نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه بین سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان‌های شهر قوچان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

3 گروه روان‌شناسی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه میان سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در سال 1396 انجام شد.
روش: در پژوهشی با طرح همبستگی، 116 نفر از کارکنان بیمارستان موسی ابن جعفر (ع) و ارتش شهر قوچان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998)، مقیاس تجدیدنظر شده احساس انسجام آنتونوسکی(1987)، پرسشنامه سرسخت روانی کوباسا (1979) و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران(1988) پاسخ دادند. داده‌ها از طریق تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی واسطه‌ای به شیوه ی بارون و کنی (1986) با استفاده از نسخه‌ی 20 نرم‌افزار SPSS پردازش شدند.
یافته ها: نتایج مشخص ساخت سرسختی روان‌شناختی و احساس انسجام هر یک به طور مجزّا با کیفیت زندگی همبسته هستند (01/0P<) و آن را پیش‌بینی می‌کنند؛ اما با به میان آمدن حمایت اجتماعی، رابطه بین سرسختی روان‌شناختی و احساس انجام با کیفیت زندگی بیشتر می‌شود. نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در تعامل با متغیرهای سرسختی روان‌شناختی (0001/0P<، 12/39F=) و احساس انسجام (0001/0P<، 85/14F=) باعث افزایش معنی‌دار واریانس متغیر کیفیت زندگی شد.
نتیجه گیری: حمایت اجتماعی به نیرومندیِ اثرات مثبت سرسختی روانی و احساس انسجام بر کیفیت زندگی می‌افزاید. بنابراین اجرای مداخلات مدیریتی در محیط بیمارستانی به منظور افزایش حمایت اجتماعی از کارکنان توصیه می‌شود. نتایج برای مدیران بیمارستانی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of social support in the relationship between mental hardiness and the sense of coherence with quality of life among staff at hospitals in Quchan

نویسندگان [English]

  • amir qorbanpoorlafmejani 1
  • Morteza Yaghouti 2
  • Sajjad Rezaei 3
1 Department of Educational sciences and counselling, Faculty of literature and humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
2 , Department of Counseling, Faculty of humanities, Islamic Azad University,Quchan Branch, Quchan, Iran
3 Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Purpose of this study was to investigate the mediating role of social support in the relationship between hardiness and sense of coherence with quality of life in 2017.
Methods: In a correlation study, 116 employees of Musa ibn Ja'far and Army hospitals in Quchan were randomly selected and responded to WHO Quality of Life (1998), Antonovsky's sense of coherence (1987), Kobasa Hardiness (1979) and perceived social support questionnaires (1988). Data were processed through Mediated Hierarchical regression analysis by means of Baron and Kenny (1986) methods and using SPSS version 20 software.
Results: Findings Shown that hardiness and sense of coherence are correlated with quality of life separately (P <0.01) and predict it, but with the advent of social support, the relationship between hardiness and a sense of coherence increases with quality of life. The mediating role of social support in interacting with hardiness variables (P < 0.0001, F = 39.12) and sense of coherence (P <0.0001, FF = 14.85) significantly increased the variance of life quality variable.
Conclusion: Social support adds to the potency of the positive effects of hardiness and the sense of coherence on the quality of life. Therefore, implementation of management interventions in the hospital environment is recommended in order to increase the social support of the staff. The results are discussed for hospital managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Psychological hardiness
  • Social Support
  • sense of coherence
  • personnel
  • Hospital