آ

 • آقاجان بگلو، سوسن بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی در افراد دارای اختلال هویت جنسی (ترنس سکشوال) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 13-28]

 • آقامیرلی، مرضیه شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 39-54]

 • آقایاری هیر، توکل رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 59-78]

 • آقایوسفی، علیرضا نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • آقایوسفی، علیرضا اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • آقایوسفی، علیرضا پپیش بینی جامعه پسندی بر اساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 85-100]

 • آوانسیان، هرند رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با شایستگی حرفه ای: مطالعه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 22-1]

ا

 • ابراهیم مداحی، محمد رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 49-66]

 • ابراهیمی، مریم پیش بینی مهارت ارتباط بین فردی در دانش آموزان بر اساس میزان بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 115-128]

 • ابراهیمی، نازیلا تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی‌گری مؤلفه‌های افق ازدواج در دانشجویان پسر مجرد تحصیلات تکمیلی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 82-59]

 • ابراهیمی مجرد، مانا رابطه پیوندهای اجتماعی و معنایی با احساس هویت مکانی در محله‌های مسکونی (مورد مطالعاتی: محله سپه شهر قزوین) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 93-122]

 • ابوالقاسمی، عباس اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • ابوالقاسمی، عباس مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • ابوالقاسمی، عباس مقایسه سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی با و بدون ویژگی کالبدی1 [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 111-131]

 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه رابطه سبک‌زندگی و نیازهای بنیادی روانشناختی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با میانجیگری هوش‌هیجانی [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 1-16]

 • ابوهاشمی مقدم، سیده زهره پیش بینی مهارت ارتباط بین فردی در دانش آموزان بر اساس میزان بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 115-128]

 • احسان تقی زاده، محمد اثربخشی معنادرمانی بر کفایت اجتماعی نوجوانان [دوره 6، شماره 21، 1395]

 • احمدی، عباس رابطه شفقت به‌خود و خوش‌بینی در دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای سازگاری اجتماعی [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 65-84]

 • احمدی، عزت الله بررسی رابطه شناخت هیجانات ( پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اساس جنسیت در بین دوقلو ها [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 103-120]

 • احمدی، منیژه بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان و نگرش آنها به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 15-28]

 • احمدیان، حمزه مدل ارتباط پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتماعی با رفتار جامعه پسند با نقش واسطه ای اعتماد اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 1-20]

 • اخوان خرازیان، فاطمه رابطه‌ی شرم تصویر بدنی با جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی در اعضای باشگاه‌های ورزشی تهران [دوره 6، شماره 21، 1395]

 • ادیب، یوسف اثربخشی آموزش مهارت حساسیت اخلاقی بر کاهش مکانیسم بی‌تفاوتی اخلاقی و ارتکاب قلدری نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 123-139]

 • ارشدی، مریم بررسی اثربخشی فرایند مربیگری بر خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 89-106]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سه نوع عشق [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 91-116]

 • ارشدی، نسرین اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان: نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-40]

 • ارشدی، نسرین رابطه علی درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن: نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 53-66]

 • اسحاقی، عاطفه مدل‌یابی افسردگی از طریق مقایسه اجتماعی رو به بالا در شبکه‌های اجتماعی مجازی: بررسی نقش میانجیگری حسادت و نقش تعدیل‌گر ادراک حمایت همسر [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 61-78]

 • اسدزاده، حسن مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس ترتیب تولد با میانجی گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 19-36]

 • اسدزاده، حسن مدل‌یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان بر اساس کمک‌طلبی تحصیلی، تدریس تحول‌آفرین، حمایت اجتماعی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 101-122]

 • اسدی، جوانشیر اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر میزان توجه و پرخاشگری در کودکان زیر دوازده سال [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 1-20]

 • اسکندری، حسین بررسی قدرت تمیزی راهبردهای نفوذ اجتماعی و فرهنگ جمع‌گرایی سازمانی در تفکیک سطوح بهزیستی اجتماعی در محیط کار [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 167-187]

 • اسکندری، حسین پیکربندی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان پسر ایرانی: یک مطالعه روایتی [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 79-100]

 • اسماعیل پور اشکفتکی، محمود پیش بینی حمایت اجتماعی دانشجویان بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در بحران همه گیری کرونا [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 179-163]

 • اسمعیلی، قاسم کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 63-82]

 • اصغری، آرزو اثربخشی نمایش‌درمانی بر مهارت اجتماعی و کم‌رویی دختران 11-9 ساله شهرستان مریوان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 17-36]

 • اعتمادی فرد، اعظم تعیین نقش واسطه‌ای مهارت ارتباطی در رابطه بین ناگویی هیجانی و دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 135-150]

 • افروز، غلامعلی مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس ترتیب تولد با میانجی گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 19-36]

 • افسیه زاده، مریم بررسی نقش میانجی سبک های تبادل اجتماعی در روابط فعال‌سازی-بازداری رفتاری و احقاق جنسی در زنان متاهل [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 67-88]

 • افشاری، آرزو پیش بینی مشکلات تنظیم هیجانی مادران حاشیه نشین شهر تهران بر اساس سبک‌های دلبستگی آنان [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 117-134]

 • افشانی، سیدعلیرضا کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 63-82]

 • اقامحمدی، سمیه طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سه نوع عشق [دوره 6، شماره 21، 1395، صفحه 91-116]

 • اکبری، الیاس اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • اکبری، بهمن الگوی ساختاری اثرات افسردگی ،شکست عاطفی ،و تجربه خشونت با رفتارهای خودزنی در زنان: نقش میانجی مهارت-های اجتماعی، کنترل هیجان ،و نارضایتی از بدن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 129-155]

 • اکبری، حسن مقایسه دلبستگی مکان، واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 79-102]

 • اکبری گوابری، بهمن نقش سرمایه اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 95-114]

 • اکرمی ابرقوئی، غلام رضا بررسی نقش توانمندی‌های منش والدین در تبیین اجتماعی سازی هیجانی با توجه به نقش میانجی‌گری نظم‌بخشی هیجان [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 45-60]

 • السادات بنی جمالی، شکوه نقش متمایز کننده معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-22]

 • الله احمدی، عزت مطالعه رفتارهای وندالیستی دانشجویان و برخی از عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 77-94]

 • الله رشیدکلویر، حجت مقایسه سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی با و بدون ویژگی کالبدی1 [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 111-131]

 • الله نادری، حبیب محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی تأثیر جوّ دانشگاه بر پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • اله دادی، مژده اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن بااحساس تنهایی هیجانی و اجتماعی در بین دانشجویان: کاربرد تحلیل خوشه‌ای [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 33-52]

 • اله موسوی، ولی تاثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 83-100]

 • الهی، طاهره سرمایه اجتماعی و گرایش به فرار از خانه دختران دبیرستانی نقش واسطه‌ای خوش‌بینی و امیدواری [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 101-121]

 • الوندی، حمیرا پیش بینی بهزیستی اجتماعی و اعتماد اجتماعی از طریق باور به دنیای عادلانه در مراجعین به مراکز مشاوره [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 1-12]

 • امامی پور، سوزان مقایسه اثربخشی برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری و برنامه آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر تکانشگری نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-18]

 • امامی پور، سوزان شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 39-54]

 • امراللهی بیوکی، عطیه نقش واسطه‌ای عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی و خشم در رابطه بین رفتار کنترلی ادراک‌شده و زورگویی [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • امید پور، آرزو اثربخشی آموزش قدردانی بر همدلی و مهارت‌های ارتباطی نوجوانان دختر [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 151-166]

 • امیدی، لیلا بررسی رابطه سرمایه‌های روانشناختی و اجتماعی با سلامت اجتماعی با توجه به متغیر میانجی حمایت اجتماعی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 83-100]

 • امیدیان، فرانک نقش واسطه‌ای هوش فرهــنگی در رابطه بین ویژگـی‌های شخصیتی با مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 79-100]

 • امیدیان، مهدی پیش بینی حمایت اجتماعی دانشجویان بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در بحران همه گیری کرونا [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 179-163]

 • امیری، محمد بررسی نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه‌های اجتماعی بر جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 17-30]

 • امین زاده، مینو سادات مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطه ذهن آگاهی و رفتار خرید آنی: نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 111-128]

 • امینیان جزی، ابوالفضل تاثیر نوع وبگردی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین در شهر یزد با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 69-86]

 • امینی‌منش، سجاد پیش‌بینی کننده‌های گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر: نقش بدنظمی هیجانی، تمایزیافتگی و ابراز وجود [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 183-197]

 • اندایشگر، حسین بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی در معلمان و رابطه آن با شادکامی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 49-62]

 • اورکی، محمد مقایسه گذشت، پرخاشگری و بهزیستی اجتماعی در افراد سالم و مبتلایان به هراس اجتماعی و خودشیفتگی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 109-127]

 • ایجادی، سحر پیش بینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس ذهن آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 102-83]

 • ایمان زاده، علی اثربخشی آموزش مهارت حساسیت اخلاقی بر کاهش مکانیسم بی‌تفاوتی اخلاقی و ارتکاب قلدری نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 123-139]

 • ایمانی گله پرده سری، محمد نقی ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 101-120]

ب

 • باباپور خیرالدین، جلیل پیش‌بینی نقش‌های جنسیّتی بر اساس جنسیّت‌زدگی دوسوگرایانۀ آشکار و ناآشکار (ضمنی) در نوجوانان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 123-141]

 • باباخانی، مریم الگوی ساختاری شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی بر اساس سرمایه‌های روان‌شناختی با نقش میانجی رضایت از زندگی در دختران و زنان جوان سرپل ذهاب [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 31-42]

 • بابایی، ابوالفضل اثربخشی آموزش مهارت حساسیت اخلاقی بر کاهش مکانیسم بی‌تفاوتی اخلاقی و ارتکاب قلدری نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 123-139]

 • بابایی، انسیه رابطه شفقت به‌خود و خوش‌بینی در دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای سازگاری اجتماعی [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 65-84]

 • بابایی، کریم بررسی رابطه شناخت هیجانات ( پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اساس جنسیت در بین دوقلو ها [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 103-120]

 • باپیری، امیدعلی مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط دینداری و شیوه های فرزند پروری با معنا در زندگی مبتنی بر میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 77-94]

 • بازگیر، افشین نقش کودکان در فرایند تصمیم گیری خرید خانواده ها [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 37-54]

 • باسیتی، شهرام اثر ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی بر استفاده آسیب‌زا از اینترنت با میانجیگری نقش‌های جنسیتی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 167-186]

 • باغداساریانس، آنیتا مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 31-58]

 • باغداساریانس، آنیتا تدوین مدل ساختاری خودشیفتگی بر اساس تروماهای اوایل زندگی، عملکرد خانواده و شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان و کمال گرایی [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 93-109]

 • باقری، فریبرز مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطه ذهن آگاهی و رفتار خرید آنی: نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 111-128]

 • باقری، ناهید مدلی نوین در‌باره نقش سرمایه‌‌گذاری نرم اجتماعی بر عملکرد معلمان: مطالعه موردی رابطه سرمایه-گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی و عملکرد [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 95-116]

 • باقری، نسرین تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 127-115]

 • باقریان، فاطمه تاثیر همرنگیِ‌اجتماعی بر تصمیم‌گیری در موقعیت ریسک و عدم‌قطعیت دانشجویان [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 1-16]

 • باقریان، مازیار پیش‌بینی نقش‌های جنسیّتی بر اساس جنسیّت‌زدگی دوسوگرایانۀ آشکار و ناآشکار (ضمنی) در نوجوانان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 123-141]

 • باقری شیخانگفشه، فرزین بررسی مشخصه‌های روانسنجی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در نمونه دانشجویان ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 17-44]

 • باقری شیخانگفشه، فرزین بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی رگه‌های جامعه‌ستیزی نوجوانان [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

 • باقری قره بلاغ، هوشمند تاثیر نوع وبگردی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین در شهر یزد با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 69-86]

 • باقری کراچی، امین بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی در معلمان و رابطه آن با شادکامی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 49-62]

 • بامدادی سیبنی، محمد مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • بامری، مصیب نقش هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی در تمایل به ترک خدمت مدیران [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • بحرانی، محمد رضا رابطه بین گرایش به جراحی زیبایی با نگرش به مد و تصویر بدنی منفی زنان متقاضی جراحی زیبایی با تکیه بر نوع جراحی: نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 37-60]

 • بختیاری، احسان تاثیر عدالت ادراک شده وهنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 1-20]

 • بدری گرگری، رحیم فراتحلیل اثربخشی مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 57-76]

 • براتی، هاجر رابطه‌ی تعهد عاطفی با قصد و نگرش نسبت به یک رفتار منفی در سازمان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • براتی، هاجر مقایسه واکنش روانی به تعیین قیمت اجاره منزل در دوره کرونا در دو الگوی لیندسی و دیلارد و شن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 75-92]

 • برادران، مجید اثربخشی آموزش قدردانی بر همدلی و مهارت‌های ارتباطی نوجوانان دختر [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 151-166]

 • برادران، مجید نقش تعدیل گری حمایت اجتماعی در رابطه بین حساسیت بین فردی و وابستگی به فضای مجازی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 119-134]

 • برادران، مجید جامعه پسندی در دانشجویان: نقش ابعاد سرشت- منش و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 105-122]

 • برجعلی، احمد تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 55-78]

 • برجعلی، احمد بررسی قدرت تمیزی راهبردهای نفوذ اجتماعی و فرهنگ جمع‌گرایی سازمانی در تفکیک سطوح بهزیستی اجتماعی در محیط کار [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 167-187]

 • برجعلی، احمد استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 23-46]

 • برجعلی، احمد پیکربندی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان پسر ایرانی: یک مطالعه روایتی [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 79-100]

 • برجعلی، محمود تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی و خشم نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست شهرستان تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 165-182]

 • برهانی، حامد پیش‌بینی تصمیم‌گیری اخلاقی کادر‌‌‌‌‌‌ د‌‌رمان در شرایط غیرقطعی بر اساس مواجهه با مرگ، احتمال ابتلا و رضایت شغلی: نقش میانجی‌گری اضطراب [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 1-14]

 • برهانی، خاطره پیش‌بینی قیم‌مآبی بر اساس مؤلفه‌های همدلی و سرایت رفتاری [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 101-122]

 • برهانی، خاطره پیش‌بینی تصمیم‌گیری اخلاقی کادر‌‌‌‌‌‌ د‌‌رمان در شرایط غیرقطعی بر اساس مواجهه با مرگ، احتمال ابتلا و رضایت شغلی: نقش میانجی‌گری اضطراب [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 1-14]

 • برهانی، عرفان تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی و خشم نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست شهرستان تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 165-182]

 • بشارت، محمد علی بررسی مشخصه‌های روانسنجی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در نمونه دانشجویان ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 17-44]

 • بشرپور، سجاد اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • بشرپور، سجاد افکار خودکشی در دانش‌آموزان پسر: نقش خودپنداره، عزت‌نفس و بهزیستی اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 1-16]

 • بشرپور، سجاد بررسی رابطۀ باورهای خرافی با سبک های پردازش اطلاعات و حس عاملیت در افراد مراجعه کننده به رمال [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 38-23]

 • بگیان، محمدجواد نقش ادراک نابرابری جنسیتی ، خودانضباطی و مسئولیت پذیری اجتماعی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه‌های تهران [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 162-141]

 • بگیان کوله مرز، محمدجواد الگویی ساختاری سبک‌های دلبستگی، سه گانه تاریک شخصیت، حساسیت به طرد شدن با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری مهارت‌های ارتباطی در دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 1-20]

 • بهجتی اردکانی، فاطمه اثربخشی بازی درمانی آدلری بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی: یک طرح سری‌های زمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 1-16]

 • بهرامی پور اصفهانی، منصوره مقایسه اثربخشی درمان‌های فعال‌سازی رفتاری و آرام‌سازی حالت بر باورهای هسته‌ای ضداجتماعی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان پسر با اضطراب اجتماعی بالا [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 77-92]

 • بهشتیان، محمد پیش‏بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • بوربور، اکرم رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی زنان شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 137-159]

 • بیان فر، فاطمه اثربخشی آموزش هشیاری وجودی به شیوه گروهی بر طرد اجتماعی، سازگاری اجتماعی، کفایت اجتماعی و اجتناب شناختی در سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 35-54]

 • بیرامی، منصور اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین-فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]

پ

 • پابویان، وارتوحی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با شایستگی حرفه ای: مطالعه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 22-1]

 • پاکدامن، شهلا مقایسه میزان سرمایه‌ی اجتماعی دانش‌آموزان نوجوان شهر تهران: نقش جنس [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 79-92]

 • پاک نهاد، زهرا رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 49-66]

 • پاینده، رقیه نقش واسطه‌ای درونی سازی آرمان‌های اجتماعی در رابطه بین بازخوردهای اجتماعی- فرهنگی و نارضایتی از ظاهر بدنی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]

 • پرتو، زهرا تاثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 83-100]

 • پرندین، شیما الگوی ساختاری شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی بر اساس سرمایه‌های روان‌شناختی با نقش میانجی رضایت از زندگی در دختران و زنان جوان سرپل ذهاب [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 31-42]

 • پناغی، لیلی ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • پناهی قراداغلو، محب بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 53-74]

 • پوراسدی، زهره نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • پورجبار آخونی، فریبا مطالعه رفتارهای وندالیستی دانشجویان و برخی از عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 77-94]

 • پورسید، سید رضا تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 55-78]

 • پورسید، سید مهدی تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 55-78]

 • پورشهریار کلشتری، حسین اثربخشی برنامة آموزش مهارت های حل همیارانه تعارضات بین فردی بر هدفگزینی اجتماعی، سبک حل تعارض و سازگاری دختران دبیرستان [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 139-161]

 • پورشهریاری، مه سیما نقش تعدیلگری مدت سکونت در رابطه دلبستگی مکان با سلامت روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان ساکن شهر تهران [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 43-56]

 • پورعبدل، سعید اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کفایت اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 45-60]

 • پورمند، روناک پیش‌بینی نقش‌های جنسیّتی بر اساس جنسیّت‌زدگی دوسوگرایانۀ آشکار و ناآشکار (ضمنی) در نوجوانان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 123-141]

 • پورمودت، خاتون بررسی اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان استفاده‌کننده از اینترنت و شبکه‎های اجتماعی مجازی [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • پورمیدانی، سمیه پیش‌بینی گرایش به آرایش براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان و دختران شهر اصفهان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 67-78]

 • پولادی ریشهری، علی رابطه بین گرایش به جراحی زیبایی با نگرش به مد و تصویر بدنی منفی زنان متقاضی جراحی زیبایی با تکیه بر نوع جراحی: نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 37-60]

 • پیرخائفی، علیرضا سنجش وضعیت توزیع و ارتباطمنزلت های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 123-144]

 • پیشرو کلانکش، صمد مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 79-90]

ت

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی زنان شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 137-159]

 • تجلی، پریسا رابطه علی همنوایی با همسالان و مدیریت بدن با میانجی گری وابستگی به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 121-136]

 • ترکان، هاجر مقایسه اثربخشی درمان‌های فعال‌سازی رفتاری و آرام‌سازی حالت بر باورهای هسته‌ای ضداجتماعی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان پسر با اضطراب اجتماعی بالا [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 77-92]

 • ترکمن‌ملایری، مهدی تبیین علی رفتار جامعه پسند نوجوانان بر اساس فلسفه فراهیجانی مادر و هیجانات اخلاقی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 1-22]

 • تقوایی نیا، علی نقش واسطه‌ای خودگردانی در رابطه بین خودکارآمدی ورزشی و خودپنداره با رفتارهای مرتبط با کاهش وزن دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 55-74]

 • تقوایی یزدی، مریم نقش میانجی خودکارآمدی خلاق در رابطه بین هوش اجتماعی و خود نظم جویی شناختی هیجان دانش آموز‎ان [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 27-44]

 • تمنایی فر، محمدرضا مقایسه کمال‌گرایی سازش نایافته، راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان و نشخوار فکری در نوجوانان با اضطراب اجتماعی بالا و پایین [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 1-26]

 • توحیدی، افسانه طراحی بسته آموزشی مقابله با خشونت خانگی و اثربخشی آموزش بسته بر خشونت همسر و اشتیاق تحصیلی فرزندان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 1-18]

 • توحیدیان، ملیحه نقش هوش اجتماعی و ذهن خوانی از طریق چشم و صدا در پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مدل کلارک و ولز [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 97-118]

ج

 • جامعی، مانا پیش‌بینی تصمیم‌گیری اخلاقی کادر‌‌‌‌‌‌ د‌‌رمان در شرایط غیرقطعی بر اساس مواجهه با مرگ، احتمال ابتلا و رضایت شغلی: نقش میانجی‌گری اضطراب [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 1-14]

 • جاهدی، رباب فراتحلیل اثربخشی مداخلات مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 57-76]

 • جاودانیان، صادق طرحواره های شناختی پرخاشگر، شیوه های کنترل خشم و رضایت جنسی با گرایش مردان به خشونت علیه زنان [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 35-52]

 • جدیدی، هوشنگ تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانش آموزان پسر [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 43-58]

 • جعفرپور لواسانی، محمد بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی رگه‌های جامعه‌ستیزی نوجوانان [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

 • جعفری هرندی، رضا پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس سازگاری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 135-150]

 • جلالی، یوسف پیکربندی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان پسر ایرانی: یک مطالعه روایتی [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 79-100]

 • جمشاد، پریسا پیش‌بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان بر اساس ویژگی‌های شخصیت و ناگویی‌هیجانی زنان متأهل شهر تهران [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 89-102]

 • جمهری، فرهاد تدوین مدل ساختاری خودشیفتگی بر اساس تروماهای اوایل زندگی، عملکرد خانواده و شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان و کمال گرایی [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 93-109]

 • جنگی، پریا مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس ترتیب تولد با میانجی گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 19-36]

 • جهان، فائزه مدل پیش‌بینی تنهایی اجتماعی بر اساس حساسیت بین فردی و هوش اجتماعی با میانجی‌‌‌گری خود انتقادی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 67-88]

 • جهان، فائزه ارائه‌ی مدل علّی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و سبک‌های فرزند پروری والدین: با میانجیگری چشم‌انداز زمان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 35-52]

 • جهانی زاده، محمد رضا بررسی رابطه سرمایه‌های روانشناختی و اجتماعی با سلامت اجتماعی با توجه به متغیر میانجی حمایت اجتماعی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 83-100]

 • جواد زاهدی مازندرانی، محمد مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی،فلسفه و زبان شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 55-82]

 • جوادی علمی، لیلا مدل‌یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان بر اساس کمک‌طلبی تحصیلی، تدریس تحول‌آفرین، حمایت اجتماعی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 101-122]

 • جوانمرد، شبنم بررسی قدرت تمیزی راهبردهای نفوذ اجتماعی و فرهنگ جمع‌گرایی سازمانی در تفکیک سطوح بهزیستی اجتماعی در محیط کار [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 167-187]

 • جوانمرد، کرم الله واکاوی پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر به روش تحلیل کیفی و داده بنیاد ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آیت اله بروجردی ره) [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 1-32]

 • جوزی، حسن الگویی ساختاری سبک‌های دلبستگی، سه گانه تاریک شخصیت، حساسیت به طرد شدن با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری مهارت‌های ارتباطی در دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 1-20]

چ

 • چمنی، رضا تاثیر همرنگیِ‌اجتماعی بر تصمیم‌گیری در موقعیت ریسک و عدم‌قطعیت دانشجویان [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 1-16]

 • چناری، سمیرا تحلیل نیمرخ نهفته ابعاد هویتی و ارتباط آن با رضایت از زندگی دانشجویان کارشناسی [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 1-14]

ح

 • حاتمی، جواد ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • حاجلو، نادر عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • حاجلو، نادر اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • حاجلو، نادر مقایسه سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی با و بدون ویژگی کالبدی1 [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 111-131]

 • حاجی عظیمی، فرزاد عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 61-78]

 • حبی، محمد باقر اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پریشانی روان‌شناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان طلاق [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 103-117]

 • حبیب اللهی، سمیرا نقش متمایز کننده معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-22]

 • حبیبی کلیبر، رامین اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 93-110]

 • حجتی، محمد بررسی اثرات تعدیل‌کنندگی مقابله‌ی مذهبی مثبت و منفی در رابطه‌ی بین استرس ادراک‌شده و همدلی [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • حجتی، محمد مدل یابی پرخاشگری در مدرسه براساس عملکرد خانواده، روان رنجورخویی و جو مدرسه: نقش واسطه ای باوربه پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 77-98]

 • حدادی، ستاره مقایسه کمال‌گرایی سازش نایافته، راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیجان و نشخوار فکری در نوجوانان با اضطراب اجتماعی بالا و پایین [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 1-26]

 • حسن زاده، پرستو مقایسه گذشت، پرخاشگری و بهزیستی اجتماعی در افراد سالم و مبتلایان به هراس اجتماعی و خودشیفتگی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 109-127]

 • حسن زاده، پرستو مقایسه دلبستگی مکان، واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 79-102]

 • حسن زاده، پرستو ساخت آزﻣﻮن ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 61-77]

 • حسنی، جعفر اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • حسنی، سجاد نقش واسطه‌ای خودگردانی در رابطه بین خودکارآمدی ورزشی و خودپنداره با رفتارهای مرتبط با کاهش وزن دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 55-74]

 • حسنی، فریبا مقایسه اثربخشی برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری و برنامه آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر تکانشگری نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-18]

 • حسین پور، رضا تحلیل وضعیت فساد اداری براساس سلامت روان با نقش میانجی گری بهزیستی روانشناختی (مدل یابی معادلات ساختاری) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 17-32]

 • حسین خانزاده، عباسعلی الگوی ساختاری اثرات افسردگی ،شکست عاطفی ،و تجربه خشونت با رفتارهای خودزنی در زنان: نقش میانجی مهارت-های اجتماعی، کنترل هیجان ،و نارضایتی از بدن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 129-155]

 • حسینی، سید باقر رابطه پیوندهای اجتماعی و معنایی با احساس هویت مکانی در محله‌های مسکونی (مورد مطالعاتی: محله سپه شهر قزوین) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 93-122]

 • حسینی، سید بشیر هیجان های منفی، ترس از در حاشیه ماندن و قربانی قلدری سایبری: یک مدل معادلات ساختاری برای نوجوانان [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 91-101]

 • حسینی، سید عدنان افزایش و کاهش عزت‌نفس ناآشکار از طریق ارائۀ محرک‌های زیرآستانه‌ای و ایجاد شرطی سازی پاسخگر در دانشجویان دانشگاه [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 118-103]

 • حسینی، سیده راحله بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم ‌گیری کارکنان دولت [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 83-102]

 • حسینی، منیره السادات تأثیر نگرش به آسیب جنسی بر آسیب جنسی در محیط کار: نقش میانجی‌گری قصد آسیب جنسی [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 29-44]

 • حسینی اسفیدواجانی، مطهره السادات هیجان های منفی، ترس از در حاشیه ماندن و قربانی قلدری سایبری: یک مدل معادلات ساختاری برای نوجوانان [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 91-101]

 • حسینیان، سیمین اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • حسینیان، سیمین نقش میانجی‌گر تاب‌آوری در رابطه بین سبک‌های مقابله‌ای با کیفت زندگی و خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه کرونا ویروس [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 75-88]

 • حسینی طبقدهی، لیلا نقش میانجی خودکارآمدی خلاق در رابطه بین هوش اجتماعی و خود نظم جویی شناختی هیجان دانش آموز‎ان [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 27-44]

 • حکمی، محمد مطالعه رابطه سلامت اجتماعی با ارزشهای فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی و جامعه پذیری جنسیتی دربین دانشجویان زن و مرد [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • حکیم جوادی، منصور اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • حنیفه، فاطمه مقایسه سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی با و بدون ویژگی کالبدی1 [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 111-131]

 • حنیفی، فریبا ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 101-120]

 • حیدری، رویا اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پریشانی روان‌شناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان طلاق [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 103-117]

 • حیدری، شیما بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی در افراد دارای اختلال هویت جنسی (ترنس سکشوال) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 13-28]

خ

 • خاقانی فرد، میترا مطالعه رابطه سلامت اجتماعی با ارزشهای فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی و جامعه پذیری جنسیتی دربین دانشجویان زن و مرد [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • خاکپور، عباس رابطه رهبری زهرآگین با فرسودگی عاطفی؛ نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 103-118]

 • خاکدال، سعید بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • خالق خواه، علی بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم ‌گیری کارکنان دولت [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 83-102]

 • خالقیان، آرزو بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای-بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 55-72]

 • خانمحمدی اطاقسرا، ارسلان رابطه بی ثباتی هیجانی، رفتار جامعه‌پسند و پرخاشگری با آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 123-145]

 • خانه کشی، علی رابطه بی ثباتی هیجانی، رفتار جامعه‌پسند و پرخاشگری با آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 123-145]

 • خانی پور، حمید پیش بینی رفتار صرفه جویی برق خانگی: نقش انگیزش و نیاز اجتماعی به مصرف [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 33-55]

 • خبازثابت، سرور رابطه بین گرایش به جراحی زیبایی با نگرش به مد و تصویر بدنی منفی زنان متقاضی جراحی زیبایی با تکیه بر نوع جراحی: نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 37-60]

 • خرمائی، فرهاد بررسی مدل علی خردمندی: تبیین اثر شخصیت و خودکارآمدی مقابله [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 33-50]

 • خرمائی، فرهاد رابطه منش‌های اخلاقی و پرخاشگری در دانشجویان: نقش واسطه‌ای هیجانات شرم و گناه [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 47-72]

 • خرمائی، فرهاد رابطه‌ سرمایه اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارت‌های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه‌ای سبک‌های والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 121-142]

 • خطیب زنجانی، نازیلا بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان و نگرش آنها به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 15-28]

 • خوش سرور، سحر نقش مقایسه ی اجتماعی، حساسیت بین فردی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی نگرش های خوردن آشفته در دانشجویان زن [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 141-166]

 • خیاط، ابراهیم پیش‌بینی گرایش به خیانت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد متأهل [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 87-102]

د

 • دامغانیان، حسین مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • داوری، رحیم پیش‌بینی گرایش به سوء‌مصرف مواد و اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک‌های کنار آمدن با استرس با میانجیگری هوش‌هیجانی در دانش آموزان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 107-125]

 • داوری، رحیم پیش‌بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان بر اساس ویژگی‌های شخصیت و ناگویی‌هیجانی زنان متأهل شهر تهران [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 89-102]

 • داوودی، ایران اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • درتاج، فریبرز تاثیراهمال کاری تحصیلی بر بهزیستی روانشناختی: نقش های واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت -منفی و رضایت از زندگی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 53-76]

 • درتاج، فریبرز هیجان های منفی، ترس از در حاشیه ماندن و قربانی قلدری سایبری: یک مدل معادلات ساختاری برای نوجوانان [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 91-101]

 • درخور، سارا طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-40]

 • درزی رامندی، اعظم الگوی معادلات ساختاری از روابط بین پذیرش - طرد والدین، پردازش اطلاعات اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • دلاور، علی مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس ترتیب تولد با میانجی گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 19-36]

 • دلیر، مجتبی نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 19-34]

 • دلیر، مجتبی نقش سلامت روانی و اجتماعی در سلامت جنسی زنان سالمند [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 21-42]

 • دماوندیان، ارمغان مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 31-58]

 • دماوندیان، ارمغان ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 187-205]

 • دهاقین، وحیده اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانانِ بزهکار [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 45-64]

 • دهخدایی، سهیلا اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بین فردی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر سازگاری روانی- اجتماعی و سلامت اجتماعی زنان متأهل مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 101-116]

 • دهستانی، مهدی پیش بینی مهارت ارتباط بین فردی در دانش آموزان بر اساس میزان بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 115-128]

 • دهشیری، غلامرضا نقش هوش اجتماعی و ذهن خوانی از طریق چشم و صدا در پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مدل کلارک و ولز [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 97-118]

 • دهقانپور، ثنا پیش بینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس ذهن آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 102-83]

 • دهقانی، شهلا رابطه منش‌های اخلاقی و پرخاشگری در دانشجویان: نقش واسطه‌ای هیجانات شرم و گناه [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 47-72]

 • دهقانی، فهیمه مدل‌یابی افسردگی از طریق مقایسه اجتماعی رو به بالا در شبکه‌های اجتماعی مجازی: بررسی نقش میانجیگری حسادت و نقش تعدیل‌گر ادراک حمایت همسر [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 61-78]

ذ

 • ذبیح زاده، عباس ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • ذکایی فر، آرزو نقش سبک‌های فرزند پروری والدین در پیش‌بینی رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستان 5 و 6 ساله [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 87-100]

ر

 • رافضی، زهره رابطه‌ی شرم تصویر بدنی با جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی در اعضای باشگاه‌های ورزشی تهران [دوره 6، شماره 21، 1395]

 • رافضی، زهره پیش‌بینی تمایل به خرید اینترنتی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی: مدل صفات هگزاکو [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 21-32]

 • رباط میلی، سمیه نقش پیش‌بینی کنندگیِ باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی منفی در اضطراب اجتماعی نوجوانان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 51-68]

 • رباطی، افشین بررسی اثربخشی فرایند مربیگری بر خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 89-106]

 • رحمتی، صمد اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانانِ بزهکار [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 45-64]

 • رحمتی، عباس طراحی بسته آموزشی مقابله با خشونت خانگی و اثربخشی آموزش بسته بر خشونت همسر و اشتیاق تحصیلی فرزندان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 1-18]

 • رحیم زادگان، شیوا بررسی رابطۀ باورهای خرافی با سبک های پردازش اطلاعات و حس عاملیت در افراد مراجعه کننده به رمال [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 38-23]

 • رستگار، عباسعلی مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • رشیدکلویر، حجت الله مقایسه دلبستگی مکان، واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 79-102]

 • رشیدی، علیرضا تحلیل مسیر فراغت خانواده به رشد اجتماعی با واسطه گری کیفیت ارتباط والد-نوجوان و کیفیت ارتباط با همسالان [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 29-44]

 • رضائی، سجاد بررسی مشخصه‌های روانسنجی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در نمونه دانشجویان ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 17-44]

 • رضائی، سجاد نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه بین سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان‌های شهر قوچان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 119-140]

 • رضاپور، حسین مقایسه اثربخشی درمان‌های فعال‌سازی رفتاری و آرام‌سازی حالت بر باورهای هسته‌ای ضداجتماعی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان پسر با اضطراب اجتماعی بالا [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 77-92]

 • رضاپور میرصالح، یاسر اثربخشی بازی درمانی آدلری بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی: یک طرح سری‌های زمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 1-16]

 • رضایی، سجاد تاثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 83-100]

 • رضایی، سعید طراحی برنامه مهارت های همدلی مبتنی بر شناخت اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر رفتار جامعه پسند کارکنان خدمات فرودگاهی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 117-131]

 • رضایی، سعید اثربخشی برنامه آموزش کفایت اجتماعی بر بهبود رفتارهای جامعه پسند تیزهوشان کم پیشرفت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 123-140]

 • رضایی شریف، علی عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • رفیعی پور، امین پیش بینی مولفه های عشق ورزی بر اساس ویژگی های شخصیتی مایرز-بریگز [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 99-108]

 • رمضانپور، فرزانه الگویی ساختاری سبک‌های دلبستگی، سه گانه تاریک شخصیت، حساسیت به طرد شدن با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری مهارت‌های ارتباطی در دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 1-20]

 • رمضانپور، مهرناز رابطه ی ادراک کیفیت مسکن و محیط مسکونی با عزت نفس ساکنین محله های ناهمگن (نمونه ی موردی: محله ی حسن آباد-زرگنده تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 23-48]

 • رنجبر نوشری، فرزانه اثربخشی آموزش قدردانی بر همدلی و مهارت‌های ارتباطی نوجوانان دختر [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 151-166]

 • رنجبر نوشری، فرزانه جامعه پسندی در دانشجویان: نقش ابعاد سرشت- منش و حمایت اجتماعی ادراک شده [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 105-122]

 • رنجبری، مجتبی بررسی نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه‌های اجتماعی بر جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 17-30]

 • رهدار، محمد تحلیل مسیر فراغت خانواده به رشد اجتماعی با واسطه گری کیفیت ارتباط والد-نوجوان و کیفیت ارتباط با همسالان [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 29-44]

 • روزبهانی، مرتضی پیش‏بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • روشن، سارا تاثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر مقاومت کارکنان دربرابر تغییر با میانجی گری سرمایه روانشناختی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 140-119]

ز

 • زارع، حسین بررسی تاثیر ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی بر رفتارهای یاری رسان با توجه به نقش میانجی گر هوش اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 19-34]

 • زارع، حسین ساخت آزﻣﻮن ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 61-77]

 • زارع، حسین بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها) بر شایستگی اجتماعی-هیجانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پرخطر [(مقالات آماده انتشار)]

 • زارعان، منصوره مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای افسردگی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 73-92]

 • زارع باغبیدی، محبوبه تعیین نقش واسطه‌ای مهارت ارتباطی در رابطه بین ناگویی هیجانی و دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 135-150]

 • زالی زاده، محسن بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها) بر شایستگی اجتماعی-هیجانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پرخطر [(مقالات آماده انتشار)]

 • زردی گیگلو، بهمن بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • زرگر، یدالله اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • زهرا کاظمی خوبان، سیده پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری بر اساس جهت‌گیری هویت و عملکرد خانواده در نوجوانان [دوره 6، شماره 21، 1395]

 • زینالی، زهرا مدل اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی: نقش عملکرد خانواده با میانجیگری نیازهای اساسی روان‌شناختی ‏ [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 21-34]

 • زینالی، علی مدل اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی: نقش عملکرد خانواده با میانجیگری نیازهای اساسی روان‌شناختی ‏ [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 21-34]

 • زینی حسنوند، ناهید واکاوی پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر به روش تحلیل کیفی و داده بنیاد ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آیت اله بروجردی ره) [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 1-32]

 • زیودار، نجمه نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1396]

س

 • سادات رسول، سهیلا پیش بینی قلدری در محیط کار پرستاران بر اساس سبک‏های تبادل اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 1-16]

 • ساسان نژاد، رکسانا پیش بینی رفتار رأی دهی بر اساس سلامت روان، بهزیستی اجتماعی و خودکارآمدی روانی شهروندان تهرانی در انتخابات [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 43-58]

 • ساکنی، زهرا پیش بینی مولفه های عشق ورزی بر اساس ویژگی های شخصیتی مایرز-بریگز [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 99-108]

 • سالمی، صفورا اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • سامانی، حسین پیش‌بینی قیم‌مآبی بر اساس مؤلفه‌های همدلی و سرایت رفتاری [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 101-122]

 • سبزه ارای لنگرودی، میلاد اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • سپاه منصور، مژگان نقش واسطه‌ای عدم ارضای نیازهای روان‌شناختی و خشم در رابطه بین رفتار کنترلی ادراک‌شده و زورگویی [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • سپاه منصور، مژگان مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین نوع‌دوستی و همدلی با گرایش به معنویت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • سپاه منصور، مژگان مقایسه اثربخشی برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری و برنامه آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر تکانشگری نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-18]

 • سپاه منصور، مژگان ویژگی های روانسنجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی و رابطه آن با صفات شخصیت در دانشجویان شهر تهران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 151-171]

 • ستوده اصل، نعمت ارائه‌ی مدل علّی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و سبک‌های فرزند پروری والدین: با میانجیگری چشم‌انداز زمان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 35-52]

 • سجادیان، ایلناز بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای-بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 55-72]

 • سجادی پور، فریده سادات بررسی نقش توانمندی‌های منش والدین در تبیین اجتماعی سازی هیجانی با توجه به نقش میانجی‌گری نظم‌بخشی هیجان [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 45-60]

 • سرداری، ازاده رابطه تفکر انتقادی، تمایز یافتگی و ترس از ارزیابی منفی با سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • سروریان، زهرا اثربخشی معنادرمانی بر کفایت اجتماعی نوجوانان [دوره 6، شماره 21، 1395]

 • سروش نیا، سهیلا پپیش بینی جامعه پسندی بر اساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 85-100]

 • سعادتی، موسی تبیین اجتماعی رانندگی مخاطره‌آمیز بر اساس سازه سرمایه‌ اجتماعی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 21-40]

 • سعیدی، الهام پیش بینی رابطه هوش هیجانی و نشخوار خشم با پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 65-82]

 • سقزی، ایوب مقایسه احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی و بدرفتاری روانشناختی در دختران مجرد با و بدون علائم اختلال در روابط بین‌فردی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 89-104]

 • سلطانی شال، رضا اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • سلگی، زهرا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر الگوی رفتاری تیپ A، شادکامی و احساس تنهایی در نوجوانان ساکن کانون اصلاح و تربیت [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 41-54]

 • سلگی، زهرا تأثیر آموزش مهارت‏های فراشناختی بر علائم اضطراب اجتماعی و نشانگان افت روحیه در دختران با سطوح بالای اضطراب کرونا [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 1-22]

 • سلگی، محمد سنجش وضعیت توزیع و ارتباطمنزلت های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 123-144]

 • سلیمانی، مجید شبکه‌های اجتماعی مجازی و نقش آن در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت‏روان دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1395]

 • سلیمی بجستانی، حسین بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 89-114]

 • سلیمی بجستانی، حسین استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 23-46]

 • سهرابی، فرامرز پیکربندی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان پسر ایرانی: یک مطالعه روایتی [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 79-100]

 • سواری، کریم بررسی برخی از عوامل گرایش به شبکه‌های ماهواره‌های خارجی [دوره 6، شماره 21، 1395]

 • سواری، کریم نقش قدردانی در عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی با میانجی گری حمایت اجتماعی والدین، اساتید و همکلاسی ها [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 23-42]

 • سوداگر، شیدا نقش متمایز کننده معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-22]

 • سیف، حدیث واکاوی پیامدهای روابط دوستانه دانشجویان دختر و پسر به روش تحلیل کیفی و داده بنیاد ( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آیت اله بروجردی ره) [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 1-32]

 • سیمی، زهرا نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • سیه جانی، لیلی پیش‌بینی ابعاد شخصیت جامعه‌پسند بر اساس سلامت اجتماعی و منبع کنترل در دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 143-165]

ش

 • شاطریان محمدی، فاطمه بررسی نقش میانجی سبک های تبادل اجتماعی در روابط فعال‌سازی-بازداری رفتاری و احقاق جنسی در زنان متاهل [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 67-88]

 • شاهنده، مریم اثربخشی آموزش مهارت اجتماعی ارتباطی بر باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش آموزان متوسطه اول [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 53-66]

 • شاهواروقی فراهانی، ندا نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • شباهنگ، رضا اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • شباهنگ، رضا بررسی مشخصه‌های روانسنجی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در نمونه دانشجویان ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 17-44]

 • شرقی، علی رابطه ی ادراک کیفیت مسکن و محیط مسکونی با عزت نفس ساکنین محله های ناهمگن (نمونه ی موردی: محله ی حسن آباد-زرگنده تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 23-48]

 • شرونی، مهرداد نقش تنهایی اجتماعی، ناکامی و دین‌داری بر نشخوار خشم زندانیان [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 145-164]

 • شریفی، مسعود اثربخشی برنامة آموزش مهارت های حل همیارانه تعارضات بین فردی بر هدفگزینی اجتماعی، سبک حل تعارض و سازگاری دختران دبیرستان [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 139-161]

 • شریفی اردانی، علیرضا رابطه‌ سرمایه اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارت‌های اجتماعی فرزندان: نقش واسطه‌ای سبک‌های والدین در برخورد با هیجانات منفی کودکان [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 121-142]

 • شریفی اردانی، علیرضا بررسی نقش توانمندی‌های منش والدین در تبیین اجتماعی سازی هیجانی با توجه به نقش میانجی‌گری نظم‌بخشی هیجان [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 45-60]

 • شفیع آبادی، عبداله بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 89-114]

 • شکاری، حمیده تاثیر بار کاری ذهنی بر پرسه زنی اینترنتی کارکنان: نقش میانجی سایش اجتماعی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 58-39]

 • شکرافشان، ناهید رابطه بین هراس اجتماعی، سلامت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • شکری، امید تاثیر همرنگیِ‌اجتماعی بر تصمیم‌گیری در موقعیت ریسک و عدم‌قطعیت دانشجویان [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 1-16]

 • شکری، امید مقایسه تأثیر رفتار جامعه‌یار مربوط و نامربوط به موقعیت بر خلق در دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 21-38]

 • شکری، امید اثربخشی برنامة آموزش مهارت های حل همیارانه تعارضات بین فردی بر هدفگزینی اجتماعی، سبک حل تعارض و سازگاری دختران دبیرستان [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 139-161]

 • شنبدی، فاطمه اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان: نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • شهبازی، جواد رابطه سبک‌زندگی و نیازهای بنیادی روانشناختی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با میانجیگری هوش‌هیجانی [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 1-16]

 • شهبازی، مسعود تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی‌گری مؤلفه‌های افق ازدواج در دانشجویان پسر مجرد تحصیلات تکمیلی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 82-59]

 • شهریاری احمدی، منصوره رابطه علی همنوایی با همسالان و مدیریت بدن با میانجی گری وابستگی به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 121-136]

 • شیخ الاسلامی، راضیه اثربخشی آموزش نظریه‌ی ذهن بر همدلی و قلدری در کودکان [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • شیخ الاسلامی، راضیه الگوی معادلات ساختاری از روابط بین پذیرش - طرد والدین، پردازش اطلاعات اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • شیخ الاسلامی، راضیه تبیین علی رفتار جامعه پسند نوجوانان بر اساس فلسفه فراهیجانی مادر و هیجانات اخلاقی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 1-22]

 • شیخ الاسلامی، راضیه کنترل روان‌شناختی والدین و رفتار جامعه‌پسند فرزندان: نقش واسطه‌ای هیجان اخلاقی قدردانی [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 33-55]

 • شیخی، زینب بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی دانش‏آموزان [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • شیرمحمدی، فاطمه مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین [دوره 6، شماره 22، 1395]

ص

 • صابری، نعیمه نقش تعدیلگری مدت سکونت در رابطه دلبستگی مکان با سلامت روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان ساکن شهر تهران [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 43-56]

 • صادقی، مسعود مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده بر اساس رویکرد زمینه ای [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 101-122]

 • صالح صدق پور، بهرام رابطه ی ادراک کیفیت مسکن و محیط مسکونی با عزت نفس ساکنین محله های ناهمگن (نمونه ی موردی: محله ی حسن آباد-زرگنده تهران) [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 23-48]

 • صالح صدق پور، بهرام رابطه پیوندهای اجتماعی و معنایی با احساس هویت مکانی در محله‌های مسکونی (مورد مطالعاتی: محله سپه شهر قزوین) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 93-122]

 • صالحی، میلاد مقایسه اثربخشی یادگیری مغزمحور و تفکر خلاق در ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 35-52]

 • صباحی، پرویز تاثیر عدالت ادراک شده وهنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 1-20]

 • صبحی، ناصر اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کفایت اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 45-60]

 • صبحی قراملکی، ناصر نقش متمایز کننده معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 1-22]

 • صبوری مقدم، حسن پیش بینی رابطه هوش هیجانی و نشخوار خشم با پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 65-82]

 • صدری، لیلا رابطه علی همنوایی با همسالان و مدیریت بدن با میانجی گری وابستگی به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 121-136]

 • صدوقی، مجید رابطه رفتار اجتماعی، شایستگی اجتماعی و ترجیح اجتماعی با رفتار قلدری دانش‌آموزان: نقش تعدیل‌کننده جنسیت [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 1-20]

 • صدیق، هلن پیش بینی بهزیستی اجتماعی و اعتماد اجتماعی از طریق باور به دنیای عادلانه در مراجعین به مراکز مشاوره [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 1-12]

 • صفاری نیا، سبا ویژگی های روانسنجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی و رابطه آن با صفات شخصیت در دانشجویان شهر تهران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 151-171]

 • صفاری نیا، سبا ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 187-205]

 • صفاری نیا، مجید بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی دانش‏آموزان [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • صفاری نیا، مجید اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • صفاری نیا، مجید عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 61-78]

 • صفاری نیا، مجید تاثیر عدالت ادراک شده وهنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 1-20]

 • صفاری نیا، مجید مدل ارتباط پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتماعی با رفتار جامعه پسند با نقش واسطه ای اعتماد اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 1-20]

 • صفاری نیا، مجید پیش‏ بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 129-141]

 • صفاری نیا، مجید بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی در افراد دارای اختلال هویت جنسی (ترنس سکشوال) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 13-28]

 • صفاری نیا، مجید تدوین ابعاد اجتماعی سلامت از منظر مدیریت شهری [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 41-64]

 • صفاری نیا، مجید پیش بینی رفتار رأی دهی بر اساس سلامت روان، بهزیستی اجتماعی و خودکارآمدی روانی شهروندان تهرانی در انتخابات [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 43-58]

 • صفاری نیا، مجید ویژگی های روانسنجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی و رابطه آن با صفات شخصیت در دانشجویان شهر تهران [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 151-171]

 • صفاری نیا، مجید مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 31-58]

 • صفاری نیا، مجید ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 187-205]

 • صفاری نیا، مجید پپیش بینی جامعه پسندی بر اساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 85-100]

 • صفاری نیا، مجید پیش‌بینی ابعاد شخصیت جامعه‌پسند بر اساس سلامت اجتماعی و منبع کنترل در دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 143-165]

 • صفاری نیا، مجید ساخت آزﻣﻮن ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 61-77]

 • صفاری نیا، مجید تأثیر نگرش به آسیب جنسی بر آسیب جنسی در محیط کار: نقش میانجی‌گری قصد آسیب جنسی [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 29-44]

 • صفاری نیا، مجید بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها) بر شایستگی اجتماعی-هیجانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پرخطر [(مقالات آماده انتشار)]

 • صمدی، فاطمه نقش سلامت روانی و اجتماعی در سلامت جنسی زنان سالمند [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 21-42]

 • صمدی فرد، حمیدرضا افکار خودکشی در دانش‌آموزان پسر: نقش خودپنداره، عزت‌نفس و بهزیستی اجتماعی [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 1-16]

 • صیدمرادی، کاوه بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 89-114]

 • صیدی، ستار مدل ارتباط پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتماعی با رفتار جامعه پسند با نقش واسطه ای اعتماد اجتماعی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 1-20]

 • صیدی، محمدسجاد تحلیل مسیر فراغت خانواده به رشد اجتماعی با واسطه گری کیفیت ارتباط والد-نوجوان و کیفیت ارتباط با همسالان [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 29-44]

ط

 • طالقانی نژاد، محمدعلی پیش‌بینی گرایش به سوء‌مصرف مواد و اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک‌های کنار آمدن با استرس با میانجیگری هوش‌هیجانی در دانش آموزان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 107-125]

 • طهماسبی، مریم نقش تعدیل گری حمایت اجتماعی در رابطه بین حساسیت بین فردی و وابستگی به فضای مجازی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 119-134]

 • طهمورسی، نیلوفر بررسی اثربخشی فرایند مربیگری بر خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 89-106]

ع

 • عارفی شیخ، بهره اثربخشی نمایش‌درمانی بر مهارت اجتماعی و کم‌رویی دختران 11-9 ساله شهرستان مریوان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 17-36]

 • عاشوری، مجتبی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین-فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]

 • عاطفی کرجوندانی، ستاره تاثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 83-100]

 • عباس پور، ذبیح اله تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی‌گری مؤلفه‌های افق ازدواج در دانشجویان پسر مجرد تحصیلات تکمیلی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 82-59]

 • عباس زادگان، نرگس چالش های زندگی اجتماعی نوجوانان با هویت اجتماعی خود به‌عنوان عضوی از کمیته امداد [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 75-96]

 • عباسی، محمد بررسی اثرات تعدیل‌کنندگی مقابله‌ی مذهبی مثبت و منفی در رابطه‌ی بین استرس ادراک‌شده و همدلی [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • عباسی، محمد مدل یابی پرخاشگری در مدرسه براساس عملکرد خانواده، روان رنجورخویی و جو مدرسه: نقش واسطه ای باوربه پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 77-98]

 • عبداللهی، عباس نقش تعدیلگری مدت سکونت در رابطه دلبستگی مکان با سلامت روانی و بهزیستی اجتماعی در زنان ساکن شهر تهران [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 43-56]

 • عبدالمحمدی، کریم پیش‌بینی پرخاشگری سایبری بر اساس همدلی، بی‌تفاوتی اخلاقی و نشخوار خشم در نوجوانان [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 15-30]

 • عبدالملکی، سعید بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان و نگرش آنها به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 15-28]

 • عبدوس، فرزانه پیش بینی شناخت اجتماعی بر اساس تمایزیافتگی خود و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دانشجویان [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 103-116]

 • عبدی ورمزان، مراد پیش بینی رفتار صرفه جویی برق خانگی: نقش انگیزش و نیاز اجتماعی به مصرف [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 33-55]

 • عبیدی حوریلر، لیلا رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با شایستگی حرفه ای: مطالعه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 22-1]

 • عدلی پور، صمد مطالعه رفتارهای وندالیستی دانشجویان و برخی از عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 77-94]

 • عرب محبی شهرابی، عطیه مقایسه میزان سرمایه‌ی اجتماعی دانش‌آموزان نوجوان شهر تهران: نقش جنس [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 79-92]

 • عرب‌یارمحمدی، فاطمه سرمایه اجتماعی و گرایش به فرار از خانه دختران دبیرستانی نقش واسطه‌ای خوش‌بینی و امیدواری [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 101-121]

 • عریضی، حمیدرضا تأثیر بازی‌درمانی تعاملی گروهی بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات کودکان [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • عریضی، حمیدرضا رابطه‌ی تعهد عاطفی با قصد و نگرش نسبت به یک رفتار منفی در سازمان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • عریضی، حمیدرضا مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط دینداری و شیوه های فرزند پروری با معنا در زندگی مبتنی بر میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 77-94]

 • عریضی، حمیدرضا مقایسه واکنش روانی به تعیین قیمت اجاره منزل در دوره کرونا در دو الگوی لیندسی و دیلارد و شن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 75-92]

 • عزیزی شمامی، ماهره اثربخشی برنامة آموزش مهارت های حل همیارانه تعارضات بین فردی بر هدفگزینی اجتماعی، سبک حل تعارض و سازگاری دختران دبیرستان [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 139-161]

 • عسکری، محمد استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 23-46]

 • عسگری، محمد پیکربندی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان پسر ایرانی: یک مطالعه روایتی [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 79-100]

 • عطائی مغانلو، وحید اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر الگوی رفتاری تیپ A، شادکامی و احساس تنهایی در نوجوانان ساکن کانون اصلاح و تربیت [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 41-54]

 • عطادخت، اکبر مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • عطاری، یوسفعلی پیش‌بینی گرایش به خیانت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد متأهل [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 87-102]

 • عظیم پور، علی رضا پیش‌بینی پرخاشگری دانشجویان بر اساس هوش، خلق‌وخو و دلبستگی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 65-86]

 • علی اکبری دهکردی، مهناز اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی زنان معتاد [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • علی اکبری دهکردی، مهناز اثربخشی آموزش غنی‌سازی روابط بین فردی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر سازگاری روانی- اجتماعی و سلامت اجتماعی زنان متأهل مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 101-116]

 • علی پور، احمد تاثیراهمال کاری تحصیلی بر بهزیستی روانشناختی: نقش های واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت -منفی و رضایت از زندگی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 53-76]

 • علی پور، احمد تدوین ابعاد اجتماعی سلامت از منظر مدیریت شهری [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 41-64]

 • علیپور، احمد اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی زنان معتاد [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • علیپور، احمد هوش اجتماعی وجامعه پسندی در برتری جانبی مغز [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 1-22]

 • علیپور، احمد پیش بینی رفتار رأی دهی بر اساس سلامت روان، بهزیستی اجتماعی و خودکارآمدی روانی شهروندان تهرانی در انتخابات [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 43-58]

 • علیپور، احمد ساخت آزﻣﻮن ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 61-77]

 • علیپور، احمد بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها) بر شایستگی اجتماعی-هیجانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پرخطر [(مقالات آماده انتشار)]

 • علیپور، ندا نقش واسطه‌ای هوش فرهــنگی در رابطه بین ویژگـی‌های شخصیتی با مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 79-100]

 • علی خواه، ساناز نقش سرمایه اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 95-114]

 • علیزاده، حمید تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 55-78]

 • علیزاده اقدم، محمد باقر رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 59-78]

 • علیزاده فرد، سوسن مقایسه‌ی آموزش تئوری انتخاب به‌صورت کلاسیک و بر مبنای آموزه‏های اسلامی بر افزایش گذشت و رضایت زناشویی زنان متأهل [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • علیزاده فرد، سوسن پیش‏ بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 129-141]

 • علیزاده فرد، سوسن پیش بینی قلدری در محیط کار پرستاران بر اساس سبک‏های تبادل اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 1-16]

 • علیزاده فرد، سوسن ساخت آزﻣﻮن ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 61-77]

 • علی فرخی، نور تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 55-78]

 • عمادیان، سیده علیا مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل و مداخله چند بعدی انگیزشی شناختی بر اهمال کاری دانش آموزان دارای والد معتاد مقطع متوسطه دوم [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 77-90]

 • عیسی زادگان، علی بررسی رابطه شناخت هیجانات ( پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اساس جنسیت در بین دوقلو ها [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 103-120]

 • عیسی زاده، فاطمه بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی در افراد دارای اختلال هویت جنسی (ترنس سکشوال) [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 13-28]

غ

 • غدیری، فرهاد پیش‌بینی پرخاشگری سایبری بر اساس همدلی، بی‌تفاوتی اخلاقی و نشخوار خشم در نوجوانان [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 15-30]

 • غریب زاده، رامین تحلیل وضعیت فساد اداری براساس سلامت روان با نقش میانجی گری بهزیستی روانشناختی (مدل یابی معادلات ساختاری) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 17-32]

 • غضنفریان، فریبا مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمد نسبت به زنان و مردان عادی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • غفوری، آرزو بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 89-114]

 • غلامرضایی، سیمین مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده بر اساس رویکرد زمینه ای [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 101-122]

 • غلامی، سمیه اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن بااحساس تنهایی هیجانی و اجتماعی در بین دانشجویان: کاربرد تحلیل خوشه‌ای [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 33-52]

 • غلامی، سمیه چالش های زندگی اجتماعی نوجوانان با هویت اجتماعی خود به‌عنوان عضوی از کمیته امداد [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 75-96]

 • غنچه، سمیه رابطه تاب‌آوری و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی در دانشجویان: نقش تعدیلی خود‌دلسوزی [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 45-64]

 • غیاث آبادی فراهانی، الهام پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس سازگاری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 135-150]

 • غیوروحدت، بهمن رابطه صفات شخصیتی در مدل شش عاملی شخصیت (هگزاکو) با نگرش سیاسی شهروندان شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 59-76]

ف

 • فاتحی زاده، مریم بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای-بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 55-72]

 • فاطمه کاظمی، سیده محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی تأثیر جوّ دانشگاه بر پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • فتح آبادی، جلیل مقایسه تأثیر رفتار جامعه‌یار مربوط و نامربوط به موقعیت بر خلق در دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 21-38]

 • فراهانی، حجت اله بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی رگه‌های جامعه‌ستیزی نوجوانان [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

 • فراهانی، محمدنقی رابطه صفات شخصیتی در مدل شش عاملی شخصیت (هگزاکو) با نگرش سیاسی شهروندان شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 59-76]

 • فراهانی، محمدنقی پیش بینی رفتار صرفه جویی برق خانگی: نقش انگیزش و نیاز اجتماعی به مصرف [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 33-55]

 • فرجی، رضا بررسی نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه‌های اجتماعی بر جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 17-30]

 • فرحبخش، کیومرث استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 23-46]

 • فرح بیجاری، اعظم نقش عدم اطمینان، عزت نفس، حس قدرت شخصی و محرومیت نسبی شخصی در مادی گرایی دانشجویان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 93-110]

 • فرح بیجاری، اعظم نقش هوش اجتماعی و ذهن خوانی از طریق چشم و صدا در پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مدل کلارک و ولز [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 97-118]

 • فرخی، نورعلی تاثیراهمال کاری تحصیلی بر بهزیستی روانشناختی: نقش های واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت -منفی و رضایت از زندگی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 53-76]

 • فرخی، نورعلی بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 89-114]

 • فرخی، نورعلی بررسی قدرت تمیزی راهبردهای نفوذ اجتماعی و فرهنگ جمع‌گرایی سازمانی در تفکیک سطوح بهزیستی اجتماعی در محیط کار [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 167-187]

 • فرزاد، ولی الله تدوین ابعاد اجتماعی سلامت از منظر مدیریت شهری [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 41-64]

 • فرزادی، فاطمه نقش قدردانی در عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی با میانجی گری حمایت اجتماعی والدین، اساتید و همکلاسی ها [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 23-42]

 • فرزانه جاجرمی، حسن ارائه‌ی مدل علّی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و سبک‌های فرزند پروری والدین: با میانجیگری چشم‌انداز زمان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 35-52]

 • فرقدانی، آزاده بررسی نقش میانجی سبک های تبادل اجتماعی در روابط فعال‌سازی-بازداری رفتاری و احقاق جنسی در زنان متاهل [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 67-88]

 • فرگت، آزاده الگوی ساختاری اثرات افسردگی ،شکست عاطفی ،و تجربه خشونت با رفتارهای خودزنی در زنان: نقش میانجی مهارت-های اجتماعی، کنترل هیجان ،و نارضایتی از بدن [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 129-155]

 • فرگت، ازاده نقش سرمایه اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 95-114]

 • فرنام، علی رابطه هیجان‌های منفی با وسوسه و احتمال مصرف افراد وابسته به مواد دارای بازگشت: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 1-18]

 • فرهادیه، ازاده تأثیر بازی‌درمانی تعاملی گروهی بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات کودکان [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • فرهمند، مهناز نقش تنهایی اجتماعی، ناکامی و دین‌داری بر نشخوار خشم زندانیان [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 145-164]

 • فرید، ابوالفضل اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 93-110]

 • فعلی، سمانه نقش عدم اطمینان، عزت نفس، حس قدرت شخصی و محرومیت نسبی شخصی در مادی گرایی دانشجویان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 93-110]

 • فلاح، فاطمه اثربخشی بازی درمانی آدلری بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی: یک طرح سری‌های زمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 1-16]

 • فلاح، محمدحسین کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 63-82]

 • فیاضی، مرتضی اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز [دوره 6، شماره 24، 1395]

ق

 • قاسم زاده، ابوالفضل بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 53-74]

 • قاسمی، مجید تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی دبیرستان‌های منطقه 5 شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 15-34]

 • قاسمی، ناهید نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 19-34]

 • قبادی، لیلا اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 93-110]

 • قدرتی، مبین اثربخشی آموزش هشیاری وجودی به شیوه گروهی بر طرد اجتماعی، سازگاری اجتماعی، کفایت اجتماعی و اجتناب شناختی در سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 35-54]

 • قدرتی میرکوهی، مهدی مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • قدم پور، عزت اله مدل یابی پرخاشگری در مدرسه براساس عملکرد خانواده، روان رنجورخویی و جو مدرسه: نقش واسطه ای باوربه پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 77-98]

 • قربان پور لفمجانی، امیر نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه بین سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان‌های شهر قوچان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 119-140]

 • قربان جهرمی، رضا هیجان های منفی، ترس از در حاشیه ماندن و قربانی قلدری سایبری: یک مدل معادلات ساختاری برای نوجوانان [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 91-101]

 • قربانی، رقیه بررسی مدل علی خردمندی: تبیین اثر شخصیت و خودکارآمدی مقابله [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 33-50]

 • قربانی، سارا بررسی رابطه سرمایه‌های روانشناختی و اجتماعی با سلامت اجتماعی با توجه به متغیر میانجی حمایت اجتماعی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 83-100]

 • قربانی، سارا بررسی تاثیر ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی بر رفتارهای یاری رسان با توجه به نقش میانجی گر هوش اجتماعی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 19-34]

 • قمری، راضیه نقش عدم اطمینان، عزت نفس، حس قدرت شخصی و محرومیت نسبی شخصی در مادی گرایی دانشجویان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 93-110]

 • قمری، محمد نقش میانجی‌گر تاب‌آوری در رابطه بین سبک‌های مقابله‌ای با کیفت زندگی و خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه کرونا ویروس [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 75-88]

 • قنادزادگان، حسینعلی مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل و مداخله چند بعدی انگیزشی شناختی بر اهمال کاری دانش آموزان دارای والد معتاد مقطع متوسطه دوم [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 77-90]

 • قیصریان، اسحاق مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی،فلسفه و زبان شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 55-82]

ک

 • کابلی، مریم مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای افسردگی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 73-92]

 • کاشف زمانه، غلامحسین مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمد نسبت به زنان و مردان عادی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • کاظم وند اصل، زهرا تحلیل نیمرخ نهفته ابعاد هویتی و ارتباط آن با رضایت از زندگی دانشجویان کارشناسی [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 1-14]

 • کاظمی، سلیم تحلیل وضعیت فساد اداری براساس سلامت روان با نقش میانجی گری بهزیستی روانشناختی (مدل یابی معادلات ساختاری) [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 17-32]

 • کاظمی، فرنگیس تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 55-78]

 • کاظمی، نواب پیش بینی شناخت اجتماعی بر اساس تمایزیافتگی خود و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دانشجویان [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 103-116]

 • کاظمی حقیقی، ناصر الدین تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 127-115]

 • کجباف، محمدباقر بررسی اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان استفاده‌کننده از اینترنت و شبکه‎های اجتماعی مجازی [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • کدیور، پروین شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 39-54]

 • کرامتی، صدف عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • کرایی، امین پیش‌بینی گرایش به خیانت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد متأهل [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 87-102]

 • کرایی، امین تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی‌گری مؤلفه‌های افق ازدواج در دانشجویان پسر مجرد تحصیلات تکمیلی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 82-59]

 • کربلایی، محبوبه پیش‎بینی خودکارآمدی بر اساس تاب‌آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی زنان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 73-88]

 • کرسوی، سیما سادات رابطه رفتار اجتماعی، شایستگی اجتماعی و ترجیح اجتماعی با رفتار قلدری دانش‌آموزان: نقش تعدیل‌کننده جنسیت [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 1-20]

 • کرمانیان، سحر تدوین مدل ساختاری خودشیفتگی بر اساس تروماهای اوایل زندگی، عملکرد خانواده و شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان و کمال گرایی [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 93-109]

 • کرمی، ابوالفضل تاثیر عدالت ادراک شده وهنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 1-20]

 • کرمی، جهانگیر پیش‎بینی خودکارآمدی بر اساس تاب‌آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی زنان [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 73-88]

 • کرمی، غلامرضا عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 61-78]

 • کریمی، کیومرث تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانش آموزان پسر [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 43-58]

 • کریمی، معراج رابطه شفقت به‌خود و خوش‌بینی در دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای سازگاری اجتماعی [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 65-84]

 • کریمی، مینا نقش پیش‌بینی کنندگیِ باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی منفی در اضطراب اجتماعی نوجوانان [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 51-68]

 • کریمی نژاد، هاجر مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده بر اساس رویکرد زمینه ای [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 101-122]

 • کلانتری، مهرداد مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط دینداری و شیوه های فرزند پروری با معنا در زندگی مبتنی بر میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 77-94]

 • کمالجو، علی مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • کمالی زارچ، محمود تاثیر بار کاری ذهنی بر پرسه زنی اینترنتی کارکنان: نقش میانجی سایش اجتماعی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 58-39]

 • کهراریان، الهه پیش‌بینی نشانه‌های حساسیت اضطرابی با میانجیگری ذهن‌آگاهی بر اساس اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • کهساری، رضا ارائه‌ی مدل علّی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و سبک‌های فرزند پروری والدین: با میانجیگری چشم‌انداز زمان [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 35-52]

 • کوه بومی، ژاله نقش میانجی‌گر تاب‌آوری در رابطه بین سبک‌های مقابله‌ای با کیفت زندگی و خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه کرونا ویروس [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 75-88]

 • کیانی چلمردی، احمدرضا بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • کیخاونی، شیلر تدوین ابعاد اجتماعی سلامت از منظر مدیریت شهری [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 41-64]

 • کیخاونی، شیلر ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 187-205]

 • کیخسروانی، مولود رابطه بین گرایش به جراحی زیبایی با نگرش به مد و تصویر بدنی منفی زنان متقاضی جراحی زیبایی با تکیه بر نوع جراحی: نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 37-60]

گ

 • گلبابائی، سروش پیش‌بینی قیم‌مآبی بر اساس مؤلفه‌های همدلی و سرایت رفتاری [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 101-122]

 • گلبابائی، سروش پیش‌بینی تصمیم‌گیری اخلاقی کادر‌‌‌‌‌‌ د‌‌رمان در شرایط غیرقطعی بر اساس مواجهه با مرگ، احتمال ابتلا و رضایت شغلی: نقش میانجی‌گری اضطراب [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 1-14]

 • گل پرور، محسن مدلی نوین در‌باره نقش سرمایه‌‌گذاری نرم اجتماعی بر عملکرد معلمان: مطالعه موردی رابطه سرمایه-گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی و عملکرد [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 95-116]

 • گل پور، رضا رابطه تاب‌آوری و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی در دانشجویان: نقش تعدیلی خود‌دلسوزی [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 45-64]

 • گلستانی بخت، طاهره کارکرد ازدواج: یک پژوهش کیفی [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • گلستانی بخت، طاهره رابطه شفقت به‌خود و خوش‌بینی در دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای سازگاری اجتماعی [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 65-84]

 • گلشنی، فاطمه مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیک بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 31-58]

 • گلشنی، فاطمه تدوین مدل ساختاری خودشیفتگی بر اساس تروماهای اوایل زندگی، عملکرد خانواده و شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان و کمال گرایی [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 93-109]

 • گل محمدیان، محسن مقایسه احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی و بدرفتاری روانشناختی در دختران مجرد با و بدون علائم اختلال در روابط بین‌فردی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 89-104]

ل

 • لطقی کاشانی، فرح پیش‌بینی گرایش به سوء‌مصرف مواد و اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک‌های کنار آمدن با استرس با میانجیگری هوش‌هیجانی در دانش آموزان [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 107-125]

 • لهاک، علی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر میزان توجه و پرخاشگری در کودکان زیر دوازده سال [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 1-20]

م

 • مالمیر، طیبه تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 127-115]

 • متو، سمانه اثربخشی معنادرمانی بر کفایت اجتماعی نوجوانان [دوره 6، شماره 21، 1395]

 • متین، شایان مدل پیش‌بینی تنهایی اجتماعی بر اساس حساسیت بین فردی و هوش اجتماعی با میانجی‌‌‌گری خود انتقادی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 67-88]

 • مجیدی، ملیناز نقش سرمایه اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 95-114]

 • محتشمی، طیبه ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 187-205]

 • محتشمی، محمدهادی اثر ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی بر استفاده آسیب‌زا از اینترنت با میانجیگری نقش‌های جنسیتی [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 167-186]

 • محمد پور، ابراهیم رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 59-78]

 • محمدزاده، سروه رابطه تفکر انتقادی، تمایز یافتگی و ترس از ارزیابی منفی با سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • محمدزاده، سروه پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • محمدزاده، علی پیش‌بینی پرخاشگری سایبری بر اساس همدلی، بی‌تفاوتی اخلاقی و نشخوار خشم در نوجوانان [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 15-30]

 • محمد ساداتیان، سید مقایسه میزان سرمایه‌ی اجتماعی دانش‌آموزان نوجوان شهر تهران: نقش جنس [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 79-92]

 • محمدی، بهنام بررسی رابطه‌ی وظیفه‌شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد با میانجی‌گری شخصیت پویا [دوره 6، شماره 21، 1395]

 • محمدی، سارا تاثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر مقاومت کارکنان دربرابر تغییر با میانجی گری سرمایه روانشناختی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 140-119]

 • محمدی، سحر اثر انگیزه تعلق بر رفتار جامعه پسند: نقش میانجی همدلی و خودکارآمدی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 17-34]

 • محمدی، مهدیه نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • محمودپور، عبدالباسط پیش بینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس ذهن آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 102-83]

 • محمودزهی، شهنواز رابطه هیجان‌های منفی با وسوسه و احتمال مصرف افراد وابسته به مواد دارای بازگشت: نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 1-18]

 • محمودفخه، هیمن پیش بینی بی‌‌تفاوتی اخلاقی بر اساس صفات تاریک شخصیت و باور به دنیای عادل در بازاریان شهر ارومیه در دوران کرونا [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 98-114]

 • محمودی نیا، سعید مقایسه اثربخشی برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری و برنامه آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر تکانشگری نوجوانان [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 1-18]

 • مختاری چیرانی، بنیامین بررسی مشخصه‌های روانسنجی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در نمونه دانشجویان ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 17-44]

 • مخلوق، محسن نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • مرادی، امید تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانش آموزان پسر [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 43-58]

 • مرادی، ایوب بررسی نقش احساس برخورداری از حقوق شهروندی و ابعاد سرمایه‌های اجتماعی بر جهت‌گیری جامعه پسندانه دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 17-30]

 • مرادی، محمد راضی استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 23-46]

 • مرتضوی نصیری، فرشته سادات مقایسه میزان سرمایه‌ی اجتماعی دانش‌آموزان نوجوان شهر تهران: نقش جنس [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 79-92]

 • مرندی زاده شیروان، نوازش بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی رگه‌های جامعه‌ستیزی نوجوانان [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

 • مصرآبادی، جواد اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 93-110]

 • مظاهری، محمدعلی ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • مظاهری نژاد فرد، گلناز نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • مظفر، فرهنگ رابطه پیوندهای اجتماعی و معنایی با احساس هویت مکانی در محله‌های مسکونی (مورد مطالعاتی: محله سپه شهر قزوین) [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 93-122]

 • معتمدی، عبدالله نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • معماریان، محمد عرفان مقایسه تأثیر رفتار جامعه‌یار مربوط و نامربوط به موقعیت بر خلق در دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 21-38]

 • مقدم زاده، علی تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی دبیرستان‌های منطقه 5 شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 15-34]

 • ملاحسینی، علی ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 101-120]

 • ملکی، امیر مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی،فلسفه و زبان شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 55-82]

 • ملکی، بهرام افزایش و کاهش عزت‌نفس ناآشکار از طریق ارائۀ محرک‌های زیرآستانه‌ای و ایجاد شرطی سازی پاسخگر در دانشجویان دانشگاه [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 118-103]

 • ملکیان، صدیقه رابطه بی ثباتی هیجانی، رفتار جامعه‌پسند و پرخاشگری با آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 123-145]

 • منشئی، غلامرضا بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای-بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی [دوره 9، شماره 36، 1398، صفحه 55-72]

 • منصوری نیک، اعظم رابطه علی درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن: نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 53-66]

 • مهداد، علی الگوی ساختاری رابطه‌ی ادراک بی‌عدالتی با بی‌نزاکتی در محیط کار: نقش میانجیگرانه‌ی خشم [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • مهداد، علی تأثیر نگرش به آسیب جنسی بر آسیب جنسی در محیط کار: نقش میانجی‌گری قصد آسیب جنسی [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 29-44]

 • مهدوی نجم ابادی، زهرا مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین نوع‌دوستی و همدلی با گرایش به معنویت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • مهدی الحسینی المدرسی، سید تاثیر نوع وبگردی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین در شهر یزد با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 8، شماره 31، 1397، صفحه 69-86]

 • مهدیان، محسن کنترل روان‌شناختی والدین و رفتار جامعه‌پسند فرزندان: نقش واسطه‌ای هیجان اخلاقی قدردانی [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 33-55]

 • مهدی پسندیده، محمد مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمد نسبت به زنان و مردان عادی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • مهرآیین، مصطفی مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی،فلسفه و زبان شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 55-82]

 • مهمان نوازان، اشرف اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی زنان معتاد [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • مهمان نوازان، اشرف اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • موسوی اصل، سیدعلی مقایسه اثربخشی یادگیری مغزمحور و تفکر خلاق در ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 35-52]

 • موسویان، سید مهدی بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی رگه‌های جامعه‌ستیزی نوجوانان [دوره 12، شماره 47، 1401، صفحه 115-138]

 • موسوی انزهایی، آرزو سادات اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانانِ بزهکار [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 45-64]

 • موسوی نژاد، سیدهادی نقش کودکان در فرایند تصمیم گیری خرید خانواده ها [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 37-54]

 • موسی بیگی، طیبه پپیش بینی جامعه پسندی بر اساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1401، صفحه 85-100]

 • موسی زاده، توکل نقش سبک‌های فرزند پروری والدین در پیش‌بینی رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستان 5 و 6 ساله [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 87-100]

 • موسیوند، محبوبه نقش ادراک نابرابری جنسیتی ، خودانضباطی و مسئولیت پذیری اجتماعی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه‌های تهران [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 162-141]

 • موسیوند، محبوبه مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای افسردگی [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 73-92]

 • مومنی، خدامراد رابطه تفکر انتقادی، تمایز یافتگی و ترس از ارزیابی منفی با سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • مومنی، خدامراد پیش‌بینی نشانه‌های حساسیت اضطرابی با میانجیگری ذهن‌آگاهی بر اساس اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • میربد، سید مهران بررسی رابطه سرمایه‌های روانشناختی و اجتماعی با سلامت اجتماعی با توجه به متغیر میانجی حمایت اجتماعی [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 83-100]

 • میرزائی، مائده نقش تعدیل گری حمایت اجتماعی در رابطه بین حساسیت بین فردی و وابستگی به فضای مجازی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 119-134]

 • میر هاشمی، مالک تدوین الگوی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و حل مساله اجتماعی با میانجیگری بی تابی روانی در افراد متاهل [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 127-115]

 • میرهاشمی، مالک رابطه سبک‌زندگی و نیازهای بنیادی روانشناختی با وابستگی به شبکه‌های اجتماعی با میانجیگری هوش‌هیجانی [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 1-16]

 • میکائیلی، فرزانه محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی تأثیر جوّ دانشگاه بر پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • میکائیلی، نیلوفر نقش مقایسه ی اجتماعی، حساسیت بین فردی و انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی نگرش های خوردن آشفته در دانشجویان زن [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 141-166]

 • میکاییلی منیع، فرزانه بررسی رابطه شناخت هیجانات ( پایه و پیچیده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اساس جنسیت در بین دوقلو ها [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 103-120]

 • مینا، فاطمه پیش‌بینی کننده‌های گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر: نقش بدنظمی هیجانی، تمایزیافتگی و ابراز وجود [دوره 11، شماره 44، 1400، صفحه 183-197]

 • مینایی، حامد بررسی اثر جامعه پذیری سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مسئولیت پذیری با نقش میانجی تعهد سازمانی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 53-74]

ن

 • نادری نوبندگانی، زهرا مدل‌یابی افسردگی از طریق مقایسه اجتماعی رو به بالا در شبکه‌های اجتماعی مجازی: بررسی نقش میانجیگری حسادت و نقش تعدیل‌گر ادراک حمایت همسر [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 61-78]

 • ناستی زایی، ناصر نقش هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی در تمایل به ترک خدمت مدیران [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • نجاری، مسعود تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانش آموزان پسر [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 43-58]

 • نجفی، حبیبه بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم ‌گیری کارکنان دولت [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 83-102]

 • نجفیان، محمدرضا الگوی ساختاری رابطه‌ی ادراک بی‌عدالتی با بی‌نزاکتی در محیط کار: نقش میانجیگرانه‌ی خشم [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • نداف، مهدی تاثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر مقاومت کارکنان دربرابر تغییر با میانجی گری سرمایه روانشناختی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 140-119]

 • نریمانی، محمد مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • نشلط دوست، حمیدطاهر مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط دینداری و شیوه های فرزند پروری با معنا در زندگی مبتنی بر میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 77-94]

 • نظام، حمیدرضا طراحی برنامه مهارت های همدلی مبتنی بر شناخت اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر رفتار جامعه پسند کارکنان خدمات فرودگاهی [دوره 8، شماره 29، 1397، صفحه 117-131]

 • نعامی، عبدالزهرا اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده [دوره 6، شماره 23، 1395]

 • نعامی، عبدالزهرا پیش‌بینی گرایش به آرایش براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان و دختران شهر اصفهان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 67-78]

 • نعمت زاده سوته، پریسا مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل و مداخله چند بعدی انگیزشی شناختی بر اهمال کاری دانش آموزان دارای والد معتاد مقطع متوسطه دوم [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 77-90]

 • نعمت طاوسی، محترم نقش واسطه‌ای درونی سازی آرمان‌های اجتماعی در رابطه بین بازخوردهای اجتماعی- فرهنگی و نارضایتی از ظاهر بدنی [دوره 10، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]

 • نعمتی، شهروز مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 79-90]

 • نعمتی، لیدا پیش بینی شناخت اجتماعی بر اساس تمایزیافتگی خود و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دانشجویان [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 103-116]

 • نعمتی هابیل، فاطمه پیش‌بینی پرخاشگری دانشجویان بر اساس هوش، خلق‌وخو و دلبستگی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 65-86]

 • نوذرزاده آرانی، حمیدرضا اثربخشی آموزش مهارت اجتماعی ارتباطی بر باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش آموزان متوسطه اول [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 53-66]

 • نوری، سمانه اثربخشی آموزش نظریه‌ی ذهن بر همدلی و قلدری در کودکان [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • نیکدل، فریبرز طرحواره های شناختی پرخاشگر، شیوه های کنترل خشم و رضایت جنسی با گرایش مردان به خشونت علیه زنان [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 35-52]

 • نیکدل، فریبرز نقش واسطه‌ای خودگردانی در رابطه بین خودکارآمدی ورزشی و خودپنداره با رفتارهای مرتبط با کاهش وزن دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 55-74]

 • نیک فرجام، محمدرضا ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • نیکوئی، فاطمه هوش اجتماعی وجامعه پسندی در برتری جانبی مغز [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 1-22]

 • نیکوگفتار، منصوره اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • نیکوگفتار، منصوره بررسی مشخصه‌های روانسنجی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در نمونه دانشجویان ایرانی [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 17-44]

و

 • واحدی، شهرام اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن بااحساس تنهایی هیجانی و اجتماعی در بین دانشجویان: کاربرد تحلیل خوشه‌ای [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 33-52]

 • واحدی، شهرام اثربخشی آموزش مهارت حساسیت اخلاقی بر کاهش مکانیسم بی‌تفاوتی اخلاقی و ارتکاب قلدری نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 123-139]

 • واحدی، شهرام تحلیل نیمرخ نهفته ابعاد هویتی و ارتباط آن با رضایت از زندگی دانشجویان کارشناسی [دوره 13، شماره 50، 1402، صفحه 1-14]

 • وثوقی، علی اثربخشی برنامه آموزش کفایت اجتماعی بر بهبود رفتارهای جامعه پسند تیزهوشان کم پیشرفت [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 123-140]

 • وحدتی، حجت نقش کودکان در فرایند تصمیم گیری خرید خانواده ها [دوره 8، شماره 30، 1397، صفحه 37-54]

 • وزیری، سعید کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 63-82]

 • وزیری، وحید عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • ویسی، اسدالله اثربخشی نمایش‌درمانی بر مهارت اجتماعی و کم‌رویی دختران 11-9 ساله شهرستان مریوان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 17-36]

ه

 • هاتف نیا، فاطمه تاثیراهمال کاری تحصیلی بر بهزیستی روانشناختی: نقش های واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت -منفی و رضایت از زندگی [دوره 9، شماره 33، 1398، صفحه 53-76]

 • هادیان فرد، حبیب پیش‌بینی پرخاشگری دانشجویان بر اساس هوش، خلق‌وخو و دلبستگی [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 65-86]

 • هاشمی، اسماعیل طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-40]

 • هاشمی، تورج اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین-فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]

 • هاشمی، تورج پیش بینی رابطه هوش هیجانی و نشخوار خشم با پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 10، شماره 38، 1399، صفحه 65-82]

 • هاشمی، سهیلا محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی تأثیر جوّ دانشگاه بر پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • هاشمی نصرت آباد، تورج پیش‌بینی نقش‌های جنسیّتی بر اساس جنسیّت‌زدگی دوسوگرایانۀ آشکار و ناآشکار (ضمنی) در نوجوانان [دوره 12، شماره 46، 1401، صفحه 123-141]

 • هنرور، حسین رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1400، صفحه 59-78]

 • هوشمندی، رودابه اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانانِ بزهکار [دوره 10، شماره 37، 1399، صفحه 45-64]

ی

 • یادگاری، سیده لیبا پیش بینی شناخت اجتماعی بر اساس تمایزیافتگی خود و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دانشجویان [دوره 12، شماره 48، 1401، صفحه 103-116]

 • یاقوتی، مرتضی نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه بین سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان‌های شهر قوچان [دوره 9، شماره 34، 1398، صفحه 119-140]

 • یاوری، فاطمه بررسی نقش توانمندی‌های منش والدین در تبیین اجتماعی سازی هیجانی با توجه به نقش میانجی‌گری نظم‌بخشی هیجان [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 45-60]

 • یزدانبخش، کامران پیش‌بینی نشانه‌های حساسیت اضطرابی با میانجیگری ذهن‌آگاهی بر اساس اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 24، 1395]

 • یزدان پناه دولت آبادی، علی طراحی بسته آموزشی مقابله با خشونت خانگی و اثربخشی آموزش بسته بر خشونت همسر و اشتیاق تحصیلی فرزندان [دوره 11، شماره 43، 1400، صفحه 1-18]

 • یزدانی، سمیه بررسی نقش توانمندی‌های منش والدین در تبیین اجتماعی سازی هیجانی با توجه به نقش میانجی‌گری نظم‌بخشی هیجان [دوره 13، شماره 49، 1402، صفحه 45-60]

 • یزدانی زیارت، محمد مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • یزدخواستی، فریبا تأثیر بازی‌درمانی تعاملی گروهی بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات کودکان [دوره 6، شماره 22، 1395]

 • یعقوبی، ابوالقاسم پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • یعقوبی، ابوالقاسم اثر انگیزه تعلق بر رفتار جامعه پسند: نقش میانجی همدلی و خودکارآمدی [دوره 11، شماره 42، 1400، صفحه 17-34]

 • یگانه، پوریا پیش‌بینی تمایل به خرید اینترنتی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی: مدل صفات هگزاکو [دوره 9، شماره 35، 1398، صفحه 21-32]

 • یوسفی، ناصر پیش بینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس ذهن آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی [دوره 10، شماره 39، 1399، صفحه 102-83]