پژوهش های روانشناسی اجتماعی (SPR) - فرایند پذیرش مقالات