اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رحیم داوری

عضو هیات علمی

dr.davari_rahimatyahoo.com

سردبیر

دکتر مجید صفاری نیا

روان شناسی استاد دانشگاه پیام نور،روان شناسی اجتماعی

m.saffariniaatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی دلاور

روان سنجی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

socialpsychology2020atgmail.com

دکتر حسین زارع

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه پیام نور

h_zareatpnu.ac.ir

دکتر حسین شکرکن

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

shokrkon-hatyahoo.com

دکتر احمد علی پور

روانشناسی سلامت استاد دانشگاه پیام نور

aliporatpnu.ac.ir

دکتر یوسف کریمی

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

imfo.socialpsychologyatgmail.com

دکتر ابوالقاسم نوری

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد دانشگاه اصفهان

a.nouriatedu.ui.ac.ir

مدیر داخلی

معصومه تدریس تبریزی

دانشجوی دکتری رشته روان شناسی

tadrisi_56atyahoo.com
02181032213