دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آذر 1399، صفحه 180-1