نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

2 استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر (1983)، انجام گرفت. حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز دختر دبیرستانی بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس‌های آن بین 87/0 تا 88/0 است. همچنین برای تعیین روایی عامل، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر عامل کلی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان ، 5 عامل (حمایت، مراقبت، کمک، اطلاعات و بازخورد) را برای پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر تایید کرد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و کلیه شاخص‌های نیکویی برازش مدل را تأیید می‌کند. یافته‌های تحلیل عاملی تقریباً مشابه تحقیقات انجام ‌گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود؛ بنابراین با توجه به خصوصیات روان‌سنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین حمایت اجتماعی همسالان از دیدگاه دانش‌آموزان دبیرستانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Indicators of Social Support Questionnaire for Peers Procidano and Heller

نویسندگان [English]

 • Marzieh Aghamirali 1
 • Parvin Kadivar 2
 • Susan EmamiPour 3

1 Phd students of psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

2 Professor of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the psychometric indices of Procidano and Heller,s peer support questionnaire. The sample size of this study was 500 female high school students who were selected by cluster sampling method from public secondary high schools of Tehran respond to the questionnaire. The results of exploratory factor analysis by main components method, in addition to the general factor of peer social support questionnaire, confirmed 5 factors (support, care, assistance, information and feedback) for the procidano and Heller peer social support questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaire. The results showed that the questionnaire had acceptable internal consistency and Cronbach's alpha coefficients were below 0.87 to 0.88.
. The results showed that the questionnaire had an acceptable internal consistency, and the Cronbach's alpha coefficients in the sub-scales ranged from 0.87 to 0.88. However, to determine the validity of the factor, a confirmatory factor analysis was used which the results of confirmatory factor analysis confirm that the structure of the questionnaire has an acceptable fit with the data and confirms all the indicators of goodness of fit of the model. Factor analysis findings were almost similar to that of the original culture, and the reliability and validity coefficients were close to the results of previous research. Therefore, considering the desirable psychometric properties of this questionnaire, this tool was a suitable tool for determining the social support peers, From the point of view of high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • peer social support
 • support
 • caring
 • assistance
 • information and feedback
 • ابوطالبی، ف. خامسان، ا. راستگو مقدم، م (1397)، رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دختران پیش‌دانشگاهی، فصلنامه روان­شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. سال چهاردهم. تابستان. ص 147- 166.
 • پاک­نهاد، ز. مداحی، م، ا (1396)، رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در دانشجویان. پژوهش­های روان­شناسی اجتماعی، شمارۀ بیست و هفتم. پاییز. ص. 49- 66.
 • حسین زاده، ع، 1. سپاه منصور، م (1390)، رابطه حمایت اجتماعی و عزت‌نفس با سبک­های هویت دانشجویان، پژوهش­های روان‌شناختی اجتماعی. دوره 1. شماره 1. ص.74-88.
 • رحیمی نیا، ش.ب (1394)، رابطه ادراک از ارتباط با همسالان، شیوه­های کمک خواهی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر سنندج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی.
 • سواری، ک. فرزادی، ف (1396)، نقش قدردانی در عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی با میانجیگری حمایت اجتماعی والدین، اساتید و همکلاسی­ها، پژوهش­های روان‌شناختی. شماره بیست و نهم. بهار. ص 23- 42.
 • شکری، ا، فراهانی، م.ن.، کرمی نوری، ر، مرادی، ع (1391)، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت‌های جنسی و فرهنگی، روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 9(34), 143-156.
 • علیزاده فرد، سوسن؛ محتشمی، طیبه؛ تدریس تبریزی، مهدیس. (1395). اثربخشی برنامه آموزش والدین بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای ناتوانی یادگیری، 5، 3، 107-89.
 • قاسمى، و (1390)، برآورد حجم بهینه نمونه در مدل‌های معادله ساختارى و ارزیابى کفایت آن براى پژوهشگران اجتماعى. مجله جامعه‌شناسی ایران، 12(4), 126-147.
 • کدیور، پ (1395)، روان­شناسی یادگیری از نظریه تا عمل، انتشارات سمت. چاپ سوم. بهار.
 • لاورنس اس میرز، گلن گامست، ا.جی گارینو (1394)، پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر)، ترجمه: حسن پاشا شریفی، حمیدرضا حسن‌آبادی، ولی‌الله فرزاد، سیمین دخت رضاخانی، بلال ایزانلو، مجتبی حبیبی. انتشارات رشد، تهران.
 • مرادی، ن، حاجی یخچالی، ع، مروتی، ذ (1394)، رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله دست آوردهای روان‌شناختی، 22(1), 209-226.
 • هومن. ح.ع (1384)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل (با اصلاحات)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.
 • Cho, Y. & Chung, O. B. (2012). A Mediated Moderation Model of Con formative Peer Bullying. J Child Fam Stud, 21, 520–529.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis, Upper Saddle River, NJ [etc.]. Pearson Prentice Hall, New York, NY: Macmillan, 24, 899.
 • Liu, Y. L. (1998). Family support, peer support and adolescents’ coping with different stressors. Journal of National Taitung Teachers College, 9, 37-60.
 • López, M. L., & Cooper, L. (2011). Social support measures review. National center for latino child & family research.
 • Maiuolo, M., Deane, F. P., & Ciarrochi, J. (2019). Parental Authoritativeness, Social Support and Help-seeking for Mental Health Problems in Adolescents. Journal of youth and adolescence, 1-12.
 • Malecki, C. K., & Demaray, M. K. (2002). Measuring perceived social support: Development of the child and adolescent social support scale (CASSS). Psychology in the Schools, 39(1), 1-18.
 • Miller, J. J., Sauer, C., Bowman, K., Thrasher, S., Benner, K., Segress, M., & Niu, C. (2018). Conceptualizing Adoptive Parent Support Groups: A Mixed-Method Process. Adoption Quarterly, 21(1), 41-57.
 • Street, V. (1996). Relationship Between Perceived Social Support, Disability Status, and Affective States in College Students (Doctoral dissertation, Oklahoma State University).
 • Savolainen, I., Sirola, A., Kaakinen, M., & Oksanen, A. (2019). Peer group identification as determinant of youth behavior and the role of perceived social support in problem gambling. Journal of gambling studies, 35(1), 15-30.
 • Procidano, M. E., & Heller, K. (1983). Measures of perceived social support from friends and from family: Three validation studies. American journal of community psychology, 11(1), 1-24.
 • Tardy, C. H. (1985). Social support measurement. American journal of community psychology, 13(2), 187-202.
 • van der Laken, P. A., van Engen, M. L., van Veldhoven, M. J. P. M., & Paauwe, J. (2019). Fostering expatriate success: A meta-analysis of the differential benefits of social support. Human Resource Management Review.
 • Vaux, A., Phillips, J., Holly, L., Thomson, B., Williams, D., & Stewart, D. (1986). The social support appraisals (SS‐A) scale: Studies of reliability and validity. American Journal of Community Psychology, 14(2), 195-218.
 • Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment, 52(1), 30-41.