دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1399، صفحه 1-176