اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رحیم داوری

روان شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

dr.davari_rahimyahoo.com

سردبیر

دکتر مجید صفاری نیا

روان شناسی استاد دانشگاه پیام نور،روان شناسی اجتماعی

m.saffariniayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نسرین ارشدی

روان شناسی صنعتی و سازمانی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

narshadiscu.ac.ir

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

روان شناسی بالینی استاد دانشگاه شهید بهشتی

pouretemad.hgmail.com

دکتر حسین زارع

روان شناسی تربیتی استاد دانشگاه پیام نور

h_zarepnu.ac.ir

دکتر مژگان سپاه منصور

روان شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

mojgansepahmansouriauctb.ac.ir

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

روان شناسی استاد دانشگاه پیام نور

aliakbaridehkordigmail.com

دکتر احمد علی پور

روان شناسی استاد دانشگاه پیام نور

aliporpnu.ac.ir

دکتر ابوالقاسم نوری

روان شناسی صنعتی و سازمانی استاد دانشگاه اصفهان

a.nouriedu.ui.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر شیلر کیخاونی

رشد اجتماعی و هیجانی کودکان دکتری روان شناسی

shilerkaigmail.com
02181032213

دبیر اجرایی

معصومه تدریس تبریزی

کاندیدای دکتری روانشناسی

tadrisi.56gmail.com