رابطه رهبری زهرآگین با فرسودگی عاطفی؛ نقش میانجی سکوت سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ملایر

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رهبری زهرآگین با فرسودگی عاطفی با نقش میانجی رفتارهای غیراخلاقی مبتنی بر سکوت سازمانی انجام شده است.
روش: روش تحقیق توصیفی_همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دفاتر خدماتی شهر اراک به تعداد 27 دفتر و 120 نفر شاغل می باشد. 101 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین هادوی نژاد و روستایی(1395) ، فرسودگی عاطفی مزلاج و جکسون(1981) و سکوت سازمانی دین و همکاران(2003) استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی ساختاری در نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند.
یافته ها:نتایج بررسی نشان داد که رابطه بین رهبری زهرآگین و سکوت سازمانی با فرسودگی عاطفی مثبت و معنی دار بود، نقش میانجی سکوت سازمانی در ارتباط بین رهبری زهرآگین و فرسودگی عاطفی مثبت و معنی دار بود.
نتیجه گیری: در نتیجه برای کاهش فرسودگی عاطفی در کارکنان می بایست به کاهش رفتارهای زهرآگین در رهبران و سکوت سازمانی در کارکنان تلاش کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Toxic Leadership and Emotional Exhaustion; mediating role of Unethical Behavior based on Organizational Silence

نویسنده [English]

  • abbas khakpour
malayer university
چکیده [English]

Aime: The study aim of is investigating the relationship between the toxic leaders emotional exhaustion with the role of mediator of unethical behaviors based on organization silent has been accomplished.
Method: The research method is descriptive-correlation. Statistical population of the study is includes all staff of Arak city service offices 27 offices and 120 employed. 101 people using Simple random sampling method was selected as a statistical sample. To collect the data, three standard questionnaires of toxic leadership (Hadavi nezhad & Rostaee, 2016), emotional exhaustion(Maslach & Jackson, 1981) and organizational silence(Dyne etal, 2003) were used.
Result: The data collected using the Pearson correlation coefficient and structural modeling in statistical software LISREL, SPSS were analyzed. The results of the study showed that the relationship between toxic leadership and organizational silence with emotional exhaustion was positive and significant. The role of mediator of organizational silence in the relationship between toxic leadership and emotional exhaustion was positive and significant.
Conclition: In order to reduce emotional exhaustion in employees, it has been necessary to reduce the Toxic behaviors in the leaders and the organizational silence in the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxic Leadership"
  • " Emotional Exhaustion"
  • " Unethical Behavior"
  • " Organizational Silence