نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف پیش­بینی شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی بر اساس سرمایه­ های روان‌شناختی با نقش واسطه­ای رضایت از زندگی در دختران و زنان جوان سرپل ذهاب انجام شد.
روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دختران و زنان 35-18 سال شهرستان سرپل ذهاب در سال 1401 بود که شامل 7000 نفر بودند و 364 نفر از آن­ها بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه، از پرسش­نامه­ های شایستگی اجتماعی پرندین (۱۳۸۵)، بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (2003)، سرمایه­ های روان‌شناختی لوتانز (2007) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج همبستگی معن ی­دار و مثبتی بین تمام متغیرها نشان داد (p<0.05). نتایج نشان داد که سرمایه­های روانشناختی بصورت مستقیم 10/43 درصد (0001/0p= ،431/0= β) و از طریق غیر مستقیم 50/26 درصد (0001/0p=، 265/0= β) از واریانس شایستگی اجتماعی را تبیین کرد. نتایج همچنین نشان داد که سرمایه­های روان‌شناختی بصورت مستقیم  70/79 درصد (0001/0 p= ،797/0= β)، و از طریق غیر مستقیم 00/16 درصد (0001/0 p= ،160/0= β)، از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین کرد. همچنین سرمایه­های روان‌شناختی، 30 درصد از واریانس رضایت از زندگی (0001/0 p= ،300/0= β)، و رضایت از زندگی 50/85 درصد (0001/0 p= ،855/0= β)، و شایستگی اجتماعی 40/53 درصد (0001/0 p= ،534/0= β) از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین کردند.
نتیجه‌گیری: در مجموع سرمایه های روانشناختی مستقیما و از طریق رضایت از زندگی، واریانس شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی را در افراد مورد مطالعه تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The structural model of social competence and subjective well-being based on psychological capitals with mediating role of life satisfaction in Sarpolezahab youth women and girls

نویسندگان [English]

 • Maryam Babakhani 1
 • Shima parandin 2

1 Department of Psychology, Eslamabad-e Gharb, Islamic Azad University, Eslamabad-e Gharb-Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Eslamabad-e Gharb, Islamic Azad University, Eslamabad-e Gharb-Iran

چکیده [English]

Introduction: This study was conducted to predict social competence and subjective well-being based on psychological capitals with mediating role of life satisfaction in Sarpolezahab youth female.
Method: The statistical population of the present study included all girls and women aged 18-35 years in Sarpol-e Zahab city in 1401 that included 7000 people and 364 of them were selected based on Cochran's formula. In this study, the questionnaires of social competence of Parandin (2006), Keyes and Magyarmo's subjective well-being (2003), Luthans' psychological capital (2007) and life satisfaction with Diener et al. (1985) were used.
Results: The results showed a significant and positive correlation between all variables (p <0.05). The results showed that psychological capitals directly explained 43.10% (p=0.0001, β=0.431) and indirect 26.50% (p=0.0001, β=0.265) of social competency variance. The results also showed that psychological assets directly explained 79.70% (p=0.0001, β=0.797), and indirect 16.00% (p=0.0001, β = 0.160), of subjective well-being variance. Psychological capitals also explained 30% of life satisfaction (p=0.0001, β = 0.300), life satisfaction (p=0.501, β = 0.855), and social competence (p=0.0001, β = 0.534) of variance of subjective well-being.
Conclusion: In conclusions, psychological capitals directly explained the variance of social competence and subjective well-being in young girls of Sarpol-e Zahabi through life satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social competence
 • Subjective well-being
 • Psychological capitals
 • Life satisfaction
 • Youth female

مقدمه

در برخی از فرهنگ­ها، دختران و زنان جوان کم ‌اهمیت تلقی شده و مطالعاتی که روی این افراد صورت می­گیرد، بسیار کم است. نحوه پذیرش و ایفای نقش آنان در جامعه از موضوعات بسیار مهم می‌باشد. دختران و زنان جوان بخش بزرگی از جمعیت کشور ما را تشکیل می­دهند و در واقع سرمایه­های اجتماعی هستند که باید تعاملات اجتماعی مناسب با جامعه داشته باشند و از دیدگاه بهزیستی ذهنی و متغیرهای روان‌شناختی وضعیت مناسبی را داشته باشند (مختاریان، 2019). از جمله متغیرهای بسیار مهم برای دختران و زنان جوان، شایستگی­های اجتماعی است.

تعاملات اجتماعی بخش لاینفکی از زندگی هر دختر جوانی را تشکیل می­دهند. مهارت­ها و توانایی­ها تا حدود زیادی این تعاملات را در وضعیت رضایت بخشی مدیریت می‌کند که شایستگی اجتماعی نامیده می­شود و در زمینه­های روانشناسی بالینی و روانشناسی رشد کاربرد دارد (هابر، پلوتنر و اشمیز[1]، 2019). در واقع، شایستگی اجتماعی، توانایی یک فرد برای بهینه کردن رفتار اجتماعی است و به مقدار زیادی بستگی به اطلاعات اجتماعی موجود دارد (تابورسکی[2]، 2021). بر اساس تعریف دیگر، شایستگی اجتماعی توانایی عملکرد انسان در اجرای استقلال شخـصی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. به عبارت دیگـر، شایـستگی اجتمـاعی توانـایی مراقبـت از خـود، یاری رسـاندن و مراقبـت از دیگـران اسـت (هابر و همکاران، 2019). مزایا و منافع شایستگی اجتماعی می­تواند شامل حل کردن تعارضات موجود و صرفه‌جویی در زمان و هزینه باشد (کامرلینک، تورنر، فارنیش و آروت[3] 2019). شایستگی اجتماعی با افزایش شمار برخوردها و تعاملات روزانه­ی افراد، می­تواند افزایش یابد (تابورسکی، 2021). در زنان، شایستگی اجتماعی به جذب گروه­ها برای انجام یک تکلیف کمک می‌کند و به تحمل اجتماعی کمک می­نماید (شوینفورت و تابورسکی[4]، 2018). همچنین شایستگی اجتماعی به زنان کمک می­کند تا مهارت­ها و توانایی­های خود را رشد و توسعه دهند و در زمینه­ی کاری و اجتماعی موفق­تر عمل نمایند (جیانگ، زیمرمن و گو[5]، 2012). 

متغیر شایستگی اجتماعی با بهزیستی ذهنی، ارتباط نزدیک و معنی­داری دارد و می­توانند اثرات هم افزایی در بهبود عملکرد شخصی و اجتماعی افراد داشته باشند (فریتز[6]، 2020). بهزیستی ذهنی یک حوزه­ی قابل رشد از روانشناسی است که بر این حوزه تأکید دارد که بر چگونگی ارزیابی زندگی افراد تأکید دارد و بر سه بخش عمده تقسیم می­شود که شامل رضایت از زندگی، وجود عوامل مثبت و عدم وجود عوامل منفی تأکید دارد (دینر[7]، 2021). در واقع بهزیستی ذهنی یکی از ویژگی­هایی است که افراد سالم باید داشته باشند. در واقع بهزیستی ذهنی، داشتن احساس مثبت و احساس رضایتمندی عمومی از زندگی است که شامل حوزه­های مختلف خانواده، شغل و غیره است (مختاریان، 2019). دو مفهوم، بهزیستی ذهنی و شایستگی اجتماعی برای داشتن یک زندگی خوب مناسب هستند ولی این دو نیز متأثر از عوامل و فاکتورهای روان‌شناختی و غیر روان‌شناختی هستند. از جمله فاکتورهای روان‌شناختی که می­تواند بر این دو تأثیر داشته باشد، سرمایه­های روان‌شناختی است. مطالعات ارتباط معنی­داری بین سرمایه­های روانشناختی با شایستگی (رهپیش، 1401)، همچنین بین شایستگی اجتماعی-هیجانی با سرمایه های روان شناختی (شکری و عثمانی، 1397) و سرمایه­های روانشناختی با بهزیستی روانشناختی (وحیدی و جعفری هرندی، 1396) را گزارش کردند.

سرمایه­های روان‌شناختی یک متغیر غیرملموس است که در ترکیب با دیگر سرمایه­های معنوی مورد بررسی قرار می­گیرد (وانگ[8] و همکاران، 2019). سرمایه روان‌شناختی از نظر مفهومی، حالتی مثبت از روان‌شناختی فردی در زمینه رشد و تحول است که حداقل چهار مشخصه قابل شناسایی دارد: خودکارآمدی (اطمینان داشتن به توانایی خود و تلاش ضروری و لازم به منظور کسب موفقیت در تکالیف چالش‌انگیز)، امیدواری (پایمردی و پشتکار در جهت نیل به اهداف و تغییر مسیر برای دستیابی به موفقیت در صورت نیاز)، خوش‌بینی (اسناد مثبت نسبت به موفقیت در حال و آینده) و تاب‌آوری که مفهوم انعطاف‌پذیر بودن برای دستیابی به موفقیت و اهداف را در زمان روبه‌رو شدن با دشواری و مشکلات در بردارد (استارتمن و یوسف-مورگان[9]، 2019). مطالعات ارتباط مثبتی بین سرمایه­های روان‌شناختی با بهزیستی ذهنی (باع[10]، 2019) و شایستگی اجتماعی (شکری و عثمانی، 2019) را گزارش کرده­اند. با این حال، سرمایه­های روان‌شناختی ممکن است برای تأثیر بر شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی، نیازمند فاکتور کمک کننده و هم‌راستایی باشند که در این زمینه کمک نماید. رضایت از زندگی از جمله فاکتورهایی است که می­تواند در این زمینه تأثیر داشته باشد. در این زمینه، موسوی، نصیری­پور و دبیری (1399) گزارش کردند که سرمایه­های روان­شناختی؛ امید، خودکارآمدی و تاب آوری هم به ترتیب نقش معنی داری در پیش بینی رضایت از زندگی داشتند و در مجموع 36 درصد از تغییرات رضایت از زندگی را تبیین کردند. همچنین موناکو[11]  و همکاران (2021) ارتباط معنی­دار بین شایستگی هیجانی، رضایت بخشی و بهزیستی معنوی را گزارش کردند. بنابراین متغیر رضایت از زندگی در این بین ممکن است بعنوان یک میانجی عمل نماید. 

رضایت از زندگی یک شاخص شناختی از بهزیستی ذهنی است و در واقع ارزیابی کلی یک شخص از زندگی‌اش می‌باشد و در صورت مثبت بودن رضایت از زندگی به شادمانی و بهزیستی کمک می­نماید (چن، کای، هی و فان[12]، 2020). در واقع، رضایت از زندگی، یک پیش­گوی مناسب برای سلامت فیزیکی و روانی و روابط اجتماعی و بهبود عملکرد است (میلر، زیونسکا و کامکار،[13] 2019). محققین ارتباط معنی­داری بین سرمایه­های روانشناختی و بهزیستی ذهنی (برقی ایرانی و همکاران، 1396)، سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی (بهادری خسروشاهی، 1390)، سرمایه­های روانشناختی و رضایت از زندگی (جعفری و حسامپور، 1396)، شایستگی اجتماعی و سرمایه­های روانشتاختی (1397)، رضایت از زندگی و سرمایه­های روانشاختی (موسوی و همکاران، 1399)، سرمایه روانشاختی و رضایت از زندگی (نصرتی و همکاران، 1397) و بهزیستی روانشاختی و سرمایه­های رواشناختی (یعقوبی و همکاران، 1398) را گزارش کرده­اند. با این­حال مطالعات تاکنون به بررسی تأثیرسرمایه­های روان‌شناختی بر شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی با نقش میانجی رضایت از زندگی نپرداخته­اند. با توجه به اهمیت و لزوم شایستگی اجتماعی در بهبود مهارت­های کاری و اجتماعی زنان و همچنین بهزیستی ذهنی برای داشتن یک احساس خوب و رضایت از زندگی و ارتباط احتمالی این متغیرها با سرمایه­های روانشناختی و نقش احتمالی میانجیگر رضایت از زندگی برای تأثیر سرمایه­های روانشناختی بر بهزیستی ذهنی و شایستگی اجتماعی از طریق رضایت از زندگی، این مطالعه با این هدف انجام شد تا بررسی کند آیا سرمایه­های روان‌شناختی با نقش واسطه­ای رضایت از زندگی بر شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی دختران و زنان جوان سرپل ذهابی تأثیر دارد؟

 

روش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ روش از نوع همبستگی ومدل­یابی معادلات ساختاری است. این تحقیق در سال 1401 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دختران و زنان 35-18 سال شهرستان سرپل ذهاب در سال 1401 بود. بر اساس آمار به دست آمده از فرمانداری سرپل ذهاب، تعداد حدود 7 هزار نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد و بر اساس روش، تعداد نمونه،  364 نفر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند. پرسش­نامه­ها بصورت آنلاین بین افراد توزیع شدند و به آن­ها اطمینان داده شد که اطلاعات محرمانه باقی می­ماند. ابتدا داده­ها برای نرمال بودن توسط آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرم­افزار SPSS بررسی شد، چون داده­ها نرمال بودند، برای بررسی ارتباط بین متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده شد و برای بررسی فرضیه اصلی و نقش میانجی از نرم‌افزار AMOS استفاده شد. جهت برازش مدل از مدل­سازی محاسبات ساختاری با استفاده از روش بیشینه برآورد و بوت استرپینگ استفاده شده است.

 

ابزارهای پژوهش

الف) پرسش­نامه­ی شایستگی اجتماعی پرندین: برای بررسی شایستگی اجتماعی از پرسش­نامه­ی شایستگی اجتماعی توسط پرندین (۱۳۸۵) بر اساس مدل چهار بعدی فلنر (۱۹۹۰) استفاده شد. پرسشنامه شایستگی اجتماعی شامل چهار بعد مهارت رفتاری، مهارت شناختی، مهارت‌های هیجانی و آمایه های انگیزشی است. این پرسش­نامه دارای 47 سؤال است که بصورت طیف لیکرت 7 گزینه­ای از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (7) می‌باشد و آزمودنی باید گزینه‌ای را انتخاب کند که بیشتر بیانگر احساسات و نظرات او باشد. پایین ترین نمره 47 و بالاترین نمره 329 است. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  47 تا 94، 94 تا 188 و بالای 188 باشد، میزان شایستگی اجتماعی بترتیب ضعیف، متوسط و بسیار خوب است. در پژهش پیری و همکاران (1390) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش پیری و اسدیان (1390) برای این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

ب) پرسش­نامه بهزیستی ذهنی، از پرسشنامه کییز و ماگیارمو: برای بررسی بهزیستی ذهنی، از پرسشنامه کییز و ماگیارمو (2003) استفاده شد. مقیاس بهزیستی ذهنی توسط کییز و ماگیارمو (2003) برای سنجش بهزیستی هیجانی، روان‌شناختی و اجتماعی بکار می‌رود که از 45 سؤال تشکیل شده است. 12 سؤال اول مربوط به بهزیستی هیجانی می‌باشد، 18 سؤال بعدی مربوط به بهزیستی روان‌شناختی می‌باشد و در نهایت 15 سؤال بعدی مربوط به بهزیستی اجتماعی می‌باشد. این پرسش­نامه بر اساس طیف لیکرت 7 گزینه­ای از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (7) می‌باشد. پایین­ترین نمره 45 و بالاترین نمره 300 می­باشد. این محققین اعتبار درونی زیر مقیاس بهزیستی هیجانی در بخش هیجان مثبت 91/0 و بخش هیجان منفی 78/0 را گزارش کردند. زیر مقیاسهای بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دارای اعتبار درونی متوسط از 4/0 تا 7/0 و اعتبار مجموع هر دو این مقیاسها 8/0 و بالاتر بود (کی یز و ماگیارمو، 2003). در مطالعه کی یز و ماگیارمو (2003) برای بررسی روایی این مقیاس از روایی عاملی استفاده شد و در سطح قابل قبولی بودند. این محققین پایایی را به روش آلفای کرونباخ بزرگتر از 70/0 گزارش کردند. در مطالعات داخلی، پایایی مقیاس بهزیستی ذهنی و زیر مقیاسهای بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی به ترتیب 75/0، 76/0، 64/0 و 76/0 توسط روش آلفای کرونباخ گزارش شده است (گلستانی بخت، 1386). روایی این پرسش­نامه با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی نیز بصورت قابل قبول گزارش شده است است (گلستانی بخت، 1386). 

ج) پرسش­نامه رضایت از زندگی داینر و همکاران: برای بررسی رضایت از زندگی، از پرسشنامه داینر و همکاران (1985) استفاده شد. نمره‌گذاری مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) بر اساس طیف لیکرت 7 گزینه­ای از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (7) می‌باشد و دارای 5 سؤال است. امتیاز کلی این مقیاس با جمع پاسخ­ها محاسبه شده و کمترین و بیشترین امتیاز بترتیب 5 و 35 است. امتیاز بالاتر شاخص سطوح رضایتمندی بیشتر از زندگی است. این محققین همسانی درونی نسبتاً بالایی (87/0) را گزارش نمودند و ضریب همبستگی آزمون مجدد با فاصله زمانی دو ماه نیز 82/0 به دست آمده است. پایایی پرسش­نامه نیز با روش آلفای کرونباخ 81/0 گزارش شد. در مطالعات داخلی نیز، بیانی، کوچکی، عاشور و گودرزی (1386) در بررسی اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) اعتبار مقیاس رضایت از زندگی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 83/0 و با روش باز آزمایی 69/0 به دست آمد. این محققین روایی محتوایی، صوری و ملاکی این پرسشنامه را مناسب ارزیابی کردند.

د) پرسش­نامه سرمایه­های روان‌شناختی لوتانز: برای بررسی سرمایه­های روان‌شناختی، از پرسشنامه لوتانز (2007) استفاده شد. این پرسشنامه دارای ۲۴ سؤال می‌باشد و بر اساس طیف شش گزینه‌ای لیکرت با سؤالاتی مانند (با اعتماد یک مسئله طولانی را بررسی می‌کنم تا یک راه‌حل بیابم.) به سنجش سرمایه روان‌شناختی می­پردازد. حداقل امتیاز ممکن 24 و حداکثر 144 است. نمره بین 24 تا 40: میزان سرمایه روان‌شناختی در حد پایینی می‌باشد. نمره بین 40 تا 80: میزان سرمایه روان‌شناختی در حد متوسطی می‌باشد. نمره بالاتر از 80: میزان سرمایه روان‌شناختی در حد بالایی می‌باشد. این محققین روایی پرسش­نامه را با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی برای تمامی گویه­ها بزرگتر از 50/0 گزارش کردند و پایایی آن­را با روش آلفای کرونباخ 75/0 گزارش کردند. در مطالعات داخلی نیز، بهادری خسروشاهی (1390) روایی صوری و محتوایی آن را مطلوب و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ 84/0 گزارش کردند.

 

 

 

نتایج

میانگین سنی افراد مورد مطالعه 01/29 سال با انحراف معیار 68/5 سال بود. بر اساس نتایج بدست آمده جوانترین و مسن ترین افراد مورد مطالعه بترتیب 18 و 35 سال سن داشتند. بر اساس نتایج این مطالعه 183 نفر دانشجو (27/50 درصد)، 102 نفر خانه دار (02/28)، 45 نفر بیکار (36/12 درصد) و 34 نفر (34/9 درصد) نیز شاغل بودند. بنابراین بیشتر افراد دانشجو بودند. همچنین 108 نفر تحصیلات دیپلم (67/29 درصد)، 151 نفر دانشجوی کارشناسی و کارشناسی (48/41 درصد) و 105 نفر (84/28 درصد) نیز تحصیلات ارشد و بالاتر را داشتند. بنابراین بیشتر افراد مورد مطالعه یا دانشجوی کارشناسی بودند و یا تحصیلات کارشناسی داشتند.

پیش از بررسی آمار استنباطی لازم است که داده­ها برای وضعیت نرمالیته مورد بررسی قرار بگیرند تا مشخص شود که از چه روش آماری برای آنالیز داده­ها استفاده شود. جدول 1- نتایج را برای وضعیت نرمالیته برای متغیرهای مختلف نشان می­دهد. همان­گونه که نتایج نشان می­دهد، ارزش معنی­داری بزرگتر از 05/0 است و داده­ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.

 

جدول 1. وضعیت آماره­های توصیفی و نرمالیته داده­های مورد بررسی

 

 

نرمالیته

 

 

توصیفی

 

 

متغیرها

آماره­ی نرمالیته

P-value

نتیجه

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

مهارت رفتاری

092/0

685/0

نرمال

07/36

96/15

00/18

00/76

مهارت شناختی

128/0

080/0

نرمال

59/35

90/15

00/18

00/76

مهارت‌های هیجانی

129/0

132/0

نرمال

31/37

89/15

00/18

00/76

آمایه های انگیزشی

107/0

795/0

نرمال

95/32

62/14

00/16

00/69

بهزیستی هیجانی

233/0

051/0

نرمال

93/141

86/52

00/74

00/297

بهزیستی روانشناختی

147/0

301/0

نرمال

34/35

44/13

00/18

00/60

بهزیستی اجتماعی

162/0

27/0

نرمال

98/42

95/16

00/27

00/88

رضایت از زندگی

106/0

267/0

نرمال

95/41

16/17

00/21

00/75

امیدواری

128/0

728/0

نرمال

18/120

95/37

00/69

00/223

تاب‌آوری

102/0

953/0

نرمال

31/15

00/7

00/7

00/32

خوش‌بینی

097/0

898/0

نرمال

87/16

99/6

00/8

00/30

خودکارآمدی

121/0

316/0

نرمال

32/15

33/7

00/6

00/30

 

نتایج این مطالعه نشان می­دهد که میزان شایستگی اجتماعی در افراد مورد مطالعه حدود 00/142 است که بر اساس امتیاز بندی برای این متغیر، میزان شایستگی اجتماعی در افراد مورد مطالعه مقدار متوسطی می­باشد. با توجه به اینکه پایین ترین مقدار 00/74 و بالاترین مقدار 00/297 است، دختران سرپل ذهابی مورد مطالعه مورد مطالعه مقادیری از کم تا زیاد را برای شایستگی اجتماعی دارا بودند ولی دارای مقادیر متوسطی از شایستگی اجتماعی بودند. نتایج برای بهزیستی هیجانی حدود 35 بود که با توجه به امتیاز بندی مقدار آن متوسط بود. نتایج برای بهزیستی روانشناختی حدود 43 بود که نشان می­دهد مقادیر برای آن نیز متوسط است و برای بهزیستی اجتماعی 42 بود که برای این متغیر نیز متوسط است. مقادیر رضایت از زندگی نیز نشان می­دهد که 31/15 است که نشان می­دهد رضایت از زندگی در افراد مورد مطالعه نیز متوسط است. نتایج برای سرمایه­های روانشناختی نیز نشان می­دهد که مقدار این متغیر در افراد مورد مطالعه حدود 00/65 است که نشان می­دهد مقدار سرمایه­های روانشناختی در این افراد زیاد است. با توجه به کمینه و بیشینه این متغیر، باید گفت که مقدار سرمایه­های روانشناختی بین کم تا زیاد متغیر است.  جدول 2- همبستگی بین متغیرها را نشان می­دهد. بر اساس یافته­های این مطالعه بین تمام متغیرهای مورد نظر همبستگی مثبت و معنی­داری وجود داشت (P=0.001).

 

جدول 2. همبستگی بین متغیرها

متغیرها

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

مهارت رفتاری (1)

 

475/0

654/0

908/0

892/0

470/0

554/0

328/0

563/0

974/0

325/0

341/0

339/0

320/0

338/0

مهارت شناختی (2)

 

 

564/0

535/0

765/0

497/0

551/0

348/0

579/0

440/0

336/0

368/0

363/0

325/0

355/0

مهارت‌های هیجانی (3)

 

 

 

623/0

840/0

380/0

553/0

386/0

556/0

622/0

373/0

410/0

400/0

366/0

396/0

آمایه های انگیزشی (4)

 

 

 

 

899/0

475/0

538/0

635/0

574/0

873/0

363/0

370/0

375/0

354/0

373/0

شایستگی اجتماعی (5)

 

 

 

 

 

537/0

638/0

421/0

670/0

855/0

412/0

439/0

435/0

402/0

431/0

بهزیستی هیجانی (6)

 

 

 

 

 

 

481/0

340/0

723/0

473/0

335/0

333/0

343/0

324/0

331/0

بهزیستی روانشناختی (7)

 

 

 

 

 

 

 

518/0

851/0

531/0

502/0

515/0

524/0

484/0

517/0

بهزیستی اجتماعی (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

804/0

287/0

982/0

940/0

985/0

952/0

985/0

بهزیستی ذهنی (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

534/0

787/0

774/0

801/0

762/0

797/0

رضایت از زندگی (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285/0

308/0

302/0

279/0

300/0

امیدواری (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

909/0

975/0

968/0

983/0

تاب‌آوری (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

956/0

927/0

969/0

خوش‌بینی (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

934/0

987/0

خودکارآمدی (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

978/0

سرمایه های روانشناختی (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرایب همبستگی بزرگتر از 30/0 نیز همبستگی را در سطح 001/0 را نشان می­دهد.

 

به منظور بررسی شرایط آزمون، کجی و چولگی متغیرها و همچنین دو عامل تورم واریانس و ضریب تحمل جهت بررسی شرایط همخطی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج برای تمامی متغیرها نشان داد که ضریب تورم واریانس کمتر از 2 و ضریب تحمل نیز برای تمامی متغیرها بین (97/0-91/0) بود که نزدیک به یک بود و کجی و چولگی نیز در محدوده­ی 2± قرار داشت که نشان می­دهد داده­ها شرایط لازم برای بررسی توسط مدل معادلات ساختاری را داشتند.

 

برای بررسی فرضیه­ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و نتیجه در شکل 1- گزارش شده است. برمبنای یافته­های جدول 3-، مقدار کای اسکوئر به‌دست‌آمده در این مدل برابر با 83/343 است و با توجه به درجه آزادی 275 برای مدل، میزان کای اسکوئر به درجه آزادی برابر با 25/1 است که کمتر از 2 است و بنابراین نشان می­دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است. دیگر شاخص­ها و مقادیر قابل‌قبول برای آن­ها در جدول نشان داده‌شده است.

 

شکل 1. مدل معادلات ساختاری تحقیق

 

 

جدول 3. شاخص­های برازندگی مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار AMOS

نام شاخص

مقادیر

دامنه قابل‌قبول

کای اسکوئر نسبی (CMIN/DF)

25/1

حداکثر 2

شاخص نیکویی برازش (GFI)

95/0

بزرگ‌تر از 95/0

شاخص نیکویی برازش تعدیل‌شده (AGFI)

93/0

بزرگ‌تر از 80/0

شاخص نیکویی برازش هنجار شده (NFI)

95/0

بزرگ‌تر از 95/0

شاخص برازش تطبیقی (CFI)

94/0

بزرگ‌تر از 90/0

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد شده (RMSEA)

041/0

کمتر از 05/0

 

 نتایج در جدول 4- نشان می­دهد که سرمایه­های روان‌شناختی بصورت مستقیم و بشکل قابل توجهی (0001/0 p= ،431/0= β)، شایستگی اجتماعی را در در دختران و زنان جوان سرپل ذهابی پیش­بینی می­کند. این نتایج نشان می­دهد که 10/43 درصد از واریانس شایستگی اجتماعی بصورت مستقیم توسط سرمایه­های روانشناختی تبیین می­گردد. نتایج همچنین نشان داد که سرمایه­های روانشناختی با نقش میانجی رضایت از زندگی 50/26 درصد (0001/0 p= ،265/0= β)، از واریانس شایستگی اجتماعی را تبیین کرد. این نتایج نقش میانجی رضایت از زندگی را بین سرمایه­های روانشناختی و شایستگی اجتماعی را نشان می­دهد. در مجموع نتایج نشان می­دهد که سرمایه­های روانشناختی بصورت مستقیم و غیر مستقیم 60/69 (0001/0 p= ،696/0= β)، از واریانس شایستگی اجتماعی را تبیین می­کند. این اثر بسیار قوی و بزرگ است. بنابراین فرضیه تأیید می­شود.

 

جدول 4. اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل پژوهش با روش بوت استراپ (خودگردانسازی)

متغیرها

اثر کل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

 

ضریب استاندارد

معنی­داری

ضریب استاندارد

معنی­داری

ضریب استاندارد

معنی­داری

سرمایه های روانشناختیشایستگی اجتماعی

696/0

0001/0

431/0

0001/0

265/0

0001/0

سرمایه های روانشناختیبهزیستی ذهنی

957/0

0001/0

797/0

0001/0

160/0

0001/0

سرمایه های روانشناختیرضایت از زندگی

-

-

300/0

0001/0

-

-

رضایت از زندگیشایستگی اجتماعی

-

-

855/0

0001/0

-

-

رضایت از زندگیبهزیستی ذهنی

-

-

534/0

0001/0

-

-

 

 

نتایج در جدول 4 نشان می­دهد که سرمایه­های روان‌شناختی بصورت مستقیم و بشکل قابل توجهی (0001/0 p= ،797/0= β)، بهزیستی ذهنی را در در دختران و زنان جوان سرپل ذهابی پیش­بینی می­کند. این نتایج نشان می­دهد که 70/79 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی بصورت مستقیم توسط سرمایه­های روانشناختی تبیین می­گردد. نتایج همچنین نشان داد که سرمایه­های روانشناختی با نقش میانجی رضایت از زندگی 00/16 درصد (0001/0 p= ،160/0= β)، از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین کرد. این نتایج نقش میانجی رضایت از زندگی را بین سرمایه­های روانشناختی و بهزیستی ذهنی را نشان می­دهد. در مجموع نتایج نشان می­دهد که سرمایه­های روانشناختی بصورت مستقیم و غیر مستقیم 70/95 (0001/0 p= ،957/0= β)، از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین می­کند. این نتیجه نشان می­دهد که سرمایه­های روانشناختی یک تبیین کننده قوی برای بهزیستی ذهنی است. همچنین سرمایه­های روان‌شناختی (0001/0 p= ،300/0= β)، رضایت از زندگی را در در دختران و زنان جوان سرپل ذهابی پیش­بینی کردند. این نتایج نشان می­دهد که 00/30 درصد از واریانس رضایت از زندگی بصورت مستقیم توسط سرمایه­های روانشناختی تبیین می­گردد و سرمایه­های روانشناختی بصورت قابل توجهی رضایت از زندگی را تبیین می­کنند. هچنین،رضایت از زندگی (0001/0 p= ،855/0= β)، شایستگی اجتماعی و (0001/0 p= ،534/0= β)، پیش­بینی کننده­ی قوی­ای برای بهزیستی ذهنی در دختران و زنان جوان سرپل ذهابی بودند. این نتایج نشان می­دهد که 50/85 درصد از واریانس شایستگی اجتماعی و 40/53 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی توسط رضایت از زندگی تبیین می­شود و رضایت از زندگی و شایستگی اجتماعی تبیین­کننده­ی بهزیستی ذهنی هستند.

 

 

بحث و نتیجه‌گیری

 

این مطالعه با هدف بررسی الگوی ساختاری شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی بر اساس سرمایه­های روان‌شناختی با نقش میانجی رضایت از زندگی در دختران و زنان جوان سرپل ذهابی انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 10/43 درصد از واریانس شایستگی اجتماعی بصورت مستقیم و 50/26 درصد بصورت غیر مستقیم 50/26 و در مجموع 60/69 توسط سرمایه­های روانشناختی تبیین شد. این نتایج نشان می­دهد که سرمایه­های روانشناختی بخش بزرگی از شایستگی اجتماعی را تبیین می­کنند و این اثر قوی و بزرگ است. نتایج این مطالعه همراستا با نتایج شکری و عثمانی (1397) برای ارتباط بین شایستگی اجتماعی-هیجانی و سرمایه­های روان شناختی دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله­ای است. همچنین نتایج همراستا با نتایج رهپیش و همکاران (1401) برای شایستگی معلمان بر اساس سرمایه روانشناختی و بالوکو[14] و همکاران (2018) برای ارتباط بین سرمایه­های روان‌شناختی با شایستگی اجتماعی در صاحبان مشاغل خرده پا همراستا است. در تبیین این یافته­ها باید اشاره کرد که سرمایه­های روانشناختی و ابعاد آن شامل خودکارآمدی، اعتمادبه‌نفس، امیدواری، خوش­بینی و انعطاف‌پذیری باعث بهبود مهارت­های رفتاری، مهارت­های شناختی، مهارت­های هیجانی و آمایه­های انگیزشی در زنان ممکن است شوند که تمامی این عوامل باعث بهبود مهارت­ها و به تبع آن شایستگی اجتماعی می­شوند. سرمایه‌های روانشناختی همچنین باعث می­شوند که افراد در موقعیت­های تنشی زندگی مقاومت بهتری داشته باشند و دارای سلامت روانشناختی بیشتری باشند که این عوامل نیز باعث بالابردن رضایت از زندگی می­شوند. در مجموع بهبود مهارت­ها و رضایت از زندگی باعث می­شود که سرمایه­های روان­شناختی، تبیین­کننده­ی خوبی برای شایستگی اجتماعی باشند.

در واقع، سرمایه روانشناختی افراد باعث بهبود انگیزه و امیدواریو قدم برداشتن برای یک زندگی شادتر و پربارتر را ایجاد می­کند تا

هر فرد با شناخت استعداد و تواناییهایش، در جهت رشد و شکوفایی خود گام بردارد و نهایتا باعث بهبود شایستگی اجتماعی می­شود.     

نتایج نشان داد که 70/79 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی بصورت مستقیم و 16 درصد نیز از طریق رضایت از زندگی تبیین شود.  

این نتایج همراستا با نتایج یعقوبی و همکاران (1398) در دانشجویان، وحیدی و جعفری هرندی (1396) برای پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه‌های سرمایۀ روانشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه قم، برقی ایرانی و همکاران (1396) برای تأثیر سرمایه‌های روانشناختی و رفتارهای خودمراقبتی در پیش‌بینی بهزیستی ذهنی سالمندان دیابتی، هوانگ و ژانگ[15] (2021) برای ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی ذهنی بین دانشجویان در دوره یادگیری آنلاین است. در مجموع این نتایج نشان می­دهد که سرمایه­های روانشناختی باعث بهبود بهزیستی ذهنی می­شود. در تبیین این یافته­ها باید اشاره کرد که یکی از راه‌های پیشگیری از بروز مشکلات روانی ورفتاری، ارتقاء سرمایه روانشناختی افراد می‌باشد. سرمایه­های روانشناختی باعث بهبود حالات، تصمیمات، سلامتی و در مجموع بهزیستی ذهنی تأثیر می­گذارند و در آن­ها نفوذ می­کنند. سرمایه­های روانشناختی باعث بهبود حالات عاطفی و شناختی مثبت همانند شادی، آرامش، نشاط و سرزندگی کمک می­کند که این مؤلفه­ها با رضایت بهتر از زندگی ارتباط نزدیکی دارند و همچنین بر ذهن و بهزیستی تأثیر مثبتی دارند. بنابراین سرمایه­های روانشناختی می­توانند بصورت مستقیم و یا از طریق رضایت از زندگی بر بهزیستی ذهنی و داشتن تفکر ذهنی بهتر اثر داشته باشند.

نتایج نشان داد که 00/30 درصد از واریانس رضایت از زندگی بصورت مستقیم توسط سرمایه­های روانشناختی تبیین شد. نتایج این بخش از مطالعه همراستا با نتایج موسوی و همکاران (1399) است که به بررسی پیش بینی رضایت از زندگی نوجوانان بر اساس تحول مثبت نوجوانی وسرمایه‌های روان‌شناختی پرداختند و نشان دادند که 36 درصد از تغییرات رضایت از زندگی را تبیین کردند. دلیل اختلاف بین درصدها در مطالعه حاضر و مطالعات پیشین مربوط به جمعیت مورد مطالعه است. همچنین نتایج همراستا با نتایج پور حسین و همکاران (1397) برای ارتباط بین رضایت از زندگی و سرمایه‌های روان‌شناختی در دانشجویان، نصرتی و همکاران (1397) برای رابطه سرمایه روان شناختی و پذیرش بیماری با رضایت از زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و مادوکس و همکاران (2017) برای ارتباط بین سرمایه­های روانشناختی و رضایت از زندگی است. مطابق با بحث­های قبلی در رابطه با سرمایه­های روانشناختی باید اذعان کرد زمانی که خوش بینی، خودکارآمدی، تاب آوری و تمامی ابعاد سرمایه­های روانشناختی در افراد وجود داشته باشند، طبیعی است که رضایت از زندگی نیز در افراد ایجاد شود. در حقیقت، سرمایه­های روانشناختی درصورتی که وجود داشته باشند و مثبت باشند باعث بهبود شادمانی، آرامش، نشاط و کیفیت زندگی می­شوند. از طرف دیگر افـرادی کـه سـرمایه روانشناختی بالایی دارند، قادر بـه تعـاملات گروهـی بیشتری هستند، بنابراین می­توان نتیجـه گرفـت که افـراد بـا مشـارکت اجتمـاعی بیشـتر، شـبکه هـای حمـایتی گسـتردهای را بـرای خـود ایجاد می­کنند و بهزیستی روانی و رضایت بالاتری را تجربـه می­کنند.

نتایج نشان داد که 50/85 درصد از واریانس شایستگی اجتماعی و 40/53 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی توسط رضایت از زندگی تبیین می­شود. این نتایج همراستا با نتایج گزارش شده توسط موناکو و همکاران (2021) برای بررسی ارتباط بین شایستگی هیجانی و بهزیستی ذهنی با رضایت در جوانان اسپانیایی، مادوکس[16] (2017) برای ارتباط بین بهزیستی ذهنی و رضایت از زندگی است. با در نظر گرفتن گویه­های پرسشنامه رضایت از زندگی می­توان اذعان کرد که آرمانی بودن زندگی افراد، عالی بودن شرایط زندگی، راضی بودن از زندگی و بدست آوردن خواسته­ها همگی از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد نگرش و دید مثبت به فاکتورهای روانشناختی می­شوند و شایستگی را در افراد تقویت می­کنند و به بهزیستی­های مختلف در افراد کمک می­کنند. طبیعی است که افراد زمانی­که از زندگی رضایت داشته باشند، فاکتورهای روانشناختی مثبت بهتری داشته باشند که تمامی این فاکتورها بنحوی با راضی بودن از شرایط زندگی مرتبط هستند.

 

در مجموع باید بیان کرد که سرمایه­های روانشناختی بصورت مستقل و با نقش میانجی رضایت از زندگی بخش بزرگی از واریانس بهزیستی روانشناختی و شایستگی اجتماعی را در دختران و زنان جوان 18 تا 35 ساله در شهرستان سرپل ذهاب را تبیین کردند که می­تواند به آن­ها در داشتن فاکتورهای روانشناختی مثبت در زندگی واجتماع کمک نماید. با توجه به اثر گذاری سرمایه­های روانشناختی روی شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی پیشنهاد می­شود تا ابعاد خودکارآمدی، خوش بینی، تاب آوری و امیدواری در دختران و زنان جوان از طریق اعتماد کامل به خود، امیدوار بودن به آینده و تلاش برای آن، مدیریت کردن مشکلات و انتظار داشتن از خود بهبود یابد تا افراد بتوانند هرچه بیشتر  شایستگی اجتماعی و بهزیستی روانشناختی داشته باشند. همچنین با توجه به اثرگذاری رضایت از زندگی روی شایستگی اجتماعی و بهزیستی ذهنی، پیشنهاد می­شود تا در خانواده­ها زمینه برای بدست آوردن خواسته­های جوانان فراهم آید تا از این طریق فاکتورهای روانشاختی مثبت پدیدار گردد. پژوهش حاضر همانند دیگر پژوهش­ها دارای محدودیت­هایی همانند محدود بودن به یک جنس و یک منطقه جغرافیایی و عدم کنترل متغیرهایی همانند وضعیت اجتماعی و اقتصادی است که پیشنهاد می­شود مطالعه­ای در هردو جنس و در جامعه اماری بسیار بزرگتر انجام شود تا بتوان نتایج را با اطمینان بیشتری تعمیم داد.

 

[1]. Huber, Plötner & Schmitz

[2] .Taborsky

[3] .Camerlink, Turner, Farish, & Arnott

[4] .Schweinfurth & Taborsky

[5] .Jiang, Zimmerman & Guo

[6] .Fritz

[7] .Diener

[8]. Wang

[9] .Stratman & Youssef-Morgan

[10] .Bae

[11]. Mónaco

[12] .Chen, Cai, He & Fan

[13] .Miller, Zivnuska & Kacmar

[14] .Baluku

[15] .Huang & Zhang

[16] .Maddux

 • برقی ایرانی، زیبا؛ رجبی، مسلم؛ ناظمی، محسن و بگیان کوله‌مرز، محمد (1396). نقش سبک زندگی، سرمایه‌های روانشناختی و رفتارهای خودمراقبتی در پیش‌بینی بهزیستی ذهنی سالمندان دیابتی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. 23 (1) 38-17.
 • بهادری خسروشاهی، جعفر (1390). رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز، مجله تخصصی پژوهش و سلامت. 2 (1)، 153-145.
 • پرندین، شیما (1385). ساخت و هنجاریابی کفایت اجتماعی در نوجوانان شهر تهران. پایان نامه کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 • پور حسین، رضا؛ احسانی، سحر و نبی زاده، رضا (1397). رابطه برآورده شدن نیاز های اساسی روانشناختی و رضایت از زندگی: نقش واسطه ای انگیزش. پیشرفت و سرمایه های روانشناختی. 14 (1)، 87-71.
 • پیری، موسی و اسدیان، سیروس (1390). رابطه بین عملکرد خانواده و کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس. فصلنامه علوم رفتاری، 2 (1)، 41-25.
 • جعفری، اصغر و حسامپور، فاطمه (1396). پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی و سرمایه روان‌شناختی در سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران. ۱۲ (۱)، ۱۰۳-۹۰.
 • رهپیش، یحیی (1401). مدل شایستگی معلمان بر اساس سرمایه روانشناختی با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی. دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
 • شکری، لیلا و عثمانی، هلاله (1397). اثربخشی آموزش شایستگی اجتماعی-هیجانی بر مهارت های اجتماعی و سرمایه های روان شناختی دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله­ای. توانمند سازی کودکان استثنایی. 17 (1)، 25-18.
 • موسوی، فاطمه؛ نصیری پور، صدیقه و دبیری، سولماز (1399). پیش بینی رضایت از زندگی نوجوانان بر اساس تحول مثبت نوجوانی وسرمایه‌های روان‌شناختی. رویش روان شناسی. ۹ (۴)، 12-1.
 • نصرتی، رقیه؛ مومنی، خدامراد؛ مزده، مهردخت و کرمی، جهانگیر (1397). رابطه سرمایه روان شناختی و پذیرش بیماری با رضایت از زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله سلامت و مراقبت. ۲۰ (۲)، 122-114.
 • وحیدی، زهره و جعفری هرندی، رضا (1396). پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفه‌های سرمایۀ روانشناختی و مؤلفه‌های نگرش معنوی. پژوهش نامه روانشناسی مثبت. 2 (1)، 64-51.
 • یعقوبی، ابوالقاسم؛ نادری پور، حسین؛ یارمحمدی واصل، مسیب و محققی، حسین (1398). تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی. 52 (1)، 237-217.
 • Bae, S. M. (2019). The relationship between smartphone uses for communication, social capital, and subjective well-being in Korean adolescents: Verification using multiple latent growth modeling. Children and Youth Services Review, 96, 93-99.
 • Baluku, M. M., Kikooma, J. F., Bantu, E., & Otto, K. (2018). Psychological capital and entrepreneurial outcomes: the moderating role of social competences of owners of micro-enterprises in East African. Journal of Global Enterprise Research, 8, 26-35.
 • Camerlink, I., Turner, S. P., Farish, M., & Arnott, G. (2019). Advantages of social skills for contest resolution. Royal Society Open Science, 6,
 • Chen, X., Cai, Z., He, J., & Fan, X. (2020). Gender differences in life satisfaction among children and adolescents: A meta-analysis. Journal of Happiness Studies, 21(6), 2279-2307.
 • Diener, E. (2021). Subjective well-being in cross-cultural perspective. In Key issues in cross-cultural psychology (pp. 319-330). Garland Science.
 • Fritz, H. L. (2020). Why are humor styles associated with well-being, and does social competence matter? Examining relations to psychological and physical well-being, reappraisal, and social support. Personality and Individual Differences, 154, 109641.
 • Huang, L., & Zhang, T. (2021). Perceived social support, psychological capital, and subjective well-being among college students in the context of online learning during the COVID-19 Pandemic. The Asia-Pacific Education Researcher, 4 (1), 1-12.
 • Huber, L., Plötner, M., & Schmitz, J. (2019). Social competence and psychopathology in early childhood: a systematic review. European Child & Adolescent Psychiatry, 28(4), 443-459.
 • Jiang, C. X., Zimmerman, M. A., & Guo, C. G. (2012). Growth of women-owned businesses: The effects of intangible resources and social competence. Journal of Business Diversity, 12(1), 47-71.
 • Liu, D., Baumeister, R. F., Yang, C. C., & Hu, B. (2019). Digital communication media use and psychological well-being: A meta-analysis. Journal of Computer-Mediated Communication, 24(5), 259-273.
 • Maddux, J. E. (2017). Subjective well-being and life satisfaction: An introduction to conceptions, theories, and measures. In Subjective well-being and life satisfaction (pp. 3-31). Routledge.
 • Miller, B. K., Zivnuska, S., & Kacmar, K. M. (2019). Self-perception and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 139, 321-325.
 • Mokhtarian, P. L. (2019). Subjective well-being and travel: Retrospect and prospect. Transportation, 46(2), 493-513.
 • Mónaco, E., Taborsky, M., Gil‐Gómez, J. A., & Montoya‐Castilla, I. (2021). Emotional competences and subjective well‐being: The mediating role of relationship satisfaction in young Spanish adults. International Journal of Psychology, 56(6), 908-916.
 • Schweinfurth, M. K., & Taborsky, M. (2018). Norway rats (Rattus norvegicus) communicate need, which elicits donation of food. Journal of Comparative Psychology, 132, 119–129. https://doi.org/10.103 com0000102.
 • Shokri, L., & Osmani, H. (2019). Effectiveness of teaching social-emotional competence on social skills and psychological capitals in the students with oppositional defiant disorder. Empowering Exceptional Children, 14, 23-32.
 • Stratman, J.L., & Youssef-Morgan, C. M. (2019).Can positivity promote safety?Psychological capital ...developmentcombats cynicism and unsafe behavior.Safety Science, 166, 13-25

Taborsky, B. (2021). A positive feedback loop between sociality and social competence. Ethology, 127(10), 774-789.

 • Wang, Y., Tsai, C. H., Lin, D. D., Enkhbuyant, O., & Cai, J. (2019). Effects of human, relational, and psychological capitals on new venture performance. Frontiers in Psychology, 10, 1071.