این مجله هیچ گونه حمایت مالی از سازمان یا دانشگاه خاصی دریافت نمی کند  بنابراین پذیرش و چاپ مقاله در فصلنامه پژو هش های روان شناسی اجتماعی مستلزم پرداخت هزینه توسط نویسندگان است که این هزینه صرف فرایند داوری ، ویراستاری ، صفحه آرایی و انتشار مقالات می گردد.

هزینه کلی پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه مبلغ 15000000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار تومان) می باشد که به حساب 322060963 بانک تجارت شعبه یادگار امام با کد 3220 به نام انجمن روانشناسی اجتماعی ایران واریز کرده و تصویر فیش را بارگذاری کنید .