پژوهش های روانشناسی اجتماعی (SPR) - واژه نامه اختصاصی