نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه رشته روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد رشت

2 البرز گوهردشت. بلوار انقلاب فاز ۳بلوک ۳ خیابان هشتم ساختمان فابیان پلاک ۱۹ واحد ۷

3 دانشگاه ازاد رشت

4 علوم انسانی دانشگاه رشت

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر رشت در دوماهه پایانی سال 1396 به تعداد تقریبی 300 نفر که از این بین تعداد 165 نفر نمونه بر اساس جدول مورگان و به نمونه‌گیری گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)، سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن(2000) و صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (2003) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین نمره کل سرمایه اجتماعی و خرده مقیاس‌های مشارکت در جامعه محلی، عاملیت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد، تعاملات با خانواده و دوستان، تحمل تنوع، ارزش زندگی و تعاملات شغلی؛ و بین نمره کل سرمایه روانشناختی و خرده مقیاس‌های خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی با صمیمیت زناشویی زوجین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of social and psychological capital in predicting couples' marital intimacy

نویسندگان [English]

  • bahman akbari govabari 1
  • azadeh Forket 2
  • sanaz alikhah 3
  • melinaz majidi 4

1 Director of the Department of Psychology of the Faculty of Humanities at the Azad University of Rasht

2 university rasht

3 univercity rasht

4 yoniwercity rasht

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to determine the role of social capital and psychological capital in predicting marital intimacy . The research method was descriptive correlational and predictive equation. The statistical population of the study consisted of all the couples referring to the medical centers of Rasht in the last two months of 1396 in approximately 300 individuals, of which 165 were sampled according to the Morgan table and available for sampling and Completed The Lutanese Psychological Capital Inventory (2007), Oniks and Bullen Social Capital (2000), and Thompson & Walker's Intimacy (2003). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results showed that between total score of social capital and subscales of participation in local community, social agency, feeling of security and trust, interactions with family and friends, tolerance of diversity, life value and occupational interactions; and between total psychological score and self-efficacy subscales, Hope, resiliency and optimism have a positive and significant relationship with couples' marital intimacy (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Marital intimacy
  • social capital
  • psychological capital
ابراهیم پور، مجید. (1392). بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه اندیشه تلاش مداری و رضامندی زوجیت والدین دانش آموزان تیزهوش و عادی با محبوبیت اجتماعی و سلامت روان فرزندانشان. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی
اکبری، مریم؛ افتخارزاده، طیبه؛ و خداکریم، سهیلا. (1396). رابطه تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. فصلنامه بهداشت در عرصه، 5 (3)، 40-47.
ایمان، محمدتقی؛ یادعلی جمالویی، زهرا ؛ زهری، محسن. (1391). بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رضایتمندی زناشویی. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، 6(17)، 96-84.
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل. (1393). رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویاندانشگاه تبریزمجله تخصصی پژوهش و سلامتمرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد، 2(1)، 153-145.
پناهی، احسان؛ فاتحی زاده، مریم السادات. (1393). بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین شهر اصفهان. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 5(1)، 155-139.
تقی زاده، حسین. (1392). بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی دریافت شده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان با هوش متوسط. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
زارع ، مژگان؛ رضایی، آذرمیدخت . (1395). نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت زناشویی زوجین شاغل فرهنگی شهر مرودشت. 7(24)،  102-91.
زارعی متین، حسن؛ محمدیان، بهزاد. (1395). مدیریت سرمایه اجتماعی. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ و مومنی جاوید، مهرآور. (1391). بررسی مقایسه ای خودکارآمدی و میزان توانمندی زنان مبتلا به سرطان پستان و سالم. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 5 (1)، 45-53.
صدوقی، مجید؛ مهرزاد، ولی اله؛ محمدصالحی، زهرا. (1395). رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله علوم پزشکی رازی، 24(156)، 118-112.
عرب، علی؛ و زرآبادی پور، منیر. (1396). بررسی مقایسه ای جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی) و احساس خودکهتری (خودکم بینی) بر شادکامی معلمین زن و مرد آموزش و پروش شهرستان ایرانشهر. فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی، 1 (1)، 31-39.
علیخان گرگانی، روح الله؛ و مرادی، حسین. (1392).  مقدمه ای بر سرمایه اجتماعی (مفاهیم و کاربردها). تهران» انتشارات آذرخش.
علینی، محمد. (1391). سرمایه اجتماعی در آموزه های اسلامی. قم: انتشارات بوستان کتاب قم.
عیسی زاده، آمنه. (1395). نقش پیش بینی کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی و فرسودگی شغلی پرستاران زن.  29(102)، 22-31.
فروهر، محمد؛ ملکی، شیوا؛ روزبهانی، رحیم؛ و خبازیان، بیتا. (1392). رفتار سازمانی و پژوهش سازمانی مثبت‌گرا: رویکردهایی نوین به مدیریت و رهبری. همایش ملی حسابداری و مدیریت شیراز.
فوکویاما، فرانسیس؛ پورتس، آلهاندرو؛ افه، کلاوس؛ پانتام، رابرت؛ کلمن، جیمزسمیوئل؛ بوردیو، پیر؛ ولکاک، مایکل.
فیلد، جان. (1392). سرمایه اجتماعی. غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران: انتشارات کویر.
قلی زاده، آذر؛ و اسماعیلیان اردستانی، زهره. (1393). نقش مؤلفه های سرمایة اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل. دانش و پژوهش در روا نشناسی کاربردی، 15(2)، 46-37.
گل­پرور، محسن؛ قاسمی، مریم؛ و مصاحبی، محمدرضا. (1393). الگوی نقش مؤلفه های سرمایه روان شناختی در رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد. مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، 1(12)، 140-119.
لوتانز، فرد؛ بروس، جی آوولی؛ و یوسف، کرولین ام. (1392). سرمایه روانشناختی سازمان: تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی. ترجمه عبدالرسول جمشیدیان و محمد فروهر. تهران: انتشارات آییژ.
منصوری، زهرا؛ موسوی نصب، سیدمحمدحسین؛ و شمس الدینی، لطیفه. (1393). بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ویژگی های شخصیت با نگرش به بزهکاری. مجله اصول بهداشت روانی، 17 (2)، 103-110.
نعمت اللهی، زهرا؛ فرج الهی، امیرحمزه؛ میرجلیلی، محمدحسین؛ مومنی فرد، حسین. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی) دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام.  فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، 13 (50)، 175-202.
نوری تیرتاشی، ابراهیم؛ کاظمی، نرجس. (1391). بررسی تاثیر روایت درمانی بر تمایل به بخشودگی در زنان. مجله روان شناسی بالین، 4(2)، 78-71.
Refferences
Abdel-Khalek, A. M. (2008). Religiosity, health and well-being among Kuwaiti personnel. Psychol. Rep, 102, 181-184.
Ahmadi,K., Azad-Marzabadi,E., Nabipoor Ashrafi,M.S. (2008). The Influence of Religiosity on Marital Satisfaction.  Journal of Social Sciences, 4 (2), 103-110.
Ahola, K., Hakanen, J. (2017). Job strain, burnout and depressive symptoms: A prospective study among dentists. Journal of Affective Disorders.
Ake, S. G., & Horn, G. S. (2004). The influence of religious orientation and coping on the psychological distress of Christian domestic victims. Journal of Religion & Abuse, 5(2), 5-28.
Allemand, M., Amberg, I., Zimprich, D., and Fincham, F. D. (2007). The role of trait forgiveness and relationship satisfaction in epistiodic forgiveness. Journal of Social and Clinical psychology, 26(2), 199-217.
Avey, B. (2016). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 2- 20.
Backus, L. N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Master of Arts Dissertation, Graduate College of Bowling Green State University.
Baily, T. C., & Snyder, C. R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychol Rec, 57(2), 233-240.
Bandura, A. (2008). An agentic perspective on positive psychology. In Lopez SJ, ed. Positive psycjology: Exploring the best in people.  Westport, CT: Greenwood Publishing Co,pany. pp:167-196.
Birch, C. D., Stewart, S. H., Zack, M. (2006). Emotion and motive effects on drug-related cognition. Handbook of implicit cognition and addiction. 1nd ed. London: Sage Publications, 267-80.
Brusseta, X., & Christoph, T. (2017). Supply chain capabilities, risks, and resilience. International Journal of Production Economics. 184, 59–68.
Dello Russo, S., & Stoykova, P. Psychological capital intervention (PCI): A replication and extension. Human Resource Dev Q, 26 (3), 329–347.
Duncan GD. ( 2008). The relationship between trait forgiveness and marital adjustment in Heterosexual individuals [phD Dissertation]. Capella University. 27-45.
Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and therir martal satisfaction. Journal of American Science, 6(4), 132-137.
Ellis, A. (1980). Psychotherapy and atheistic values: "A response to A.E. Bergin's Psychotherapy and religious values". Journal of Consulting and Clinical Psychology,48, 635-639.
Ellis, A. (1989). Rational-Emotive couples therapy. New Yourk: Pergamon Press.
Erez, A., Judge, T.  (2011).  Relationship of core selfevaluations to Goal Setting, Motivation, and Performance. J Appl Psychol, 86(6), 1270-1279.
Eun Kim,  H., Hee Yeo, J. (2017). Impact of Sexual Attitude and Marital Intimacy on Sexual Satisfaction in Pregnant Couples: An Application of the Actor-Partner Interdependence Model. Korean Journal of Women Health Nursing , 23 (3), 201-209.
Fieses, B. H., & T. J., Tomcho. (2001). Finding in religious practices: The relation between religious holiday rituals and marital satisfaction. Journal of  Family  Psychology, 15, 597-609.
Fincham ,F .D & steven , R. H. (2004). Forgiveness and conflict Recolution in marriage , Journal of family psychology, 18, 72-81.
Fincham F, Beach S. (2002). foraiveness in marriage: Implications for psychological aanation and constructive communication. Personal relationship. (9), 239-257.
Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S. R. (2006). Forgiveness in marriage: Current status and future directions. Family Relations Journal, 55, 415-427.
French, D. P. (2015). Self-efficacy and health. In: Wright JD, editor. International encyclopedia of the social & behavioral sciences. 2nd ed. Oxford: Elsevier.
Goldman B. (2010). Gender role orientation and the role of empathy in interventions promoting the development of        interpersonal forgiveness
[Dissertation]. Iowa State University Ames, Iowa. p. 1-5.
Gordon, K. C., Hughes, F. M., Tomich , N. D., Dixon, L. J., Litzinger, S. C. (2009). Widening Sphers of impact :The role of  Forgiveness in Martial and Family Functining , Journal of family psychology, 23(1), 1-13.
Groom, B. (2000). Religiosity and subjective wellbeing. Psychother. Psychosom. Med. Psychol, 50, 187-192.
Hackney, Ch. H., & Sanders, G. S. (2003). Religiosity and mental health: A metaanalysis of recent studies. J for the seientific study of religion, 42(1), 43-54.
Henningsgaard.J.M. & Arnau, R.C. (2008). Relationships between religiosity, spirituality, and personality: A multivariate analysis. Personality and Individual Differences, 45,703-708.
Herbert, M. (2013). An exploration of the relationships between psychological capital (hope, optimism, self-efficacy, resilience), occupational stress, burnout and employee engagement. Thesis Stellenbosch University.
Holt, M. L., Devlin, J.M., Flamez, B., & Eckstein, D. (2009). Using the Holt Relationship Intimacy Questionnaire (HRIQ): What Intimacy Means to You and Your Partner. The Family Journal, 17(2), 146- 150.
Hosseinkhanzadeh, A. A., niyazi, E. (2011). Investigate relationship between Religious orientation with public health and marital satisfaction among married students of university of Tehran . Procedia social and Behavioral Sciences, 15, 505 - 509.
Jensen, S. M., & Luthans F. (2015). Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and their authentic leadership. Journal of Managerial Issues, 18, 2-18.
Judge T, Bono J. (2012). Relationship of core selfevaluations traits – self-esteem, generalized selfefficacy, locus of control, and emotional stability – With job satisfaction and job performance: A meta-analysis. J Appl Psychol , 86, 80-92.
 Kamomoe, P. K., Pinto, H. & Selvam, S. (2017). The association between Christian religious commitment and marital satisfaction: A mixed method study among married individuals in Nairobi City County. International Academic Journal of Social Sciences and Education, 1(5), 58-74.
King, M., Weich, S., Nazroo, J., & Blizzard, B. (2006). Religion, Mental health and ethnicity, Empiric- A nation sutvey of England. Journal of mental health, 15(2)., 153-162.
Klevnick L. ( 2008). An exploration of the relationship between mindfulness          and forgiveness. [Dissertation]. Canada: university of Toronto. 45-49.
Leach, M. M., & Lark, R. (2004). Dose spirituality adds to personality in the study of trait forgiveness? Personality and Individual Differences, 37(1), 147-156.
Lisbona, A., Palaci, F., Salanova, M., & Frese, M. (2018). The effects of work engagement and self-efficacy on personal initiative and performance. Psicothema, 30 (1), 89-96.
Luthans, F. (2012). Psychological capital: Implications for HRD, retrospective analysis, and future directions. Human Resource Development Quarterly, 23 (1), 1-8.
Luthans, F. (2017). Leading and developing health and safety through collective psychological capital. In Leading to Occupational Health and Safety, ed. K Kelloway, K Nielsen, J Dim off. New York: Wiley. In press
Luthans, F., & Avolio, B. J. (2014). Brief Summary of Psychological Capital and Introduction to the Special Issue. Journal of Leadership & Organizational Studies, 21 (2), 125-129.
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339-366.
Luthans, F., Youssef, C., Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: investment and developing Positive Organizational Behavior,California:1Positive Organizational Behavior. SAGE Publications. p:9-24.
Madathil, J; Benshoff, J. (2008). Importance of Marital Characteristicsa and Marital Satisfaction: A Comparison of Asian Indians in Arranged Marriages and Americans in Marriages of Choice. The Family Journal, 15(3), 112-125.
Magyar, G. M. (2001). Violating the sacred: An initial study of desecration in romantic relationship among college students and its implications for mental and physical health. Master dissertation, Bowling Green State University.
Mathe, K., Scott-Halsell, S., Kim, S., & Krawczyk, M. (2017). Psychological capital in the quick service restaurant industry: A study of unit-level performance. Journal of Hospitality & Tourism Research, 41 (7), 823-845.
McCullough, M. E., Fincham, F. D., Tsang, J. ( 2003). Forgiveness, forbearance, and time: The temporal unfolding of transaression-related interpersonal motivations. J Personal and Social Psychology, 84(3), 540-557.
McCullough, M.Bellah, C. Kilputrick, SH., & Johnson. J. (2001). Vengefulness: Relationships with for giveness, Rumination, well -Being, and the big five, PSPB, 27 (5),601-610.
Miller , A. J., & Worthington , E. L. (2010). Sex differences in forgiveness and mental health in recently married couples. The  Journal of Positive Psychology, 5(1), 12-23.
Miller, Pj; Caughlin, Jp; Huson, TL. (2010). Trait expressiveness and marital satisfaction: the role of idealization processes. Journal of Mariiage and Family,  65(4), 978-995.
Mukolwe, S. W. (2012). Raising future parents. Nairobi: Tyndale Hose Publisher.
Olson, J. R., Marshall, J. P., Goddard, H. W., & Schramm, D. G. (2016). Variations in Predictors of Marital Satisfaction Across More Religious and Less Religious Regions of the United States, 37(12), 1241-1253.
Orlandi, F. S., Pepino, B. G., Pavarini, D. S., Dos Santos, D. A., Mendiondo, M. S. Z. (2012). The evaluation of the level of hope of elderly chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis. Revista Escola de Enfermagem, 46 (4), 900-905.
Parker, C., Baltes, B., Young, S., Huff, J., Altmann, R., Lacost, H., & Roberts, J. (2013). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: a meta-analytic review. J Organ Behav, 24, 416-389.
pashs ,H.,  Basirat,  Z,.   Esmailzadeh,   S.,  Faramarzi,M.,  Adibrad,  H. (2017). Marital Intimacy and Predictive Factors Among Infertile Women in Northern Iran. J Clin Diagn Res. 11(5): QC13–QC17.
Putwain, D., Symes, W., Connors, L., Douglas-Osborn, E. (2012). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping, 25 (3), 349-358.
Rippentrop, A. E., Altmaier, E. M, Chen, J., Found, E. M., & Keffalo, V. J. (2005). The relationship between religion- spirituality and phtsical health , mental health , and pain in a chronic pain population. International association for the study of pain, 116, 311-321.
Roberts, L. J. (2000). Fire an ice in marital communication: Hostile and distancing behaviors as predictors of marital distress. Journal of Marriage and the Family, 62, 693-707.
Rosen- Grandon, J. R., Myers, J. E. &  Hattie , J. A. (2004). The Relationship between marital (characteristic , marital interaction process , and marital satisfaction). Journal of Counseling and Developmental, 2, 1-58.
Rosen- Grandon, J.R; Myhers, J.E; Hattie, J.A. (2010). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 2(1), 58-68.
Sal, I., Papp, I., & Perczel, F. D. (2012). Possibilities of behavioral therapy in diabetes mellitus and obesity. ORV Hetil, 153 (11), 410-417.
Santilli, S., Nota, L., Cristina Ginevra, M., Soresi, S. (2014). Career adaptability, hope and life satisfaction in workers with intellectual disability. Journal of Vocational Behavior, 85, 67–74.
Scioli, A., Ricci, M., Nyugen, T., Scioli, E. R. (2011). Hope: Its nature and measurement. Psychology of Religion and Spirituality, 3 (2), 78.
Snelgrove, J., Pikhart, H. (2010 ). A multilevel analysis of social capital and self- rated heath: evidence from the British household panel survey. Journal of health Politics, Policy and Law, 689-694.
Snyder, C. R. (2012). Hope and academic success in college. Journal of educational psychology, 97, 820-826.
Snyder, C. R., Lopez, S. J. (2011). Positive psychology: the scientific and practical explorations of human strengths. New York: sage publication Inc.
TingChen, H., Li, X. (2017). The contribution of mobile social media to social capital and psychological well-being: Examining the role of communicative use, friending and self-disclosure. Computers in Human Behavior, 75, 958-965.
Waller, M. A. (2014). Resilience in ecosystemic context: Evolution of the concept. Am J Orthopsychiatry, 71, 290-297.
Weaver, A. J., Samford, V. J. Morgan, D. B. Larson, H. G. Koenig and K. J, Flannelly. (2002). A systematic review of research on religion in six primary marriage and family journals: 1995- 1999 The American Journal of family therapy, 30, 293-309.
Whitley, B.E. & Kite, M.E. (2010). The Psychology of prejudice and discrimination, Belmont, CA Wadsworth.
Worthington, E. L. (2005). Initial questions about the art and science of forgiving. In E. L. Worthington (Ed). Handbook of forgiveness. New York, Routledge.
Youssef, C. M., & Luthans, F. (2010). An integrated model of psychological capital in the workplace. Oxford handbook of positive psychology and work, 277-288.
 
 
 
 
 
 
ابراهیم پور، مجید. (1392). بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه اندیشه تلاش مداری و رضامندی زوجیت والدین دانش آموزان تیزهوش و عادی با محبوبیت اجتماعی و سلامت روان فرزندانشان. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی
اکبری، مریم؛ افتخارزاده، طیبه؛ و خداکریم، سهیلا. (1396). رابطه تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. فصلنامه بهداشت در عرصه، 5 (3)، 40-47.
ایمان، محمدتقی؛ یادعلی جمالویی، زهرا ؛ زهری، محسن. (1391). بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رضایتمندی زناشویی. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، 6(17)، 96-84.
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل. (1393). رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویاندانشگاه تبریزمجله تخصصی پژوهش و سلامتمرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد، 2(1)، 153-145.
پناهی، احسان؛ فاتحی زاده، مریم السادات. (1393). بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین شهر اصفهان. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 5(1)، 155-139.
تقی زاده، حسین. (1392). بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی دریافت شده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان با هوش متوسط. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
زارع ، مژگان؛ رضایی، آذرمیدخت . (1395). نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت زناشویی زوجین شاغل فرهنگی شهر مرودشت. 7(24)،  102-91.
زارعی متین، حسن؛ محمدیان، بهزاد. (1395). مدیریت سرمایه اجتماعی. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ و مومنی جاوید، مهرآور. (1391). بررسی مقایسه ای خودکارآمدی و میزان توانمندی زنان مبتلا به سرطان پستان و سالم. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 5 (1)، 45-53.
صدوقی، مجید؛ مهرزاد، ولی اله؛ محمدصالحی، زهرا. (1395). رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله علوم پزشکی رازی، 24(156)، 118-112.
عرب، علی؛ و زرآبادی پور، منیر. (1396). بررسی مقایسه ای جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی) و احساس خودکهتری (خودکم بینی) بر شادکامی معلمین زن و مرد آموزش و پروش شهرستان ایرانشهر. فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی، 1 (1)، 31-39.
علیخان گرگانی، روح الله؛ و مرادی، حسین. (1392).  مقدمه ای بر سرمایه اجتماعی (مفاهیم و کاربردها). تهران» انتشارات آذرخش.
علینی، محمد. (1391). سرمایه اجتماعی در آموزه های اسلامی. قم: انتشارات بوستان کتاب قم.
عیسی زاده، آمنه. (1395). نقش پیش بینی کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی و فرسودگی شغلی پرستاران زن.  29(102)، 22-31.
فروهر، محمد؛ ملکی، شیوا؛ روزبهانی، رحیم؛ و خبازیان، بیتا. (1392). رفتار سازمانی و پژوهش سازمانی مثبت‌گرا: رویکردهایی نوین به مدیریت و رهبری. همایش ملی حسابداری و مدیریت شیراز.
فوکویاما، فرانسیس؛ پورتس، آلهاندرو؛ افه، کلاوس؛ پانتام، رابرت؛ کلمن، جیمزسمیوئل؛ بوردیو، پیر؛ ولکاک، مایکل.
فیلد، جان. (1392). سرمایه اجتماعی. غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران: انتشارات کویر.
قلی زاده، آذر؛ و اسماعیلیان اردستانی، زهره. (1393). نقش مؤلفه های سرمایة اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل. دانش و پژوهش در روا نشناسی کاربردی، 15(2)، 46-37.
گل­پرور، محسن؛ قاسمی، مریم؛ و مصاحبی، محمدرضا. (1393). الگوی نقش مؤلفه های سرمایه روان شناختی در رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد. مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، 1(12)، 140-119.
لوتانز، فرد؛ بروس، جی آوولی؛ و یوسف، کرولین ام. (1392). سرمایه روانشناختی سازمان: تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی. ترجمه عبدالرسول جمشیدیان و محمد فروهر. تهران: انتشارات آییژ.
منصوری، زهرا؛ موسوی نصب، سیدمحمدحسین؛ و شمس الدینی، لطیفه. (1393). بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ویژگی های شخصیت با نگرش به بزهکاری. مجله اصول بهداشت روانی، 17 (2)، 103-110.
نعمت اللهی، زهرا؛ فرج الهی، امیرحمزه؛ میرجلیلی، محمدحسین؛ مومنی فرد، حسین. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی) دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام.  فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، 13 (50)، 175-202.
نوری تیرتاشی، ابراهیم؛ کاظمی، نرجس. (1391). بررسی تاثیر روایت درمانی بر تمایل به بخشودگی در زنان. مجله روان شناسی بالین، 4(2)، 78-71.
Refferences
Abdel-Khalek, A. M. (2008). Religiosity, health and well-being among Kuwaiti personnel. Psychol. Rep, 102, 181-184.
Ahmadi,K., Azad-Marzabadi,E., Nabipoor Ashrafi,M.S. (2008). The Influence of Religiosity on Marital Satisfaction.  Journal of Social Sciences, 4 (2), 103-110.
Ahola, K., Hakanen, J. (2017). Job strain, burnout and depressive symptoms: A prospective study among dentists. Journal of Affective Disorders.
Ake, S. G., & Horn, G. S. (2004). The influence of religious orientation and coping on the psychological distress of Christian domestic victims. Journal of Religion & Abuse, 5(2), 5-28.
Allemand, M., Amberg, I., Zimprich, D., and Fincham, F. D. (2007). The role of trait forgiveness and relationship satisfaction in epistiodic forgiveness. Journal of Social and Clinical psychology, 26(2), 199-217.
Avey, B. (2016). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 2- 20.
Backus, L. N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Master of Arts Dissertation, Graduate College of Bowling Green State University.
Baily, T. C., & Snyder, C. R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychol Rec, 57(2), 233-240.
Bandura, A. (2008). An agentic perspective on positive psychology. In Lopez SJ, ed. Positive psycjology: Exploring the best in people.  Westport, CT: Greenwood Publishing Co,pany. pp:167-196.
Birch, C. D., Stewart, S. H., Zack, M. (2006). Emotion and motive effects on drug-related cognition. Handbook of implicit cognition and addiction. 1nd ed. London: Sage Publications, 267-80.
Brusseta, X., & Christoph, T. (2017). Supply chain capabilities, risks, and resilience. International Journal of Production Economics. 184, 59–68.
Dello Russo, S., & Stoykova, P. Psychological capital intervention (PCI): A replication and extension. Human Resource Dev Q, 26 (3), 329–347.
Duncan GD. ( 2008). The relationship between trait forgiveness and marital adjustment in Heterosexual individuals [phD Dissertation]. Capella University. 27-45.
Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and therir martal satisfaction. Journal of American Science, 6(4), 132-137.
Ellis, A. (1980). Psychotherapy and atheistic values: "A response to A.E. Bergin's Psychotherapy and religious values". Journal of Consulting and Clinical Psychology,48, 635-639.
Ellis, A. (1989). Rational-Emotive couples therapy. New Yourk: Pergamon Press.
Erez, A., Judge, T.  (2011).  Relationship of core selfevaluations to Goal Setting, Motivation, and Performance. J Appl Psychol, 86(6), 1270-1279.
Eun Kim,  H., Hee Yeo, J. (2017). Impact of Sexual Attitude and Marital Intimacy on Sexual Satisfaction in Pregnant Couples: An Application of the Actor-Partner Interdependence Model. Korean Journal of Women Health Nursing , 23 (3), 201-209.
Fieses, B. H., & T. J., Tomcho. (2001). Finding in religious practices: The relation between religious holiday rituals and marital satisfaction. Journal of  Family  Psychology, 15, 597-609.
Fincham ,F .D & steven , R. H. (2004). Forgiveness and conflict Recolution in marriage , Journal of family psychology, 18, 72-81.
Fincham F, Beach S. (2002). foraiveness in marriage: Implications for psychological aanation and constructive communication. Personal relationship. (9), 239-257.
Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S. R. (2006). Forgiveness in marriage: Current status and future directions. Family Relations Journal, 55, 415-427.
French, D. P. (2015). Self-efficacy and health. In: Wright JD, editor. International encyclopedia of the social & behavioral sciences. 2nd ed. Oxford: Elsevier.
Goldman B. (2010). Gender role orientation and the role of empathy in interventions promoting the development of        interpersonal forgiveness
[Dissertation]. Iowa State University Ames, Iowa. p. 1-5.
Gordon, K. C., Hughes, F. M., Tomich , N. D., Dixon, L. J., Litzinger, S. C. (2009). Widening Sphers of impact :The role of  Forgiveness in Martial and Family Functining , Journal of family psychology, 23(1), 1-13.
Groom, B. (2000). Religiosity and subjective wellbeing. Psychother. Psychosom. Med. Psychol, 50, 187-192.
Hackney, Ch. H., & Sanders, G. S. (2003). Religiosity and mental health: A metaanalysis of recent studies. J for the seientific study of religion, 42(1), 43-54.
Henningsgaard.J.M. & Arnau, R.C. (2008). Relationships between religiosity, spirituality, and personality: A multivariate analysis. Personality and Individual Differences, 45,703-708.
Herbert, M. (2013). An exploration of the relationships between psychological capital (hope, optimism, self-efficacy, resilience), occupational stress, burnout and employee engagement. Thesis Stellenbosch University.
Holt, M. L., Devlin, J.M., Flamez, B., & Eckstein, D. (2009). Using the Holt Relationship Intimacy Questionnaire (HRIQ): What Intimacy Means to You and Your Partner. The Family Journal, 17(2), 146- 150.
Hosseinkhanzadeh, A. A., niyazi, E. (2011). Investigate relationship between Religious orientation with public health and marital satisfaction among married students of university of Tehran . Procedia social and Behavioral Sciences, 15, 505 - 509.
Jensen, S. M., & Luthans F. (2015). Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and their authentic leadership. Journal of Managerial Issues, 18, 2-18.
Judge T, Bono J. (2012). Relationship of core selfevaluations traits – self-esteem, generalized selfefficacy, locus of control, and emotional stability – With job satisfaction and job performance: A meta-analysis. J Appl Psychol , 86, 80-92.
 Kamomoe, P. K., Pinto, H. & Selvam, S. (2017). The association between Christian religious commitment and marital satisfaction: A mixed method study among married individuals in Nairobi City County. International Academic Journal of Social Sciences and Education, 1(5), 58-74.
King, M., Weich, S., Nazroo, J., & Blizzard, B. (2006). Religion, Mental health and ethnicity, Empiric- A nation sutvey of England. Journal of mental health, 15(2)., 153-162.
Klevnick L. ( 2008). An exploration of the relationship between mindfulness          and forgiveness. [Dissertation]. Canada: university of Toronto. 45-49.
Leach, M. M., & Lark, R. (2004). Dose spirituality adds to personality in the study of trait forgiveness? Personality and Individual Differences, 37(1), 147-156.
Lisbona, A., Palaci, F., Salanova, M., & Frese, M. (2018). The effects of work engagement and self-efficacy on personal initiative and performance. Psicothema, 30 (1), 89-96.
Luthans, F. (2012). Psychological capital: Implications for HRD, retrospective analysis, and future directions. Human Resource Development Quarterly, 23 (1), 1-8.
Luthans, F. (2017). Leading and developing health and safety through collective psychological capital. In Leading to Occupational Health and Safety, ed. K Kelloway, K Nielsen, J Dim off. New York: Wiley. In press
Luthans, F., & Avolio, B. J. (2014). Brief Summary of Psychological Capital and Introduction to the Special Issue. Journal of Leadership & Organizational Studies, 21 (2), 125-129.
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339-366.
Luthans, F., Youssef, C., Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: investment and developing Positive Organizational Behavior,California:1Positive Organizational Behavior. SAGE Publications. p:9-24.
Madathil, J; Benshoff, J. (2008). Importance of Marital Characteristicsa and Marital Satisfaction: A Comparison of Asian Indians in Arranged Marriages and Americans in Marriages of Choice. The Family Journal, 15(3), 112-125.
Magyar, G. M. (2001). Violating the sacred: An initial study of desecration in romantic relationship among college students and its implications for mental and physical health. Master dissertation, Bowling Green State University.
Mathe, K., Scott-Halsell, S., Kim, S., & Krawczyk, M. (2017). Psychological capital in the quick service restaurant industry: A study of unit-level performance. Journal of Hospitality & Tourism Research, 41 (7), 823-845.
McCullough, M. E., Fincham, F. D., Tsang, J. ( 2003). Forgiveness, forbearance, and time: The temporal unfolding of transaression-related interpersonal motivations. J Personal and Social Psychology, 84(3), 540-557.
McCullough, M.Bellah, C. Kilputrick, SH., & Johnson. J. (2001). Vengefulness: Relationships with for giveness, Rumination, well -Being, and the big five, PSPB, 27 (5),601-610.
Miller , A. J., & Worthington , E. L. (2010). Sex differences in forgiveness and mental health in recently married couples. The  Journal of Positive Psychology, 5(1), 12-23.
Miller, Pj; Caughlin, Jp; Huson, TL. (2010). Trait expressiveness and marital satisfaction: the role of idealization processes. Journal of Mariiage and Family,  65(4), 978-995.
Mukolwe, S. W. (2012). Raising future parents. Nairobi: Tyndale Hose Publisher.
Olson, J. R., Marshall, J. P., Goddard, H. W., & Schramm, D. G. (2016). Variations in Predictors of Marital Satisfaction Across More Religious and Less Religious Regions of the United States, 37(12), 1241-1253.
Orlandi, F. S., Pepino, B. G., Pavarini, D. S., Dos Santos, D. A., Mendiondo, M. S. Z. (2012). The evaluation of the level of hope of elderly chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis. Revista Escola de Enfermagem, 46 (4), 900-905.
Parker, C., Baltes, B., Young, S., Huff, J., Altmann, R., Lacost, H., & Roberts, J. (2013). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: a meta-analytic review. J Organ Behav, 24, 416-389.
pashs ,H.,  Basirat,  Z,.   Esmailzadeh,   S.,  Faramarzi,M.,  Adibrad,  H. (2017). Marital Intimacy and Predictive Factors Among Infertile Women in Northern Iran. J Clin Diagn Res. 11(5): QC13–QC17.
Putwain, D., Symes, W., Connors, L., Douglas-Osborn, E. (2012). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping, 25 (3), 349-358.
Rippentrop, A. E., Altmaier, E. M, Chen, J., Found, E. M., & Keffalo, V. J. (2005). The relationship between religion- spirituality and phtsical health , mental health , and pain in a chronic pain population. International association for the study of pain, 116, 311-321.
Roberts, L. J. (2000). Fire an ice in marital communication: Hostile and distancing behaviors as predictors of marital distress. Journal of Marriage and the Family, 62, 693-707.
Rosen- Grandon, J. R., Myers, J. E. &  Hattie , J. A. (2004). The Relationship between marital (characteristic , marital interaction process , and marital satisfaction). Journal of Counseling and Developmental, 2, 1-58.
Rosen- Grandon, J.R; Myhers, J.E; Hattie, J.A. (2010). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 2(1), 58-68.
Sal, I., Papp, I., & Perczel, F. D. (2012). Possibilities of behavioral therapy in diabetes mellitus and obesity. ORV Hetil, 153 (11), 410-417.
Santilli, S., Nota, L., Cristina Ginevra, M., Soresi, S. (2014). Career adaptability, hope and life satisfaction in workers with intellectual disability. Journal of Vocational Behavior, 85, 67–74.
Scioli, A., Ricci, M., Nyugen, T., Scioli, E. R. (2011). Hope: Its nature and measurement. Psychology of Religion and Spirituality, 3 (2), 78.
Snelgrove, J., Pikhart, H. (2010 ). A multilevel analysis of social capital and self- rated heath: evidence from the British household panel survey. Journal of health Politics, Policy and Law, 689-694.
Snyder, C. R. (2012). Hope and academic success in college. Journal of educational psychology, 97, 820-826.
Snyder, C. R., Lopez, S. J. (2011). Positive psychology: the scientific and practical explorations of human strengths. New York: sage publication Inc.
TingChen, H., Li, X. (2017). The contribution of mobile social media to social capital and psychological well-being: Examining the role of communicative use, friending and self-disclosure. Computers in Human Behavior, 75, 958-965.
Waller, M. A. (2014). Resilience in ecosystemic context: Evolution of the concept. Am J Orthopsychiatry, 71, 290-297.
Weaver, A. J., Samford, V. J. Morgan, D. B. Larson, H. G. Koenig and K. J, Flannelly. (2002). A systematic review of research on religion in six primary marriage and family journals: 1995- 1999 The American Journal of family therapy, 30, 293-309.
Whitley, B.E. & Kite, M.E. (2010). The Psychology of prejudice and discrimination, Belmont, CA Wadsworth.
Worthington, E. L. (2005). Initial questions about the art and science of forgiving. In E. L. Worthington (Ed). Handbook of forgiveness. New York, Routledge.
Youssef, C. M., & Luthans, F. (2010). An integrated model of psychological capital in the workplace. Oxford handbook of positive psychology and work, 277-288.
 
 
 
 
 
ابراهیم پور، مجید. (1392). بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه اندیشه تلاش مداری و رضامندی زوجیت والدین دانش آموزان تیزهوش و عادی با محبوبیت اجتماعی و سلامت روان فرزندانشان. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی
اکبری، مریم؛ افتخارزاده، طیبه؛ و خداکریم، سهیلا. (1396). رابطه تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. فصلنامه بهداشت در عرصه، 5 (3)، 40-47.
ایمان، محمدتقی؛ یادعلی جمالویی، زهرا ؛ زهری، محسن. (1391). بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رضایتمندی زناشویی. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، 6(17)، 96-84.
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل. (1393). رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویاندانشگاه تبریزمجله تخصصی پژوهش و سلامتمرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد، 2(1)، 153-145.
پناهی، احسان؛ فاتحی زاده، مریم السادات. (1393). بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین شهر اصفهان. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 5(1)، 155-139.
تقی زاده، حسین. (1392). بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی دریافت شده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان با هوش متوسط. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
زارع ، مژگان؛ رضایی، آذرمیدخت . (1395). نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت زناشویی زوجین شاغل فرهنگی شهر مرودشت. 7(24)،  102-91.
زارعی متین، حسن؛ محمدیان، بهزاد. (1395). مدیریت سرمایه اجتماعی. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ و مومنی جاوید، مهرآور. (1391). بررسی مقایسه ای خودکارآمدی و میزان توانمندی زنان مبتلا به سرطان پستان و سالم. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 5 (1)، 45-53.
صدوقی، مجید؛ مهرزاد، ولی اله؛ محمدصالحی، زهرا. (1395). رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله علوم پزشکی رازی، 24(156)، 118-112.
عرب، علی؛ و زرآبادی پور، منیر. (1396). بررسی مقایسه ای جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی) و احساس خودکهتری (خودکم بینی) بر شادکامی معلمین زن و مرد آموزش و پروش شهرستان ایرانشهر. فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی، 1 (1)، 31-39.
علیخان گرگانی، روح الله؛ و مرادی، حسین. (1392).  مقدمه ای بر سرمایه اجتماعی (مفاهیم و کاربردها). تهران» انتشارات آذرخش.
علینی، محمد. (1391). سرمایه اجتماعی در آموزه های اسلامی. قم: انتشارات بوستان کتاب قم.
عیسی زاده، آمنه. (1395). نقش پیش بینی کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی و فرسودگی شغلی پرستاران زن.  29(102)، 22-31.
فروهر، محمد؛ ملکی، شیوا؛ روزبهانی، رحیم؛ و خبازیان، بیتا. (1392). رفتار سازمانی و پژوهش سازمانی مثبت‌گرا: رویکردهایی نوین به مدیریت و رهبری. همایش ملی حسابداری و مدیریت شیراز.
فوکویاما، فرانسیس؛ پورتس، آلهاندرو؛ افه، کلاوس؛ پانتام، رابرت؛ کلمن، جیمزسمیوئل؛ بوردیو، پیر؛ ولکاک، مایکل.
فیلد، جان. (1392). سرمایه اجتماعی. غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران: انتشارات کویر.
قلی زاده، آذر؛ و اسماعیلیان اردستانی، زهره. (1393). نقش مؤلفه های سرمایة اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل. دانش و پژوهش در روا نشناسی کاربردی، 15(2)، 46-37.
گل­پرور، محسن؛ قاسمی، مریم؛ و مصاحبی، محمدرضا. (1393). الگوی نقش مؤلفه های سرمایه روان شناختی در رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد. مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، 1(12)، 140-119.
لوتانز، فرد؛ بروس، جی آوولی؛ و یوسف، کرولین ام. (1392). سرمایه روانشناختی سازمان: تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی. ترجمه عبدالرسول جمشیدیان و محمد فروهر. تهران: انتشارات آییژ.
منصوری، زهرا؛ موسوی نصب، سیدمحمدحسین؛ و شمس الدینی، لطیفه. (1393). بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ویژگی های شخصیت با نگرش به بزهکاری. مجله اصول بهداشت روانی، 17 (2)، 103-110.
نعمت اللهی، زهرا؛ فرج الهی، امیرحمزه؛ میرجلیلی، محمدحسین؛ مومنی فرد، حسین. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی) دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام.  فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، 13 (50)، 175-202.
نوری تیرتاشی، ابراهیم؛ کاظمی، نرجس. (1391). بررسی تاثیر روایت درمانی بر تمایل به بخشودگی در زنان. مجله روان شناسی بالین، 4(2)، 78-71.
Refferences
Abdel-Khalek, A. M. (2008). Religiosity, health and well-being among Kuwaiti personnel. Psychol. Rep, 102, 181-184.
Ahmadi,K., Azad-Marzabadi,E., Nabipoor Ashrafi,M.S. (2008). The Influence of Religiosity on Marital Satisfaction.  Journal of Social Sciences, 4 (2), 103-110.
Ahola, K., Hakanen, J. (2017). Job strain, burnout and depressive symptoms: A prospective study among dentists. Journal of Affective Disorders.
Ake, S. G., & Horn, G. S. (2004). The influence of religious orientation and coping on the psychological distress of Christian domestic victims. Journal of Religion & Abuse, 5(2), 5-28.
Allemand, M., Amberg, I., Zimprich, D., and Fincham, F. D. (2007). The role of trait forgiveness and relationship satisfaction in epistiodic forgiveness. Journal of Social and Clinical psychology, 26(2), 199-217.
Avey, B. (2016). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 2- 20.
Backus, L. N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Master of Arts Dissertation, Graduate College of Bowling Green State University.
Baily, T. C., & Snyder, C. R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychol Rec, 57(2), 233-240.
Bandura, A. (2008). An agentic perspective on positive psychology. In Lopez SJ, ed. Positive psycjology: Exploring the best in people.  Westport, CT: Greenwood Publishing Co,pany. pp:167-196.
Birch, C. D., Stewart, S. H., Zack, M. (2006). Emotion and motive effects on drug-related cognition. Handbook of implicit cognition and addiction. 1nd ed. London: Sage Publications, 267-80.
Brusseta, X., & Christoph, T. (2017). Supply chain capabilities, risks, and resilience. International Journal of Production Economics. 184, 59–68.
Dello Russo, S., & Stoykova, P. Psychological capital intervention (PCI): A replication and extension. Human Resource Dev Q, 26 (3), 329–347.
Duncan GD. ( 2008). The relationship between trait forgiveness and marital adjustment in Heterosexual individuals [phD Dissertation]. Capella University. 27-45.
Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and therir martal satisfaction. Journal of American Science, 6(4), 132-137.
Ellis, A. (1980). Psychotherapy and atheistic values: "A response to A.E. Bergin's Psychotherapy and religious values". Journal of Consulting and Clinical Psychology,48, 635-639.
Ellis, A. (1989). Rational-Emotive couples therapy. New Yourk: Pergamon Press.
Erez, A., Judge, T.  (2011).  Relationship of core selfevaluations to Goal Setting, Motivation, and Performance. J Appl Psychol, 86(6), 1270-1279.
Eun Kim,  H., Hee Yeo, J. (2017). Impact of Sexual Attitude and Marital Intimacy on Sexual Satisfaction in Pregnant Couples: An Application of the Actor-Partner Interdependence Model. Korean Journal of Women Health Nursing , 23 (3), 201-209.
Fieses, B. H., & T. J., Tomcho. (2001). Finding in religious practices: The relation between religious holiday rituals and marital satisfaction. Journal of  Family  Psychology, 15, 597-609.
Fincham ,F .D & steven , R. H. (2004). Forgiveness and conflict Recolution in marriage , Journal of family psychology, 18, 72-81.
Fincham F, Beach S. (2002). foraiveness in marriage: Implications for psychological aanation and constructive communication. Personal relationship. (9), 239-257.
Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S. R. (2006). Forgiveness in marriage: Current status and future directions. Family Relations Journal, 55, 415-427.
French, D. P. (2015). Self-efficacy and health. In: Wright JD, editor. International encyclopedia of the social & behavioral sciences. 2nd ed. Oxford: Elsevier.
Goldman B. (2010). Gender role orientation and the role of empathy in interventions promoting the development of        interpersonal forgiveness
[Dissertation]. Iowa State University Ames, Iowa. p. 1-5.
Gordon, K. C., Hughes, F. M., Tomich , N. D., Dixon, L. J., Litzinger, S. C. (2009). Widening Sphers of impact :The role of  Forgiveness in Martial and Family Functining , Journal of family psychology, 23(1), 1-13.
Groom, B. (2000). Religiosity and subjective wellbeing. Psychother. Psychosom. Med. Psychol, 50, 187-192.
Hackney, Ch. H., & Sanders, G. S. (2003). Religiosity and mental health: A metaanalysis of recent studies. J for the seientific study of religion, 42(1), 43-54.
Henningsgaard.J.M. & Arnau, R.C. (2008). Relationships between religiosity, spirituality, and personality: A multivariate analysis. Personality and Individual Differences, 45,703-708.
Herbert, M. (2013). An exploration of the relationships between psychological capital (hope, optimism, self-efficacy, resilience), occupational stress, burnout and employee engagement. Thesis Stellenbosch University.
Holt, M. L., Devlin, J.M., Flamez, B., & Eckstein, D. (2009). Using the Holt Relationship Intimacy Questionnaire (HRIQ): What Intimacy Means to You and Your Partner. The Family Journal, 17(2), 146- 150.
Hosseinkhanzadeh, A. A., niyazi, E. (2011). Investigate relationship between Religious orientation with public health and marital satisfaction among married students of university of Tehran . Procedia social and Behavioral Sciences, 15, 505 - 509.
Jensen, S. M., & Luthans F. (2015). Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and their authentic leadership. Journal of Managerial Issues, 18, 2-18.
Judge T, Bono J. (2012). Relationship of core selfevaluations traits – self-esteem, generalized selfefficacy, locus of control, and emotional stability – With job satisfaction and job performance: A meta-analysis. J Appl Psychol , 86, 80-92.
 Kamomoe, P. K., Pinto, H. & Selvam, S. (2017). The association between Christian religious commitment and marital satisfaction: A mixed method study among married individuals in Nairobi City County. International Academic Journal of Social Sciences and Education, 1(5), 58-74.
King, M., Weich, S., Nazroo, J., & Blizzard, B. (2006). Religion, Mental health and ethnicity, Empiric- A nation sutvey of England. Journal of mental health, 15(2)., 153-162.
Klevnick L. ( 2008). An exploration of the relationship between mindfulness          and forgiveness. [Dissertation]. Canada: university of Toronto. 45-49.
Leach, M. M., & Lark, R. (2004). Dose spirituality adds to personality in the study of trait forgiveness? Personality and Individual Differences, 37(1), 147-156.
Lisbona, A., Palaci, F., Salanova, M., & Frese, M. (2018). The effects of work engagement and self-efficacy on personal initiative and performance. Psicothema, 30 (1), 89-96.
Luthans, F. (2012). Psychological capital: Implications for HRD, retrospective analysis, and future directions. Human Resource Development Quarterly, 23 (1), 1-8.
Luthans, F. (2017). Leading and developing health and safety through collective psychological capital. In Leading to Occupational Health and Safety, ed. K Kelloway, K Nielsen, J Dim off. New York: Wiley. In press
Luthans, F., & Avolio, B. J. (2014). Brief Summary of Psychological Capital and Introduction to the Special Issue. Journal of Leadership & Organizational Studies, 21 (2), 125-129.
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339-366.
Luthans, F., Youssef, C., Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: investment and developing Positive Organizational Behavior,California:1Positive Organizational Behavior. SAGE Publications. p:9-24.
Madathil, J; Benshoff, J. (2008). Importance of Marital Characteristicsa and Marital Satisfaction: A Comparison of Asian Indians in Arranged Marriages and Americans in Marriages of Choice. The Family Journal, 15(3), 112-125.
Magyar, G. M. (2001). Violating the sacred: An initial study of desecration in romantic relationship among college students and its implications for mental and physical health. Master dissertation, Bowling Green State University.
Mathe, K., Scott-Halsell, S., Kim, S., & Krawczyk, M. (2017). Psychological capital in the quick service restaurant industry: A study of unit-level performance. Journal of Hospitality & Tourism Research, 41 (7), 823-845.
McCullough, M. E., Fincham, F. D., Tsang, J. ( 2003). Forgiveness, forbearance, and time: The temporal unfolding of transaression-related interpersonal motivations. J Personal and Social Psychology, 84(3), 540-557.
McCullough, M.Bellah, C. Kilputrick, SH., & Johnson. J. (2001). Vengefulness: Relationships with for giveness, Rumination, well -Being, and the big five, PSPB, 27 (5),601-610.
Miller , A. J., & Worthington , E. L. (2010). Sex differences in forgiveness and mental health in recently married couples. The  Journal of Positive Psychology, 5(1), 12-23.
Miller, Pj; Caughlin, Jp; Huson, TL. (2010). Trait expressiveness and marital satisfaction: the role of idealization processes. Journal of Mariiage and Family,  65(4), 978-995.
Mukolwe, S. W. (2012). Raising future parents. Nairobi: Tyndale Hose Publisher.
Olson, J. R., Marshall, J. P., Goddard, H. W., & Schramm, D. G. (2016). Variations in Predictors of Marital Satisfaction Across More Religious and Less Religious Regions of the United States, 37(12), 1241-1253.
Orlandi, F. S., Pepino, B. G., Pavarini, D. S., Dos Santos, D. A., Mendiondo, M. S. Z. (2012). The evaluation of the level of hope of elderly chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis. Revista Escola de Enfermagem, 46 (4), 900-905.
Parker, C., Baltes, B., Young, S., Huff, J., Altmann, R., Lacost, H., & Roberts, J. (2013). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: a meta-analytic review. J Organ Behav, 24, 416-389.
pashs ,H.,  Basirat,  Z,.   Esmailzadeh,   S.,  Faramarzi,M.,  Adibrad,  H. (2017). Marital Intimacy and Predictive Factors Among Infertile Women in Northern Iran. J Clin Diagn Res. 11(5): QC13–QC17.
Putwain, D., Symes, W., Connors, L., Douglas-Osborn, E. (2012). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping, 25 (3), 349-358.
Rippentrop, A. E., Altmaier, E. M, Chen, J., Found, E. M., & Keffalo, V. J. (2005). The relationship between religion- spirituality and phtsical health , mental health , and pain in a chronic pain population. International association for the study of pain, 116, 311-321.
Roberts, L. J. (2000). Fire an ice in marital communication: Hostile and distancing behaviors as predictors of marital distress. Journal of Marriage and the Family, 62, 693-707.
Rosen- Grandon, J. R., Myers, J. E. &  Hattie , J. A. (2004). The Relationship between marital (characteristic , marital interaction process , and marital satisfaction). Journal of Counseling and Developmental, 2, 1-58.
Rosen- Grandon, J.R; Myhers, J.E; Hattie, J.A. (2010). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 2(1), 58-68.
Sal, I., Papp, I., & Perczel, F. D. (2012). Possibilities of behavioral therapy in diabetes mellitus and obesity. ORV Hetil, 153 (11), 410-417.
Santilli, S., Nota, L., Cristina Ginevra, M., Soresi, S. (2014). Career adaptability, hope and life satisfaction in workers with intellectual disability. Journal of Vocational Behavior, 85, 67–74.
Scioli, A., Ricci, M., Nyugen, T., Scioli, E. R. (2011). Hope: Its nature and measurement. Psychology of Religion and Spirituality, 3 (2), 78.
Snelgrove, J., Pikhart, H. (2010 ). A multilevel analysis of social capital and self- rated heath: evidence from the British household panel survey. Journal of health Politics, Policy and Law, 689-694.
Snyder, C. R. (2012). Hope and academic success in college. Journal of educational psychology, 97, 820-826.
Snyder, C. R., Lopez, S. J. (2011). Positive psychology: the scientific and practical explorations of human strengths. New York: sage publication Inc.
TingChen, H., Li, X. (2017). The contribution of mobile social media to social capital and psychological well-being: Examining the role of communicative use, friending and self-disclosure. Computers in Human Behavior, 75, 958-965.
Waller, M. A. (2014). Resilience in ecosystemic context: Evolution of the concept. Am J Orthopsychiatry, 71, 290-297.
Weaver, A. J., Samford, V. J. Morgan, D. B. Larson, H. G. Koenig and K. J, Flannelly. (2002). A systematic review of research on religion in six primary marriage and family journals: 1995- 1999 The American Journal of family therapy, 30, 293-309.
Whitley, B.E. & Kite, M.E. (2010). The Psychology of prejudice and discrimination, Belmont, CA Wadsworth.
Worthington, E. L. (2005). Initial questions about the art and science of forgiving. In E. L. Worthington (Ed). Handbook of forgiveness. New York, Routledge.
Youssef, C. M., & Luthans, F. (2010). An integrated model of psychological capital in the workplace. Oxford handbook of positive psychology and work, 277-288.
 
 
 
 
ابراهیم پور، مجید. (1392). بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه اندیشه تلاش مداری و رضامندی زوجیت والدین دانش آموزان تیزهوش و عادی با محبوبیت اجتماعی و سلامت روان فرزندانشان. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی
اکبری، مریم؛ افتخارزاده، طیبه؛ و خداکریم، سهیلا. (1396). رابطه تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. فصلنامه بهداشت در عرصه، 5 (3)، 40-47.
ایمان، محمدتقی؛ یادعلی جمالویی، زهرا ؛ زهری، محسن. (1391). بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رضایتمندی زناشویی. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، 6(17)، 96-84.
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل. (1393). رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویاندانشگاه تبریزمجله تخصصی پژوهش و سلامتمرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد، 2(1)، 153-145.
پناهی، احسان؛ فاتحی زاده، مریم السادات. (1393). بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین شهر اصفهان. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 5(1)، 155-139.
تقی زاده، حسین. (1392). بررسی مقایسه ای حمایت اجتماعی دریافت شده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان با هوش متوسط. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
زارع ، مژگان؛ رضایی، آذرمیدخت . (1395). نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رضایت زناشویی زوجین شاغل فرهنگی شهر مرودشت. 7(24)،  102-91.
زارعی متین، حسن؛ محمدیان، بهزاد. (1395). مدیریت سرمایه اجتماعی. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ و مومنی جاوید، مهرآور. (1391). بررسی مقایسه ای خودکارآمدی و میزان توانمندی زنان مبتلا به سرطان پستان و سالم. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 5 (1)، 45-53.
صدوقی، مجید؛ مهرزاد، ولی اله؛ محمدصالحی، زهرا. (1395). رابطه سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله علوم پزشکی رازی، 24(156)، 118-112.
عرب، علی؛ و زرآبادی پور، منیر. (1396). بررسی مقایسه ای جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی) و احساس خودکهتری (خودکم بینی) بر شادکامی معلمین زن و مرد آموزش و پروش شهرستان ایرانشهر. فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی، 1 (1)، 31-39.
علیخان گرگانی، روح الله؛ و مرادی، حسین. (1392).  مقدمه ای بر سرمایه اجتماعی (مفاهیم و کاربردها). تهران» انتشارات آذرخش.
علینی، محمد. (1391). سرمایه اجتماعی در آموزه های اسلامی. قم: انتشارات بوستان کتاب قم.
عیسی زاده، آمنه. (1395). نقش پیش بینی کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی و فرسودگی شغلی پرستاران زن.  29(102)، 22-31.
فروهر، محمد؛ ملکی، شیوا؛ روزبهانی، رحیم؛ و خبازیان، بیتا. (1392). رفتار سازمانی و پژوهش سازمانی مثبت‌گرا: رویکردهایی نوین به مدیریت و رهبری. همایش ملی حسابداری و مدیریت شیراز.
فوکویاما، فرانسیس؛ پورتس، آلهاندرو؛ افه، کلاوس؛ پانتام، رابرت؛ کلمن، جیمزسمیوئل؛ بوردیو، پیر؛ ولکاک، مایکل.
فیلد، جان. (1392). سرمایه اجتماعی. غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران: انتشارات کویر.
قلی زاده، آذر؛ و اسماعیلیان اردستانی، زهره. (1393). نقش مؤلفه های سرمایة اجتماعی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل. دانش و پژوهش در روا نشناسی کاربردی، 15(2)، 46-37.
گل­پرور، محسن؛ قاسمی، مریم؛ و مصاحبی، محمدرضا. (1393). الگوی نقش مؤلفه های سرمایه روان شناختی در رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد. مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، 1(12)، 140-119.
لوتانز، فرد؛ بروس، جی آوولی؛ و یوسف، کرولین ام. (1392). سرمایه روانشناختی سازمان: تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی. ترجمه عبدالرسول جمشیدیان و محمد فروهر. تهران: انتشارات آییژ.
منصوری، زهرا؛ موسوی نصب، سیدمحمدحسین؛ و شمس الدینی، لطیفه. (1393). بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ویژگی های شخصیت با نگرش به بزهکاری. مجله اصول بهداشت روانی، 17 (2)، 103-110.
نعمت اللهی، زهرا؛ فرج الهی، امیرحمزه؛ میرجلیلی، محمدحسین؛ مومنی فرد، حسین. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی) دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام.  فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، 13 (50)، 175-202.
نوری تیرتاشی، ابراهیم؛ کاظمی، نرجس. (1391). بررسی تاثیر روایت درمانی بر تمایل به بخشودگی در زنان. مجله روان شناسی بالین، 4(2)، 78-71.
Refferences
Abdel-Khalek, A. M. (2008). Religiosity, health and well-being among Kuwaiti personnel. Psychol. Rep, 102, 181-184.
Ahmadi,K., Azad-Marzabadi,E., Nabipoor Ashrafi,M.S. (2008). The Influence of Religiosity on Marital Satisfaction.  Journal of Social Sciences, 4 (2), 103-110.
Ahola, K., Hakanen, J. (2017). Job strain, burnout and depressive symptoms: A prospective study among dentists. Journal of Affective Disorders.
Ake, S. G., & Horn, G. S. (2004). The influence of religious orientation and coping on the psychological distress of Christian domestic victims. Journal of Religion & Abuse, 5(2), 5-28.
Allemand, M., Amberg, I., Zimprich, D., and Fincham, F. D. (2007). The role of trait forgiveness and relationship satisfaction in epistiodic forgiveness. Journal of Social and Clinical psychology, 26(2), 199-217.
Avey, B. (2016). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13, 2- 20.
Backus, L. N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Master of Arts Dissertation, Graduate College of Bowling Green State University.
Baily, T. C., & Snyder, C. R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and marital status. Psychol Rec, 57(2), 233-240.
Bandura, A. (2008). An agentic perspective on positive psychology. In Lopez SJ, ed. Positive psycjology: Exploring the best in people.  Westport, CT: Greenwood Publishing Co,pany. pp:167-196.
Birch, C. D., Stewart, S. H., Zack, M. (2006). Emotion and motive effects on drug-related cognition. Handbook of implicit cognition and addiction. 1nd ed. London: Sage Publications, 267-80.
Brusseta, X., & Christoph, T. (2017). Supply chain capabilities, risks, and resilience. International Journal of Production Economics. 184, 59–68.
Dello Russo, S., & Stoykova, P. Psychological capital intervention (PCI): A replication and extension. Human Resource Dev Q, 26 (3), 329–347.
Duncan GD. ( 2008). The relationship between trait forgiveness and marital adjustment in Heterosexual individuals [phD Dissertation]. Capella University. 27-45.
Edalati, A., & Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and therir martal satisfaction. Journal of American Science, 6(4), 132-137.
Ellis, A. (1980). Psychotherapy and atheistic values: "A response to A.E. Bergin's Psychotherapy and religious values". Journal of Consulting and Clinical Psychology,48, 635-639.
Ellis, A. (1989). Rational-Emotive couples therapy. New Yourk: Pergamon Press.
Erez, A., Judge, T.  (2011).  Relationship of core selfevaluations to Goal Setting, Motivation, and Performance. J Appl Psychol, 86(6), 1270-1279.
Eun Kim,  H., Hee Yeo, J. (2017). Impact of Sexual Attitude and Marital Intimacy on Sexual Satisfaction in Pregnant Couples: An Application of the Actor-Partner Interdependence Model. Korean Journal of Women Health Nursing , 23 (3), 201-209.
Fieses, B. H., & T. J., Tomcho. (2001). Finding in religious practices: The relation between religious holiday rituals and marital satisfaction. Journal of  Family  Psychology, 15, 597-609.
Fincham ,F .D & steven , R. H. (2004). Forgiveness and conflict Recolution in marriage , Journal of family psychology, 18, 72-81.
Fincham F, Beach S. (2002). foraiveness in marriage: Implications for psychological aanation and constructive communication. Personal relationship. (9), 239-257.
Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S. R. (2006). Forgiveness in marriage: Current status and future directions. Family Relations Journal, 55, 415-427.
French, D. P. (2015). Self-efficacy and health. In: Wright JD, editor. International encyclopedia of the social & behavioral sciences. 2nd ed. Oxford: Elsevier.
Goldman B. (2010). Gender role orientation and the role of empathy in interventions promoting the development of        interpersonal forgiveness
[Dissertation]. Iowa State University Ames, Iowa. p. 1-5.
Gordon, K. C., Hughes, F. M., Tomich , N. D., Dixon, L. J., Litzinger, S. C. (2009). Widening Sphers of impact :The role of  Forgiveness in Martial and Family Functining , Journal of family psychology, 23(1), 1-13.
Groom, B. (2000). Religiosity and subjective wellbeing. Psychother. Psychosom. Med. Psychol, 50, 187-192.
Hackney, Ch. H., & Sanders, G. S. (2003). Religiosity and mental health: A metaanalysis of recent studies. J for the seientific study of religion, 42(1), 43-54.
Henningsgaard.J.M. & Arnau, R.C. (2008). Relationships between religiosity, spirituality, and personality: A multivariate analysis. Personality and Individual Differences, 45,703-708.
Herbert, M. (2013). An exploration of the relationships between psychological capital (hope, optimism, self-efficacy, resilience), occupational stress, burnout and employee engagement. Thesis Stellenbosch University.
Holt, M. L., Devlin, J.M., Flamez, B., & Eckstein, D. (2009). Using the Holt Relationship Intimacy Questionnaire (HRIQ): What Intimacy Means to You and Your Partner. The Family Journal, 17(2), 146- 150.
Hosseinkhanzadeh, A. A., niyazi, E. (2011). Investigate relationship between Religious orientation with public health and marital satisfaction among married students of university of Tehran . Procedia social and Behavioral Sciences, 15, 505 - 509.
Jensen, S. M., & Luthans F. (2015). Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and their authentic leadership. Journal of Managerial Issues, 18, 2-18.
Judge T, Bono J. (2012). Relationship of core selfevaluations traits – self-esteem, generalized selfefficacy, locus of control, and emotional stability – With job satisfaction and job performance: A meta-analysis. J Appl Psychol , 86, 80-92.
 Kamomoe, P. K., Pinto, H. & Selvam, S. (2017). The association between Christian religious commitment and marital satisfaction: A mixed method study among married individuals in Nairobi City County. International Academic Journal of Social Sciences and Education, 1(5), 58-74.
King, M., Weich, S., Nazroo, J., & Blizzard, B. (2006). Religion, Mental health and ethnicity, Empiric- A nation sutvey of England. Journal of mental health, 15(2)., 153-162.
Klevnick L. ( 2008). An exploration of the relationship between mindfulness          and forgiveness. [Dissertation]. Canada: university of Toronto. 45-49.
Leach, M. M., & Lark, R. (2004). Dose spirituality adds to personality in the study of trait forgiveness? Personality and Individual Differences, 37(1), 147-156.
Lisbona, A., Palaci, F., Salanova, M., & Frese, M. (2018). The effects of work engagement and self-efficacy on personal initiative and performance. Psicothema, 30 (1), 89-96.
Luthans, F. (2012). Psychological capital: Implications for HRD, retrospective analysis, and future directions. Human Resource Development Quarterly, 23 (1), 1-8.
Luthans, F. (2017). Leading and developing health and safety through collective psychological capital. In Leading to Occupational Health and Safety, ed. K Kelloway, K Nielsen, J Dim off. New York: Wiley. In press
Luthans, F., & Avolio, B. J. (2014). Brief Summary of Psychological Capital and Introduction to the Special Issue. Journal of Leadership & Organizational Studies, 21 (2), 125-129.
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339-366.
Luthans, F., Youssef, C., Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: investment and developing Positive Organizational Behavior,California:1Positive Organizational Behavior. SAGE Publications. p:9-24.
Madathil, J; Benshoff, J. (2008). Importance of Marital Characteristicsa and Marital Satisfaction: A Comparison of Asian Indians in Arranged Marriages and Americans in Marriages of Choice. The Family Journal, 15(3), 112-125.
Magyar, G. M. (2001). Violating the sacred: An initial study of desecration in romantic relationship among college students and its implications for mental and physical health. Master dissertation, Bowling Green State University.
Mathe, K., Scott-Halsell, S., Kim, S., & Krawczyk, M. (2017). Psychological capital in the quick service restaurant industry: A study of unit-level performance. Journal of Hospitality & Tourism Research, 41 (7), 823-845.
McCullough, M. E., Fincham, F. D., Tsang, J. ( 2003). Forgiveness, forbearance, and time: The temporal unfolding of transaression-related interpersonal motivations. J Personal and Social Psychology, 84(3), 540-557.
McCullough, M.Bellah, C. Kilputrick, SH., & Johnson. J. (2001). Vengefulness: Relationships with for giveness, Rumination, well -Being, and the big five, PSPB, 27 (5),601-610.
Miller , A. J., & Worthington , E. L. (2010). Sex differences in forgiveness and mental health in recently married couples. The  Journal of Positive Psychology, 5(1), 12-23.
Miller, Pj; Caughlin, Jp; Huson, TL. (2010). Trait expressiveness and marital satisfaction: the role of idealization processes. Journal of Mariiage and Family,  65(4), 978-995.
Mukolwe, S. W. (2012). Raising future parents. Nairobi: Tyndale Hose Publisher.
Olson, J. R., Marshall, J. P., Goddard, H. W., & Schramm, D. G. (2016). Variations in Predictors of Marital Satisfaction Across More Religious and Less Religious Regions of the United States, 37(12), 1241-1253.
Orlandi, F. S., Pepino, B. G., Pavarini, D. S., Dos Santos, D. A., Mendiondo, M. S. Z. (2012). The evaluation of the level of hope of elderly chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis. Revista Escola de Enfermagem, 46 (4), 900-905.
Parker, C., Baltes, B., Young, S., Huff, J., Altmann, R., Lacost, H., & Roberts, J. (2013). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: a meta-analytic review. J Organ Behav, 24, 416-389.
pashs ,H.,  Basirat,  Z,.   Esmailzadeh,   S.,  Faramarzi,M.,  Adibrad,  H. (2017). Marital Intimacy and Predictive Factors Among Infertile Women in Northern Iran. J Clin Diagn Res. 11(5): QC13–QC17.
Putwain, D., Symes, W., Connors, L., Douglas-Osborn, E. (2012). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping? Anxiety, Stress and Coping, 25 (3), 349-358.
Rippentrop, A. E., Altmaier, E. M, Chen, J., Found, E. M., & Keffalo, V. J. (2005). The relationship between religion- spirituality and phtsical health , mental health , and pain in a chronic pain population. International association for the study of pain, 116, 311-321.
Roberts, L. J. (2000). Fire an ice in marital communication: Hostile and distancing behaviors as predictors of marital distress. Journal of Marriage and the Family, 62, 693-707.
Rosen- Grandon, J. R., Myers, J. E. &  Hattie , J. A. (2004). The Relationship between marital (characteristic , marital interaction process , and marital satisfaction). Journal of Counseling and Developmental, 2, 1-58.
Rosen- Grandon, J.R; Myhers, J.E; Hattie, J.A. (2010). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 2(1), 58-68.
Sal, I., Papp, I., & Perczel, F. D. (2012). Possibilities of behavioral therapy in diabetes mellitus and obesity. ORV Hetil, 153 (11), 410-417.
Santilli, S., Nota, L., Cristina Ginevra, M., Soresi, S. (2014). Career adaptability, hope and life satisfaction in workers with intellectual disability. Journal of Vocational Behavior, 85, 67–74.
Scioli, A., Ricci, M., Nyugen, T., Scioli, E. R. (2011). Hope: Its nature and measurement. Psychology of Religion and Spirituality, 3 (2), 78.
Snelgrove, J., Pikhart, H. (2010 ). A multilevel analysis of social capital and self- rated heath: evidence from the British household panel survey. Journal of health Politics, Policy and Law, 689-694.
Snyder, C. R. (2012). Hope and academic success in college. Journal of educational psychology, 97, 820-826.
Snyder, C. R., Lopez, S. J. (2011). Positive psychology: the scientific and practical explorations of human strengths. New York: sage publication Inc.
TingChen, H., Li, X. (2017). The contribution of mobile social media to social capital and psychological well-being: Examining the role of communicative use, friending and self-disclosure. Computers in Human Behavior, 75, 958-965.
Waller, M. A. (2014). Resilience in ecosystemic context: Evolution of the concept. Am J Orthopsychiatry, 71, 290-297.
Weaver, A. J., Samford, V. J. Morgan, D. B. Larson, H. G. Koenig and K. J, Flannelly. (2002). A systematic review of research on religion in six primary marriage and family journals: 1995- 1999 The American Journal of family therapy, 30, 293-309.
Whitley, B.E. & Kite, M.E. (2010). The Psychology of prejudice and discrimination, Belmont, CA Wadsworth.
Worthington, E. L. (2005). Initial questions about the art and science of forgiving. In E. L. Worthington (Ed). Handbook of forgiveness. New York, Routledge.
Youssef, C. M., & Luthans, F. (2010). An integrated model of psychological capital in the workplace. Oxford handbook of positive psychology and work, 277-288.