دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، خرداد 1397، صفحه 1-131 
نقش متمایز کننده معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان و اضطراب مرگ سالمندان

صفحه 1-22

سمیرا حبیب اللهی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ شیدا سوداگر؛ ناصر صبحی قراملکی