نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن با توجه به نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی انجام گرفت.
روش: 351 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، در این پژوهش شرکت کردند. به منظور جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های جهت‌گیری مقایسه‌ای آیوا-نترلندز (INCOM)، مقیاس مقایسه ظاهر جسمانی نسخه تجدیدنظرشده (PACS-R)، مقیاس تجدیدنظرشده کلیشه‌سازی بدن آرمانی (IBIS-R) و پرسشنامه شکل بدنی (BSQ) استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS ویراست 21 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی با داده‌ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق همبسته کردن خطاهای یک مسیر حاصل شد. یافته‌ها همچنین حاکی از معنی‌داری روابط بین درونی‌سازی آرمان لاغری با مقایسه اجتماعی کل و مقایسه اجتماعی ظاهر بود. رابطه مقایسه اجتماعی ظاهر و مقایسه اجتماعی کل با نارضایتی از بدن نیز معنی‌دار بود. نتایج همچنین نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی ظاهر را در رابطه بین درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن مورد تأیید قرار دادند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، بررسی عوامل علی زمینه‌ساز درونی‌سازی آرمان لاغری و مقایسه‌های اجتماعی مرتبط با ظاهر می‌تواند گامی در جهت پیشگیری از ایجاد نارضایتی از بدن باشد.
کلمات کلیدی: درونی‌سازی آرمان لاغری، نارضایتی از بدن، مقایسه اجتماعی
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Causal Relationship of Thin Ideal Internalization with Body Dissatisfaction: The Mediating Role of Social Comparison

نویسندگان [English]

 • Nasrin Arshadi 1
 • Azam Mansourinik 2

1 Industrial & Organizational Dept.-Faculty of Education & Psychology- Shahid Chamran University of Ahvaz

2 PhD Candidate of Psychology, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the causal relationship of thin ideal internalization with body dissatisfaction with mediating role of social comparison.
Method: 351 female undergraduate students of Kashan University who were selected by simple random sampling method participated in this research. In order to collect data the Iowa-Netherlands comparison orientation measure (INCOM), Physical Appearance Comparison Scale-Revised (PACS-R), Ideal Body Stereotype Scale-Revised (IBIS-R) and the Body Shape Questionnaire (BSQ) were used. Data analysis was performed using structural equation modeling (SEM) and SPSS-21 and AMOS-21 software packages.
Results: The findings indicated that the model fitted the data relatively proper. Better fit and more meaningful results were obtained through correlating the errors of one path. The results also showed that there are significant relationships between the thin ideal internalization and social comparison (both general and appearance-related), and between social comparison (both general and appearance-related) and body dissatisfaction. The findings also supported the mediating role of appearance-related social comparison in the relationship of thin ideal internalization with body dissatisfaction.
Conclusion: According to the findings of this research, considering the causal factors regarding thin ideal internalization and appearance-related social comparison could be beneficial in prevention of body dissatisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thin Ideal Internalization
 • Body Dissatisfaction
 • Social Comparison
 • رضایی، مریم؛ افلاک سیر، عبدالعزیز؛ یاوری، امیرحسین؛ محمدی، نوراله؛ و غیور، محبوبه (۱۳۹۴).طراحی و آزمون مدلی از متغیرهای درونی‌سازی لاغری، خودشی‌انگاری و نارضایتی بدنی به‌عنوان پیشایندهای خطر اختلالات خوردن در دختران دانشجو. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 10(2): ۱۸-۱۱.
 • Blowers, L. C., Loxton, N. J., Grady-Flesser, M., Occhipinti, S., & Dawe, S. (2003). The relationship between sociocultural pressure to be thin and body dissatisfaction in preadolescent girls. Eating Behaviors, 4(3): 229-244.
 • Buunk, A. P., Groothof, H. A., & Siero, F. W. (2007). Social comparison and satisfaction with one's social life. Journal of Social and Personal Relationships, 24(2): 197-205.
 • Cash, T. F., & Smolak, L. (2011). Body image: A handbook of science, practice, and prevention. New York: Guilford.
 • Cash, T. F., & Szymanski, M. L. (1995). The development and validation of the Body Image Ideals Questionnaire. Journal of Personality Assessment, 64(3): 466-477.
 • Civitci, N., & Civitci, A. (2015). Social Comparison Orientation, Hardiness and Life Satisfaction in Undergraduate Students. Social and Behavioral Sciences, 205: 516-523.
 • Cooper, P. J., Taylor, M. J., & Cooper, Z. (1987). The development and validation of the Body Shape Questionnaire. International Journal of Eating Disorders, 6(4): 485-494.
 • Crowther, J. H., & Williams, N. M. (2011). Body image and bulimia nervosa. In T. F.Cash & L. Smolak (Eds.), Body image: A handbook of science, practice, and prevention (pp. 288-295). New York: Guilford.
 • Dittmar, H., & Howard, S. (2004). Thin-ideal internalization and social comparison tendency as moderators of media models' impact on women's body-focused anxiety. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(6): 768-791.
 • Dougherty, E. N., & Krawczyk, R. (2018). Media Exposure Predicts Body Satisfaction: The Moderating Role of Appearance Comparison. Psychological Studies, 63(1): 61-69.
 • Edillo, M. T. A. F., Turiano, M. K. U., Reyes, J. A. S., & Villanueva, C. L. J. G. (2012). The mediating role of social comparison in the relationship between choice–making orientation and subjective well-being. Philippine Journal of Counseling Psychology, 14(1): 13-28.
 • Engeln-Maddox, R. (2005). Cognitive responses to idealized media images of women: The relationship of social comparison and critical processing to body image disturbance in college women. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(8): 1114-1138.
 • Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2): 117-140.
 • Fitzsimmons-Craft, E. E., Harney, M. B., Koehler, L. G., Danzi, L. E., Riddell, M. K., & Bardone-Cone, A. M. (2012). Explaining the relation between thin ideal internalization and body dissatisfaction among college women: The roles of social comparison and body surveillance. Body Image, 9(1): 43-49.
 • Gibbons, F. X., & Buunk, B. P. (1999). Individual differences in social comparison: Development of a scale of social comparison orientation. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1): 129-142.
 • Harrison, K. (2001). Ourselves, our bodies: Thin-ideal media, self-discrepancies, and eating disorder symptomatology in adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 20(3): 289-323.
 • Heinberg, L. J. (1996). Theories of body image disturbance: Perceptual, developmental, and sociocultural factors. In J. K. Thompson (Ed.), Body image, eating disorders, and obesity: An integrative guide for assessment and treatment (pp. 27-47). Washington, DC: APA.
 • Keery, H., Van den Berg, P., & Thompson, J. K. (2004). An evaluation of the tripartite influence model of body dissatisfaction and eating disturbance with adolescent girls. Body Image, 1(3): 237-251.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2nd ed.). New York: Guilford.
 • Leahey, T. M., Crowther, J. H., & Mickelson, K. D. (2007). The frequency, nature, and effects of naturally occurring appearance-focused social comparisons. Behavior Therapy, 38(2): 132–143.
 • Lindner, D., Hughes, A. & Fahy, R. (2008). Eating pathology and social comparison in college females. North American Journal of Psychology, 10(3): 445-462.
 • Morrison, T. G., Kalin, R. & Morrison, M. A. (2004). Body-image evaluation and body-image investment among adolescents: A test of sociocultural and social comparison theories. Adolescence, 39(155): 571-592.
 • Myers, T. A., & Crowther, J. H. (2007). Sociocultural pressures, thin- ideal internalization, self-objectification, and body dissatisfaction: Could feminist beliefs be a moderating factor?. Body Image, 4(3): 296–308.
 • Myers, T. A., Ridolfi, D. R., Crowther, J. H., & Ciesla, J. A. (2012). The impact of appearance-focused social comparisons on body image disturbance in the naturalistic environment: The roles of thin-ideal internalization and feminist beliefs. Body Image, 9(3): 342–351.
 • Powell, E., Wang-Hall, J., Bannister, J. A., Colera, E., & Lopez, F. G. (2018). Attachment security and social comparisons as predictors of Pinterest users’ body image concerns. Computers in Human Behavior, 83: 221-229.
 • Preacher K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3): 879-891.
 • Rodgers, R. F., Paxton, S. J., & Chabrol, H. (2009). Effects of parental comments on body dissatisfaction and eating disturbance in young adults: A sociocultural model. Body Image, 6(3): 171–177.
 • Rodgers, R., Chabrol, H., & Paxton, S. J. (2011). An exploration of the tripartite influence model of body dissatisfaction and disordered eating among Australian and French college women. Body Image, 8(3): 208-215.
 • Schaefer, L. M., & Thompson, J. K. (2014). The development and validation of the Physical Appearance Comparison Scale-Revised (PACS-R). Eating Behaviors, 15(2): 209-217.
 • Shin, K., You, S., & Kim, E. (2016). Sociocultural pressure, internalization, BMI, exercise, and body dissatisfaction in Korean female college students. Journal of Health Psychology, 22(13): 1712-1720.
 • Stice, E., Shaw, H., & Margolis, J. (1996). The dual pathway model differentiates bulimics, subclinical bulimics, and controls: Testing the continuity hypothesis. Behavior Therapy, 27(4): 531-549.
 • Stormer, S. M., & Thompson, J. K. (1996). Explanations of body-image disturbance: A test of maturational status, negative verbal commentary, social comparison, and socio- cultural hypotheses. International Journal of Eating Disorders, 19(2): 193-202.
 • Suls, J., Martin, R., & Wheeler, L. (2002). Social comparison: Why, with whom, and with what effect?. Current Directions in Psychological Science, 11(5): 159163.
 • Thompson, J. K. & Stice, E. (2001). Thin-ideal internalization: Mounting evidence for a new risk factor for body-image disturbance and eating pathology. Current Directions in Psychological Science, 10(5): 181-183.
 • Thompson, J. K., Heinberg, L. J., Altabe, M., & Tantleff-Dunn, S. (1999). Exacting beauty: Theory, assessment, and treatment of body image disturbance. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Thompson, J. K., Van den Berg, P., Roehrig, M., Guarda, A. S., & Heinberg, L. J. (2004). The Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3 (SATAQ-3): Development and validation. International Journal of Eating Disorders, 35(3): 293-304.
 • Tiggemann, M. (2011). Sociocultural perspectives on human appearance and bodyimage. In T. F. Cash, & L. Smolak (Eds.), Body image: A handbook of science, practice, and prevention (pp. 12-19). New York: Guilford.
 • Tiggemann, M., & Brown, Z. (2018). Labelling fashion magazine advertisements: Effectiveness of different label formats on social comparison and body dissatisfaction. Body Image, 25: 97-102.
 • Tiggemann, M., & Lynch, J. (2001). Body image across the lifespan in adult women: The role of self-objectification. Developmental Psychology, 37(2): 243-253.
 • Tiggemann, M., & McGill, B. (2004). The role of social comparison in the effect of magazine advertisements on women's mood and body dissatisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(1): 23-44.
 • Tiggemann, M., & Miller, J. (2010). The Internet and adolescent girls’ weight satisfaction and drive for thinness. Sex Roles, 63(1-2): 79-90.
 • Vartanian, L. R., & Dey, S. (2013). Self-concept clarity, thin ideal internalization, and appearance-related social comparison as predictors of body dissatisfaction. Body Image, 10(4): 495-500.