نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 پیام نور

3 تهران

10.22034/spr.2023.347808.1760

چکیده

مقدمه: توجه به توانایی هایی هیجانی و اجتماعی نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها) بر شایستگی هیجانی-اجتماعی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پر خطر انجام شده است.
روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش وگروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر دزفول که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند و به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند و براساس تکمیل پرسشنامه رفتار پرخطر از این تعداد 40 نفر بصورت تصادفی و در دوگروه گمارده شد. قبل از انجام مداخله به عنوان پیش آزمون هر دو گروه مورد سنجش پرسشنامه های شایستگی هیجانی-اجتماعی و حل مسئله اجتماعی قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه در معرض آموزش مدل قرار گرفت. سپس در مرحله پس آزمون، هر دو گروه به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. داده ها نیز با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تک متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد بین دو گروه کنترل و آزمایش(مدل ناظر، کاشف، مشاور) از نظر تاثیر بر متغیرهای شایستگی هیجانی-اجتماعی و حل مسئله اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به اثربخشی مدل ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها بر ارتقاء شایستگی هیجانی اجتماعی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پرخطر شایسته است که این مدل به عنوان یکی از ابزارهای جدید و کاربردی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

investigated of the effectiveness of treatment training acceptance and commitment theapy model (advisor, discoverer and noticer-values) on social-emotional competence and social problem solving of adolescents with high-risk behavior)

نویسندگان [English]

  • mohsn zali zadeh 1
  • majid saffarinia 2
  • hossein zare 3
  • ahmad alipor 3

1 student

2 payam noor

3 tehran

چکیده [English]

Paying attention to the emotional and social abilities of adolescents with high-risk behaviors has always been the focus of researchers. This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of model training (observer, explorer and consultant-values) on social-emotional competence and social problem solving of teenagers with high-risk behavior. This research was a semi-experimental type with a pre-test and post-test with an experimental group and a control group. The statistical population includes all male secondary school students in Dezful city who were studying in the academic year 2020-2021 and were selected by multi-stage random sampling method and based on the completion of the high-risk behavior questionnaire from This number of 40 people was randomly assigned in two groups. Before the intervention, as a pre-test, both groups were assessed with social-emotional competence questionnaires and social problem solving. The experimental group was exposed to model training for eight sessions. Then, in the post-test stage, both groups answered the research questionnaires. The data were analyzed using multivariate and univariate analysis of covariance..
The results showed that there is a significant difference between the two control groups (without intervention) and the experiment (observer, explorer, consultant model) in terms of the effect on the variables of social-emotional competence and social problem solving. Considering the effectiveness of the observer,

کلیدواژه‌ها [English]

  • adolescent
  • (advisor
  • discoverer and notice-values)
  • emotional-social competence
  • social problem solving