پیش بینی مهارت ارتباط بین فردی در دانش آموزان بر اساس میزان بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

دانش آموزان نقش پررنگی را در جامعه امروزی بازی می کنند و رسیدگی به ویژگی های شخصیتی و شناختی آنها باید در اولویت امور قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف پیش بینی مهارت ارتباط بین فردی در دانش آموزان بر اساس میزان بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی در آنها انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۷ بود. برای نمونه گیری برای این پژوهش ۶۰ نفر از دانش آموزان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه های مهارت ارتباط بین فردی(۱۹۸۳)، بلوغ عاطفی یاشویر سینگ و ماهیش بهارگاوا(۱۹۹۱) و اضطراب اجتماعی لاجرکا(‍‍۱۹۹۹) در بین آنها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و همبستگی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی می تواند مهارت ارتباط بین فردی را پیش بینی کند. همچنین بر اساس یافته ها، می توان نتیجه گیری کرد که با تقویت بلوغ عاطفی و اضطراب اجتماعی می توان مهارت ارتباط بین فردی را در دانش آموزان تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the prediction of interpersonal communication skills of students based on their emotional maturity and social anxiety

نویسندگان [English]

  • mehdi dehestsni
  • Maryam Ebrahimi
  • Seyedeh Zohreh Aboohashemi Moghaddam
payam e noor university
چکیده [English]

Students play a crucial role in the future of our country, so it is very important to have an attention about their cognitive and personal characteristics. The aim of this study was to predict the interpersonal communication skills of students based on their emotional maturity and social anxiety. The research method was correlation. The statistical population of this study was midwifery high school students in the first course of the city of Miandoab in the academic year 97. For sampling, 60 students were selected using random sampling method and interpersonal skills skill Scales (1983), emotional maturity (1991) and social anxiety (1999) were distributed among them. For data analysis, regression and correlation were used. The findings of the research showed that the relationship between emotional maturity and social anxiety with interpersonal communication skill is significant. Also, based on the findings, it can be concluded that by enhancing emotional maturity and social anxiety, interpersonal communication skills can be strengthened in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal communication
  • Emotional maturity
  • Social anxiety