اثربخشی آموزش مهارت اجتماعی ارتباطی بر باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش آموزان متوسطه اول

مریم شاهنده؛ حمیدرضا نوذرزاده آرانی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22034/spr.2021.233166.1488

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی ارتباطی بر باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش­آموزان متوسطه اول انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش را دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهرستان آران و بیدگل تشکیل دادند که به روش نمونه گیری ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیش‌بینی تعادل بین کار و زندگی شاغلین بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و رجحان شغلی با نقش میانجی هوش معنوی

سلیمه رحیمی مقدم؛ هومن نامور

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1402، ، صفحه 53-68

https://doi.org/10.22034/spr.2024.347240.1759

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین بهترین مدل پیش‌بینی تعادل بین کار و زندگی شاغلین بر اساس حمایت‌اجتماعی ادراک‌شده و رجحان‌شغلی با نقش میانجی هوش‌معنوی است. روش: روش تحقیق، همبستگی از نوع پیش‌بینی و جامعه آماری شاغلین در ستاد مرکزی (در شهر تهران) و معاونت خریدراهبردی مدیریت‌های درمان (در سراسر کشور) سازمان تأمین اجتماعی در ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
نقش واسطه‌ای خودگردانی در رابطه بین خودکارآمدی ورزشی و خودپنداره با رفتارهای مرتبط با کاهش وزن دانش‌آموزان

سجاد حسنی؛ فریبرز نیکدل؛ علی تقوایی نیا

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1401، ، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22034/spr.2023.364655.1783

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای خودگردانی در رابطه بین خودکارآمدی ورزشی و خودپنداره با رفتارهای مرتبط با کاهش وزن دانش­آموزان انجام شد. روش: پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و بر اساس مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول شهرستان اقلید استان فارس در سال ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
فراتحلیل اثربخشی مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی

رباب جاهدی؛ رحیم بدری گرگری

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، ، صفحه 57-76

https://doi.org/10.22034/spr.2023.387078.1822

چکیده
  مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی  یکی از ﻫﻤﻪﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼلات اﺿﻄﺮاﺑﻲ در ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ می‌باشد. تاکنون از روش‌های متعددی جهت بهبود و درمان این اختلال استفاده شده است که از این میان مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از مؤثرترین روش‌ها می‌باشد. روش:  پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل تاثیر مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال ...  بیشتر

تاثیر بار کاری ذهنی بر پرسه زنی اینترنتی کارکنان: نقش میانجی سایش اجتماعی

محمود کمالی زارچ؛ حمیده شکاری

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، ، صفحه 58-39

https://doi.org/10.22034/spr.2020.212813.1367

چکیده
  مقدمه: با توجه به شیوع فزاینده پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان در محیط کار و پیامدهای منفی این پدیده نظیر کاهش بهره‌وری و اتلاف منابع، بررسی این گونه رفتارها و علل بروز آن در محیط کار سودمند است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بار کاری ذهنی بر پرسه‌زنی اینترنتی کارکنان در محیط کار با توجه به نقش واسطه‌ای سایش اجتماعی بود. روش: تحقیق ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای درونی سازی آرمان‌های اجتماعی در رابطه بین بازخوردهای اجتماعی- فرهنگی و نارضایتی از ظاهر بدنی

رقیه پاینده؛ محترم نعمت طاوسی

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1399، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22034/spr.2021.127714

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه‌ای درونی‌سازی آرمان‌های اجتماعی در رابطه بین بازخوردهای اجتماعی- فرهنگی و نارضایتی از ظاهر بدنی انجام گرفت. روش: برمبنای یک طرح همبستگی 270 زن مراجعه‌کننده به مراکز زیبایی منطقه 2 شهر تهران در سال 98 با دامنه سنی 20 تا 40 سال به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه‌های روابط چند بعدی بدن ...  بیشتر

رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای

حسین هنرور؛ توکل آقایاری هیر؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ ابراهیم محمد پور

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22034/spr.2021.206113.1330

چکیده
  مقدمه: توسعه­ی پایدار چالش بزرگی برای جوامع در حال توسعه است، چرا که شهروندان آن‌ها با سبک­های زندگی مصرفی، فراتر از ظرفیت زیست ‌محیطی­شان از منابع طبیعی استفاده می­کنند. چنین تأثیری که از آن تحت عنوان «ردپای اکولوژیک» یاد می‌شود، در کنار عوامل دیگر، تحت تأثیر عوامل ارزشی و نگرشی مانند فردگرایی، مادی‌گرایی و مصرف‌گرایی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
مدل‌یابی افسردگی از طریق مقایسه اجتماعی رو به بالا در شبکه‌های اجتماعی مجازی: بررسی نقش میانجیگری حسادت و نقش تعدیل‌گر ادراک حمایت همسر

عاطفه اسحاقی؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ فهیمه دهقانی

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1401، ، صفحه 61-78

https://doi.org/10.22034/spr.2022.332100.1733

چکیده
  مقدمه: مخاطرات استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجب شده است، طی دهه‌های اخیر تحقیقات مختلفی در این حوزه صورت گیرد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش میانجیگری حسادت و نیز نقش تعدیلگر ادراک حمایت همسر در رابطه بین مقایسه اجتماعی رو به بالا و افسردگی در شبکه‌های اجتماعی مجازی بود.روش: روش پژوهش همبستگی- مدل معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
ساخت آزﻣﻮن ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

پرستو حسن زاده؛ مجید صفاری نیا؛ احمد علیپور؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 61-77

https://doi.org/10.22034/spr.2022.318501.1702

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ساخت آزﻣﻮن ﻧﺮم­اﻓﺰاری ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن انجام شد. روش: این پژوهش از نوع زمینه­یابی و توصیفی (همبستگی) بود. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران بود که 207 نفر از آن­ها به روش ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیش‌بینی رضایت زناشویی بر مبنای برون‌گرایی، همدلی زناشویی و بخشش زناشویی در زنان متأهل

حسین طهماسبی؛ یداله خرم آبادی

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22034/spr.2024.408676.1851

چکیده
  ﻣﻘﺪﻣﻪ: این تحقیق با هدف پیش‌بینی رضایت زناشویی بر مبنای برون‌گرایی، همدلی زناشویی و بخشش زناشویی در زنان متأهل صورت پذیرفت.روش: در پژوهش حاضر از روش توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون استفاده شد. با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله ای، 840 زن متأهل ساکن در استان لرستان انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس‌های رضایت زناشویی ...  بیشتر

پیش‌بینی پرخاشگری دانشجویان بر اساس هوش، خلق‌وخو و دلبستگی

علی رضا عظیم پور؛ فاطمه نعمتی هابیل؛ حبیب هادیان فرد

دوره 10، شماره 37 ، خرداد 1399، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.22034/spr.2020.109697

چکیده
  مقدمه: علی‌رغم تأثیر متغیرهای موقعیتی و بی‌ثبات بر پرخاشگری، ثبات نسبی این متغیر در طول زندگی نیز در برخی پژوهش‌ها تأئید شده است. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی پرخاشگری دانشجویان بر اساس متغیرهای فردی باثبات هوش، ابعاد خلق‌و‌خو و سبک‌های دلبستگی بود. روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون ...  بیشتر

پیش بینی رابطه هوش هیجانی و نشخوار خشم با پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه تبریز

الهام سعیدی؛ حسن صبوری مقدم؛ تورج هاشمی

دوره 10، شماره 38 ، شهریور 1399، ، صفحه 65-82

https://doi.org/10.22034/spr.2020.114691

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رابطه هوش هیجانی و نشخوار خشم با پرخاشگری انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز بود که 377 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های هوش هیجانی بار- اُن (1997)، پرخاشگری بأس ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
رابطه شفقت به‌خود و خوش‌بینی در دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای سازگاری اجتماعی

طاهره گلستانی بخت؛ انسیه بابایی؛ معراج کریمی؛ عباس احمدی

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22034/spr.2022.314005.1699

چکیده
  مقدمه: در همۀ جوامع شیوة رفتار کودکان و نوجوانان از دغدغه‌های اساسی نظام تعلیم و تربیت و خانواده‌ها است و سازگاری‌ اجتماعی مهم‌ترین جنبه رشد اجتماعی هر فرد است که در ارتباط با افراد مختلف و همچنین موفقیت شغلی و تحصیلی افراد اثرگذار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه شفقت به‌خود و خوش‌بینی در دانش‌آموزان، نقش واسطه‌ای سازگاری ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی سبک های تبادل اجتماعی در روابط فعال‌سازی-بازداری رفتاری و احقاق جنسی در زنان متاهل

مریم افسیه زاده؛ آزاده فرقدانی؛ فاطمه شاطریان محمدی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، ، صفحه 67-88

https://doi.org/10.22034/spr.2021.287257.1651

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش، مدل‌یابی احقاق جنسی در زنان متأهل بر اساس سیستم‌های رفتاری و با نقش واسطه­ای سبک‌های تبادل اجتماعی بود. روش: این مطالعه از نوع  همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود که تعداد 300 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به پرسشنامه‌های احقاق ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
رابطه هوش اخلاقی و نگرش به رابطه فرا زناشویی با میانجی‌گری کمال‌گرایی در مردان متأهل

منوچهر ازخوش؛ غزل سلیمی؛ پروین جعفری؛ رویا مرسا

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1402، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22034/spr.2024.411817.1853

چکیده
  هدف: زوجین مواجه شده با خیانت با حجم گسترده‌ای از آسیب‌های ویرانگر مواجه می‌شوند از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و نگرش به رابطه فرا زناشویی با میانجی‌گری کمال‌گرایی در مردان متأهل صورت گرفت.روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و ازنظر شیوه توصیفی – تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری شامل مردان متأهل شهر کرمانشاه و روش ...  بیشتر

مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای افسردگی

محبوبه موسیوند؛ منصوره زارعان؛ مریم کابلی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، ، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22034/spr.2022.283674.1642

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر عملکرد تحصیلی و هویت بر اعتیاد به اینترنت با نقش میانجی افسردگی انجام شد. روش: با توجه به هدف، از نوع کاربردی از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی بود. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران و روش نمونه‌گیری تصادفی و حجم نمونه ...  بیشتر

چالش های زندگی اجتماعی نوجوانان با هویت اجتماعی خود به‌عنوان عضوی از کمیته امداد

سمیه غلامی؛ نرگس عباس زادگان

دوره 10، شماره 40 ، اسفند 1399، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22034/spr.2021.127715

چکیده
  مقدمه: نوجوانان تحت پوشش کمیته امداد تلاشی مضاعف برای مخفی کردن عضویت در این نهاد دارند و این به خاطر داغ ننگی است که به عضویت در این نهاد حمایتی در جامعه زده می‌شود. گویا تحت پوشش نهادهای حمایتی بودن، هویت اجتماعی فرد را تضییع می‌نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش‌های زندگی اجتماعی نوجوانان با هویت اجتماعی خود به‌عنوان عضوی از کمیته ...  بیشتر

مقایسه واکنش روانی به تعیین قیمت اجاره منزل در دوره کرونا در دو الگوی لیندسی و دیلارد و شن

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1400، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22034/spr.2021.280962.1634

چکیده
  مقدمه: نظریه واکنش روانی فرض می‌کند که افراد هنگام دریافت پیامی که آزادی آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد؛ با مقاومت به آن پیام واکنش نشان می‌دهند. موجران، تمایل دارند خود، قیمت اجاره منزل خود را تعیین کنند. در زمان کرونا که دولت نرخ پایین‌تری را برای افزایش اجاره سنواتی تعیین کرد؛ موقعیت مناسبی برای سنجش این فرضیه پیش آمد. دو الگوی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
نقش میانجی‌گر تاب‌آوری در رابطه بین سبک‌های مقابله‌ای با کیفت زندگی و خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه کرونا ویروس

ژاله کوه بومی؛ محمد قمری؛ سیمین حسینیان

دوره 12، شماره 48 ، اسفند 1401، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.22034/spr.2023.355679.1772

چکیده
  مقدمه: خشونت خانگی علیه زنان یک مشکل جدی و نگرانی عمده برای سلامت عمومی است که بر اساس گزارش‌ها به دنبال شیوع ویروس کرونا و ایجاد قرنطینه خانگی به یک اپیدمی دنباله‌دار تبدیل شده است. مرور نظام‌­مند پژوهش‌­ها نشان می‌دهد، رابطۀ پایداری بین تاب‌آوری و سبک های مقابله‌ای با کیفیت زندگی و خشونت خانگی وجود دارد. اما تاکنون پژوهشی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزش‌ها) بر شایستگی اجتماعی-هیجانی و حل‌مسئله ‌اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پرخطر

مجید صفاری نیا؛ احمد علیپور؛ حسین زارع؛ محسن زالی زاده

دوره 13، شماره 51 ، آذر 1402، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22034/spr.2023.347808.1760

چکیده
  مقدمه: توجه به توانایی­های هیجانی و اجتماعی نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزش‌ها) بر شایستگی هیجانی- اجتماعی و حل مسئله­ اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پر خطر انجام شده است.روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش ­آزمون- پس­ ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
مدل یابی پرخاشگری در مدرسه براساس عملکرد خانواده، روان رنجورخویی و جو مدرسه: نقش واسطه ای باوربه پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه

محمد حجتی؛ محمد عباسی؛ عزت اله قدم پور

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22034/spr.2022.348821.1763

چکیده
  مقدمه: رفتار پرخاشگرانه یکی از معضلاتی است که بر نوجوانان به‌ویژه روند رشد و عملکرد تحصیلی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی پرخاشگری در مدرسه بر اساس عملکرد خانواده، روان‌رنجورخویی و جو مدرسه با نقش واسطه‌ای باور به پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه در دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‏سازی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل و مداخله چند بعدی انگیزشی شناختی بر اهمال کاری دانش آموزان دارای والد معتاد مقطع متوسطه دوم

پریسا نعمت زاده سوته؛ حسینعلی قنادزادگان؛ سیده علیا عمادیان

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.22034/spr.2023.384234.1817

چکیده
  مقدمه: تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل و مداخله چند بعدی انگیزشی شناختی بر اهمال کاری دانش آموزان دارای والد معتاد مقطع متوسطه دوم شهر بابلسر انجام شد.روش: روش تحقیق نیمه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون و دوره پیگیری با گروه کنترل نامعادل بود و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دارای والد معتاد ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
مقایسه اثربخشی درمان‌های فعال‌سازی رفتاری و آرام‌سازی حالت بر باورهای هسته‌ای ضداجتماعی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان پسر با اضطراب اجتماعی بالا

حسین رضاپور؛ منصوره بهرامی پور اصفهانی؛ هاجر ترکان

دوره 13، شماره 50 ، شهریور 1402، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22034/spr.2023.391235.1826

چکیده
  مقدمه: اضطراب اجتماعی یکی از ناتوان‌کننده‌ترین اختلالات اضطرابی است که از ابتدای نوجوانی نشانه‌های آن آغاز شده و تا دوره‌های بعدی تحول ادامه پیدا می‌کند. این اختلال در زندگی شخصی، باورها، تعاملات، زندگی شغلی و سایر ابعاد عملکردی فرد نابسامانی‌هایی به وجود می‌آورد. از این رو، شناسایی مداخلات مؤثر در مبتلایان اهمیت ویژه‌ای دارد. ...  بیشتر

مقایسه دلبستگی مکان، واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت

حجت الله رشیدکلویر؛ پرستو حسن زاده؛ حسن اکبری

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، ، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22034/spr.2021.258850.1599

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه دلبستگی مکان، واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه‌ای بوده  و نمونه آن متشکل از 100 زن و مرد ساکن در منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس دلبستگی مکان صفاری‌نیا ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
پیکربندی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان پسر ایرانی: یک مطالعه روایتی

یوسف جلالی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ محمد عسگری

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1401، ، صفحه 79-100

https://doi.org/10.22034/spr.2021.300447.1669

چکیده
  مقدمه: شواهد بیشماری حاکی از تغییرات رفتاری اساسی در نوجوانان ایرانی است. به احتمال زیاد بتوان این تغییرات را به مسائل هویتی آنان نسبت داد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان ایرانی و تعیین رابطه احتمالی آن با تغییرات رفتاری آنان انجام شد.روش: این پژوهش از لحاظ رویکرد آمیخته بود. در مرحله کیفی ...  بیشتر