دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، شهریور 1399، صفحه 1-192 
تدوین ابعاد اجتماعی سلامت از منظر مدیریت شهری

صفحه 41-64

10.22034/spr.2020.114688

شیلر کیخاونی؛ مجید صفاری نیا؛ احمد علی پور؛ ولی الله فرزاد