افکار خودکشی در دانش‌آموزان پسر: نقش خودپنداره، عزت‌نفس و بهزیستی اجتماعی

سجاد بشرپور؛ حمیدرضا صمدی فرد

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، صفحه 1-16

چکیده
    مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش خودپنداره، عزت­نفس و سلامت اجتماعی در پیش­بینی افکار خودکشی دانش­آموزان پسر انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش­آموزان پسر متوسطه شهر اردبیل در سال 1397-1396 بودند که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای 354 نفر از آنان به عنوان ...  بیشتر

تحلیل وضعیت فساد اداری براساس سلامت روان با نقش میانجی گری بهزیستی روانشناختی (مدل یابی معادلات ساختاری)

رضا حسین پور؛ رامین غریب زاده؛ سلیم کاظمی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، صفحه 17-32

چکیده
  چکیده مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت فساد اداری براساس سلامت روان و با نقش میانجی‌گری بهزیستی روانشناختی انجام شد. روش: روش تحقیق، توصیفی - همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه 280 نفر به‌عنوان نمونه ...  بیشتر

بررسی مدل علی خردمندی: تبیین اثر شخصیت و خودکارآمدی مقابله

رقیه قربانی؛ فرهاد خرمائی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، صفحه 33-50

چکیده
    چکیده هدف: هدف این پژوهش تبیین خردمندی بر اساس عوامل شخصیتی با واسطه­گری خودکارآمدی مقابله است. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری است و جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که  تعداد 400 دانشجوی کارشناسی (261 زن، 139 مرد) با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و مقیاس­خودسنجی ...  بیشتر

نقش پیش‌بینی کنندگیِ باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی منفی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

سمیه رباط میلی؛ مینا کریمی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، صفحه 51-68

چکیده
  مقدمه: اضطراب اجتماعی در نوجوانان شیوع بالایی دارد. با تکیه بر مبانی نظری، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی منفی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی – مقطعی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، دربرگیرندۀ کلّیّۀ دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دوره ...  بیشتر

تاثیر نوع وبگردی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین در شهر یزد با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ ابوالفضل امینیان جزی؛ هوشمند باقری قره بلاغ

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، صفحه 69-86

چکیده
  مقدمه: خرید آنی، پدیدۀ مهمی در زمینه کسب و کار خرده فروشی و بازاریابی می­باشد و بر آن دسته خریدهایی تأکید دارد که مرزهای منطقی و متداول فرآیند خرید را درهم می­شکند و بدون ارزیابی جایگزین­های متعدد، پس از تأثیرپذیری فرد از نوعی محرک درونی یا بیرونی و در مدت زمانی بسیار کوتاه، رخ می­دهد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش نوع وبگردی و محیط ...  بیشتر

پیش‌بینی گرایش به خیانت بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد متأهل

ابراهیم خیاط؛ یوسفعلی عطاری؛ امین کرایی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، صفحه 87-102

چکیده
  مقدمه: وقوع خیانت در هر خانواده‌ای موجب آسیب به بنیان آن شده که نتیجه آن فروپاشی و افزایش آسیب‌های اجتماعی است. هدف این پژوهش پیش‌بینی گرایش به خیانت بر اساس متغیرهای ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی در افراد متأهل بود. روش: طرح پژوهش حاضر  توصیفی از نوع  همبستگی بود. نمونه آماری پژوهش شامل 250 نفر از زنان و مردان متأهل (125 زن  ...  بیشتر

اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پریشانی روان‌شناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان طلاق

رویا حیدری؛ محمد باقر حبی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، صفحه 103-117

چکیده
  قرمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر پریششانی روانششناختی و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر طلاق شهر تهران انجام شد.روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پ آزمون با گشروه گشواه و دوره پیگیشری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشآموزان دوره اول متوسطه با والدین طلاق گرفته در سال تحصیلی 97-1396 در ...  بیشتر