دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، مهر 1395 
1. اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم

میلاد سبزه ارای لنگرودی؛ نادر حاجلو؛ سجاد بشرپور؛ عباس ابوالقاسمی