اعضای هیات تحریریه

مجله علمی پژوهشی پژو هش های روان شناسی اجتماعی با حضور اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های معتبر کشور به عنوان اعضاء هیئت تحریریه به دنبال فراهم کردن  گروهی علمی و توانمند برای نظارت و داوری مقالات منتشر شده در این مجله است .

سردبیر

دکتر مجید صفاری نیا

روان شناسی اجتماعی استاد دانشگاه پیام نور،روان شناسی اجتماعی

drsaffarinia.com
m.saffariniayahoo.com
0000-0003-4225-5899

مدیر مسئول

دکتر رحیم داوری

روان شناسی اجتماعی استادیار روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی - ایران

faculty.riau.ac.ir/davari/fa#executiveActivities-data
davaririau.ac.ir
0000-0002-8848-610x

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید صفاری نیا

روان شناسی اجتماعی استاد روان شناسی - دانشگاه پیام نور - ایران

drsaffarinia.com
m.saffariniapnu.ac.ir
0000-0003-4225-5899

دکتر نسرین ارشدی

روان شناسی صنعتی و سازمانی استاد روان شناسی - دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

narshadiscu.ac.ir
0000-0001-6118-8586

دکتر احمد برجعلی

روان شناسی استاد روان شناسی - دانشگاه علامه طباطبایی - ایران

borjaliatu.ac.ir

دکتر احمد به پژوه

روان شناسی استاد روان شناسی - دانشگاه تهران- ایران

a-behpajooh.ir
behpajoohut.ac.ir
0000000208438942

دکتر حسین زارع

روان شناسی تربیتی استاد روان شناسی - دانشگاه پیام نور - ایران

h_zarepnu.ac.ir
0000-0001-6088-0458

دکتر مژگان سپاه منصور

روان شناسی دانشیار روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی - ایران

mojgansepahmansouriauctb.ac.ir
0000-0002-0575-4018

دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

روان شناسی سلامت استاد روان شناسی - دانشگاه پیام نور - ایران

www.iranpsycho.com
aliakbaridehkordigmail.com
0000-0002-8918-3346

دکتر احمد علی پور

روان شناسی سلامت استاد روان شناسی - دانشگاه پیام نور -ایران

aliporpnu.ac.ir

دکتر ابوالقاسم نوری

روان شناسی صنعتی و سازمانی استاد روان شناسی - دانشگاه اصفهان - ایران

a.nouriedu.ui.ac.ir
0000-0001-5604-2451

مدیر داخلی

دکتر شیلر کیخاونی

روان شناسی اجتماعی دکتری روان شناسی - دانشگاه پیام نور - ایران

shilerkaigmail.com
02181032213
0000-0003-0604-4904

مدیر اجرایی

آقای حمید پیروی

روانشناسی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

hhhhhgmail.com

مشاور آماری

دکتر ارد احمدی

دکتری مهندسی صنایع - 'گرایش آمار استادیار دانشگاه خوارزمی - ایران

orod.ahmadikhu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر مجتبی تمدنی

دکتری روان شناسی استاد یار روان شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی - ایران

tamadonim336gmail.com

ویراستار ادبی

خانم طیبه محتشمی

; روان شناسی ;کارشناس ارشد روان شناسی - دانشگاه پیام نور- ایران

t.mohtashamgmail.com