پیش‎بینی خودکارآمدی بر اساس تاب‌آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش پیش‎بینی خودکارآمدی بر اساس تاب‌آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی زنان بود. خودکارآمدی، اعتماد شخص به توانایی خود در مقابله با شرایط دشوار است.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف و نحوۀ جمع‌آوری داده‌ها از نوع همبستگی است. به همین منظور از میان معلمان زن شهر کهریزک 124 نفر با استفاده از نمونه‎گیری خوشه‎ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های خودکارآمدی عمومی، خود تاب‌آوری، رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی و نقش جنسیتی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای تاب‌آوری، طرحواره‎های جنسیتی با خودکارآمدی رابطۀ مثبت و معنا‌دار دارند، و متغیر رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی با خودکارآمدی رابطه منفی و ‌معنادار دارد. متغیرهای تاب‌آوری، رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی در طول زندگی و طرحواره نقش جنسیتی مردانه درمجموع قادر به پیش‌بینی 31 درصد از واریانس خودکارآمدی بودند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشانگر اهمیت متغیرهای تاب‎آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی در تبیین خودکارآمدی زنان معلم است. بنابراین طرح‌ریزی مطالعات بیشتر جهت ارتقای خودکارآمدی زنان معلم، با توجه به نقش خطیر آنان در پرورش دانش آموزان، توصیه می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of self-efficacy based on resiliency, perceived gender discrimination and gender role schemas of women

نویسندگان [English]

  • mahbobeh karbalaie
  • jahangir karami
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to predict self-efficacy based on resiliency, perceived gender discrimination and gender role schemas of women. Self-efficacy is a person's confidence in his ability to cope with difficult situations.
Method:The present study in term of purpose and data collection is a correlation study. For this purpose, 124 female teachers from Kahrizak city were selected by cluster sampling. Participants responded to general self-efficacy, self-resiliency, gender discrimination events and gender role questionnaires. For data analysis, Pearson correlation coefficient and step-by-step multiple regression were used.
Results:The results showed that the resiliency, gender schemas and self-efficacy have a positive and significant relationship, and the gender discrimination events has a negative and significant relationship with self-efficacy. Resiliency, gender discrimination events throughout life, and male gender role schemas could predict 31% of self-efficacy variance.
Conclusion:The present study indicates the importance of resiliency, perceived gender discrimination and gender role schemas in explaining teacher self-efficacy. Therefore, planning further studies to promote the self-efficacy of female teachers is recommended, given their critical role in nurturing students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • gender discrimination events
  • gender role schemas
  • resiliency