نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه: دانش­ آموزان بزرگ­ترین سرمایه­ های هر کشوری محسوب می­شوند، بنابراین توجه به رشد همه جانبه­ ی آن­ها یکی از وظایف مهم نظام آموزشی قلمداد می­شود. ، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی بسته­ ی آموزش کیفیت زندگی در مدرسه بر کمک ­طلبی و رضایت تحصیلی دانش­ آموزان بود.
روش: طرح­ پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه گواه بود. جامعه­ ی آماری پژوهش شامل تمامی دانش­ آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرخرم­آباد بود که در سال تحصیلی 402-1401مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه­ گیری به صورت خوشه ­ای چند مرحله­ ای بود که نمونه مورد نظر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر)، گواه (20 نفر) جایگزین شدند. داده­ ها با استفاده از پرسشنامه­ های کمک ­طلبی تحصیلی رایان و پینتریچ (1997) و رضایت تحصیلی شیخ الاسلامی و احمدی (1390) جمع آوری شدند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت آموزش بسته‌ی کیفیت زندگی در مدرسه قرار گرفتند و گروه گواه آموزشی دریافت نکردند؛ پس از اتمام دوره­ ی آموزشی از هر دو گروه پس ­آزمون به عمل آمد. داده­ ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج به دست آمده از تحلیل داده ­ها نشان داد که بین نمرات پس­ آزمون کمک ­طلبی و رضایت تحصیلی دانش ­آموزان در گروه­های آزمایش  و گواه تفاوت معناداری (001/0P<) وجود دارد.
نتیجه­ گیری: بنابراین می­ توان نتیجه گرفت که بسته­ ی آموزشی کیفیت زندگی در مدرسه منجر به افزایش میزان کمک­ طلبی و رضایت تحصیلی دانش ­آموزان می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Training Package of Quality of Life in School on Help-seeking and Academic Satisfaction of Students

نویسندگان [English]

  • kobra Aalipour 1
  • mohammad abbasi 2
  • Ezatolah ghadampour 3

1 PhD student in Educational Psychology, Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 Professor of the Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Introduction: Students can be one of the biggest social assets of any country, so paying attention to their all-round growth is considered one of the important duties of an educational system. The purpose of the present research was to investigate the effectiveness of the training package of quality of life in school on the help-seeking and academic satisfaction of students.
Method: the research design was quasi-experimental with pre-test-post-test control group. The statistical population of the research includes; all the female students from the second year of elementary schools in Khorram Abad.  The sampling method was a multi-stage cluster, where the target sample was randomly allocated in two experimental (20 people) and control (20 people) groups. The data were collected using Ryan and Pintrich's academic help-seeking (1997), Sheikhul-Islami and Ahmadi's academic satisfaction questionnaires (2012). The experimental group was trained by the quality of life package at school for 12 sessions, and they did not receive a training certificate; after completing the training course, both groups were given a post-test. The data were analyzed using multivariate and univariate analysis of covariance.
Results: The results obtained from the analysis showed that there is a significant difference (P<0.001) between the post-test grades of help-seeking and academic satisfaction of the students in the experimental group.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that the application of the educational package of the quality of life in school leads to an increase in the amount of help-seeking and academic satisfaction of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training the Quality of Life in School
  • Students
  • Academic Satisfaction
  • Help-seeking

مقدمه

مدرسه عموما به عنوان یک نهاد اجتماعی حساس، نقش مهمی در تحقق هدف­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برعهده دارد و لازمه­ی تحقق این هدف­ها ایجاد و تقویت محیط­های آموزشی جذاب و با کیفیت است (هوبن ون هرتن و همکاران[1]، 2015).  جو حاکم بر مدرسه و محیط آموزشی بر روی بسیاری از ابعاد یادگیری دانش­آموزان تاثیر بسزایی دارد، یکی از این ابعاد گرایش دانش­آموزان به کمک طلبی تحصیلی[2] در زمان مواجه با تکالیف آموزشی است که به تنهایی از عهده­ی فهم آن برنمی­آیند؛ کمک­طلبی تحصیلی با توجه به اثر گذاری آن بر پیشرفت­تحصیلی دانش­آموزان دارای اهمیتی خاص است (فونگ و همکاران[3]، 2023). نیومن[4] (1998) کمک­طلبی تحصیلی را به عنوان جستجوی کمک از دیگری به هنگام روبرو شدن با ابهام و دشواری در امر تحصیل تعریف می­کند. باتلر[5] (2006) نیز آن را نوعی تلاش فعالانه برای استفاده از امکانات موجود به منظور دستیابی به موفقیت تحصیلی تعریف می­کند. درباره­ی کمک­طلبی تحصیلی دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی این­که کمک­طلبی نوعی وابستگی تلقی می­شود که به دنبال این نوع بینش نسبت به کمک­طلبی، افراد از کمک­طلبی اجتناب می­کنند و به انجام کارهای مستقل مبادرت می­ورزند؛ زیرا دلهره­ی آن را دارند که هم­کلاسی­ها آن­ها را بی­کفایت و نالایق بخوانند، این دیدگاه را اجتناب از کمک­طلبی می­نامند (گیبلین وهمکاران[6]، 2021). از سوی دیگر، کمک­طلبی نوعی رفتار انطباقی و راهبردی برای تحصیل و یادگیری قلمداد می­شود و دانش­آموز به پذیرش کمک­ طلبی اقدام می­کند که باعث حل بهتر مسائل می­شود (راد و همکاران[7]، 2018). محققان دریافته­اند که رفتار کمک­طلبی در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان نقش بسیار مهمی ایفا می­کند، به­ویژه هنگامی که در انجام فعالیت­های مربوط به مدرسه با ابهام یا با مشکل روبرو شوند، می­توانند از استراتژی کمک­طلبی در راستای افزایش میزان یادگیری خود استفاده کنند (شنکی و همکاران[8]،  2015). رایان و شین[9] (2011) معتقدند نگرش مثبت دانش­آموزان در زمینه­ی مفید بودن شیوه­ها­ی کمک­رسانی منجر به افزایش یادگیری در آنان می­شود. از طرف دیگر، نتیجه پژوهش مورتالی و موتیر[10] (2018) نشان داد که رفتار کمک­طلبی با افزایش یادگیری و نمرات بالاتر در آزمون­ها و بهبود عملکرد تحصیلی کلی دانش­آموزان همراه است.

به علاوه، پژوهش­ها نشان داده­اند دانش­آموزان هنگامی که از راهبردهای کمک­طلبی در حین برخورد با تکالیف استفاده می­کنند، اشتیاق بیشتری نسبت به یادگیری دارند و رضایت تحصیلی[11] بالاتری را تجربه می­کنند (تلیمان[12] و همکاران، 2018). با نگاهی گذرا به نظریه­های روان­شناسی­تربیتی می­توان دریافت که کسب مدارج علمی در مدرسه تمام هدف تحصیل نیست، بلکه موفقیت کامل و همه­جانبه، کسب مدارک علمی به همراه رضایت از مدرسه و محیط تحصیل هدف اصلی نظام­های آموزشی است (فرانزن و همکاران[13]، 2021). رضایت تحصیلی سازه­ای است که نخستین بار برای درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح شده است و به عنوان پایه و اساسی برای تلاش­های اصلاح­گرایانه در حوزه­ی تعلیم و تربیت مد نظر قرار گرفته است (تائو و همکاران[14]، 2022). پژوهشگران رضایت تحصیلی را به معنای لذت از تجارت آموزشی خویش به عنوان دانش­آموز؛ یا به صورت ارزشیابی شناختی مثبت فرد از کیفیت ادراک شده تجربیات مدرسه تعریف کرده­اند (پولات و کاراباتک[15]، 2021). عوامل فردی و محیطی می­توانند میزان رضایت از تحصیلی دانش­آموزان را تحت تاثیر قرار دهند (منگل و همکاران[16]، 2019). از آن­جایی که دانش­آموزان به عنوان مهمترین و اصلی­ترین دریافت­کنندگان خدمات آموزشی هستند، ارتقای  رضایت تحصیلی آن­ها، به منظور اتخاذ سیاست­های مناسب، نه تنها به پیشرفت و موفقیت علمی آن­ها کمک می­کند، بلکه به حفظ و بقای مدارس در محیط آموزشی منجر خواهد شد (لی و همکاران[17]، 2023). ازاین روی، مدارس و محیط­های آموزشی وظیفه دارند بکوشند  تا از طریق جلب و ارتقای رضایت تحصیلی دانش­آموزان، علاقه و گرایش آنان به تحصیل را افزایش دهند ( فراکوو همکاران[18]، 2023). بر اساس مطالعات انجام شده، بین رضایت از تحصیل با عناصری مانند تعامل دانش­آموزان با همدیگر و محیط آموزشی­شان، انواع حمایت­های مادی و معنوی، آزادی دانش­آموزان و کیفیت تکنولوژی آموزشی رابطه­ای معنادار وجود دارد (کاتالدو و همکاران[19]، 2023). در پژوهش­های دیگر نیز تعاملات  افراد با محیط­های یادگیری از جمله عوامل پیش بینی­کننده­ی رضایت تحصیلی محسوب می­شوند (ژانگ و لو[20]، 2023).

با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به بررسی پیشینه­ی پژوهشی یکی از عوامی که می­تواند سطح کمک­طلبی تحصیلی (اوورت[21]،  2022؛ بارو و توماس[22] (2022؛ و زی و چن،[23] 2023) و رضایت تحصیلی (ایزراگویر و همکاران[24]،2023، رودولف  و لی[25]، 2023؛ نگرسیا[26] و همکاران ،2014 و یلماز و تیمزکان[27] ،2022) دانش­آموزان را بهبود ببخشد آموزش کیفیت زندگی در مدرسه به فراگیران است. هدف تمامی نظام­های آموزشی، برپایی مدارسی خوب و باکیفیت است؛ کیفیت مدارس مستلزم تلاش و کار جمعی و هماهنگی کلیه­ی پارامترهای داخلی و خارجی نظام آموزشی است (آلواو همکاران[28]، 2017). مفهوم کیفیت زندگی قرن­های متمادی همواره موضوعی چالش­برانگیز بوده­است؛ و عبارت­است از ارزیابی و ادراک افراد از وضعیت زندگی­شان بر اساس بافت فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می­کنند و ارتباطی است که این عوامل با انتظارات، اهداف، معیارها و علایق شخصی آن­ها دارند (باتلت، هان ودیل[29]، 2019). کیفیت زندگی در مدرسه به عنوان یکی از ابعاد کیفیت زندگی به بهزیستی و رضایت کلی دانش­آموزان از تجارب مثبت و منفی که ریشه در فعالیت­های درون مدرسه ای دارد تعریف می شود (بازانوو همکاران[30]، 2018). پژوهشگران دریافته­اند که عوامل مختلفی مانند؛ جو حاکم بر مدرسه، حمایت­های تحصیلی دریافت شده دانش آموزان در محیط آموزشی، شایستگی­ای اجتماعی­/ هیجانی دانش­آموزان، نگرش­تحصیلی آنان در ارتباط با تکالیف آموزشی ( دیلون[31] و همکاران، 2020) و همچنین مشارکت تحصیلی آنان در زمان حل تکالیف آموزشی، بر ادراک آنان در مورد محیط یادگیری با کیفیت موثر است (آپادیایا، سملا-آرو[32]، 2013). کیقیت زندگی در مدرسه برای اجتماعی شدن دانش­آموزان بسیار مهم است چرا که به آن­ها کمک می­کند که علاوه بر یادگیری مدرسه­ای بر زبان و رفتارهای اجتماعی که در جامعه انسانی و مردم سالار دارای اهمیت هستند تسلط پیدا کنند. به هر حال همراه با رشد کودکان ماهیت ارتباط اجتماعی، مفهوم خود، هویت فردی و خودآگاهی در کودکان رشد فزاینده­ای می­یابد که همگی مقوله­هایی مرتبط با رشد عاطفی و اجتماعی هستند (کلیزنر و همکاران[33]، 2022). کودکان مدرسه با تعداد زیادی از افراد شامل؛ اعضای خانواده، معلمان، دوستان و همکلاسی­ها رابطه دارند و بیشترین ساعت روز را در مدرسه می­گذرانند، با بزرگ شدن این دانش­آموزان شکل انضباط تا حدود زیادی تغییر می­کند و مسائل جدیدی در روابط با همسالان و معلمان به وجود می­آید؛ که آموزش بسته­ی کیفیت زندگی در مدرسه منجر به این می­شود که احساس توانایی و شایستگی در دانش­آموزان شکل بگیرد و اصل رابطه­ی خود را در مدرسه بر همکاری بین خود و فضای آموزشی قرار دهند. پژوهشگران دریافته­اند کیفیت زندگی دانش­آموزان در مدرسه در ماندگاری آن­ها در مدرسه، نگرش آنها درباره مدرسه رفتن، موفقیت تحصیلی، سطوح پیشرفت تحصیلی، پذیرش مسئولیت و تعهد در قبال تکالیف مدرسه و بروز رفتارهای کمک طلبی تحصیلی در مدرسه تاثیر دارد (کلووی [34]و همکاران،2014). درنهایت باتوجه مطالب ذکر شده هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته آموزشی کیفیت زندگی در مدرسه بر کمک طلبی و رضایت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر خرم آباد می باشد.

روش

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه­ی آماری شامل؛ کلیه­ی دانش­آموزان دختر دوره­ی دوم ابتدایی (پایه چهارم، پنجم، ششم) شهر خرم­آباد در سال تحصیلی 402-1401 بود. روش نمونه­گیری به صورت خوشه­ای چند مرحله­ای بود به این صورت که از بین دو ناحیه شهر خرم­آباد یک ناحیه به شکل تصادفی انتخاب شد و از بین مدراس دخترانه دوره دوم ابتدایی یک مدرسه و در نهایت با توزیع پرسشنامه­های مربوط به کمک­طلبی تحصیلی و رضایت تحصیلی در بین کلاس­های مدرسه 40 نفر از دانش­آموزانی که در پرسشنامه­ها یک انحراف استاندارد نمره پایین­تر از میانگین کسب کردند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ملاک ورود شرکت­کنندگان در این پژوهش رضایت آگاهانه، اطمینان از همکاری برای اتمام پژوهش و ملاک خروج دارا بودن اختلالات یادگیری یا سایر مشکلات روان شناختی  در دانش­آموزان بود.

ابزارهای پژوهش

الف: مقیاس رضایت تحصیلی[35]:  مقیاس رضایت تحصیلی توسط شیخ الاسلامی و احمدی (1390) تهیه شده است و دارای 30 گویه و سه زیرمقیاس شامل؛ رضایت از مدرسه، نگرش به تحصیل و رضایت از معلمان در مدرسه است. که با استفاده از طیف لیکرت پنج­ گزینه­ای از کاملاً موافقم (1) تا کاملاً مخالفم (5) نمره­گذاری می­شود. کسب نمرات بالاتر در این پرسشنامه نشان دهنده­ی رضایت بیشتر دانش­آموزان از تحصیل است. شیخ الاسلامی و احمدی (1390) روایی محتوایی­صوری و ملاکی مقیاس را قابل قبول اعلام کردند؛ و همچنین برای بررسی پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده نمودند که پایایی کل پرسشنامه 79/0 و برای از زیر مقیاس رضایت از مدرسه (83/0)، نگرش به تحصیل (58/0) و رضایت از معلمان مدرسه (80/0) گزارش کردند که نشان­ دهنده­ی سطح قابل قبولی از پایایی بود. در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی کل مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد.

ب: مقیاس کمک طلبی تحصیلی[36]: مقیاس کمک­طلبی تحصیلی توسط رایان و پینتریچ (1997) ساخته شده است و شامل 14 گویه و دو بعد پذیرش و اجتناب از کمک را ارزیابی می­کند. پاسخ­دهندگان هر گویه را در مقیاس لیکرت  پنج درجه­ای از (1 کاملا مخالفم تا 5 کاملا موافقم) درجه بندی می­کنند. گویه­های مربوط به اجتناب از کمک طلبی (2، 4، 6، 8،9، 12،10) به صورت معکوس نمره­گزاری می­شوند و دامنه­ی نمرات در این مقیاس بین 14 تا 70 است. نمره­ی بالاتر به معنای کمک­طلبی بیشتر در دانش-آموزان است و بالعکس. در پژوهش رایان و پینتریچ (1997) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای اجتناب از کمک­طلبی و پذیرش کمک­طلبی به ترتیب 89/0 و 68/0 گزارش شده­است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی مورد تایید قرار گرفت. در پژوهش قنبری و همکاران (1399) به منظور بررسی روایی پرسشنامه همبستگی هر گویه با نمره کل زیر مقیاس مربوط به آن محاسبه شد و دامنه­ی ضرایب برای زیر مقیاس پذیرش کمک طلبی 52/0 تا 71/0 و برای زیر مقیاس اجتناب از کمک­طلبی 37/0 تا 70 به دست آمده­است. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پذیرش کمک طلبی و اجتناب از کمک­طلبی به ترتیب 73/0 / 79/0 برآورد شد و همچنین ضرایب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را 87/0 گزارش کردند. در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی کل مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد.

روش اجرا

در پژوهش حاضر با مطالعه­ی پیشینه­ی نظری و تجربی در مورد کیفیت زندگی در مدرسه و عوامل موثر بر آن مانند؛ شایستگی اجتماعی هیجانی، حمایت تحصیلی، جو مدرسه، مشارکت تحصیلی و نگرش تحصیلی بسته آموزشی کیفیت زندگی در مدرسه تدوین شد و به تایید ده نفر از متخصصان روان­شناسی تربیتی رسید. فرایند انجام پژوهش به این صورت بود که؛ پس از کسب مجوز از اداره­کل آموزش و پرورش شهر خرم­آباد، با توزیع پرسشنامه آزمودنی های مورد نیاز برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. همچنین به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی نکاتی مانند رضایت آگاهانه مشارکت­کنندگان، اطمینان از حفظ محرمانه بودن نتایج و شرح سودمندی مداخله به شرکت کنندگان پرداخته شد. در نهایت جلسات  آموزشی به صورت هفته­ای دوبار اجرا شد، در آغاز آموزش ابتدا پیش­آزمون به عمل آمد و نمرات کمک­طلبی تحصیلی و رضایت تحصیلی دانش­آموزان به دست آمد. سپس شرکت­کنندگان گروه آزمایش آموزش کیفیت زندگی در مدرسه را  طی ۱۲ جلسه ۶۰ دقیقه ای دریافت کردند. پس از اتمام جلسات آموزشی در مرحله پس­آزمون هر دو گروه مجددا با پرسشنامه فوق موردآزمون قرارگرفتند. سپس داده­ها وارد نرم افزار 21 SPSS شده و با استفاده از روش­های توصیفی (شاخص­های میانگین و انحراف استاندارد) و آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره (MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خلاصه جلسات آموزشی در قالب جدول ۱ ارائه شده اند:

جدول ۱. خلاصه جلسات آموزش کیفیت زندگی در مدرسه براساس مدل تدوین شده­ی کیفیت زندگی در مدرسه

ترتیب جلسات

محتوی جلسات آموزشی

1

سلام و احوال پرسی، برقراری ارتباط با شرکت­کنندگان، بیان اهمیت آموزش کیفیت زندگی در مدرسه، گرفتن پیش­آزمون از متغیرهای وابسته پژوهش از دو گروه آزمایش و گواه

2

آموزش اهمیت برخورداری از شایستگی اجتماعی/ هیجانی مناسب برای فرد و آموزش دو مورد از مولفه­های مربوط آن یعنی خودآگاهی و خود مدیریتی به شرکت­کنندگان

3

آموزش آگاهی هیجانی به شرکت کنندگان به منظور توانایی خواندن علائم رفتاری دیگران و درک و پاسخ مناسب به احساس آنان، آموزش مدیریت رابطه (به منظور برقراری رابطه مناسب و سازنده با همسالان و محیط اجتماعی) و آموزش تصمیم­گیری مسئولانه (یعنی آموزش توانایی­هایی به فرد که با استفاده از آن فرد اخلاق، ایمنی و عوامل اجتماعی را هنگام تصمیم­گیری مد نظر قرار می­دهد).

4

به اهمیت مشارکت تحصیلی (شامل؛ مشارکت عاطفی، شناختی و عاطفی) در حین انجام فعالیت­های آموزشی پرداخته شد، و دانش­آموزان با نحوه­ی انجام هرکدام از این شیوه­های مشارکتی در زمان برخورد با تکالیف آموزشی آشنا شدند.

5

به آموزش نحوه­ی  برقراری ارتباط اجتماعی مناسب پرداخته شد، دانش­آموزان با وجود برخورداری از این مهارت­ها توانایی برقراری ارتباط اجتماعی مناسب با عوامل محیطی مانند (همسالان، معلمان و والدین) را کسب می­کنند و از این طریق می­توانند حمایت­های تحصیلی مناسب جهت موفقیت را کسب کنند.

6

به آموزش مهارت­های خود نظم دهی به دانش­آموزان پرداخته شد؛ دانش­آموزان با استفاده از این مهارت­ها توانایی خود را در خودنظم­دهی نسبت به تکالیف آموزشی افزایش می­دهند.

7

دانش­آموزان به اهمیت این­که نسبت به تکالیف یادگیری خود ارزش قائل باشند و اهداف آموزشی را با اهمیت و مفید بدانند آشنا شدند.

8

دانش­آموزان با اهمیت ایجاد نگرش مثبت نسبت به همسالان، معلمان و عوامل آموزشی آشنا شدند.

9

دانش­آموزان به اهمیت توجه به تاکیدهای آموزشی موجود در محیط آموزشی، ارزش­ها و هدف­های موجود در آن آشنا شدند.

10

دانش­آموزان روش­های ایجاد فرصت­های آموزشی مناسب، ماجراجویی نسبت به چگونگی حل تکالیف و به تبع آن پیشرفت در تکالیف آموزشی را یاد گرفتند.

11

دانش­آموزان به لزوم برخورداری از عواطف مثبت و انسجام اجتماعی و رضایت آموزشی نسبت به مهارت­های یادگیری آشنا شدند.

12

جمع بندی مطالب ارائه شده در طول دوره آموزشی، گرفتن پس­آزمون از متغیرهای وابسته پژوهش از دو گروه آزمایش و گواه

 

یافته­ها

در این قسمت یافته­های مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات شرکت­کنندگان و همچنین نتایج مربوط به تحلیل کواریانس چند متغیره و تک­متغیره ارائه شده است:

جدول 2. میانگین و انحراف معیار متغیرهای­پژوهش در دو مرحله پیش­آزمون و پس­آزمون

انحراف معیار

میانگین

مرحله

تعداد

گروه

متغیر

71/4

30/24

پیش­آزمون

20

آزمایش

رضایت از مدرسه

95/3

90/29

پس­آزمون

20

21/3

55/24

پیش­آزمون

20

گواه

18/3

65/25

پس­آزمون

20

18/4

50/25

پیش­آزمون

20

آزمایش

نگرش به مدرسه

08/4

05/27

پس­آزمون

20

45/2

05/24

پیش­آزمون

20

گواه

48/24

80/24

پس­آزمون

20

63/4

85/24

پیش­آزمون

20

آزمایش

رضایت از معلمان در مدرسه

96/3

95/26

پس­آزمون

20

55/3

90/24

پیش­آزمون

20

گواه

06/3

85/24

پس­آزمون

20

02/13

65/74

پیش­آزمون

20

آزمایش

رضایت تحصیلی

37/10

90/83

پس­آزمون

20

25/8

45/73

پیش­آزمون

20

گواه

16/7

30/75

پس­آزمون

20

56/1

65/17

پیش­آزمون

20

آزمایش

پذیرش کمک

64/2

60/23

پس­آزمون

20

87/1

85/17

پیش­آزمون

20

گواه

89/1

15/18

پس­آزمون

20

66/2

40/16

پیش­آزمون

20

آزمایش

اجتناب از کمک

68/1

30/13

پس­آزمون

20

54/2

80/16

پیش­آزمون

20

گواه

48/2

20/17

پس­آزمون

20

33/3

05/34

پیش­آزمون

20

آزمایش

کمک­طلبی تحصیلی

71/3

90/36

پس­آزمون

20

34/3

65/34

پیش­آزمون

20

گواه

58/3

36/35

پس­آزمون

20

جدول شماره2، یافته­های توصیفی مربوط به هرکدام از متغیرهای پژوهش­ را به تفکیک برای گروه آزمایش و گواه نشان می­دهد. همان­طور که اطلاعات جدول بالا نشان می­دهد، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله­ی پس­آزمون تفاوت پیدا کرده­است. استفاده از آزمون تحلیل F به عنوان یک آزمون پارامتریک، مستلزم رعایت برخی پیش‌فرض‌های آماری از جمله فاصله­ای یا نسبی بودن مقیاس اندازه­گیری متغیر وابسته، گمارش تصادفی آزمودنی­ها، نرمال بودن داده­ها، همگنی واریانس­ها، همگنی ماتریس واریانس-کواریانس و همگنی شیب رگرسیون است. به جهت بررسی نرمال بودن داده­ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون برای کمک­طلبی تحصیلی  (12/0p=، 82/0 = z) و رضایت تحصیلی  (09/=0p، 76/0 z=) می­باشد که می­توان نتیجه گرفت که داده­ها از فرض مبنی بر نرمال بودن داده­ها پیروی می­کنند. به علاوه، نتایج حاصل از بررسی همگنی شیب رگرسیون به ترتیب برای متغیر کمک­طلبی تحصیلی (22/0p=، 57/1 F=)  و رضایت تحصیلی (90/0p=، 10/0 =  F) نشان داد که فرض مبنی بر همگنی شیب رگرسیون برقرار است. به منظور بررسی همگنی واریانس­ها نیز از آزمون لوین استفاده شد که نتایج حاصل از آن به ترتیب برای کمک­طلبی تحصیلی (08/0p=، 52/4= F ) و رضایت تحصیلی (82/0p=، 05/0= F ) به دست آمد که نتایج حاصل نشان داد داده­ها از پیش­فرض مبنی بر همگنی واریانس­ها نیز پیروی می­کنند. در نهایت به منظور بررسی پیش­فرض همگنی ماتریس واریانس/کوواریانس از آزمون ام باکس استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون ( 49/0p=، 80/0=  F) نیز نشان داد که داده­ها از این پیش فرض آماری نیز پیروی می­کنند، بنابراین می­توان نتیجه گرفت که مفروضه­های زیر بنایی تحلیل رعایت شده­اند. بنابراین استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره و جهت تحلیلی داده­ها بلامانع است. در ادامه به منظور بررسی تاثیر کلی آموزش بر کمک­طلبی تحصیلی از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد که نتیجه آن در قالب جدول 3 آورده شده است.

جدول3. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نمرات پس­آزمون متغیرکمک طلبی تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه

نام آزمون

ارزش

F

درجه آزادی خطا

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آزمون

اثر پیلایی

82/0

08/32

2

35

001/0

82/0

1

لامبدای ویلکز

17/0

08/32

2

35

001/0

82/0

1

اثرهلتینگ

86/4

08/32

2

35

001/0

82/0

1

بزرگترین ریشه روی

86/4

08/32

2

35

001/0

82/0

1

همان­طور که در جدول 3 مشاهده می شود سطوح معناداری همه­ی آزمون­ها بیانگر آن است که بین دو گروه آزمایش و گواه بر کمک­طلبی تحصیلی و زیرمولفه­های آن در مرحله­ی پس­آزمون تفاوت معناداری مشاهده می­شود (001/0p=، 08/32= F ). به عبارت دیگر آموزش کیفیت زندگی در مدرسه بر کمک­طلبی تحصیلی دانش­آموزان گروه آزمایش تاثیر معناداری داشته است؛ میزان تاثیر یا تفاوت برابر با 82/0است؛ به عبارت دیگر 82/0 درصد تفاوت­ها در نمرات کمک طلبی تحصیلی ناشی از آموزش کیفیت زندگی در مدرسه به گروه آزمایش بوده­است. برای بررسی نقطه تفاوت، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در متن مانکوا استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول شماره 4 ارائه شده­است.

جدول4. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره به منظور مقایسه نمرات پس­آزمون کمک­طلبی تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه

متغیر

مجموعه مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

P

مجذور اتا

توان آماری

پذیرش کمک

75/246

1

75/246

35/21

001/0

40/0

99/0

اجتناب از کمک

38/226

1

38/226

88/117

001/0

78/0

99/0

کمک طلبی تحصیلی

10/36

1

10/36

05/8

001/0

20/0

98/0

همان­طور که در جدول شماره 4 مشاهده می­شود بین آزمودنی­های گروه آزمایش و گواه از نظر کمک­طلبی تحصیلی و زیرمولفه­های آن تفاوت معناداری وجود دارد (001/0p=). به گونه­ای که آموزش کیفیت زندگی در مدرسه به شرکت­کنندگان گروه آزمایش توانسته است به طور معناداری در افزایش کمک­طلبی تحصیلی و زیرمولفه­های آن­ها نسبت به گروه گواه در مرحله­ پس­آزمون موثر باشد. در ادامه به منظور بررسی تاثیر کلی آموزش بر رضایت تحصیلی از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد که نتیجه آن در قالب جدول5 آورده می­شود.

جدول5. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نمرات پس­آزمون رضایت تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه

نام آزمون

ارزش

F

درجه آزادی خطا

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آزمون

اثر پیلایی

42/0

86/7

3

32

001/0

78/0

1

لامبدای ویلکز

57/0

86/7

3

32

001/0

78/0

1

اثرهلتینگ

73/0

86/7

3

32

001/0

78/0

1

بزرگترین ریشه روی

73/0

86/7

3

32

001/0

78/0

1

همان­طور که در جدول 5 مشاهده می­شود سطوح معناداری همه­ی آزمون­ها بیانگر آن است که بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر رضایت تحصیلی و زیرمولفه­های آن در مرحله­ی پس­آزمون تفاوت معناداری مشاهده می­شود (001/0p=، 86/7= F ). به عبارت دیگر آموزش کیفیت زندگی در مدرسه بر رضایت تحصیلی دانش­آموزان گروه آزمایش تاثیر معناداری داشته است؛ میزان تاثیر یا تفاوت برابر با 78/0است؛ به عبارت دیگر 78/0 درصد تفاوت­ها در نمرات رضایت تحصیلی ناشی از آموزش کیفیت زندگی در مدرسه به گروه آزمایش بوده­است. برای بررسی نقطه تفاوت، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در متن مانکوا استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول شماره 6 ارائه  شده­است.

جدول6. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره به منظور مقایسه نمرات پس­آزمون رضایت تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه

متغیر

مجموعه مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

P

مجذور اتا

توان آماری

رضایت از مدرسه

72/48

1

72/48

61/7

001/0

19/0

76/0

نگرش به مدرسه

18/14

1

18/14

60/4

001/0

12/0

54/0

رضایت از معلمان

62/24

1

62/24

16/10

001/0

24/0

87/0

رضایت تحصیلی

75/246

1

75/246

35/21

001/0

40/0

99/0

همان­طور که در جدول شماره 6 مشاهده می­کنید بین آزمودنی­های گروه آزمایش و گواه بررضایت تحصیلی و زیرمولفه­های آن تفاوت معناداری وجود دارد (001/0p=). به گونه­ای که آموزش کیفیت زندگی در مدرسه به شرکت­کنندگان گروه آزمایش توانسته است به طور معناداری در افزایش میزان رضایت تحصیلی و زیرمولفه­های آن­ها نسبت به گروه گواه در مرحله­ پس­آزمون موثر باشد.

 

 

 

بحث و نتیجه­گیری

مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته­ی آموزشی کیفیت زندگی در مدرسه  بر رضایت تحصیلی و کمک­طلبی تحصیلی دانش­آموزان دختر دوره­ی دوم ابتدایی (چهارم، پنجم و ششم) انجام شد. به طور کلی نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بسته­ی آموزشی کیفیت زندگی در مدرسه در افزایش نمرات مربوط به رضایت و کمک­طلبی تحصیلی دانش­آموزان موثر است. یافته­های حاصل از پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش­های گذشته از جمله؛ بارو و توماس (2022) و زی و چن (2023) می­باشد.

در ارتباط با تبیین چگونگی تاثیر مداخله کیفیت زندگی در مدرسه بر کمک­طلبی تحصیلی دانش­آموزان می­توان گفت که؛ با توجه به این­که بسته آموزشی تدوین شده به بررسی تاثیر متغیرهای شخصی و محیطی پرداخته است که دانش آموزان را در دریافت حمایت­های محیطی و روان­شناختی جلب می­کند؛ گرایش آنان را به دریافت این عوامل حمایت کننده در حین یادگیری تکالیف آموزشی بیشتر می­کند. به علاوه، نتایج پژوهش­ها حاکی از این است که دریافت حمایت­های تحصیلی در مواقع ضروری، تنیدگی و چالش­های موجود در آن­ها را قابل تحمل می­کند. به همین منوال به نظر می­رسد فراگیرانی که در موقعیت­های آموزشی با مسائل و موقعیت­های مبهم مواجه می­شوند و از حمایت­های اطلاعاتی و اجتماعی دیگران برخوردار می­شوند، به راهبردهای موثری برای رویاریی با چالش­ها و ابهامات آموزشی مجهز می­شوند که آسیب­پذیری آن­ها را کاهش می­دهد (گیبلین و همکاران،2021). دانش­آموزانی که جو آموزشی آنان به صورتی است که آنان را مورد حمایت قرار می­دهد، در زمان حل تکالیف آموزشی تنها نیستند، بنابراین از ضعف و ناامیدی در امان می­مانند و با کمک و همراهی دیگران نیروی خویش را در جهت رفع مشکلات آموزشی معطوف می­کنند و در ارتباط با دیگران ساختار جدیدی از روابط و پیوندهای حمایتی را شکل می­دهند؛ که در ایجاد شرایط رضایت بخش از محیط آموزشی و علاقه­مندی به مدرسه موثر است (شنکی و همکاران، 2015).

از دیگر مهارت­هایی که دانش­آموزان در این بسته­ی آموزشی دریافت کردند افزایش شایستگی اجتماعی/هیجانی آنان بود؛ وجود شایستگی های اجتماعی/ هیجانی منجر به افزایش خودآگاهی، خود مدیریتی درک تصمیم­گیری­های مسئولانه و درک هیجانات در دانش­آموزان می­شود؛ دانش آموزانی که از توانایی خود آگاهی و خود مدیریتی بیشتری برخوردار هستند با برقراری روابط مناسب در قالب کمک­طلبی تحصیلی، امکان ارتقای بهزیستی مرتبط با مدرسه را تهسیل می­کنند. به نظر می­رسد که تعامل با دوستان از طریق برخورداری از شایستگی­های اجتماعی/ هیجانی، نیاز به برخورداری از مهارت­های ارتباط را برآورده می­سازد و این امر احساس رضایت همراه با یادگیری آموزشگاهی را افزایش می­­دهد و فرد را به سمت سلامتی و بهزیستی سوق می­دهد (کلوی و همکاران، 2014 ). در مقابل در صورتی که دانش­آموزان در محیط­آموزشی خود از آموزش مهارت­های که منجر به  افزایش کیفیت زندگی آموزشی می شود برخوردار نباشند، منجر به این می­شود که مهارت­لازم را برای مشارکت در انجام تکالیف آموزشی نداشته باشند؛  در این صورت اجتناب از کمک­طلبی به عنوان شکلی از کمک­طلبی غیر انطباقی منجر به کاهش منابع مرتبط با سلامت تحصیلی و شکست فرد در کاهش تنیدگی حاصل از مشکلات می­شود و در مواقع ضروری باعث آسیب­پذیری فرد از طریق کاهش خودکارآمدی، خصومت بین­فردی و از دست­دادن احساس مهارت شخصی می­شود (آپادیایا، سملا-آرو،2013).  

در تبیینی دیگر یافته­های حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش کیفیت زندگی به دانش­آموزان موجب می­شود که آنان رضایت تحصیلی بیشتری را تجربه کنند، یافته­های حاصل از پژوهش همسو با نتایج پژوهش­های گذشته از جمله؛ نگرسیا و همکاران (2014) و یلماز و تیمزکان (2022) می­باشد. در ارتباط با تبیین چگونگی تاثیر مداخله بررضایت تحصیلی دانش­آموزان می­توان گفت که؛ حمایت­های محیطی که در قالب برنامه­ی مداخله­ای کیفیت زندگی در مدرسه ارائه می­شود، سبب برآورده شدن نیازهای روان­شناختی می­شود و این نیازها خودتنظیمی انگیزشی را تسهیل و تقویت می­کنند (فرانزن و همکاران، 2021). برگزاری این جلسات آموزشی سبب تقویت انگیزش تحصیلی و رضایت و خشنودی از محیط آموزشی می­شود. وجود تجربه­های موفقیت­آمیز در مدرسه خودکارآمد پنداری را افزایش می­دهد و فرد می­آموزد که حتی در تکالیف چالش­برانگیز نیز منفعل عمل نکند و در جستجوی راه­های تازه  باشد و از خلاقیت خود در زمان انجام تکالیف استفاده کنند (منگل و همکاران، 2019). لذت­های پیشرفت و موفقیت تحصیلی سبب انگیزش درونی می­شود؛ در نتیجه زمانی که انگیزش فرد جهت انجام موفقیت­های تحصیلی درونی شود، در فراگیر نسبت به  مدرسه و متغیرهای مربوط به آن  احساس مثبتی ایجاد خواهد کرد و با اشتیاق و انگیزه­ی درونی به مدرسه می­روند و از نظر روانی، خود را فردی موفق در مدرسه تصور می­کند (لی و همکاران، 2023). از طرف دیگر، می­توان گفت که سطح  قابل توجهی از نارضایتی دانش­آموزان در مدرسه به تجارب تحصیلی گذشته آنان وابسته است (یلماز و تیمزکان، 2022). بنابراین با استفاده از فراهم آوردن امکانات آموزشی که کیفیت تجارب آموزشی را برای دانش­آموزان ارتقاء می­دهد، می­توان به تغییر ساختار اسنادی دانش­آموزان در ارتباط با نتایج تلاش­های آموزشی­شان منجر شود و در نهایت میزان رضایت و عملکرد تحصیلی­شان را بهبود بخشید (باتلت و همکاران، 2019). علاوه بر این براساس بررسی یافته­های پژوهش­های گذشته؛ تعاملات آموزشی یکی از عوامل موثر بر ادراک کیفیت فضای آموزشی و در نتیجه افزایش رضایت­تحصیلی  دانش­آموزان است. دانش­آموزانی که مهارت­های هیجانی و اجتماعی مناسب به جهت برقراری رابطه با عوامل آموزشی، دوستان در مدرسه و همکلاسی­های خود را دارند در زمان انجام تکالیف لذت بیشتری را تجربه می­کنند و با اشتیاق بیشتری به انجام تکالیف می­پردازند و در نتیجه این امر باعث می­شود رضایت تحصیلی بیشتری را تجربه کنند (بازانو و همکاران، 2019). ازاین روی، می­توان گفت که عوامل آموزشی مدرسه باید تا جایی که ممکن است؛ کیفیت محیط­های آموزشی را ارتقا بخشند و از این طریق با ایجاد تجربه­های مثبت تحصیلی و شخصی برای دانش­آموزان در محیط مدرسه سطح رضایت تحصیلی آنان را افزایش دهند. در نهایت یافته­های پژوهش حاضر علی­رغم محدودیت روش­شناختی مانند تنها متکی بودن به یافته­های کمی و تک جنسیتی بودن شرکت­کنندگان پژوهش می­تواند تلویحات عملی و کاربردی برای پژوهشگران حوزه تربیتی داشته باشد.

ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر بر گرفته از رساله دکتری نویسنده­ی اول مقاله می­باشد. در این مقاله ملاحظات اخلاقی مانند؛ رضایت کامل افراد نمونه، توجه به اصل رازداری و محرمانه بودن  نتایج توجه شد.

تشکر و قدردانی: بدین وسیله از کلیه­ی مشارکت­کنندگان در پژوهش تقدیر و تشکر می­شود.

تضاد منافع: بین نویسندگان مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 

[1]. Houben-van Herten et al

[2]. Seeking help

[3]. Fong et al

[4]. Newman

[5]. Butler

[6]. Giblin & Stefaniak

[7]. Rade et al

[8]. Schenke et al

[9]. Ryan  & Shin

[10]. Mortali & Moutier

[11]. satisfaction academic

[12]. Tillmann  et al

[13]. Franzen et al

[14]. Tao et al

[15]. Polat & Karabatak

[16]. Meneghel et al

[17]. Lee et al

[18]. Feraco et al

[19]. Cataldo et al

[20]. Zhang & Lu

[21]. Everett

[22]. Barrow & Thomas

[23]. Xie & Chen

[24]. Izaguirre et al

[25]. Rudolf & Lee

[26]. Negricea

[27]. Yılmaz & Temizkan

[28]. Alva et al

[29]. Bathelt,  de Haan & Dale

[30]. Bazzano et al

[31]. Dillon et al

[32]. Upadyaya & Salmela-Aro

[33]. Kliesener  et al

[34]. Kpolovie  et al

[35]. academic satisfaction scale

[36]. Help-Seeking Behaviors  Scale

شیخ الاسلامی، راضیه و احمدی، ساره (1390)، رابطه هوش هیجانی با رضایت از تحصیل دانش آموزان. مجله علوم رفتاری، 5 (2)، 234-242.
- قنبری طلب، محمد؛ شیخ الاسلامی، راضیه؛ فولاد چنگ، محبوبه و حسین چاری، مسعود (1399)، دانش فراشناختی و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه­­ای کمک­طلبی تحصیلی. فصلنامه­ی روان­شناسی کاربردی، 12( 3)، 375-395.
- Alva, A., Machado, M., Bhojwani, K., & Sreedharan, S. (2017). Study of risk factors for development of voice disorders and its impact on the quality of life of school teachers in Mangalore, India. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR11(1), MC01.‏  doi: 10.7860/JCDR/2017/17313.9234
- Barrow, E., & Thomas, G. (2022). The role of the educational environment with appropriate educational quality in seeking help and the desire to improve students. Educational Psychology in Practice38(2), 173-193.‏
- Bathelt, J., de Haan, M., & Dale, N. J. (2019). Adaptive behaviour and quality of life in school-age children with congenital visual disorders and different levels of visual impairment. Research in developmental disabilities85, 154-162.‏ https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.12.003
- Butler, R. (2006). An achievement goal perspective on student help seeking and teacher help giving in the classroom: Theory, research, and educational implications. In S. Karabenick & R. Newman (Eds.), Help seeking in academic settings: Goals, groups, and contexts. 14(2) 15-44 https://doi.org/10.1080/13598139.2018.1535244
- Bazzano, A. N., Anderson, C. E., Hylton, C., & Gustat, J. (2018). Effect of mindfulness and yoga on quality of life for elementary school students and teachers: results of a randomized controlled school-based study. Psychology research and behavior management,77(7) 81-89.‏ https://doi.org/10.2147/PRBM.S157503
- Cataldo, A., Bravo-Adasme, N., Araya, P., & Ormeño, V. (2023). Why university students are technostressed with remote classes: Study-Family conflict, satisfaction with university life, and academic performance. Telematics and Informatics80, 101982.‏ https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.101982
- Dillon, E., Feuerstein, J., Kalb, L., Neely, J., & Landa, R. (2020). Quality of life in school-aged youth referred to an autism specialty clinic: a latent profile analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders50, 1269-1280.
- Everett, M. C. (2022). Cultivating Academic Help-Seeking Behavior Among First-Semester Nursing Students. Journal of Nursing Education61(7), 403-407.‏ https://doi.org/10.3928/01484834-20220613-05
- Feraco, T., Casali, N., Ganzit, E., & Meneghetti, C. (2023). Adaptability and emotional, behavioural and cognitive aspects of self‐regulated learning: Direct and indirect relations with academic achievement and life satisfaction. British Journal of Educational Psychology93(1), 353-367.‏   https://doi.org/10.1111/bjep.12560
- Fong, C. J., Gonzales, C., Hill-Troglin Cox, C., & Shinn, H. B. (2023). Academic help-seeking and achievement of postsecondary students: A meta-analytic investigation. Journal of Educational Psychology115(1), 1.‏ https://doi.org/10.1037/edu0000725
- Franzen, J., Jermann, F., Ghisletta, P., Rudaz, S., Bondolfi, G., & Tran, N. T. (2021). Psychological distress and well-being among students of health disciplines: The importance of academic satisfaction. International journal of environmental research and public health18(4), 2151.‏ https://doi.org/10.3390/ijerph18042151
- Gebreegziabher, Y., Girma, E., & Tesfaye, M. (2019). Help-seeking behavior of Jimma university students with common mental disorders: a cross-sectional study. PloS one14(2), e0212657.‏ https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212657
- Giblin, J., & Stefaniak, J. (2021). Examining decision-making processes and heuristics in academic help-seeking and instructional environments. TechTrends65(1), 101-110.‏
- Houben-van Herten, M., Bai, G., Hafkamp, E., Landgraf, J. M., & Raat, H. (2015). Determinants of health-related quality of life in school-aged children: a general population study in the Netherlands. PLoS One10(5), e0125083.‏ DOI: 10.1371/journal.pone.0134650
- Izaguirre, L. A., Rodríguez‐Fernández, A., & Fernández‐Zabala, A. (2023). Perceived academic performance explained by school climate, positive psychological variables and life satisfaction. British Journal of Educational Psychology93(1), 318-332.‏   https://doi.org/10.1111/bjep.12557
- Kliesener, T., Meigen, C., Kiess, W., & Poulain, T. (2022). Associations between problematic smartphone use and behavioural difficulties, quality of life, and school performance among children and adolescents. BMC psychiatry22(1), 195.
- Kpolovie, P. J., Joe, A. I., & Okoto, T. (2014). Academic achievement prediction: Role of interest in learning and attitude towards school. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)1(11), 73-100.‏
- Lee, J. M., Park, J., Lee, H., Lee, J., & Mallonee, J. (2023). The impact of cyberbullying victimization on academic satisfaction among sexual minority college students: the indirect effect of flourishing. International journal of environmental research and public health20(13), 6248.‏ https://doi.org/10.3390/ijerph20136248
- Mauri, T., Clarà, M., Colomina Álvarez, R., & Onrubia, J. (2016). Educational assistance to improve reflective practice among student teachers.‏‏ Journal of Educational Psychology125(11), 111-122.‏  http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.39.15070
- Meneghel, I., Martínez, I. M., Salanova, M., & De Witte, H. (2019). Promoting academic satisfaction and performance: Building academic resilience through coping strategies. Psychology in the Schools56(6), 875-890.‏   https://doi.org/10.1002/pits.22253
- Mortali, M., & Moutier, C. (2018). Facilitating help-seeking behavior among medical trainees and physicians using the interactive screening program. Journal of Medical Regulation104(2), 27-36.‏ https://doi.org/10.30770/2572-1852-104.2.27
- Negricea, C. I., Edu, T., & Avram, E. M. (2014). Establishing influence of specific academic quality on student satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences116, 4430-4435.‏ https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.961
- Newman, R. S. (1998). Students' help seeking during problem solving: Influences of personal and contextual achievement goals. Journal of educational psychology90(4644.‏  https://doi.org/10.1037/0022-0663.90.4.644
- Polat, H., & Karabatak, S. (2021). Effect of flipped classroom model on academic achievement, academic satisfaction and general belongingness. Learning Environments Research,78(12) 1-24.‏ https://doi.org/10.1504/IJTEL.2019.096786
- Rade, D. A., Crawford, G., Lobo, R., Gray, C., & Brown, G. (2018). Sexual health help-seeking behavior among migrants from sub-Saharan Africa and South East Asia living in high income countries: a systematic review. International journal of environmental research and public health15(7), 1311.‏ https://doi.org/10.3390/ijerph15071311
- Rudolf, R., & Lee, J. (2023). School climate, academic performance, and adolescent well-being in Korea: The roles of competition and cooperation. Child Indicators Research16(3), 917-940.‏ https://www.oecd.org/pisa/data/2018database.
- Ryan, A. M., & Pintrich, P. R. (1997). "Should I ask for help?" The role of motivation and attitudes in adolescents' help seeking in math class. Journal of educational psychology89(2), 329.‏ https://doi.org/10.1037/0022-0663.89.2.329
- Ryan, A. M., & Shin, H. (2011). Help-seeking tendencies during early adolescence: An examination of motivational correlates and consequences for achievement. Learning and instruction21(2), 247-256.‏ https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2010.07.003
- Schenke, K., Lam, A. C., Conley, A. M., & Karabenick, S. A. (2015). Adolscents help seeking in mathematics classrooms: relations between achievement and perceived classroom environmental influences over one school year. Contemporary Educational Psychology, 41(4), 133-146 https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2015.01.003
- Tillmann, S., Tobin, D., Avison, W., & Gilliland, J. (2018). Mental health benefits of interactions with nature in children and teenagers: A systematic review. J Epidemiol Community Health72(10), 958-966.  http://dx.doi.org/10.1136/jech-2018-210436
- Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (2013). Development of school engagement in association with academic success and well-being in varying social contexts. European psychologist124 (11) 134-145. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000143
- Xie, X., & Chen, Y. J. (2023). The role of educational environments that support students' participation in the tendency to seek academic help and motivate students to learn. Journal of Teaching in Physical Education42(2), 197-205.‏
- Yılmaz, K., & Temizkan, V. (2022). The effects of educational service quality and socio-cultural adaptation difficulties on student’s education satisfaction. SAGE Open, 12(1), 21582440221078316. https://doi.org/10.1177/21582440221078316
- Zalazar-Jaime, M. F., Moretti, L. S., García-Batista, Z. E., & Medrano, L. A. (2021). Evaluation of an academic satisfaction model in E-learning education contexts. Interactive Learning Environments,98 (9) 1-11.‏ https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1979047
- Zhang, K., & Lu, P. (2023). What are the key indicators for evaluating the service satisfaction of WeChat official accounts in Chinese academic libraries? Library Hi Tech41(3), 788-806.‏ https://doi.org/10.1108/LHT-07-2021-0218
- Zimmerman, B. J. (2023). Dimensions of academic self-regulation: A conceptual framework for education. In Self-regulation of learning and performance (pp. 3-21). Routledge