دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، خرداد 1400، صفحه 1-164 
رابطه فردگرایی با تأثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیه‌ای

صفحه 59-78

10.22034/spr.2021.206113.1330

حسین هنرور؛ توکل آقایاری هیر؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ ابراهیم محمد پور