دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، شهریور 1401، صفحه 1-146