مدیر داخلی


دکتر شیلر کیخاونی دکتری روان شناسی - دانشگاه پیام نور - ایران

روان شناسی اجتماعی

مشاور آماری


دکتر ارد احمدی استادیار دانشگاه خوارزمی - ایران

دکتری مهندسی صنایع - 'گرایش آمار

  • orod.ahmadi@khu.ac.ir

ویراستار ادبی


خانم طیبه محتشمی دانشجوی دکتری مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

; روان شناسی

  • t.mohtasham@gmail.com

ویراستار انگلیسی


دکتر داوود سپاهی گروه آموزشی زبان انگلیسی،مترجمی و زبان شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.ایران.

دکتری آموزش زبان انگلیسی