نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: با توجه به فرآیند قشر جوان دانشگاهی در ایران و اهمیت سازه های کیفیت زندگی، سازگاری اجتماعی، سبک های هویت و حمایت اجتماعی در دانشجویان بعنوان اقشار برگزیده و جوان جامعه مطالعه حاضر با هدف مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی انجام شد.
روش: این پژوهش به روش توصیفی بنیادی نتیجه گرا بر روی350 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که در سال تحصیلی95-94 مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله انتخاب گردیده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک هویت (ISI)، پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)، پرسشنامه سازگاری رینالدز(RAAI)، پرسشنامه حمایت اجتماعی اداراک شده چند بعدی(Mshpd apss) استفاده گردید. . داده ها با استفاده از روش آماری مدل معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدل مفهومی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. بین کیفیت زندگی با مولفه های هویت و حمایت اجتماعی و همچنین بین سازگاری اجتماعی با مولفه های سبک هویت و حمایت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد ( 005/0p < ).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده داده های تجربی پژوهش می‌توانند تا حدودی با نظریه های یادگیری اجتماعی پوشش داده شود چرا که حمایت اجتماعی در هرسه شاخص خانواده، دوستان و افراد مهم، به عنوان عامل محیطی، نقش مستقیم در شکل گیری رفتار و عوامل شخصی دارد؛ سبک های هویت نیز به عنوان عامل شخصی تاثیر مستقیمی بر سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی دارد؛ رفتار سازگارانه و یا ناسازگارانه اجتماعی نیز متقابلا بر روی عوامل شخصی، محیطی و در نتیجه بر روی کیفیت زندگی تاثیر می گذارد از اینرو توجه به مولفه های حمایت اجتماعی و سبک های هویت بعنوان عوامل دخیل در سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Structural Relations of social Support and Identity Styles with Social Adjustment and Quality of Life

چکیده [English]

Introduction: Regarding the process of the younger college in Iran and the importance of quality of life structures, social adaptation, identity styles and social support in students as young and upper-class members of society the aims of this study was to model structural relationships between social support and identity styles with social adjustment and quality of life.
Method: For this purpose 350 students of Tabriz University who were studying in the academic year 2015ad by multi-stage random cluster sampling method were selected. In order to the collect data quality of life questionnaire (Sf-36), Reynolds adolescent adjustment Inventory (RAAI), Berzonesky identity style questionnaire (ISI), and multi-dimensional perceived social support questionnaire (Mshpd apss) was used. Data were analyzed using SEM and Amos software.
Results: The results of the research indicated that the conceptual model has appropriate fitness .there is a significant relationship between quality of life with components of identity styles and social support, also between social adjustment with components of identity styles and social support.
Conclusion: The present model showed that research experimental dada can be covered somewhat with the social learning theory. Social support in all three indices family, friends and significant others as environmental factors play a direct role in shaping behavior and personal factors; styles identity as personal factors have a direct impact on social adjustment and quality of life; social adaptive or maladaptive behaviors also affective reciprocally on personal, environment factors and finally in the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support
  • quality of life
  • identity style social adjustment
-          حسین زاده، ع؛ سپاه منصور، م. (1390). رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با سبک‌های هویت. پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، 1(1)، 88-74.
-          رستمی، ص؛ احمدنیا، ش. (1390). تعیین سهم مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر جوانرود سال 1389. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 4(11)، 129-147.
-          رضائیان، م؛ سرندی، پ. (1389). بررسی رابطه سبک دهی هویتی و نقش تعهد هویت با میزان بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تبریز. فصلنامه علوم تربیتی، 3(11)، 92-79.
-          زکی، م. (1389). سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطۀ آن با حمایت اجتماعی؛ بررسی موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان. پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، 4، 107-130.
-          سلطانی، ر؛ کافی، م؛ صالحی، ا؛ کارشکی، ح؛ رضایی، س. (1389). بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 19(75)، 25-35.
-          شاره، ح؛ سلطانی، ا؛ قاسمی، ع. (1390). پیشبینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع 2 بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، (14)2، 82-85.
-          شولتز، د؛ شولتز، س. (1386). نظریه های شخصیت.ترجمه یحیی سید محمدی. و یرایش هشتم. تهران: نشرویرایش.
-          قاسم زاده، ح. (1392). رفتار درمانی: زمینه، مسائل و دورنما. ویرایش سوم. تهران: انتشارات ارجمند.
-          کهولت، ن؛ جوکار، ب. (1390). رابطه ی هویت و شادی در دانشجویان دانشگاه. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی.7(11)، 87-108
-          میکائیلی منیع، ف. (1389). رابطه سبک‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان با دانشگاه. مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء، 2(6)، 17.
-          مجدی، ع.ا؛ رمضانی، ح؛ عظیمی هاشمی، م (1395).  بررسی رابطه حمایت اجتماعی با هویت یابی (مورد مطالعه: فرزندان شاهد شهر نیشابور). مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،13(4)، 217-238.
-          خدایاری فر، م. (1390). آماده سازی مقیاس اندازه گیری نگرش های معنوی دانشجویان دانشگاه شریف. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه تکنولوژی و فناوری. دانشگاه صنعتی شریف تهران.
-          هومن، ح. (1390). مدل یابی معدلات ساختاری با نرم افزار لیزرل. ویرایش چهارم. تهران: انتشارات سمت.
-          یاوری, ع. (1392). بررسی رابطه سبکهای هویت و بلوغ عاطفی با سازگاری اجتماعی معتادان مرد تحت درمان نگهدارنده متادون مراکز شهر بجنورد. پایانامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
-       Adams, G. R. Munro, B. Munro, G. Doherty-Poirer, M. & Edwards, J. (2005). Identity processing styles and Canadian adolescents’ self-reported delinquency. Identity, 57-65.
-       Baskin, A.Kwan, L. Zavala, M & Chamie, K. (2016). The Impact of Partnership Status and Social Support on Health Related Quality of Life Outcomes in Men with Prostate Cancer. Urology Practice,3-6, 423-516.
-       Bandura, A. (2005). The primacy of self-regulation in health promotion. Appl Psychol An Int Rev, 54(2), 245-254.
-       Tilburgs, Marjan D. Nijkamp, Esther C. Bakker, Hans van der Hoeven. (2015). The influence of social support on patients’ quality of life after an intensive care unit discharge: A cross-sectional survey. Intensive and Critical Care Nursing, 31, 6, 336-342.
-       Bardi, S. De. Lorenzoni ,G. Gregori, D. (2016). Social support to elderly pacemaker patients improves device acceptance and quality of life. European Geriatric Medicine, 7- 2, 149-156.
-       Berzonsky, M. (2003). Identity styles and well-being: Does commitment matter?Identiaty: An International . Journal of Theory and Research, 131-142.
-       Berzonsky, M. & Kulk, L. (2000). Identity Status & Identity Processing Style and transition to university. Journal of Adolescent Research, 15(1), 81-98.
-       Boyd, P. Hunt, J. & Kandell, M. (2003). Relationship between identity processing style and academic success in undergraduate students. Journal of College Student Development, 44, 155–167.
-       Cecilia, Z. & Belgrave, F. (2007). Stress, Social Support, and College Adjustment Among Latino Students. Cultural Diversity and Mental HealthVolume 2, Issue 3, 193-203.
-       Davidson, G. C. & Neal, J. M. (2001). Abnormal psychology. New York: John Wiley & Sons Inc.
-       Dennison, L. Moss-Morris, R. & Chalder, T. (2009). A review of psychological correlates of adjustment in patients with multiple sclerosis. Clin Psychol Rev, 29(2), 141-53.
-       DOĞAN, B. LAÇİN, E. & TUTAL, N. (2015). Predicatives of the Workers’ Burnout Level: Life Satisfaction and Social Support. Social and Behavioral Sciences, 2, 1801-1806.
-       Ebru, I. & Savi, C. (2010). pereceived social support and self-esteem in adolescence procedia. Social and Behavioral Sciences, 5, 2342-2338.
-       Eva Švarcová, Irena Loudová. (2014). Social Support as a Part of Quality of Life as Viewed by Minority Pupils. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 131, 15, 45-50.
-       Eşkisu, M. (2014). The Relationship between Bullying, Family Functions and Perceived Social Support Among High School Students. Social and Behavioral Sciences, 23, 492-496.
-       Faber, A. Edwards, A. Baure, K. & Wetchler, J. (2003). Family structure: Its effects on adolescent attachment and identity format. American Journal of Family Therapy, 31, 243-55.
-       Ferrer-Wreder, L. Palchuk, A. Poyrazli, S. Smal, M.L. & Domitrovich C. E. (2008). Identity and Adolescent Adjustment. An International Journal of Theory and Research. Vol, 8. 95-105.
-       Fiasse, C.  Nader-Grosbois, N. (2012). Perceived social acceptance, theory of mind and social adjustment in children with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 33, 6, 1871-1880.
-       Furnham, A. (2012). Personality and Social Behaviour. London: Arnol.
-       Gülaçt F. (2010). The effect of perceived social support on subjective well-being. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2:3844–49.
-       Heidarzadeh, M. Ghahremanian, A. Hagigat, A. & Yoosefi, E. (2009). Relationship between quality of life and social support in stroke patients. Iran J Nurs Res, 22(59), 23-32.
-       Holland, K. D. & Holahan, C. (2003). The relation of social support and coping to positive adaptation to breast cancer. Psychology and Health, 18, 15–29.
-       Hunter, M. Davis, P. & Tunstall, J. (2005). The influence of attachment and emotional support in end-stage cancer. Published online in Wiley Interscience (www.interscience.wiley.com).
-       Krokavcova, M. van Dijk, J. Nagyova, I. Rosenberger, J. Gavelova, M. Middel, B. et al. (2008). Social support as a predictor of perceived health status in patients with multiple sclerosis. Patient Educ Couns, 73(1), 159-65.
-       Krueger, J. I. (2008). Rationality & Social responsibility. New York: Psychology Press.Kuminski, F. (2002). Adaption with college: identity, gender and age . Unpublished manuscript: Available at http://RUSLIB, digi jur/2002/html.
-       Lakey, B. & Cassady, P. B. (2009). Cognitive processes in perceived social support. Journal of Personality and social Psychology, 59, 337- 348.
-       Lewis, H. L. (2003). Differences in Ego Identity Among College Students Across Age, Ethnicity, and Gender,Identity. 3(2), 159 - 189.
-       Luyckx, K. Soenens, B. Berzonsky, M. Smits, I. Goossens, L. & Vansteenkiste, M. (2007). Information oriented identity processing, identity consolidation, and well-being: The moderating role of autonomy, self reflection. Personality and Individual Differences, 43 (5), 1099-1111.
Lubker, J. R & Etzel, E. F. (2007). College Adjustment Experiences of First-Year