نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش پیش‎بینی خودکارآمدی بر اساس تاب‌آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی زنان بود. خودکارآمدی، اعتماد شخص به توانایی خود در مقابله با شرایط دشوار است.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف و نحوۀ جمع‌آوری داده‌ها از نوع همبستگی است. به همین منظور از میان معلمان زن شهر کهریزک 124 نفر با استفاده از نمونه‎گیری خوشه‎ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های خودکارآمدی عمومی، خود تاب‌آوری، رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی و نقش جنسیتی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای تاب‌آوری، طرحواره‎های جنسیتی با خودکارآمدی رابطۀ مثبت و معنا‌دار دارند، و متغیر رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی با خودکارآمدی رابطه منفی و ‌معنادار دارد. متغیرهای تاب‌آوری، رویدادهای تبعیض آمیز جنسیتی در طول زندگی و طرحواره نقش جنسیتی مردانه درمجموع قادر به پیش‌بینی 31 درصد از واریانس خودکارآمدی بودند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشانگر اهمیت متغیرهای تاب‎آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی در تبیین خودکارآمدی زنان معلم است. بنابراین طرح‌ریزی مطالعات بیشتر جهت ارتقای خودکارآمدی زنان معلم، با توجه به نقش خطیر آنان در پرورش دانش آموزان، توصیه می‎شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of self-efficacy based on resiliency, perceived gender discrimination and gender role schemas of women

نویسندگان [English]

 • mahbobeh karbalaie
 • jahangir karami

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to predict self-efficacy based on resiliency, perceived gender discrimination and gender role schemas of women. Self-efficacy is a person's confidence in his ability to cope with difficult situations.
Method:The present study in term of purpose and data collection is a correlation study. For this purpose, 124 female teachers from Kahrizak city were selected by cluster sampling. Participants responded to general self-efficacy, self-resiliency, gender discrimination events and gender role questionnaires. For data analysis, Pearson correlation coefficient and step-by-step multiple regression were used.
Results:The results showed that the resiliency, gender schemas and self-efficacy have a positive and significant relationship, and the gender discrimination events has a negative and significant relationship with self-efficacy. Resiliency, gender discrimination events throughout life, and male gender role schemas could predict 31% of self-efficacy variance.
Conclusion:The present study indicates the importance of resiliency, perceived gender discrimination and gender role schemas in explaining teacher self-efficacy. Therefore, planning further studies to promote the self-efficacy of female teachers is recommended, given their critical role in nurturing students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • self-efficacy
 • gender discrimination events
 • gender role schemas
 • resiliency
 • بارون، رابرت؛ بیرن، دان و برنسکامب، نایلا؛ (1396). روانشناسی اجتماعی(ویراست یازدهم)؛ ترجمه یوسف کریمی. تهران: نشر روان.
 • پاک نهاد، زهرا و مداحی، محمد ابراهیم؛ (1396). رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‎آوری در دانشجویان. پژوهش‎های روانشناسی اجتماعی، 7 (27): 49-66.
 • پسندیده، محمد مهدی و کاشف زمانه، غلامحسین؛ (1396). مقایسه‎ی حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی و تاب‎آوری در زنان و مردان مرتکب قتل عمد نسبت به زنان و مردان عادی. پژوهش‎های روانشناسی اجتماعی، 7 (25): 59-76.
 • شریفیان، مهناز؛ صفاری‌نیا، مجید؛ علیزاده فرد، سوسن. (1397). نقش طرحواره‌های جنسی با میانجیگری سبک انصاف در پیش‌بینی اختلال درد جنسی: بررسی معادلات ساختاری. روانشناسی سلامت، 7، 3، 190-170.
 • علی اکبری دهکردی، مهناز؛ ( 1386 ). شناسایی و مقایس هی ترکیبهای سنخهای نهگانه نقش جنسیتی زنان شاغل و شوهران آنان از لحاظ ویژگیهای سلامت روان، رضایت زناشویی و هوش هیجانی. پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • فاضل، زهرا سادات؛ یزدخواستی، فریبا؛ (1395). تدوین الگوی معادلة ساختاری نقش فشارآورهای تحصیلی بر تاب‌آوری، انگیزش و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی دختر شهر اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی، 11(2): 107-126.
 • فرهادی امجد، فرهاد و میرکمالی، سید محمد؛ (1395). تبیین نقش تاب‌آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن‌ها با خودکارآمدی. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(4):1181-1199.
 • کافی، سوده و همکاران؛ (1395). رابطۀ سرسختی و تاب‌آوری با خودکارآمدی مدیران بحران جمعیت هلال‌احمر.فصلنامه علمی و پژوهشی امداد و نجات، 8(3): 70-80.
 • مشایخی دولت آبادی، محمدرضا و محمدی، مسعود؛ (1393). تاب‌آوری و هوش معنوی به منزله‌ی متغیرهای پیش‌بین خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 3(2): 205-225.
 • موسی زاده، توکل و همکاران؛ (1393). تبیین نقش اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش‌آموزان پسر پایه‌ی اول دوره‌ی متوسطه، فصلنامه روانشناسی مدرسه، 3(2): 226_239.
 • یعقوبی هشجین، سید فاطمه و الهی، طاهره؛ (1392). تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 11(3): 7-26.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V.S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behaviour (Vol.4, pp.71-81). New York: Academic Press.
 • Bandura, A. (1997). Self‐efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Bassoff, E.S., Glass, G.V. (1982).The relationship between sex roles and mental health: a meta-analysis of twenty-six studies. The Counselling Psychologist, 10(4): 105-112.
 • Bem, S.L.(1981). Gender schema theory: a cognitive account of sex typing Psychological Review, 88(4):354–64.
 • Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42(2):122–162.
 • Bem, S.L. (1974). The lenses of gender. NewHaven, CT: Yale University Press.
 • Bem, S. L. (1981). Bem sex role inventoryprofessional manual. CA: Consulting Psychologists Press.
 • Bingöl, T. Y., et al. (2019). Psychological Resilience and Positivity as Predictors of Self-Efficacy. Asian Journal of Education and Training, 5(1):63-69.
 • Block, J., Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical Connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70(2):349-361.
 • Bonanno, G.A.(2004). Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? The American Psychologist, 59(1):20-8.
 • Bryant, N. C., Fuqua, D. R. (1997). A structural analysis of the relationship between self-efficacy and sex role orientation. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA.
 • Casale, R., et al. (2019). Fibromyalgia and the concept of resilience. Clinical and Experimental Rheumatology, 116(1):105-113.
 • Carliner .H., et al. (2017). Gender discrimination, educational attainment, and illicit drug use among U.S. women. Social Psychiatry and Psychiatry Epidemiology, 52(3):279-289.
 • Choi, N.( 2004).Sex role group differences in specific, academic, and general self-efficacy. The Journal of Psychology,138(2):149-159.
 • Färber, F., Rosendahl, J.(2018). The Association Between Resilience and Mental Health in the Somatically. Deutsches Arzteblatt International, 115(38): 621–627.
 • Gee, G. C., et al. (‎2007). The association between self-reported racial discrimination and 12-month DSM-IV mental disorders among Asian Americans nationwide. Social Science & Medicine, 64(10): 1984–1996.
 • Glick, P., Fiske, S.T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology,70(3):491-512.
 • Gull, M. (2016). Self-Efficacy and Mental Health among Professional Students: A Correlational Study. International Journal of Modern Social Sciences, 5(1): 42-51.
 • Hamill, S. K. (2003). Resilience and self-efficacy: The importance of efficacy beliefs and coping mechanisms in resilient adolescents. Colgate University Journal of the Sciences, 35:115-146.
 • Hinz, A., et al. ((2019. The influence of self-efficacy and resilient coping on cancer patients' quality of life. European journal of cancer care, 28(1).
 • Jones, K. ( ‎2014). Negative consequence of benevolent sexism on efficacy and performance. Gender in Management: An International Journal, 29(3): 171-189.
 • Joyce, S., et al. (2018). Road to resilience: a systematic review and meta-analysis of resilience training programmes and interventions. BMJ Open, 8(6):e017858.
 • Kelleher, J. )2016(. You’re ok, i’m ok. Phi Delta Kappan, 97(8): 70-73.
 • Klonoff, E. A., Landrine, H. (1995). The Schedule of Sexist Events: A measure of lifetime and recent sexist discrimination in women’s lives. Psychology of Women Quarterly, 19(4): 439-472.
 • Liu, N., et al. (2018). Correlations among Psychological Resilience, Self-Efficacy, and Negative Emotion in Acute Myocardial Infarction Patients after Percutaneous Coronary Intervention. Frontiers in Psychiatry,9(1).
 • Long, B. C. (‎1989). Sex-Role Orientation, Coping Strategies, and Self-Efficacy of Women in Traditional and Nontraditional Occupations Psychology of Women Quarterly 13(3):307-324 ·
 • Lu, L., Wu, H.(1998). Gender-role traits and depression: Self-esteem and control as mediators. Counselling Psychology Quarterly,11(1):95-107.
 • Luthar, S. S. (2007). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, 71(3): 543–562.
 • Masten, A.S., Barnes, A.J.(2018). Resilience in Children: Developmental Perspectives. Children (Basel),5(7):98.
 • Moreno, P.I., et al. (2018). Satisfaction with cancer care, self-efficacy, and health related quality of life in Latino cancer survivors. Cancer, 124(8):1770-1779.
 • Pascoe, E. A., Smart Richman, L. (2009). Perceived discrimination and health: a meta-analytic review. Psychological Bulletin,135(4):531-554.
 • Perry, B. L., et al. ( 2013). Racial and Gender Discrimination in the Stress Process: Implications for African American Women's Health and Well-Being. Sociological Perspectives, 56(1): 25–48.
 • Schwarzer, R., Warner, L. M. (2013). Perceived self-efficacy and its relationship to resilience. In S. Prince-Embury & D. H. Saklofske (Eds.), Resilience in children, adolescents, and adults: Translating research into practice (pp. 139-150). New York: The Springer Series on Human Exceptionality, Springer.
 • Scoloveno, R. L. (2018). Resilience and Self-Efficacy: An Integrated Review of the Literature. Ijsrm.Human, 9(1): 176-192.
 • Shin, Y., Lee. J. (2018). Predictors of Career Decision Self-Efficacy: Sex, Socioeconomic Status (SES), Classism, Modern Sexism, and Locus of Control. Journal of Career Assessment, 26(2):322-337.
 • Southwick, S. M., et al. )2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. European Journal of Psychotraumatology, 5.
 • Starr, C.R., Zurbriggen, E.L. (2017). Sandra Bem’s Gender Schema Theory After 34 Years: A Review of its Reach and Impact. Sex Roles,76) 9–10(:566–578.
 • Svence, G., Greaves, V. (2013). factors of resilience, wisdom and self-efficacy as positive resources of leaders in sample of Latvian business managers. Problems of Psychology in the 21st Century, 5: 96- 108.
 • Swim, J. K., Hyers, L. L. (2009). Sexism. In T. D. Nelson (Ed.), Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination (pp. 407-430). New York: Psychology Press.
 • Taylor, M. C., HALL, J. A. (1982). Psychological androgyny: theories, methods and conclusions. Psychological Bulletin, 92(2): 347-366.
 • Whitley, B. E. (1983). Sex role orientation and self-esteem: a critical meta-analytic review. Journal of Personality and Social Psychology, 44(4): 765-778.
 • Whitley, B. E. (1985). Sex role orientation and psychological well-being: two meta-analyses. Sex Roles, 12(1-2): 207-225.

Whitley, B. E. (1988). Masculinity, femininity, and self-esteem: a multitrait-multimethod analysis. Sex Roles, 18(7-8):419-431.