نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی، واحد بناب، دانشگاه پیام نور، بناب، ایران

3 کارشناسی علوم اجتماعی، واحد رامسر، دانشگاه پیام نور، رامسر، ایران.

چکیده

دانش آموزان نقش پررنگی را در جامعه امروزی بازی می کنند و رسیدگی به ویژگی های شخصیتی و شناختی آنها باید در اولویت امور قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف پیش بینی مهارت ارتباط بین فردی در دانش آموزان بر اساس میزان بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی در آنها انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۷ بود. برای نمونه گیری برای این پژوهش ۶۰ نفر از دانش آموزان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه های مهارت ارتباط بین فردی(۱۹۸۳)، بلوغ عاطفی یاشویر سینگ و ماهیش بهارگاوا(۱۹۹۱) و اضطراب اجتماعی لاجرکا(‍‍۱۹۹۹) در بین آنها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و همبستگی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی می تواند مهارت ارتباط بین فردی را پیش بینی کند. همچنین بر اساس یافته ها، می توان نتیجه گیری کرد که با تقویت بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی می توان مهارت ارتباط بین فردی را در دانش آموزان تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the prediction of interpersonal communication skills of students based on their emotional maturity and social anxiety

نویسندگان [English]

 • mehdi dehestsni 1
 • Maryam Ebrahimi 2
 • Seyedeh Zohreh Aboohashemi Moghaddam 3

1 Tehran south Branch,Payam Noor, University,Tehran,Iran

2 Bounab Branch,payam noor university,Bounab, Iran

3 Ramsar branch.Payam Noor ,Ramsar,Iran

چکیده [English]

Students play a crucial role in the future of our country, so it is very important to have an attention about their cognitive and personal characteristics. The aim of this study was to predict the interpersonal communication skills of students based on their emotional maturity and social anxiety. The research method was correlation. The statistical population of this study was midwifery high school students in the first course of the city of Miandoab in the academic year 97. For sampling, 60 students were selected using random sampling method and interpersonal skills skill Scales (1983), emotional maturity (1991) and social anxiety (1999) were distributed among them. For data analysis, regression and correlation were used. The findings of the research showed that the relationship between emotional maturity and social anxiety with interpersonal communication skill is significant. Also, based on the findings, it can be concluded that by enhancing emotional maturity and social anxiety, interpersonal communication skills can be strengthened in students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interpersonal communication
 • Emotional maturity
 • Social anxiety
 • بــولتن، ر. (1994). روانشناسی روابـط انسانی (مهارتهای مردمی). ترجمــة حمیدرضـا سهرابی (1384). تهران، انتشارات رشد.
 • ثنایی، باقر. (۱۳۸۸). روان درمانی و مشاوره گروهی. تهران، انتشارات چهره.
 • خیرخواه، معصومه، مکاری، هدی، نیسانی سامانی، لیلا و حسینی، آغا فاطمه. (۱۳۹۲). ارتباط اضطراب و عزت نفس در دختران نوجوان. مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران(نشریه پرستاری ایران)، ۲۶(۸۳)، ۲۹-۱۹.
 • شریفی درآمدی، پرویزو کامکاری، کامبیز. (۱۳۸۱). اصول روان شناسی ارتباط با کودک. تهران: انتشارات روان سنجی.
 • صفی­خان­قلی­زاده، سیما، مریدی، حدیث، آبیار، ذوالفقار و زمانی، نرگس. (۱۳۹۶). آموزش مهارتهای ارتباط موثر بر اضطراب و هراس اجتماعی دانشجویان. مجله پژوهش سلامت، دوره ۲، شاره 4.
 • قربان‌پور، امیر، یاقوتی، مرتضی، رضایی، سجاد. (1398). نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه بین سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان‌های شهر قوچان. فصلنامه پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی. 34 (9)، 140-119.
 • قهرمانی، زهرا، منظمی­تبار، فریبا و کریمی، بهروز. (1395). هنجاریابی آزمون بلوغ عاطفی در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه نمونه موردی: دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر همدان. پنجمین کنفرانس بین­المللی روانشناسی و علوم اجتماعی.
 • قوامی، مرجان، فاتحی­زاده، مریم، فرامرزی، سالار و نوری امامزاده­نی، اصغر. (۱۳۹۳). اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت نفس دانش­آموزان دختر دوره راهنمایی. مجله روانشناسی مدرسه، ۳(۳)، ۷۳-۶۱.
 • کیخای فرزانه، محمدمجتبی. (۱۳۹۰). اثربخشی گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانش­آموزان. روانشناسی تربیتی، ۲(۱)، ۱۱۶-۱۰۳.
 • متین، شایان، جهان، فائزه. (1398). مدل پیش‌بینی تنهایی اجتماعی بر اساس حساسیت بین فردی و هوش اجتماعی با میانجی‌‌‌گری خود انتقادی. فصلنامه پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 35 (9)، 88-67.
 • منصورنژاد، زهرا، پورسید، رضا، کیانی، فریبا و خدابخش، محمدرضا. (۱۳۹۲). اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر تحول بلوغ عاطفی دانشجویان دختر در آستانه ازدواج. مجله اصول بهداشت روانی، ۱۵(۳)، ۱۵۸-۷۰.
 • Aashra, B.K., & Jogsan, Y.A. (2013). Emotional Maturity and Self-Actualization in Graduate and Post-Graduate Students. Journal of Research in Humanities and Social Science, 1(4), 15-18.
 • Ahmad, Z.R., Bano, N., Ahmad, R., & Khanam, S.J. (2013). Social anxiety in adolescents: Does self- esteem matter? Asian journal of social science and humanities, 2(2), 191-198.
 • Amirkhan, J., & Auyeung, B. (2007). Coping with stress across the lifespan: absolute vs. relative changes in strategy. Journal of applied developmental psychology, 28(4), 298-317.
 • Bayanfard, F. (2010). Psycho-Social Impact of Climate Change on the Academic Achievement of First-Year Students in Tehran High Class, Master Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. (Full Text in Persian).
 • Lai, K.W., Khaddage, F., Knezek, G. (2018). Blending student technology experiences in formal and informal learning. Journal of Computer Assisted Learning; 29 (5): 414–425.
 • Manoharan, R.J.L., & Doss, I.C. (2007). Emotional maturity of post-graduate students in Pondicherry region. Experiments in Education, 8(3), 346-362.
 • Mehran B. (2007). [The effectiveness of multi-modal approach of Arnold Lazarus on the emotional maturity of third year of secondary school girls in Malard-Shahriyar region 2]. Dissertation. Allameh Tabatabai University, 2007: 12-34. (Persian).
 • Roorda, D. L., Koomen, H. M. Y., Spilt, J. & Oort, F. J. (2017). The Influence of Affective Teacher-Student Relationships on StudentsSchool Engagement and Achievement: A Meta-Analytic Approach.Published in Review of Educational Research, 81, 493-529.
 • Santini, Z.I., Fiori, K.L., Feeney, J., Tyrovolas, S., Haro, J.M., Koyanagi, A. (2016). Social relationships, loneliness, and mental health among older men and women in Ireland: A prospective community-based study. Journal of affective disorders. 204: 59-69.
 • Sharma, B. (2012). Adjustment and emotional maturity among first year college students. Pakistan journal of social and clinical psychology, 10(2), 32-37.
 • Singh, D., Kaur, S., & Dureja, G. (2012). Emotional maturity differentials among university students. Journal of physical education and sports managements, 3(3), 41-45.
 • Vaananaen, J.M., Isomaa, R., Kaltiala-Heino, R., Frojd, S., & Helminen, M. (2014). Decrease in self-esteem mediates the association between symptoms of social phobia and depression in middle adolescence in a sex-specific manner: a 2-year follow-up of a prospective population cohort study. BMC psychiatry, 14(79), 2-8.
 • Weich, S., Churchill, R., & Lewis, G. (2003). Dysfunctional attitudes and the common mental disorders in primary care. Journal of Affective Disorders, 75(3), 269-278.
 • Yusoff, M.S.B., Rahim, A.F.A., Pa, M N.M., & Mey, S.C. (2011). The validity and reliability of the USM Emotional Quotient Inventory (USMEQ-i). Its use to measure emotional quotient (EQ) of future medical students. International Medical Journal, 18(4), 283-287.
 • Yusoff, M.S.B., Rahim, A.F.A., Pa, M N.M., & Mey, S.C. (2011). The validity and reliability of the USM Emotional Quotient Inventory (USMEQ-i). Its use to measure emotional quotient (EQ) of future medical students. International Medical Journal, 18(4), 283-287.
 • Williams, B.W., Kessler, H.A., Williams, M.V. (2019). Relationship among Practice Change, Motivation, and Self-Efficacy. Contin. Educ. Health Prof. 34 (1): 5–10.