شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

2 استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر (1983)، انجام گرفت. حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز دختر دبیرستانی بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس‌های آن بین 87/0 تا 88/0 است. همچنین برای تعیین روایی عامل، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه‌های اصلی، علاوه بر عامل کلی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان ، 5 عامل (حمایت، مراقبت، کمک، اطلاعات و بازخورد) را برای پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر تایید کرد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید این است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و کلیه شاخص‌های نیکویی برازش مدل را تأیید می‌کند. یافته‌های تحلیل عاملی تقریباً مشابه تحقیقات انجام ‌گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود؛ بنابراین با توجه به خصوصیات روان‌سنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین حمایت اجتماعی همسالان از دیدگاه دانش‌آموزان دبیرستانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Indicators of Social Support Questionnaire for Peers Procidano and Heller

نویسندگان [English]

  • Marzieh Aghamirali 1
  • Parvin Kadivar 2
  • Susan EmamiPour 3
1 Phd students of psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
2 Professor of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the psychometric indices of Procidano and Heller,s peer support questionnaire. The sample size of this study was 500 female high school students who were selected by cluster sampling method from public secondary high schools of Tehran respond to the questionnaire. The results of exploratory factor analysis by main components method, in addition to the general factor of peer social support questionnaire, confirmed 5 factors (support, care, assistance, information and feedback) for the procidano and Heller peer social support questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaire. The results showed that the questionnaire had acceptable internal consistency and Cronbach's alpha coefficients were below 0.87 to 0.88.
. The results showed that the questionnaire had an acceptable internal consistency, and the Cronbach's alpha coefficients in the sub-scales ranged from 0.87 to 0.88. However, to determine the validity of the factor, a confirmatory factor analysis was used which the results of confirmatory factor analysis confirm that the structure of the questionnaire has an acceptable fit with the data and confirms all the indicators of goodness of fit of the model. Factor analysis findings were almost similar to that of the original culture, and the reliability and validity coefficients were close to the results of previous research. Therefore, considering the desirable psychometric properties of this questionnaire, this tool was a suitable tool for determining the social support peers, From the point of view of high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • peer social support
  • support
  • caring
  • assistance
  • information and feedback