دوره و شماره: دوره 7، شماره 27 - شماره پیاپی 1، آبان 1396، صفحه 1-121 
اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق

صفحه 35-48

رضا شباهنگ؛ رضا سلطانی شال؛ منصوره نیکوگفتار؛ منصور حکیم جوادی