تاثیر عدالت ادراک شده وهنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان ایران

2 روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

4 استاد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای امری ضروری و حـائزاهمیت است. سرمایه اجتماعی متاثر از متغیرهای اجتماعی همچون عدالت و هنجاری موجود در اجتماع می باشد. عدالت درسازمان بیان کنندةبرابری وحفظ رفتاراخلاقی دریک سازمان است. از سوی دیگر الگوی هنجاری حاکم بین افراد می تواند نحوه تعامل افراد را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش باهدف بررسی تاثیرمداخله ای عدالت سازمانی ادراک شده وهنجارسازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان انجام شد. بدین منظور از بین دبیران مقطع متوسطه اول اداره آموزش و پرورش شهرستان ورامین در سال تحصیلی 96-1395 120نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به تصادف در گروه های پژوهش گمارش شدند. ابزارهای سنجش شامل متن های کوتاه هالند، و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره با سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی ادراک شده و هنجارسازمانی بر سرمایه اجتماعی رابطه ای و ساختاری معلمان تاثیر دارد. باتوجه به این نتیجه ،زمانی که معلمان ادراک مناسبی ازعدالت سازمانی وهنجارسازمانی داشته باشند،سرمایه اجتماعی بیشتری نشان می دهندوباعث هم افزایی درسازمان خود می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of perceived justice and organizational norm on teachers’ social capital

نویسندگان [English]

  • ehsan bakhtiyari 1
  • parviz sabahi 2
  • Abolfazl karami 3
  • majid saffarinia 4
1 Ph. D candidate of psychology, Islamic Azad University, Semnan branch, Semnan, Iran
2 psychology, faculty of psychology and educational science, semnan univrsity, semnan, iran
3 Associate professor of psychology, Islamic Azad University, Semnan branch, Semnan, Iran
4 Professor of psychology, Payamnor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The analysis of the status of social capital in every community is essential and important. Social capital is affected by social variables, such as justice and social norms in the community. Justice in the organization represents equality and protects ethical behavior in an organization. On the other hand, the normative rule among individuals can influence the way people interact. This research was aimed at investigating the effect of perceived organizational justice and organizational norms on social capital of teachers. For this purpose, 120 primary school teachers of Varamin city were selected by simple random sampling method and assigned to research groups. Measurement tools included viggnetts and social capital questionnaires. Data were analyzed using multivariate covariance analysis with 95% confidence level. The results showed that perceived organizational justice and organizational norms affects structural and relational social capital of teachers. Given this conclusion, when teachers have a proper perception of organizational justice and organizational legitimacy, they show more social capital and thus become synergistic in their organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived justice
  • organizational norm
  • Social Capital
  • teacher