اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن بااحساس تنهایی هیجانی و اجتماعی در بین دانشجویان: کاربرد تحلیل خوشه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، مجتمع آموزش عالی لارستان، فارس، ایران

2 روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: یکی از مدرن­ترین رفتارهای اعتیادگونه، پدیده اعتیاد به اینترنت است. اعتیادی رفتاری که به‌طور روزافزون در حال شیوع بیشتر است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نیمرخ اعتیاد به اینترنت دانشجویان و تفاوت نیمرخ­ گروه­های مختلف ازنظر تنهایی اجتماعی و تنهایی هیجانی انجام شد.
 روش: جامعه پژوهش حاضر را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز تشکیل می­دادند که 372 نفر (200 نفر پسر و 172 نفر دختر) با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، پرسشنامه تنهایی هیجانی (1986) و پرسشنامه تنهایی اجتماعی راسل (1996) به‌منظور جمع­آوری اطلاعات استفاده شد.
یافته­ها: داده‌ها با استفاده از روش تحلیل خوشه­ای، تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA و آزمون­های تعقیبی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل خوشه­ها سه گروه دانشجویان دارای اعتیاد به اینترنت شدید (8/47=M)، اعتیاد به اینترنت متوسط (8/36=M) و اعتیاد به اینترنت خفیف (6/21=M) را مشخص کرد. همچنین تفاوت بین خوشه­های اعتیاد به اینترنت سه‌گانه زیاد، متوسط و خفیف در مقیاس احساس تنهایی اجتماعی، {001/0 P <و (45/123)F} و تنهایی هیجانی، {001/0 P <و (50/130)F} معنی­داری بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه درصد بالایی از دانشجویان، از اعتیاد به اینترنت و تنهایی هیجانی - اجتماعی رنج می­برند، بنابراین لازم است پدیده اﻋﺘﻴﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ به‌عنوان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ رواﻧﻲ، توسط برنامه­ریزان فرهنگی و آموزشی و نظام خانواده یک امر مهم در نظر گرفته شود و به‌منظور پیشگیری از این پدیده ضروری است در سطح جامعه در مورد نشانه­ها و علائم اعتیاد به اینترنت، آگاهی­های لازم ارائه شود.
کلمات کلیدی: اعتیاد به اینترنت، تنهایی هیجانی، تنهایی اجتماعی، تحلیل خوشه­ای

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet addiction and its relationship with emotional and social feeling of loneliness university students: A cluster analytic approachng of loneliness

نویسندگان [English]

  • somayeh Gholami 1
  • shahram vahedi 2
  • Mozhdeh allahdadi 3
1 Assistant Professor in Pschology, Larestan higher Education Complex
2 Professor in Psychology, Tabriz University
3 . M.A. in Educational Psychology
چکیده [English]

Introduction: Problematic computer use is a growing social issue which is being debated worldwide. This study examined the prevalence of internet addition among Tabriz university students and its relationship with emotional and social feeling of loneliness. Method: 372 students of Tabriz University (200 male students and 172 female students) were selected by multi-stage random cluster sampling. For gathering data, of Young internet addiction test (1998), loneliness questionnaire Woodworth (1986) emotional and social loneliness Russell questionnaire (1996) were utilized. Result: Data were analyzed by cluster analysis and MANOVA. The results of cluster analysis showed three clusters with mind (M= 21.6), moderate (M= 36.8) and severe (M= 47.8) degrees of internet addition. Also significant differences among 3 profiles were found in emotional loneliness [F (130/5, P≤ 0/001] and social isolation [F (123.45, P≤ 0/001]. Conclusion: Given the rising percentage of students suffer from Internet addiction and emotional-social isolation, it is therefore necessary to consider the phenomenon of Internet addiction as a psychological problem by cultural and educational planners and the family system. In order to prevent this phenomenon, it is necessary to provide the necessary knowledge at the community level about signs and symptoms of addiction to the Internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: addiction to Internet
  • Emotional loneliness
  • Social isolation
  • cluster analytic