رابطه بین طردشدگی در محیط کار با برخی نتایج شغلی: نقش تعدیل گر سرمایه روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation the Relationship Between Workplace Ostracism with some of Job Outcomes: Moderating Role of Psychological Capital