مراحل ارسال و پذیرش  مقاله در مجله پژوهش های روانشناسی اجتماعی

1-    مرحله ثبت نام در سامانه

در این مرحله نویسند(گان) محترم قبل از ارسال مقاله خود ضروری است تا به عنوان یک کاربر جدید، اطلاعات هویتی خود را در سامانه رسمی مجله ثبت نمایند. اطلاعات باید به دو زبان فارسی و انگلیسی و طبق استانداردهای خواسته شده در مجله ثبت شود.

2-     مرحله ارسال مقاله

به منظور ارسال مقاله، پس از ورود به سامانه می توانید با ورود نام کاربری و گذرواژه، وارد «صفحه شخصی» خود شوید و  بر روی « ارسال مقاله جدید» کلیلک نمایید و در مرحله بعد فرم های تعهد نامه و تعارض منافع را دانلود و پر نمایید تا در هنگام  ارسال مقاله  بارگذاری نمایید و در نهایت مشخصات مقاله خود را وارد نمایید .

در این مرحله مقاله از نظر اینکه آیا با گستره محتوایی و اهداف مجله تناسب دارد یا خیر، مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت تشخیص عدم تناسب با گستره محتوایی، مقاله رد می شود و در غیر اینصورت می تواند به شرط رعایت فرمت مجله وارد روند داوری شود (این مرحله حداقل 2 هفته طول می کشد) .

3-مرحله داوری

در این مرحله مقاله برای حداقل 2 داور ارسال می شود . داورها مقاله را از لحاظ کفایت علمی و محتوایی بررسی می کنند و نتیجه داوری را به صورت شفاف و روشن اعلام می کنند . اگر نظر یک داور اصلاح و نظر داور دیگر عدم پذیرش بود ، مقاله برای داور سوم ارسال می شود در صورتی که نظر داور سوم اصلاحات بود مقاله برای تصمیم گیری نهایی به هیئت تحریریه ارسال می شود ولی اگر نظر داور عدم پذیرش بود مقاله از روند داوری خارج و رد می شود ( این مرحله حداقل 1 ماه طول می کشد ) .

4-   تصمیم گیری در مورد مقاله (پذیرش/عدم پذیرش)

پس از اخذ نظر داوران، هیئت تحریریه بر اساس نظر داوران در خصوص، رد، اصلاح یا پذیرش مقاله تصمیم گیری می کنند. در صورتی که مجموع نظرات عدم پذیرش مقاله بود، نامه عدم پذیرش مقاله به نویسندگان ارسال و مقاله از چرخه بررسی خارج می گردد.
در صورتی که نظر بر اصلاح مقاله بود، موارد مورد نظر به نویسنده ارسال می شود ، نویسنده موظف است  در مدت زمان تعیین شده اصلاحات داوران را انجام دهد ( اصلاحات در یک فایل ورد انجام شود ، اصلاحات مورد نظرداور اول با رنگ زرد و  اصلاحات داور دوم با رنگ قرمز مشخص شود ) و مقاله بازنگری شده از طریف سامانه مجدد بارگزاری شود .

مقاله بازنگری شده برای داوری تطبیقی ارسال می شود و در صورت برآورده کردن نظر هیئت تحریریه وارد فرایند پذیرش نهایی می شود، در غیر اینصورت ممکن است مجدداً وارد مسیر اصلاح  یا حتی عدم پذیرش شود.

5- بررسی مشابهت یابی :

پس از تایید نهایی توسط هیئت تحریریه ، مقاله برای مشابهت یابی ارسال می شود و در صورت میزان مشابهت بالای 20 % از روند بررسی خارج شده و در غیر این صورت مقاله برای ویرایستاری آماری ، فارسی و انگلیسی ارسال می گردد.

6-  تایید نهایی مقاله توسط نویسنده

پس از ویراستاری مقاله برای تایید نهایی و در صورت لزوم اصلاحات به نویسنده مسئول بازگردانده می شود و نویسنده مسئول موظف است فایل نهایی را که مورد تایید قرار گرفته به همراه نام و مشخصات کامل نویسندگان ( ایمیل و وابستگی سازمانی ) در سامانه بارگذاری کند . همچنین پروفایل شخصی را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز به تکمیل و اصلاح اطلاعات نویسندگان بپردازد.

7-  چاپ و انتشار مقاله

در نهایت، پس از اعمال اصلاحات از سوی نویسندگان و تأیید و پذیرش نهایی مقاله از سوی هیئت تحریریه، مقاله وارد مرحله پذیرش و چاپ خواهد شد.

توجه: لازم به ذکر است که چاپ نهایی مقاله منوط به پرداخت هزینه های بررسی اولیه ( 2000000 ریال معادل 200 هزار تومان ) و انتشار مقاله (8000000ریال معادل 800 هزار تومان ) از سوی نویسنده (گان) است.

توجه : بعد از تایید نهایی فایل توسط نویسنده (گان ) و بارگزاری مقاله هیچ تغییری از سوی نویسنده (گان )پذیرفته شده نیست.