نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تعیین نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم‌گیری کارکنان دولت انجام شده است. روش: روش پژوهش همبستگی مبتنی بر رگرسیون است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۶۰۰ نفر مدیران و کارکنان ادارات دولتی شهر بابل در سال 1396 می باشد. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه‌ای نسبی و بر اساس جدول کرجسی– مورگان به تعداد ۲۳۵ نفر انتخاب گردید. داده ‌ها با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد‌- هوش فرهنگی ارلی و آنگ (2۰۰۳)، هوش اجتماعی ترمسو سیلورا، مارتین یوسن و داهل (2001) و سبک تصمیم‌گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) جمع ‌آوری گردیده است. یافته ها: یافته ‌های تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی (0.05; p < 0.179r = ) و هوش اجتماعی (0.05; p < 0.383r = ) با سبک تصمیم گیری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میانگین هوش فرهنگی (60M > ) و سبک تصمیم گیری (75M > ) کارکنان از حد متوسط بالاتر است اما میانگین هوش اجتماعی (84M < ) کارکنان از حد متوسط پایین تر است. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که هوش اجتماعی و هوش فرهنگی قادر هستند به میزان 67 درصد سبک تصمیم گیری کارکنان را تبیین و پیش بینی نمایند که بالاترین آن مربوط به هوش اجتماعی با ضریب بتای 0.496 می باشد. نتیجه گیری: در دنیایی با عدم اطمینان بالا، مدیران باید به هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و تقویت مؤلفه های آن برای انتخاب سبک تصمیم گیری مطلوب، توجه ویژه نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Cultural Intelligence and Social Intelligence on Investigation Decision Making Style of Managers and Employees

نویسندگان [English]

  • Ali Khalegkhah 1
  • habibeh najafi 2
  • raheleh hosseiny 2

1 university of mohaghegh ardabili

2 university of mohaghegh ardabili

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the correlation between cultural intelligence and social intelligence with decision making style of managers and employees of government departments of Babol city. Method: The research method is correlation based on Regression. The statistical population of this research includes 600 managers and employees of government departments of Babol in 2017. The sample size was selected by stratified random sampling method and based on Morgan's Morgan table 235 peaple. data were collected using of three questionnaires- Early and Ang cultural intelligence (2003); Tromso Silvera, Martin Yousen and Dahl Social Intelligence (2001) and Scott and Brose decision making style (1995). Results: The findings showed that there is a positive and significant relationship between cultural intelligence (r = 0.179; p < 0.05) and social intelligence (r = 0.383; p < 0.05) with decision making style of managers. the average cultural intelligence (M > 60) and decision making style (M >75) of managers are higher than average, but the average social intelligence (M < 84) is lower than average. the results of simultaneous regression analysis showed that social intelligence and cultural intelligence can explain and predict %67 of decision makers' style, the highest of which is social intelligence with beta coefficient of 0.496. Conclusion: in a world with high and uncertainty, managers should pay special attention to cultural intelligence, social intelligence and its components to select the desired decision making style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making Style
  • Cultural Intelligence
  • Social Intelligence
-          آقایار، سیروس، شریفی درآمدی، پرویز .(۱۳92). هوش هیجانی سازمانی، اصفهان: انتشارات سپاهان، چاپ اول.
-          حسن خویی، سعدالله .(۱۳۹۱). بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و مهارت شغلی با سلامت روانی مدیران مدارس شهر بیرجند، پایان ‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، تهران: دانشگاه الزهرا.
-          حمیدی زاده، محمدرضا .(۱۳91). تصمیم‌گیری هوشمند و خلاق، هوش هیجانی، تهران: انتشارت ترمه، چاپ اول.
-          دانایی، حسن، قریب طرزه، زهرا .(۱۳۹۰). بررسی رابطه بین سبک تصمیم‌گیری روسای واحد دانشگاه آزاد اسلامی عملکرد سازمانی آنان در منطقه ۳، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌ و کارهای دانش ‌بنیان.
-          رضایی، اکبر، خلیل زاده، احد .(۱۳90). رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان  مدارس، فصلنامه علوم تربیتی، (7)2: ۱45-۱21.
-          سهرابی، فرامرز .(۱۳۸۸). هوش معنوی، هوش انسانی، فصلنامه روان شناسی نظامی، (1)1: 64.
-          صفاری نیا، مجید، سلگی، زهرا، توکلی، سوده .(۱۳۹۰). بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه هوش اجتماعی در دانشجویان دانشگاه های استان کرمانشاه، اندیشه های نوین تربیتی، (5)3: 15-3.
-          صمدی، احمد .(۱۳9۵). هوش اجتماعی، اندیشه‌ های نوین تربیتی، (3) 2: 114-99.
-          عباس زادگان، سید محمد .(1394). تصمیم‌گیری در مدیریت اجرایی، تهران: چاپ حیدری.
-          علامه، سید محسن، عباسی رستمی، نجیب، صفری شاد، فرانک .(1394). بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران، مدیریت توسعه و تحول، (1)22: 70-63.
-          قادری، رؤیا .(۱۳۹۰). بررسی رابطه هوش فرهنگی با بهره‌وری مدیران مدارس شاهد آذربایجان غربی، پایان ‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
-          مشبکی، اصغر، راموز، نجمه .(۱۳۹۰). هوش فرهنگی اکسیر موفقیت مدیران در کلاس جهانی، چهارمین کنفراس بین‌المللی مدیریت.
-          مقدمی، مجید، حمیدی زاده، علی، چاوشی، سید محمدحسین .(۱۳۸۹). هوش عاطفی مدیران و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران.
-          ناصری، امین .(۱۳92). تأثیر هوش اجتماعی بر موفقیت سازمان ‌ها درگذر از مرحله کارآفرینی، اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمان‌ های آینده، تهران.
-          Amram.Y .(2016). The Seven Dimensions of Spiritual Intelligence: An Ecumenical Grounded Theory. Paper presented at the 115th Annual; Conference of the American Psychological Association: San Francisco.
-          Ang.S & VanDyne.L & Koh.C .(2007). Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects on Cultural Adaptain and Task Performance; Management and organization review; 3(2): 23- 44.
-          Beheshtifar.M & Roasaei.F .(2012). Role of Social Intelligence in Organizational Leadership; European Journal of Social Sciences; 28(2): 200-206.
-          Brooks.K & Nafukho.M .(2006). Human Resource Dvelopment, Sociai capital،emotional intelligence: Any link to productivity; Journal of European Indostrial Training; 2(4): 117-128.
-          Early.P.C & Ang.S .(2003). Cultural Intelligence: Individual Interactions across Cultures; Stanford; CA: Stanford University: 15-16.
-          Gardner.H .(2005). Frames of mind; the theory of multiple intelligences; New York: Basic Books.
-          Ghasemimadani.Sh .(2011). Investigate the relationship between cultural intelligence and decision-making styles among school administrators Qazvin (Master's thesis); Department of education, shahid rajai University. (In Persian).
-          Gini.G .(2005). Adaptation of the Italian Version of the Tromso Social Intelligence Scaleto the adolescent population; Journal of Adolescence; 29(3): 307-312.
-          Imai.R .(2007). The culturally Intelligent negotiator: The impact of CQon intercultural.
-          Korkmaz.M .(2013). The Relationship between organizational Health and Social Intelligence; Educational Research Quarterly; 1(3): 14-36.
-          Lugo.M .(2007). An Examination of Cultural and Emotional Intelligences in the Development of Global Transformational Leadership Skills; Unpublished Doctoral dissertation; Walden University.
-          Nijholt.A & Stock.O & Nishida.T .(2009). Social intelligence design in ambient intelligence; AI & Soc; 24(4): 22-43.
-          Oluwafemi.K & Omotola.L .(2012). An investigation into Decision Making Styles practices and preferences of human resource managers in the Banking Industry in Southwestern Nigeria; European Journal of  Business and Management, 4 (11): 33-44.
-          Plum.E & Achen.B & Dræby.I & Jensen.I .(2007). Cultural intelligence: a concept for bridging and benefiting from cultural differences; Borsens Forlag, Copenhagen.
-          Sells.N .(2007). A Social Intelligence Primer, Sales and Marketing Management, 159 (8): 10-22.
-          Smith.E .(2011). The intuitive style: Relationships with local/global and verbal/visual styles, gender, and superstitious reasoning; Journal of Learning and Individual Differences; 21(3): 263-270.
-          Spicer.D.P & Sadler.S.E .(2005). An examination of the general decision making style; Journal or Managerial Psychology; 20 (2): 12-32.
-          Templer.K.J & Tay.C & Chandrasekar.A .(2006). Motivational Cultural Intelligence, realistic job preview realistic living conditions preview and cross-cultural adjustment; Group & Organization Management; 31(3): 154-171.
-          Thompson.T.S .(2010). the impact of locus of control on decision making styles of mid-level managers; Capella University.
-          Thorondike.E. L .(2009). Intelligence and its uses; Harper’s magazine; 140 (3): 228-233.
-          Van Driel.M .(2008). Cultural intelligence as an emergent organizational level; Florida institute of technology.
-          Vaughan.F .(2015). what is spiritual intelligence? Journal of humanistic psychology; 3(1): 42-53.
-          Vedadi1.A & Kheiri.B & Abbasalizadeh.M .(2010). The relationship between cultural intelligence and achievement: a case study in an Iranian company; .Iranian Journal of Management Studies (IJMS); 3(3) : 25 – 40.
-          Watkin.C .(2013). Developing Social intelligence. International; Journal of Selection & Assessment, 8 (2): 89-92.
-          Weinz.H & Koontz.H .(2009). Management: A Global Perspective; International Edition, Tenth Edition; New York.