آ

 • آقایوسفی، علیرضا نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • آقایوسفی، علیرضا اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده [دوره 7، شماره 26، 1396]

ا

 • ابراهیم مداحی، محمد رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 49-66]

 • ارشدی، نسرین طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-40]

 • اله موسوی، ولی تاثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 83-100]

 • الهی، طاهره سرمایه اجتماعی و گرایش به فرار از خانه دختران دبیرستانی نقش واسطه‌ای خوش‌بینی و امیدواری [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 101-121]

 • امیدیان، فرانک نقش واسطه‌ای هوش فرهــنگی در رابطه بین ویژگـی‌های شخصیتی با مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 79-100]

ب

 • براتی، هاجر رابطه‌ی تعهد عاطفی با قصد و نگرش نسبت به یک رفتار منفی در سازمان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • بیرامی، منصور اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین-فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]

پ

 • پاک نهاد، زهرا رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 49-66]

 • پرتو، زهرا تاثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 83-100]

 • پناغی، لیلی ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • پوراسدی، زهره نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • پورمیدانی، سمیه پیش‌بینی گرایش به آرایش براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان و دختران شهر اصفهان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 67-78]

ت

 • ترکمن‌ملایری، مهدی تبیین علی رفتار جامعه پسند نوجوانان بر اساس فلسفه فراهیجانی مادر و هیجانات اخلاقی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 1-22]

ج

 • جواد زاهدی مازندرانی، محمد مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی،فلسفه و زبان شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 55-82]

ح

 • حاتمی، جواد ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • حسینیان، سیمین اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • حکمی، محمد مطالعه رابطه سلامت اجتماعی با ارزشهای فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی و جامعه پذیری جنسیتی دربین دانشجویان زن و مرد [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • حکیم جوادی، منصور اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

خ

 • خاقانی فرد، میترا مطالعه رابطه سلامت اجتماعی با ارزشهای فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی و جامعه پذیری جنسیتی دربین دانشجویان زن و مرد [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • خانمحمدی اطاقسرا، ارسلان رابطه بی ثباتی هیجانی، رفتار جامعه‌پسند و پرخاشگری با آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 123-145]

 • خانه کشی، علی رابطه بی ثباتی هیجانی، رفتار جامعه‌پسند و پرخاشگری با آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 123-145]

د

 • دامغانیان، حسین مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • درخور، سارا طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-40]

 • درزی رامندی، اعظم الگوی معادلات ساختاری از روابط بین پذیرش - طرد والدین، پردازش اطلاعات اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان [دوره 7، شماره 26، 1396]

ذ

 • ذبیح زاده، عباس ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر [دوره 7، شماره 26، 1396]

ر

 • رستگار، عباسعلی مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • رضایی، سجاد تاثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 83-100]

ز

 • زیودار، نجمه نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1396]

س

 • سپاه منصور، مژگان مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین نوع‌دوستی و همدلی با گرایش به معنویت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • سلطانی شال، رضا اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • سلگی، زهرا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر الگوی رفتاری تیپ A، شادکامی و احساس تنهایی در نوجوانان ساکن کانون اصلاح و تربیت [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 41-54]

 • سیمی، زهرا نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان [دوره 7، شماره 25، 1396]

ش

 • شاهواروقی فراهانی، ندا نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • شباهنگ، رضا اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

 • شکرافشان، ناهید رابطه بین هراس اجتماعی، سلامت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • شیخ الاسلامی، راضیه الگوی معادلات ساختاری از روابط بین پذیرش - طرد والدین، پردازش اطلاعات اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • شیخ الاسلامی، راضیه تبیین علی رفتار جامعه پسند نوجوانان بر اساس فلسفه فراهیجانی مادر و هیجانات اخلاقی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 1-22]

ص

 • صادقی، مسعود مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده بر اساس رویکرد زمینه ای [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 101-122]

 • صفاری نیا، مجید اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده [دوره 7، شماره 26، 1396]

ع

 • عاشوری، مجتبی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین-فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]

 • عاطفی کرجوندانی، ستاره تاثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 83-100]

 • عرب‌یارمحمدی، فاطمه سرمایه اجتماعی و گرایش به فرار از خانه دختران دبیرستانی نقش واسطه‌ای خوش‌بینی و امیدواری [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 101-121]

 • عریضی، حمیدرضا رابطه‌ی تعهد عاطفی با قصد و نگرش نسبت به یک رفتار منفی در سازمان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • عطائی مغانلو، وحید اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر الگوی رفتاری تیپ A، شادکامی و احساس تنهایی در نوجوانان ساکن کانون اصلاح و تربیت [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 41-54]

 • علیپور، ندا نقش واسطه‌ای هوش فرهــنگی در رابطه بین ویژگـی‌های شخصیتی با مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 79-100]

 • علیزاده فرد، سوسن مقایسه‌ی آموزش تئوری انتخاب به‌صورت کلاسیک و بر مبنای آموزه‏های اسلامی بر افزایش گذشت و رضایت زناشویی زنان متأهل [دوره 7، شماره 26، 1396]

غ

 • غضنفریان، فریبا مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمد نسبت به زنان و مردان عادی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • غلامرضایی، سیمین مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده بر اساس رویکرد زمینه ای [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 101-122]

ق

 • قاسمی، مجید تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی دبیرستان‌های منطقه 5 شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 15-34]

 • قیصریان، اسحاق مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی،فلسفه و زبان شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 55-82]

ک

 • کاشف زمانه، غلامحسین مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمد نسبت به زنان و مردان عادی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • کریمی نژاد، هاجر مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده بر اساس رویکرد زمینه ای [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 101-122]

م

 • محمدزاده، سروه پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • محمدی، مهدیه نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • مخلوق، محسن نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • مظاهری، محمدعلی ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • مظاهری نژاد فرد، گلناز نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • معتمدی، عبدالله نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • مقدم زاده، علی تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی دبیرستان‌های منطقه 5 شهر تهران [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 15-34]

 • ملکی، امیر مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی،فلسفه و زبان شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 55-82]

 • ملکیان، صدیقه رابطه بی ثباتی هیجانی، رفتار جامعه‌پسند و پرخاشگری با آمادگی به اعتیاد دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 123-145]

 • مهداد، علی الگوی ساختاری رابطه‌ی ادراک بی‌عدالتی با بی‌نزاکتی در محیط کار: نقش میانجیگرانه‌ی خشم [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • مهدوی نجم ابادی، زهرا مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین نوع‌دوستی و همدلی با گرایش به معنویت دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • مهدی پسندیده، محمد مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمد نسبت به زنان و مردان عادی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • مهرآیین، مصطفی مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی،فلسفه و زبان شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 55-82]

 • مهمان نوازان، اشرف اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده [دوره 7، شماره 26، 1396]

ن

 • نجفیان، محمدرضا الگوی ساختاری رابطه‌ی ادراک بی‌عدالتی با بی‌نزاکتی در محیط کار: نقش میانجیگرانه‌ی خشم [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • نعامی، عبدالزهرا پیش‌بینی گرایش به آرایش براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان و دختران شهر اصفهان [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 67-78]

 • نیک فرجام، محمدرضا ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر [دوره 7، شماره 26، 1396]

 • نیکوگفتار، منصوره اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 35-48]

ه

 • هاشمی، اسماعیل طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای مشاهده بی‌نزاکتی در محیط کار [دوره 7، شماره 28، 1396، صفحه 23-40]

 • هاشمی، تورج اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین-فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 27، 1396، صفحه 1-14]

ی

 • یزدانی زیارت، محمد مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1396]

 • یعقوبی، ابوالقاسم پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی [دوره 7، شماره 26، 1396]