جهت مشاهده دیاگرام فرایند پذیرش اینجا کلیک کنید.

1-    مرحله ثبت نام در سامانه

در این مرحله نویسند(گان) محترم قبل از ارسال مقاله خود ضروری است تا به عنوان یک کاربر جدید، اطلاعات هویتی خود را سامانه رسمی مجله ثبت نمایند.

 

2-     مرحله ارسال مقاله

به منظور ارسال مقاله، پس از ورود به سامانه می توانید با ورود نام کاربری و گذرواژه، وارد «صفحه شخصی» خود شوید و  بر روی « ارسال مقاله جدید» کلیلک نمایید و مراحل تکمیل اطلاعات مقاله را طی نموده و مقاله را ارسال نمایید. لازم به ذکر است که ارسال فرم های تعارض منافع و تعهدنامه در زمان ارسال مقاله الزامی است. برای دریافت فرم ها به منوی فرم های نشریه مراجعه نمایید. 

 

3-    ارزیابی اولیه مقاله

در این مرحله مقاله از نظر گستره محتوایی ، تطابق با اهداف مجله ت و مشابهت یابی مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت رعایت فرمت مجله وارد روند داوری شود (این مرحله حداقل 2 هفته طول می کشد) .

 

4-     مرحله داوری

در این مرحله مقاله برای حداقل 2 داور ارسال می شود . داورها مقاله را از لحاظ کفایت علمی و محتوایی بررسی می کنند و نتیجه داوری را به صورت شفاف و روشن اعلام می کنند . اگر نظر یک داور اصلاح و نظر داور دیگر عدم پذیرش بود ، مقاله برای داور سوم ارسال می شود در صورتی که نظر داور سوم اصلاحات بود مقاله برای تصمیم گیری نهایی به هیئت تحریریه ارسال می شود و در اگر نظر داور عدم پذیرش بود مقاله از روند داوری خارج و رد می شود ( این مرحله حداقل 1 ماه طول می کشد ) .

 

5-   تصمیم گیری در مورد مقاله (پذیرش/عدم پذیرش)

پس از اخذ نظر داوران، هیئت تحریریه بر اساس نظر داوران در خصوص، رد، اصلاح یا پذیرش مقاله تصمیم گیری می کنند. در صورتی که مجموع نظرات عدم پذیرش مقاله بود، نامه عدم پذیرش مقاله به نویسندگان ارسال و مقاله از چرخه بررسی خارج می گردد.
در صورتی که نظر بر اصلاح مقاله بود، موارد مورد نظر به نویسنده ارسال می شود و مقاله بازنگری شده در صورت برآورده کردن نظر داوران نهایی وارد فرایند پذیرش نهایی می شود، در غیر اینصورت ممکن است مجدداً وارد مسیر اصلاح مجدد یا حتی عدم پذیرش شود.

 

6-    آماده ویرایش شدن مقاله

در این مرحله نویسنده مسئول مقاله باید تغییرات مد نظر داوران یا ویراستار و همچنین تکمیل کامل مشخصات نویسنده(گان) را  در فایل ارسالی و هم در سامانه انجام داده و مقاله را دوباره بارگذاری نماید.

 

7-     چاپ و انتشار مقاله

در نهایت، پس از اعمال اصلاحات از سوی نویسندگان و تأیید و پذیرش نهایی مقاله از سوی هیئت تحریریه، مقاله وارد مرحله پذیرش و چاپ خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر منوی هزینه های بررسی مقاله را ببینید. 


فرایند بررسی مقالات در نشریه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی