بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم ‌گیری کارکنان دولت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم‌گیری کارکنان دولت انجام شده است. روش: روش پژوهش همبستگی مبتنی بر رگرسیون است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۶۰۰ نفر مدیران و کارکنان ادارات دولتی شهر بابل در سال 1396 می باشد. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه‌ای نسبی و بر اساس جدول کرجسی– مورگان به تعداد ۲۳۵ نفر انتخاب گردید. داده ‌ها با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد‌- هوش فرهنگی ارلی و آنگ (2۰۰۳)، هوش اجتماعی ترمسو سیلورا، مارتین یوسن و داهل (2001) و سبک تصمیم‌گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) جمع ‌آوری گردیده است. یافته ها: یافته ‌های تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی (0.05; p < 0.179r = ) و هوش اجتماعی (0.05; p < 0.383r = ) با سبک تصمیم گیری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میانگین هوش فرهنگی (60M > ) و سبک تصمیم گیری (75M > ) کارکنان از حد متوسط بالاتر است اما میانگین هوش اجتماعی (84M < ) کارکنان از حد متوسط پایین تر است. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که هوش اجتماعی و هوش فرهنگی قادر هستند به میزان 67 درصد سبک تصمیم گیری کارکنان را تبیین و پیش بینی نمایند که بالاترین آن مربوط به هوش اجتماعی با ضریب بتای 0.496 می باشد. نتیجه گیری: در دنیایی با عدم اطمینان بالا، مدیران باید به هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و تقویت مؤلفه های آن برای انتخاب سبک تصمیم گیری مطلوب، توجه ویژه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cultural Intelligence and Social Intelligence on Investigation Decision Making Style of Managers and Employees

نویسندگان [English]

  • Ali Khalegkhah 1
  • habibeh najafi 2
  • raheleh hosseiny 2
1 university of mohaghegh ardabili
2 university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the correlation between cultural intelligence and social intelligence with decision making style of managers and employees of government departments of Babol city. Method: The research method is correlation based on Regression. The statistical population of this research includes 600 managers and employees of government departments of Babol in 2017. The sample size was selected by stratified random sampling method and based on Morgan's Morgan table 235 peaple. data were collected using of three questionnaires- Early and Ang cultural intelligence (2003); Tromso Silvera, Martin Yousen and Dahl Social Intelligence (2001) and Scott and Brose decision making style (1995). Results: The findings showed that there is a positive and significant relationship between cultural intelligence (r = 0.179; p < 0.05) and social intelligence (r = 0.383; p < 0.05) with decision making style of managers. the average cultural intelligence (M > 60) and decision making style (M >75) of managers are higher than average, but the average social intelligence (M < 84) is lower than average. the results of simultaneous regression analysis showed that social intelligence and cultural intelligence can explain and predict %67 of decision makers' style, the highest of which is social intelligence with beta coefficient of 0.496. Conclusion: in a world with high and uncertainty, managers should pay special attention to cultural intelligence, social intelligence and its components to select the desired decision making style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making Style
  • cultural intelligence
  • Social intelligence