پیش‌بینی تمایل به خرید اینترنتی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی: مدل صفات هگزاکو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: ویژگی­های شخصیتی همواره یکی از مهمترین پیش بینی­کننده­های رفتار مصرف کننده، به ویژه رفتارهای مرتبط با خرید به شمار می­آمده است. با توجه به اهمیت ویژگی­های شخصیت در پیش­بینی رفتار خرید، مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی تمایل به خرید اینترنتی بر اساس ویژگی­های شخصیتی افراد انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری کلیه افراد 18 ساله شهر کرج بودکه از میان آنها (50 زن – 50 مرد) به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به آزمون­های خرید اینترنتی و پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی هگزاکو پاسخ دادند. در نهایت داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که برون‌گرایی و گشودگی­به تجربه با تمایل به خرید اینترنتی رابطه مثبت معناداری دارد و سایر ویژگی­های شخصیتی با تمایل به خرید اینترنتی رابطه معناداری ندارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که برون‌گرایی و گشودگی به تجربه، توانستند در مجموع 27 درصد از واریانس­های تمایل به خرید اینترنتی را پیش­بینی کنند (01/0≥P).
نتیجه­گیری: با توجه به رابطه ویژگیهای شخصیتی با تمایل به خرید اینترنتی افراد پیشنهاد می­شود که برای جذب مشتریان اینترنتی و افزایش تمایل به خرید اینترنتی افراد، از راهکارهای متناسب با ویژگیهای شخصیتی استفاده شود.
کلمات کلیدی: تمایل به خرید اینترنتی، ویژگی‌های شخصیتی، مدل صفات هگزاکو

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Online Shopping Inclination Based on Personality Characteristics: HEXACO Traits Model

نویسندگان [English]

  • Zohreh Rafezi 1
  • , Pourya Yeganeh 2
1 Allame Tabataba'i University
2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
چکیده [English]

Intoduction: Personality traits have been always one of the most important predictors of consumer behavior, especially shopping-related behaviors so this predicts online shopping inclination based on personality characteristics.
Method: This research was a descriptive correlational. The statistical population was all 18-year-olds who lived in Karaj city and among them (50 females  - 50 males) selected by convenience sampling method. and answered to online shopping inclination scale and HEXACO personality questionnaire, then the collected Data were analyzed by Pearson's correlation and multivariate regression method.
Results: The results showed that extroversion and openness to experience, had a positive significant relationship with online shopping inclination and other traits had no significant relationship with online shopping inclination. Also, the results of multivariate regression analysis showed that extroversion and openness to experience can predict a total of 27% of online shopping inclination variances (P≤0.01).
Conclusion: Regarding the relationship between personality traits and online shopping inclination, it is suggested that strategies tailored to personality traits be used for attracting online customers and increasing their willingness for shopping.
 Keywords: Online Shopping Inclination, Personality Traits, HEXACO Traits Model 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Online Shopping Inclination
  • personality traits
  • HEXACO Traits Model