پیش بینی جهت گیری زندگی با توجه به باور به دنیای عادلانه در دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Predicting life orientation with regard to the belief in a just world among female students