دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 1-197