کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: یک مسئله اجتماعی در زمان واحد در جوامع مختلف، صورت‌های مختلف پیدا می‌کند، در جامعه و سرزمینی پذیرفته و پسندیده است و در جامعه‌ای دیگر رد و ناپسند می‌گردد. مسئله چندهمسری یا تعدد زوجات از مسائل اجتماعی و فرهنگی است که علل و زمینه‌های شکل‌‌گیری آن در جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود. هدف مقاله حاضر، شناخت علل و زمینه‌های شکل ‌گیری چندهمسری مردان در شهرستان سراوان بوده است.
روش: تحقیق از نظر روش، کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای بوده و مشارکت‌کنندگان با توجه به هدف مطالعه از میان جامعه در دسترس یعنی مردان دارای بیش از یک همسر در شهرستان سراوان به طور هدفمند انتخاب شدند و اطلاعات به وسیله مصاحبه نیمه‌ساختار یافته جمع‌آوری گردید. مصاحبه‌ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته که پس از مصاحبه با چهارده نفر به اشباع نظری رسیده و جهت اطمینان بیشتر، مصاحبه‌ها را تا 17 نفر ادامه داده و متن مصاحبه‌ها روی کاغذ پیاده و کدگذاری انجام و اطلاعات تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که عوامل تشکیل‌دهنده چندهمسری شامل 10 مقوله اصلی و یک مقوله هسته با عنوان «برانگیختگی روانی اجتماعی» است که در قالب مدل پارادایمی و خط داستان ارائه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ازدواج سنتی و غرایز جنسی به عنوان شرایط علی، مقصرانگاری همسر اول، نمای مذهبی، دو اقامت‌گاهی و تسهیل‌گری خانوادگی به عنوان شرایط مداخله‌گر، نمایش اقتدار، بسترهای آزادتعاملی، دلبستگی و توانایی مالی به عنوان شرایط زمینه‌ای باعث بروز پدیده برانگیختگی روانی اجتماعی خواهد شد که در نهایت، استراتژی «گذار پُر گداز عینی و ذهنی از همسر اول» را بوجود می‌آورد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد نگرش‌های مذهبی در کنار مسایل مالی و بسترهای اجتماعی مطلوب، مهم‌ترین علل شکل‌گیری چندهمسری در بین مردان مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative exploration of the causes and context of men's polygamy

نویسندگان [English]

  • Ghasem Esmaeili 1
  • SeyedAlireza Afshani 2
  • Mohammadhossein Fallah 1
  • Saeed Vaziri 1
1 Department of Consultation, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Social Welfare Department, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction: In different societies, an issue forms to different ways at the same time, which is accepted or rejected. Polygamy is a social and cultural issue that is different in its causes and formations. The purpose of this study is to identify reasons and how polygamy forms in Saravan city.
Methods: The method of this research was a qualitative type of ground theory. Participants were selected according to the aim of this study that they are Polygamy. Men’s who had man marriage with several woman in Saravan city. The text Date were collected through semi structured interviews. The interviews continued with theoretical saturation, after interviewing with 14 people, that theoretical saturation was achieved and interviews were continued for more than 17 people and then the text of interviews are coded on papers and their dates are analysed.
Finding: Findings included through to main categories and one category that is called core category which is presented as psycho-social arousal that is firmed in paradigm model and story line. Overall, the results of the research showed the reasons of Polygamy that included; traditional marriage and sexual needs as terms of causes, the blame of first wife and religious factors, family facilitation and having two residences as interfere conditions, authority representation and free living lifestyle and financial ability as grounded conditions. This condition finally caused that psych- social arousal creats the strategy of the "subjective and difficult transition from first wife".

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Polygamy
  • Psycho-social Arousal
  • remarriage
  • Men