بررسی رابطه میان سبکهای مقابله با تنیدگی و سلامت روانی در معتادین مراکز ترک اعتیاد استان گیلان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Relationship Between Coping Styles with Stress and Mental Health based on Demographic Variables in Gilan’s Drug Addiction Treatment Centers