مدلی نوین در‌باره نقش سرمایه‌‌گذاری نرم اجتماعی بر عملکرد معلمان: مطالعه موردی رابطه سرمایه-گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی و عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناسی ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

مقدمه: نگاه سرمایه‌ای به ظرفیت‌های انسان، طی سال‌های اخیر همسو با گسترش رویکرد مثبت‌نگر در روان‌شناسی گسترش چشمگیری پیدا کرده است. این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و عملکرد شغلی اجرا شد.
روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را معلمان مقطع ابتدایی منطقه برخوار ‌در شهر اصفهان تشکیل دادند که از بین آن‌ها دویست و نود نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه گذاری جمعی‌ اجتماعی (گل‌پرور، 1396)، پرسشنامه سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی (گل‌پرور، 1397) و پرسشنامه عملکرد شغلی (ویگوداگادت و همکاران، 2007) بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگو-سازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه جمعی عاطفی و عملکرد شغلی و بین سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنادار (‌01/0p<)‌ وجود دارد. نتایج مدل‌سازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه‌ای نشان داد که سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی متغیر واسطه‌ای کامل در رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با عملکرد شغلی است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش در مجموع نشان می‌دهد که از طریق سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی و سرمایه-گذاری جمعی عاطفی می‌توان عملکرد شغلی معلمان را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Model about the Role of Soft Social Investments on Teachers’ Performance: Case Study of the Relationship between Social Collective Investment with Affective Collective Investment and Performance

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar 1
  • Nahid Bagheri 2
1 Facjlty Member/ Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
2 MA/ Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
چکیده [English]

Introduction: The capitalistic view at human capacities has expanded dramatically in recent years in line with the development of a positive approach to psychology. This research was administered with the aim of investigating structural model of the relationship between social collective investment with affective collective investment and job performance among teachers.
Method: Research method was correlation and research statistical population was the primary school teachers in Borkhar district in Isfahan city, among them two hundred and ninety persons were selected using simple random sampling. Research instrument were included social collective investment (Golparvar, 2017), affective collective investment (Golparvar, 2017) and job performance (Vigoda-Gadot et al, 2007). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and structural equation modeling (SEM).
Results: Results revealed that there is a positive significant relationship between social collective investment with affective collective investment and job performance (p<0.01), and between affective collective investment with job performance (p<0.01). Results of structural equation modeling and mediation analysis indicated that affective collective investment is a complete mediator on the relationship between social collective investment and job performance.
Conclusion: In general, the results of current research showed that trough social collective investment and affective collective investment we can enhance teachers’ job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social collective investment
  • affective collective investment
  • job performance
  • Teachers
O-P # 2# $# s ?  #3 45
76 ## Ew) " !86 89:.
*&
 
&:#+
 
):#
 
"#
&'
 
4&?
 
"
 
E
 
)!'
 
"#&'
 
"
 
86
 
'
 
E<
 
7?
 
-P#K
w#)> K-LMNO-P2#` 89:  ## #"< " ##
Ew)  5C  /> 2"  -76
*&
 
&:#+
 
):#
"#&'
 
4&?
 
"
 
E
 
)!'
 
"#&'
 
"
 
86
 
'
a
 
7?
 
-P#K
LM
w -E 7s< -E- j8H -b " )Y K-bLMNO-P/> 
65 " }: .a 65   # &/*   #!I
)E-
'"0*
 
"#&'
 
65
 
Q
KSgP M€wSM-
w . "X5#:„B # K-;STTi-P
;)>
 

 
;Ed)
 
 4
 
;#
-
5C )Ak" K-XsLM€š(-P d
v
" R#'fC -&:45
w)Y#G6 . "1( . {1396 .) E#/"65
#")"&2"/>  .'"0* "#&'
657(27 )121-101 .
w!6& -bK-lLMNM-P#2#,#3E# 
65^84C&+#+)*#+"!86'# !R#]C
ba*-& &:#+ ):# )!' R  " b86  ' -ba
w7?`KLMNO-P#2#`89:#345
76]"##-Ew)
*
&
&:#+
):#
"#&'
 
4&?
 
"
 
E
 
)!'
 
"#&'
 
"
 
86
 
'
 
E<
a
 
7?
 
-P#K
wWs-›7 8#J --` " $+ K-bLMNS#-P oC #3
E #  65 "# )4C " !86 &+#+ # : -)$&"
,"
/
 
8
 
#
 
#!#
 
_>C#
 
…k$
 
.)
 
#)k
 
"
 
)&
 
=&?
 
#
E
 
#•
 
'
 
E<
 
a
 
)k"
 
-#•
w"++#$ K-LMNO-P # 2# ` 89: "   ]
  76 !86 " .> -89:
*&
 
&:#+
 
):#
 
"#&'
4&?
 
"
 
E
 
)!'
 
"#&'
 
"
 
86
 
'
 
E<
 
a
7?
 
-P#K
w8#"J K-bLMNg-P

 
 +#+f76
 
"
 
C#"W
š(- d" fC
R#' -@&5
w8#"J K-bLMNQ-P
/]&
 
 #+
 
#
 
"#&'
 
)85wE
 
b"
š(- d"
R#'f7? ' E< a )k" 7? -P#K
-Adler,P.,&Kwon,S.(2002).Socialcapital:Prospectsforanewconcept.Academy
of Management Review, 27(1), 17-40.
-Bourdieu,P. (1983). Formsof capital.InJ.G.Richardson (ed.),Handbook of theory
and research for the sociology of education (pp. 241-58). New York: Greenwood.
-Bowling,N.A.(2007).isthejobsatisfaction-jobperformancerelationshipspurious?
A meta-analytic examination. Journal of Vocational Behavior 71(), 167-185.
-Butler, E. A., & Randall, A. K. (2013). Emotional co-regulation in close relationships.
Emotion Review: Journal of theInternational Society forResearchon Emotion,5(2),
202-210.
-Calvo,R.,Zheng, Y.,Kumar,S.,Olgiati,A.,& Berkman,L.(2012).Well-being and
socialcapitalonplanet earth:Cross-nationalevidencefrom142countries.Plos One,
7(8), 1-10.
-Coleman,J.S.(1988).Socialcapitalinthecreationofhumancapital.American
Journal of Sociology, 94, S95-S120.
-Coleman,J.S.(1990). Foundations of social theory. Cambridge,MA:Harvard
University Press.
-Đorić,Z.(2016).Theroleofsocialcapitalindevelopingdemocracies. Law and
Politics, 14(4), 561-575.
-Ellinger,A.D.,Ellinger,A.E.,Bachrach,D.G.,Wang,Y.,&ElmadağBaş, A. B.
(2011a).Organizationalinvestmentsinsocialcapital,managerialcoaching,and
employee work-related performance. Management Learning 42(1), 67-85.
Li
-Ellinger,A.E.,ElmadağBaş, A. B., Ellinger, A. D., Wang, Y., & Bachrach, D. G.
(2011b).Measurementoforganizationalinvestmentsinsocialcapital:Theservice
employee perspective. Journal of Business Research, 64(6), 572-578.
-Ellinger,A.E.,Musgrove,C.F.,Ellinger,A.D.,Bachrach,D.G.,ElmadağBaş,A.
B.,&Wang,Y.-L.(2013).Influencesoforganizationalinvestmentsinsocialcapital
onserviceemployeecommitmentandperformance.Journal of Business Research,
66(8), 1124-1133.
-Farr, J. (2004). Social capital: a conceptual history. Political Theory, 32(1), 6-33.
-Foroughi,N.,&GudarzvandChegini,M.(2016).Influencesoforganizational
investments in social capital on Iran Insurance’s employee commitment and
performance. Journal of Current Research in Science, S (1), 674-679.
-Gabbay,S.M.,&Zuckerman,E.W.(1998).Socialcapitalandopportunityin
corporateR&D:Thecontingenteffectofcontactdensityonmobilityexpectations.
Social Science Research, 27(2), 189-217.
-Gargiulo, M.,& Bernassi, M.(1999). The darkside of socialcapital.In R. Th.A. J.
Leenders & S. M. Gabbay (Eds.), corporate social capital and liability (pp. 298-322).
Boston: Kluwer.
-Gilbert,K.L.,Quinn,S.C.,Goodman,R.M.,Butler, J., &Wallace,J.(2013).A
meta-analysisofsocialcapitalandhealth:Acaseforneededresearch.Journal of
Health Psychology, 18(11), 1385-1399.
-Golparvar,M.,&Javadian,(2016).Thespiritualcapitalscale:developmentand
psychometric properties. Journal of Research & Health, 5(4), 25-35.
-Han,S.,Kim,H.,Lee,E.-S.,&Lee,H.-S.(2012).thecontextualandcompositional
associationsofsocialcapitalandsubjectivehappiness:Amultilevelanalysisfrom
Seoul, South Korea. Journal of Happiness Studies, 14(4), 1183-1200.
-Izzo,F.(2017).Stakeholdersandmuseumcrowdfunding.Modern Economy, 8(4),
518-530.
-Leung,A.,Kier,C.,Fung,T.,Fung,L.,&Sproule,R.(2011).Searchingfor
happiness: The importance of social capital. Journal of Happiness Studies, 12(3), 443-
462.
-LuthansF.(2002).Positiveorganizationalbehavior:Developingandmanaging
psychological strengths. Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
-Meyers,L.S.,Gamst,G.,&Guarrino,A.J.(2006).Applied multivariate research:
design and interpretation. Thousand Oaks, London: SAGE publications.
-Mollick, E. (2014). The dynamics of crowd funding: An exploratory study.Journal of
Business Venturing, 29(1), 1-16.
-Moritz,A.,&Block,J.(2015).Crowdfunding:Aliteraturereviewandresearch
directions.InBrüntje,D.,&Gajda,O.(Eds.),Crowd funding in Europe (pp. 25-53).
Springe International Publishing.
-Nemati,M.A.,AkbarzadehSafooei,M.,Zangiyan,S.,&BaqersadRanani,M.
(2017).Theroleofsocialcapital,commitment,andorganizationalcitizenship
behavior in improving job performance (case study: Khoy municipality). A Quarterly
Journal of Urban Economics and Management, 5(1/17), 111-122.
-Neubert,M.J.,Bradley,S.W.,Ardianti,R.,&Simiyu,E.M.(2015).Theroleof
spiritualcapitalininnovationandperformance:Evidencefromdeveloping
economies. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(4), 621-640.
-Niven,K.,Holman,D.,&Totterdell,P.(2012).Howtowinfriendshipandtrustby
influencingpeople’sfeelings:Aninvestigationofinterpersonalaffectregulationand
the quality of relationships. Human Relations, 65(6), 777-805.
15
-Niven,K.,Totterdell,P.,&Holman,D.(2009).Aclassificationofcontrolled
interpersonal affect regulation strategies. Emotion, 9(4), 498-509.
-Paxton, P. (1999).Is social capital declining in the United States? A multiple indicator
assessment. American Journal of Sociology, 105(1), 88-127.
-Paxton,P.(2002).Socialcapitalanddemocracy:Aninterdependentrelationship.
American Sociological Review, 67(2), 254-277.
-Portes,A.(1998).Socialcapital:Itsoriginsandapplicationsin modern sociology.
Annual Review of Sociology, 24, 1-24.
-Portes, A. (2000). The two meanings of social capital. Sociological Forum 15, 1-11.
-Robertson,P.J.(2015).Positivepsychology:Amovementtoreintegratecareer
counseling withincounseling psychology?Counseling Psychology Review, 30(3), 26-
35.
-Simpson,J.A.(2007).Psychologicalfoundationsoftrust. Current Directions in
Psychological Science, 16(5), 264-268.
-Vigoda-Gadot,E.,Beeri,I.,Birman-Shemesh, T.,&Somech,A.(2007).Group-level
organizational citizenship behavior in the education system: a scale reconstruction and
validation. Educational Administration Quarterly, 43(4), 462-493.
-Vinchur, A, Schippman, J.,Switzer, F., &Roth, P.(1998). A meta-analyticreviewof
thepredictorsofjobperformanceforsalespeople.Journal of Applied Psychology,
83(4), 586-597.
-VukadinovicGreetham,D.,Hurling,R.,Osborne,G.,&Linley,A.(2011).Social
networksandpositiveandnegativeaffect.Procedia Social and Behavioral Sciences,
22, 4-13