تلفن:  09102656144 روز های شنبه و دوشنبه ساعت 12-10

آدرس : تهران ، خیابان استاد نجات اللهی، ساختمان آموزش دانشگاه پیام نور، طبقه سوم ،اتاق انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

E-mail: sardabir.social@gmail.com


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image