تهدید تمایز میان گروهی عاملی مؤثر در سوگیری و نگرش به گروه بیگانه، حالت عاطفی و عزت نفس جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Threating of intergroup differentiation is effective factor in bias and attitude to outgroup, affective state and collective self-esteem