رابطه علی درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن: نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن با توجه به نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی انجام گرفت.
روش: 351 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، در این پژوهش شرکت کردند. به منظور جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های جهت‌گیری مقایسه‌ای آیوا-نترلندز (INCOM)، مقیاس مقایسه ظاهر جسمانی نسخه تجدیدنظرشده (PACS-R)، مقیاس تجدیدنظرشده کلیشه‌سازی بدن آرمانی (IBIS-R) و پرسشنامه شکل بدنی (BSQ) استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS ویراست 21 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی با داده‌ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق همبسته کردن خطاهای یک مسیر حاصل شد. یافته‌ها همچنین حاکی از معنی‌داری روابط بین درونی‌سازی آرمان لاغری با مقایسه اجتماعی کل و مقایسه اجتماعی ظاهر بود. رابطه مقایسه اجتماعی ظاهر و مقایسه اجتماعی کل با نارضایتی از بدن نیز معنی‌دار بود. نتایج همچنین نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی ظاهر را در رابطه بین درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن مورد تأیید قرار دادند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، بررسی عوامل علی زمینه‌ساز درونی‌سازی آرمان لاغری و مقایسه‌های اجتماعی مرتبط با ظاهر می‌تواند گامی در جهت پیشگیری از ایجاد نارضایتی از بدن باشد.
کلمات کلیدی: درونی‌سازی آرمان لاغری، نارضایتی از بدن، مقایسه اجتماعی
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship of Thin Ideal Internalization with Body Dissatisfaction: The Mediating Role of Social Comparison

نویسندگان [English]

  • Nasrin Arshadi 1
  • Azam Mansourinik 2
1 Industrial & Organizational Dept.-Faculty of Education & Psychology- Shahid Chamran University of Ahvaz
2 PhD Candidate of Psychology, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the causal relationship of thin ideal internalization with body dissatisfaction with mediating role of social comparison.
Method: 351 female undergraduate students of Kashan University who were selected by simple random sampling method participated in this research. In order to collect data the Iowa-Netherlands comparison orientation measure (INCOM), Physical Appearance Comparison Scale-Revised (PACS-R), Ideal Body Stereotype Scale-Revised (IBIS-R) and the Body Shape Questionnaire (BSQ) were used. Data analysis was performed using structural equation modeling (SEM) and SPSS-21 and AMOS-21 software packages.
Results: The findings indicated that the model fitted the data relatively proper. Better fit and more meaningful results were obtained through correlating the errors of one path. The results also showed that there are significant relationships between the thin ideal internalization and social comparison (both general and appearance-related), and between social comparison (both general and appearance-related) and body dissatisfaction. The findings also supported the mediating role of appearance-related social comparison in the relationship of thin ideal internalization with body dissatisfaction.
Conclusion: According to the findings of this research, considering the causal factors regarding thin ideal internalization and appearance-related social comparison could be beneficial in prevention of body dissatisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thin Ideal Internalization
  • Body dissatisfaction
  • Social Comparison