نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان ایران

2 روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

4 استاد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای امری ضروری و حـائزاهمیت است. سرمایه اجتماعی متاثر از متغیرهای اجتماعی همچون عدالت و هنجاری موجود در اجتماع می باشد. عدالت درسازمان بیان کنندةبرابری وحفظ رفتاراخلاقی دریک سازمان است. از سوی دیگر الگوی هنجاری حاکم بین افراد می تواند نحوه تعامل افراد را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش باهدف بررسی تاثیرمداخله ای عدالت سازمانی ادراک شده وهنجارسازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان انجام شد. بدین منظور از بین دبیران مقطع متوسطه اول اداره آموزش و پرورش شهرستان ورامین در سال تحصیلی 96-1395 120نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به تصادف در گروه های پژوهش گمارش شدند. ابزارهای سنجش شامل متن های کوتاه هالند، و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره با سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی ادراک شده و هنجارسازمانی بر سرمایه اجتماعی رابطه ای و ساختاری معلمان تاثیر دارد. باتوجه به این نتیجه ،زمانی که معلمان ادراک مناسبی ازعدالت سازمانی وهنجارسازمانی داشته باشند،سرمایه اجتماعی بیشتری نشان می دهندوباعث هم افزایی درسازمان خود می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of perceived justice and organizational norm on teachers’ social capital

نویسندگان [English]

 • ehsan bakhtiyari 1
 • parviz sabahi 2
 • Abolfazl karami 3
 • majid saffarinia 4

1 Ph. D candidate of psychology, Islamic Azad University, Semnan branch, Semnan, Iran

2 psychology, faculty of psychology and educational science, semnan univrsity, semnan, iran

3 Associate professor of psychology, Islamic Azad University, Semnan branch, Semnan, Iran

4 Professor of psychology, Payamnor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The analysis of the status of social capital in every community is essential and important. Social capital is affected by social variables, such as justice and social norms in the community. Justice in the organization represents equality and protects ethical behavior in an organization. On the other hand, the normative rule among individuals can influence the way people interact. This research was aimed at investigating the effect of perceived organizational justice and organizational norms on social capital of teachers. For this purpose, 120 primary school teachers of Varamin city were selected by simple random sampling method and assigned to research groups. Measurement tools included viggnetts and social capital questionnaires. Data were analyzed using multivariate covariance analysis with 95% confidence level. The results showed that perceived organizational justice and organizational norms affects structural and relational social capital of teachers. Given this conclusion, when teachers have a proper perception of organizational justice and organizational legitimacy, they show more social capital and thus become synergistic in their organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • perceived justice
 • organizational norm
 • social capital
 • teacher
 • -          احمدی، سید علی اکبر؛ فیض آبادی، حوریه(1390). بررسی ارتقاء سرمایة اجتماعی بر بهبود عملکردسازمان، مدیریت دولتی، 3 (6)، 45-35.
 • -          اصفهانی، علی نصر؛ شعبانی، جواد؛ خزائی پول، جواد (1392). بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده برمیزان سرمایة اجتماعی کارکنان شبکه   بهداشت و درمان شهرستان نوشهر. مجلة جامعهشناسیکاربردی، 50 ( 2) ، 184- 165 .
 • -          امیرخانی، طیبه؛ پورعزت، علی اصغر (1387). تأملی بر امکان توسعة سرمایة اجتماعی در پرتوعدالت سازمان های دولتی. نشریة مدیریت                                   دولتی. 1 (1) ، 32-19.
 • -          براتی، هاجر؛ عریضی سامانی، سیدحمیدرضا؛ و نوری، ابوالقاسم  (1388).رابطه ساده و چندگانه عدالت سـازمانی بـا عملکـرد شـغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان. چشم انداز مدیریت بازرگانی،9(33)،28-9.
 • -          حسن زاده ثمرین، تورج؛ مقیمی، سیدمحمد (1389). اثرسرمایه اجتماعی برتعالی سازمانی،مجله مطالعات مدیریت راهبردی،1 (3)، 143-123.
 • -          خانکا، اس (1389). رفتار سازمانی. ترجمه غلامرضا شمس ورکانی، تهران: نشر آییژ.
 • -          خوش فر، غلامرضا و جندقی میرمحله، فاطمه ( 1397). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی (مورد مطالعه:       کارکنان آموزش و پرورش مرکز استان گلستان)،جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 5)11)،92- 61.
 • -          جهان بین، منیژه؛ ایراندوست، منصور؛ کندایی، بهرام و زارعی، مژده (1394). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و شخصیت کارکنان بارفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان. مجلهروانشناسیوروانپزشکیشناخت، 2 (1)، 64-80.
 • -          چاوشینی، رسول؛ نقشبندی، ماریا ( 1393)، بررسی رابطه عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان در شرکت توزیع برق استان کردستان، مدیریت سرمایه اجتماعی، دورة1 ، شمارة2 ،ص 264-247.
 • -          درودی،هما؛شهریاری،سمیه(1390)، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی در شرکت مخابرات شهرستان میانه،مطالعات جامعه شناسی،سال سوم، شماره یازدهم،ص116-105.
 • -          رامین مهر، حمید؛ هادیزاده مقدم، اکرم ؛ احمدی، ایمان ( 1388 ). بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهرو نی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی)، پژوهش نامه مدیریت تحول، 1 (2)، 89-65.
 • -          سپهوند، رضا؛ رحیمی اقدم، صمد، عارف نژاد، محسن ( 1393).نقش میانجیگری انصاف ادراک شده در رابطة بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان. مدیریت دولتی،6 (1)،150- 131.
 • -          صفاری نیا،مجید(1396). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی درجمعیت ایرانی . مجله مطالعات روانشناسی صنعتی وسازمانی،4(1) ، 18- 1.
 • -          صفاری نیا،مجید؛ صیدی،فریده؛ادب دوست،فاطمه(1394).بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی وبدیان ورابطه آن بارفتارهای جامعه پسند . مجله مطالعات روانشناسی صنعتی وسازمانی ،2(2)،44- 25.
 • -          عالی نسب،زهره؛شفیع زاده،حمید؛ممیز،شیوا(1397).نقش سرمایه اجتماعی ،عدالت سازمانی ورفتارشهروندی سازمانی درپیش بینی سلامت سازمانی،فصلنامه مدیریت پرستاری،7(2)،36-27.
 • -          فراهانی، حجت اله و عریضی، حمیدرضا (1384). روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی (رویکردی کاربردی). اصفهان: ناشر جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
 • -            کوهی،سعید؛صدیقی ،رامین؛پورامینی ،زهرا(1397)، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: کارکنان بانک تجارت استان اردبیل)،مجله مهندسی مدیریت نوین،سال هفتم، شماره اول،ص105-91.
 • -          گل پرور، محسن ؛ واثقی، زهرا ( 1390 ). فشار ادراکی- عاطفی تعیین کننده تعامل ابعاد بی عدالتی سازمانی برای رفتارهای مثبت و منفی: معرفی نظریه فشار ادراکی و عاطفی ( (PASTدانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. صص 16 -4.
 • -          متدین، ابراهیم ( 1390 ). رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی: بررسی موردی دبیران زن شهر نقده. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه.
 • -             نادی، محمدعلی؛ مولوی، حسین ؛ طغرایی، بنت الهدی ( 1391)، رابطه بین  سرمایه  اجتماعی وعدالت سازمانی باتعهدسازمانی بر اساس مدل معادلات ساختاری در بین  دبیران زن دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان، رویکردهای نوین  آموزشی، دورة7  ،شمارة 2 ،ص120-97.
 • refrences
 •  
 • -          Abdel-Hadi Ali Khalil, E and Mohamed Sharaf, I (2014). The Impact of Organizational Justice on Teachers’ Work Related Outcomes in Egypt with an Integer Programming Model American Journal of Economics and Business Administration, 6 (4), 148-158.
 • -          Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In: L. Berkowitz(Ed). Advance in experimental social psychology, Vol. 2. New York: Academic Press.
 • -          Ahn, J. (2011). Teenagers’ experiences with social network sites: relationships to bridging and bonding social capital. Information Society, 28(2), 99-109. 
 • -           Akbari, Peyman, Sharafi, Mehdi, and Vatandost, Toraj (2012). A Study of the Relationship between Perceived Organizational Justice and Social Capital of Staff (Case Study: Physical Education General Department of Ilam province).International Journal of Sport Studies, Vol 2 (9), pp 455-464.
 • -          Aksoy, C and Yalcinsoy, A (2018). Investigation on the Relationship between Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Justice and Supervisor Support: An Application in the Health Sector. Journal of Management Research, 10(26), 53-64.
 • -          Ambrose, Maureen, L (2002). Contemporary justice research: A new look at familiar
 • questions, Organizational Behavior and Human Design Processes, Vol 89, No1,pp 803-
 • 812
 • -          Ashna, M., Monavarean, A. (2006). Study therelationship of social capital and entrepreneurship within the organization,Journal of Management Culture. Vol, No14.
 • -          Baron, A. R. & Greenberg, J. (2003). Organizational Behaviour in Organization. Understanding and managing the human side of work. Canada: Prentice Hall.
 • -          Berger, P.L; &Luckman, T. (1966). The social construction of reality. Garden City, New York: double day.
 • -          Bolino, Mark, C., William, H. Tur nley&James, M. Blood good. (2002). "citizenship behavior and the creation of social capital in organizations”, Academy of management review, 27(4): 505-522.
 • -          Coleman, J (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital, the American Journal of Sociology, Vol.94, Pp95-120.
 • -          Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H., & Ng, K. Y. (2005). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86, 425-445.
 • -          Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 386- 400.
 • -          Devasagayam, H.C.H. (2013). Organizational citizenship behavior of distributed teams: a study on   the mediating effects of organizational justice in software organizations. International Journal of scientific and Engineering Research, 4(1), 1-54.          
 • -          Dinga, E (2014). Social capital and social justice. 1st International Conference'Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches', Procedia Economics and Finance, 8, 246 – 253.
 • -          Emhan, A.; Bakiev, E.; Taşdöven, H.; Kula, S. (2014). “Analysis of Relationship among Social Capital, Organizational Justice and Performance with Structural Equation Model:The Case of Banking Sector”. International Review of Social Sciences, 2(7), 425- 445.
 • -          Fatih Yasar, Mehmet, Eman, Abdurrahim, and Ebere, Pauline (2014). Analysis of rganizational Justice, Supervisor Support, and Organizational Commitment: A Case Study of Energy Sector in Nigeria.Journal of Business Studies Quarterly, Vol5, No3, pp37-46.
 • -          Fatt, C.K., Knin, E.W., Heng, T.N. (2010). The impact of organizational justice on employees’job satisfaction: The Malaysian company’s perspectives. American Journal of Economics and Business Administration, 2(1), 56-63.
 • -          Forret M, & Sue Love M. (2008). Employee justice perceptions and coworker relationships.
 • -          Greenberg, J., & Baron, R.A. (2000). Behavior in organizations, 7th ed. Upper Saddle
 • River, NJ: Prentice-Hall.pp464-468.
 • -          Greenberg, J., & Colquitt, J. A. (2005). Handbook of organizational justice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • -          Haaland, S. A. (2002). Understanding organizational citizenship and counterproductive work behaviors: Examining interactions utilizing an organizational versus interpersonal categorization strategy. Unpublished dissertation. Michigan: central Michigan University.
 • -          Jin JY, Kanagaretnam K, Lobo G, Mathieu R. (2017). Social capital and bank stability. Journal of Financial Stability. 32, 99-114.
 • -          Johnson, C.A. (2007). Social capital and the search for information: Examining the role of social capital in information seeking behavior in Mongolia. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 58(6), 883-894.
 • -          Johnson, R.E., Selenta, C., & Lord, R.G. (2006). When organizational justice and the Self-concept meet: Consequences for the organization and its members. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 99, 175- 201.
 • -          Lind, E. Allan, Laura Kray&Leigh Thompson. (1998). "The Social Construction of Injustice: Fairness Judgments in Response to Own and Others' Unfaire Treatment by Authorities"; Organizational behavior and human decision processes, 75(1), 1-22.
 • -          Mahajan. A.; Benson, P. H. (2013). “Organizational justice climate, social capital and firm performance”. Journal of Management Development, 32(7), 721 – 736.
 • -          Meehan J, Bryde DJ. (2014). Procuring sustainably in social housing: The role of social capital. Journal of Purchase&Supply Management. 20(2), 74-81.
 • -          Nahapiet, J.; Ghoshal, S. (1998). "Social Capital, Intellectual Capital & the organizational advantage". The Academy of Management Review, 23(2), 242-260.
 • -          Olson B. J, Nelson D. L, and Parayitam, S. (.2006). Managing aggression in organizations: what leaders must know? Journal Leadership and Organization Development, 27(5), 384-398.
 • -          Putnam, R. (2000). Bowling Along: The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York. Research, 35, 4, 1103-1119.
 • -          Righia, A. (2013). Measuring social capital: official statistics initiatives in Italy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 72, 4-22.
 • -          Salavati S, Abobakri O, Hoseini SK. (2013). The relationship between organizational justice and organizational commitment from the view of administrative and supportive personnel in Teaching Hospitals of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Jundishapur Journal of Health Sciences, 5(3), 193-200.
 • -          Saunders, M.N.K & Thornhill A (2003). Organizational Justice, Trust and the Management of Change. Personnel Review,Vol 32, No3, pp 360-375.
 • -          Spellman, F. (2013). The social exchange theory: We all weight out our options. Journal of Personality Assessment, 50, 18-23.
 • -          Sweeney, P.D., & McFarlin, D.B. (1997). Process and outcome: gender differences in the assessment of justice. Journal of Organizational Behavior, 18, 83-98.
 • -          Thompson M. (2018). Social capital, innovation and economic growth. Journal of Behavioral and Experimental Economics. 73, 46-52.
 • -          Toban, C and Sjahruddin, H. (2016). The Antecedent and Consequence of Organizational Commitment and Job Satisfaction. Journal of Business and Management Sciences. 4(2), 26-33.
 • -          Vilanova, E. P., & Josa, R.T. (2003). Socialcapital and organizational commitment. Social capital as managerial phenomenon.TampereUniversity of Technology.
 • -          Watson, G., & Papamarcos, S. (2002). Socialcapital and organizationa commitment. Journal of Businesss and Psychology, 4(16), 237-252.
 • -          West, R., & Turner, L. (2007). Introducing communication theory: Analysis and application. New York, NY, McGraw Hill.
 • -          Zapata- Phelan, C.P., Colquitt, J.A., Scott, B.A., & Livingston, B. (2009). Procedural justice, interactional justice, and task performance: The mediating role of intrinsic motivation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108, 93-105.