، ، صفحه 53-74

https://doi.org/10.22034/spr.2021.269120.1616

چکیده
  مقدمه: امروزه مسئولیت‌پذیری کارکنان مورد توجه سازمان‌ها علمی – آموزشی قرار گرفته است. از این رو تحلیل ارتباط مسئولیت‌پذیری دبیران، با سایر مفاهیم سازمانی ضروری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر جامعه‌پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت‌پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی دبیران بود.  روش: این پژوهش جزء تحقیقات توصیفی ...  بیشتر