پژوهش های روانشناسی اجتماعی (SPR) - اهداف و چشم انداز