مطالعه رابطه سلامت اجتماعی با ارزشهای فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی و جامعه پذیری جنسیتی دربین دانشجویان زن و مرد

محمد حکمی؛ میترا خاقانی فرد

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  در این تحقیق سلامت اجتماعی با ارزشهای فرهنگی فردگرایی و جمع گرایی و جامعه پذیری جنسیتی در بین دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مورد مطالعه قرار گرفته است. روش مطالعه توصیفی – پیمایشی و براساس حجم نمونه 218 نفر از دانشجویان زن ومرد بوده است. داده ها از طریق پرسشنامه های سلامت اجتماعی ، فردگرایی و جمع گرایی و جامعه ...  بیشتر

نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان

زهرا سیمی؛ علیرضا آقایوسفی؛ محسن مخلوق؛ مهدیه محمدی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده با نگرش به بزهکاری فرزندان می‌باشد. روش: پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نوع تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر سه‌گانه دبیرستان‌های شهرستان ممسنی است که تعداد 130 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند ...  بیشتر

رابطه بین هراس اجتماعی، سلامت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت

ناهید شکرافشان

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هراس اجتماعی، سلامت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.برای انجام تحقیق ، 374 نفر از دانشجویان کرمان به روش تصادفی _طبقه ای بر اساس جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (1996)، هراس اجتماعی ...  بیشتر

نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری

گلناز مظاهری نژاد فرد؛ عبدالله معتمدی؛ نجمه زیودار؛ زهره پوراسدی؛ ندا شاهواروقی فراهانی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  تقاضای فزاینده به فناوری رایانه، بسیاری از افراد را با اختلال‌های بهداشت روانی، به ویژه اعتیاد به اینترنت مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی هیجان‌های منفی (به شکل مستقیم و غیرمستقیم) و سبک‌های دلبستگی (به شکل مستقیم) در اعتیاد به اینترنت بود. پژوهش حاضر از جمله پژوهش‌های غیرآزمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه ...  بیشتر

مدل تفسیری شایستگی‌های بین فردی در ارتباطات سازمانی

محمد یزدانی زیارت؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش بررسی شایستگی بین فردی در ارتباطات سازمانی و نیز شناسایی ابعاد مهم و موثر بر آن و تعیین نحوه تعامل بین آنها با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توسعه‌ای بوده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. نمونه آماری پژوهش 17 نفر از خبرگان سازمانی بودند که به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی ...  بیشتر

مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمد نسبت به زنان و مردان عادی

محمد مهدی پسندیده؛ غلامحسین کاشف زمانه؛ فریبا غضنفریان

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه ابعاد روانشناختی از جمله حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمدی نسبت به زنان و مردان عادی بود. روش: روش این پژوهش از نوع علی مقایسه ایی است. جامعه آماری آن شامل دو گروه بود. یک گروه زنان و مردان مرتکب قتل عمد ساکن در زندان های استان گیلان در سال 94-95 و گروه دوم زنان و مردان ...  بیشتر

رابطه‌ی تعهد عاطفی با قصد و نگرش نسبت به یک رفتار منفی در سازمان

حمیدرضا عریضی؛ هاجر براتی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  مقدمه: در بین پژوهشگران در مورد ماهیت نگرشی یا انگیزشی تعهد سازمانی توافقی وجود ندارد. این پژوهش برای بررسی یک مدل نگرشی از تعهد سازمانی انجام شده است که مبنای آن مدل نگرشی ایگلی و چایکن (1993) است. روش: نمونه‌ی پژوهش شامل 256 نفر از دانشجویان دانشکده‌ی روان‌شناسی دانشگاه اصفهان بود که به‌صورت داوطلب انتخاب شدند. متغیرهای کنترل یعنی ...  بیشتر