نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

چکیده
مقدمه: سرمایه‌ اجتماعی به مجموعه منابعی گفته می‌شود که هر فرد یا گروه برای برقراری ارتباط در اختیار دارد، این منابع با فراهم آوردن حمایت‌های عاطفی و روانی نقش مؤثری در ارتقاء سلامت روان افراد دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ سرمایه‌ اجتماعی و مؤلفه‌های دوگانه‌ آن بین دانش‌آموزان دختر و پسر شهر تهران انجام گرفت.
 روش:جامعه‌ آماری این پژوهش، نوجوانان 12 تا 18 ساله‌ شهر تهران بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 255 نفر (109 دختر و 146 پسر) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ سرمایه‌ی اجتماعی دانش آموزان نوجوان (SCQ-AS؛ پاویا و همکاران، 2014) استفاده شد. این پرسشنامه توسط پژوهشگران حاضر هنجاریابی و برای نخستین بار به کار گرفته شد. در نسخه‌ هنجار شده برای نوجوانان ایرانی ساختار دوعاملی به دست آمد. توزیع داده‌های مربوط به متغیر سرمایه‌ اجتماعی و ابعاد آن غیرطبیعی بود. بنابراین داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون U مان ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: دختران نسبت به پسران در سطوح بالاتری از سرمایه‌ اجتماعی قرار دارند. در بعد «انسجام اجتماعی در مدرسه» نیز نمرات دختران سطوح بالاتری را نشان می‌دهد. در بعد «اعتماد» اگرچه پسران نمرات بالاتری را کسب کرده‌اند اما تفاوت نمرات در این بعد بین دو گروه معنادار نیست.
نتیجه‌گیری: جنس دانش2آموزان در میزان سرمایه‌ اجتماعی آن‌ها تأثیر گذار است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در تدارک بسته‌های آموزشی مخصوص والدین و معلمان و کمک به ارتقای سلامت روان‌شناختی دانش آموزان نوجوان مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of adolescents student of Tehran city in terms of social capital: The role of sex

نویسندگان [English]

  • Shahla Pakdaman
  • Fereshte sadat Mortazavi Nasiri
  • Atie Arab Mohebi Shahrabi
  • Seyed Mohammad Sadatian

Faculty of psychology and education Shahid beheshti university, Tehran

چکیده [English]

Introduction: social capital is a variety of resources that every individuals and groups has to communicate. These resources have an effective role in improving mental health by providing psychological and emotional support. Method: the present study aimed to compare the social capital and its components between girl and boy students of Tehran city. The population of this study is adolescents aged 12 to 18 in Tehran. The sample consists of 255 students including 109 girls and 146 boys selected by convenience sampling. The participants completed the social capital questionnaire adolescent students (SCQ-AS; Paiva, et al., 2014). This questionnaire was standardized and used for the first time in this study. In the standardized version of the questionnaire two-factor structure were obtained for Iranian teenagers. The distribution of social capital’s data was abnormal, so the Data were analyzed by descriptive statistics methods and U Mann-Whitney test. Findings: the levels of social capital and "social cohesion in school" were higher in girl adolescents. Although the boys have gained higher scores in "trust" subscale, but the scores between the two groups was not significant in this dimension. Result: Student’s sex is an effective factor in their levels of social capitalThe findings of this study can be useful for preparation of training packages for parents and teachers to promote mental health in adolescent students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • sex
  • adolescent
  • students