بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی در معلمان و رابطه آن با شادکامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، آموزش ابتدایی ، دانشگاه فرهنگیان ،تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش ابتدایی ، دانشگاه فرهنگیان ،تهران، ایران

چکیده

مقدمه:این تحقیق با هدف بررسی میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی و رابطه آن با شادکامی معلمان انجام گردید.
روش:روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری همه معلمان شهر بردخون بود که یک نمونه 78 نفری از میان آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای اندازه گیری احساس برخورداری معلمان از حقوق شهروندی از پرسشنامه سام آرام و برزگر(1395) و برای اندازه گیری شادکامی آنان از پرسشنامه آکسفورد(2001) استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه ها توسط محقق تعیین شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین احساس برخورداری از حقوق شهروندی در معلمان بالاتر از متوسط(24/3) است، میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی، همبستگی مثبت معناداری(65/0) با شادکامی معلمان دارد. میزان برخورداری از حقوق فرهنگی بالاترین تاثیر را در نمره شادکامی دارد و میزان برخورداری از حقوق اجتماعی و میزان برخورداری از حقوق مدنی به ترتیب در رتبه دوم و سوم از نظر تاثیر بر شادکامی می باشند.
نتیجه گیری: احساس برخورداری از حقوق شهروندی در بهبود شادکامی معلمان نقش اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Feelings of security in possessing citizenship rights in Teachers and Their Relation to Happiness

نویسندگان [English]

  • amin bagherikerachi 1
  • Hossein Anayshegar 2
1 1. Assistant Professor, Education Sciences, farhangian university, tehran, Iran
2 Masters student, farhangian university, tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The sense of possessing citizenship rights can create sense of satisfaction and happiness in individuals. this research was conducted with the aim of investigating the relationship between the sense of possessing citizenship rights with the happiness of teachers.
Methods: The method of this research was descriptive- correlational type. The statistical population were all teachers in the city of bordkhon, with a sample of 78 of them selected through simple random sampling. Sam Aram & Barzegar questionnaire(2016) was used to measure sense of possessing citizenship rights. Oxford 's questionnaire(2001) was used to measure happiness. Validity and reliability were investigated by the researchers.
Results: According to research findings, the level of sense of possessing citizenship rights in teachers seems to be moderate(3.24). Regarding the obtained correlation coefficient, it can be said that the sense of possessing citizenship rights have a positive significant correlation with teachers' happiness(0.65). Based on the results of multivariate regression, the rate of possessing of cultural rights has the highest impact on happiness score, the rate of possessing of social rights and the degree of possessing of civil rights are second and third respectively, in terms of impact on happiness.
Conclusion: The sense of possessing citizenship rights plays an essential role in improving the happiness of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Citizenship Rights
  • Security
  • Happiness
  • Teachers