دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، شهریور 1400، صفحه 1-155