هوش اجتماعی وجامعه پسندی در برتری جانبی مغز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

.هدف این پژوهش، مقایسه جامعه پسندی و هوش اجتماعی در افراد با توجه به دست برتری آنها بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه‌های محلات در سال 94-95 می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه (50 نفر راست برتر و 50 نفر چپ برتر) انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های دست برتری اودینبورگ، جامعه پسندی پنر، هوش اجتماعی ترومسو استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده-ها، آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که هوش اجتماعی و شخصیت جامعه‌پسند دردانشجویان چپ دست و راست دست تفاوت معنا داری دارد. به این صورت که افراد چپ دست از هوش اجتماعی و جامعه پسندی بیشتری نسبت به افراد راست دست برخوردارند. افراد چپ دست در مؤلفه‌هایی چون مهارت‌های اجتماعی (001/0P <)، آگاهی اجتماعی ( 001/0P <)، ارتباط همدلانه ( 001/0P <) ، پریشانی فردی ( 001/0P <)، نگاه از منظر دیگران (001/0P <)، مسئولیت اجتماعی ( 001/0P <)، استدلال اخلاقی دوجانبه (001/0P<)، استدلال اخلاقی جهت‌گیری شده- دیگران( 001/0P <) بالاتر از افراد راست دست بودند و در توانایی نوع‌دوستی خودگزارشی تفاوت معنادار نبود (23/ 0p=).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

social intelligence and prosocial in Brain lateralization

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the prosociality and soial inteligence between students according to their handedness has been investigated. The statistical population of this study was all students of Mahallat universities in 94-95, who were selected by voluntary sampling method, 100 people as sample (50 top right and 50 of top left). was chosen through Edinburg`s hand dominance test, Tromso Social Intelligence Scale (TSIS), and Penner`s Prosocial Personality Questionnaire. Data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed that social intelligence and community personality have a significant difference in left-hand and right-handed students. So that left-handed individuals are more social intelligence and socialization than the right people. the left-handed had a better performance in Social skills (P<0/001), Social Awareness(P<0/001), Empathic connection(P<0/001), Personal distress(P<0/001), Seen from the perspective of others(P<0/001), social responsibility(P<0/001), Mutual moral reasoning(P<0/001), Moral Reasoning orientation others(P<0/001), but no significant diferences was found between The ability to self-report Altruism (P <0/23).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain lateralization
  • prosociality
  • soial inteligence